ביטול חוזה עקב טעות


בפניי תביעה בסך 12,854 ₪ שהוגשה ונוהלה ב"סדר דין מהיר". משכך פסק הדין יינתן בתמציתיות, בהתאם לתקנה 214 ט"ז לתקנות סדר הדין האזרחי.

רקע

מר חסון תומר (להלן:"התובע") הינו הבעלים של מכונית ספורט מסוג סיאט-לאון. אס ג'י אלקטרוניקה בע"מ (להלן:"הנתבעת") הינה חברה העוסקת ביבוא מוצרי חשמל לשוק המקומי ומכירת ציוד מולטימדיה וסטריאו לרכבים.

ביום 27.8.07 התובע רכש מהנתבעת מערכת מולטימדיה לרכב מסוג CLARION דגם VD 676 MAX ושילם בעבורה סך של 6,604 ₪ כמו כן שילם סך 550 ₪ עבור התקנה. לטענתו מייד לאחר ההתקנה התברר כי המערכת לא תקינה ואינה ראויה לשימוש. בין היתר התגלו ניתוקים חוזרים של התמונה והשמע, איכות תמונה גרועה, ריצודים במסך, עוצמת קול נמוכה. התובע פנה לנציגי הנתבעת, אשר בדקו את המוצר ואישרו בפניו כי המוצר אינו תקין. ביום 20.1.08 פנה התובע בכתב לנתבעת בדרישה לביטול העסקה והשבת כספו. הנתבעת לא נענתה לדרישתו. לטענת הנתבעת עד למועד קבלת ההודעה בכתב מהתובע, הוא לא הלין כלל על המוצר אותו רכש. יתרה מכך המכשיר לא נבדק במעבדת הנתבעת והתובע אף לא דרש זאת. כחמישה חודשים לאחר רכישת המכשיר הגיע התובע למשרדי הנתבעת יחד עם מכשיר אחר שרכש והתקין ברכבו וביקש מהנתבעת להחזיר את המכשיר נשוא התביעה ולזכותו בכסף. הנתבעת סירבה לכך, משכך התובע טען לפגמים רבים במכשיר, נציגי הנתבעת הסבירו לו כי נתוני המכשיר הינם בהתאם לנתוני היצרן כפי שרשומים על הפרוספקט. מוסיפה עוד הנתבעת כי לרשותה מעבדות ובמידה והיה מתגלה פגם ניתן היה לתקנו בהתאם לאחריות המכשיר. לטענתה הלקוח התחרט לאחר הקניה וכעת מעוניין להשיבו בתמורה לכסף ששולם בגינו, בלי קשר לשום פגם שנטען.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בתצהירים ובסיכומי הצדדים, וניתחתי את עדויותיהם, שוכנעתי כי דין התביעה, כפי שהוגשה בפני, להדחות וכפי שיפורט להלן:

דיון

נטל ההוכחה

הטוען טענה החשובה לעמדתו במשפט נושא בנטל השכנוע להוכחתה, כך תובע המבקש סעד, נושא בנטל השכנוע שנתקיימו כל העובדות המהוות את עילת התובענה, קרי, עובדות אשר את התקיימותן מתנה הדין המהותי על מנת לזכות בסעד המבוקש, (ראה ע"א 642/61 טפר נ' מרלה פ"ד טז 1000, 1005 – 1004 וכן ע"א 641/66 שפיר נ' קליבנסקי פ"ד כא(2)358, 364).

נטל ההוכחה - הוא נטל הבאת הראיות, אשר במשפט אזרחי נקבע עפ"י "הטיית מאזן ההסתברות" (475/81 זיקרי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ פ"ד מ(1)589, 598).

סבורני שהתובע לא הרים את הנטל במוטל עליו ומאזן ההסתברויות פועל לטובת הנתבעת בטענותיה שאין מקום לביטול ההסכם.

חוק הגנת הצרכן

התובע רכש מכשיר מולטימדיה מהנתבעת ועל כך אין מחלוקת, התובע לא התקין את המכשיר במועד הרכישה אלא מספר חודשים לאחר מכן. לאכזבת התובע המכשיר לא הפיק את רמת התמונה והצליל להם ציפה, לטענתו פנה אל הנתבעת בעל פה ואף הגיע למקום עסקה והלין על כך. הודעה ראשונה בכתב על רצונו לבטל את העסקה הגיע לידי הנתבעת רק בחודש ינואר 2008, כחמישה חודשים ממועד הרכישה המקורית. התובע טען כי לא יכול היה להתקין את המכשיר בסמוך למועד הרכישה שכן נזקק לרכיב נוסף שלא היה ברשותו ולכן לא יכול היה לדעת כי המכשיר לא תקין
ואינו עומד בציפיותיו.

סבורני כי הזמן הרב שחלף ממועד הרכישה והאספקה בפועל עמד לו לרועץ, בהתאם לסעיף 4 ג (ב')- חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

סעיף 14 ו' לחוק קובע כדלקמן:

"14 ו. (א)בעסקה לרכישת טובין, סוגי טובין, שירותים או סוגי שירותים, שקבע השר, רשאי צרכן לבטל את הסכם הרכישה בתוך תקופה שקבע השר, ובלבד שאם העסקה היא לרכישת טובין והצרכן קיבל את הטובין שרכש –

(1) הוא יחזיר אותם לעוסק;

(2) הטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש".

התובע הספיק להתקין את המוצר ואף להשתמש בו ברכבו, משלא עמד בציפיותיו פרק את המוצר, רכש מוצר אחר מספק אחר והתקין אותו ברכבו.


מדובר על מוצר אלקטרוני, זמן רב עבר ממועד רכישת המוצר ועד למועד הבקשה להחזירו, לספק לא נותר מרווח זמן סביר לתקן ולמכור את המוצר כיד שנייה, עסקינן בשוק מוצרים אלקטרונים וחצי שנה ממועד רכישה הינו "דור" של מוצרים.

יתירה מזה, התובע לא אפשר לנתבעת לתקן את המכשיר במעבדתה בהתאם לזכותה בחוק.

תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006, קובעת:

"2. (א) יצרן של טובין שנמכרו לצרכן יתקן, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, כל קלקול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות, בלא תמורה; נדרשה במסגרת התיקון החלפה של פריט טובין, כולו או חלקים ממנו, תבוצע ההחלפה על ידי היצרן בלא תמורה".

מעדותו של התובע בפרוטוקול מיום 15.6.09, עמ' 5 שור' 23-26 עולה:

ש. סעיף 9 – מתי התברר לך שמדובר במערכת לא תקינה.

ת. סיימו את ההתקנה ביום קבלת הרכב מגריז מערכות. לקחו את הרכב לשבוע.

ש. מה המועד. 16.11.07?

ת. (מעיין) נכון".

וכן בעדתו עמ' 6 שור' 7-13:

"ש. מפנה אותך לסעיפים 12 ו-14 – אם איתן אישר בפניך שהתמונה גרועה והמכשיר אינו תקין – מדוע לא הכנסת את המכשיר למעבדה?

ת. אני לא קונה מכשיר בשביל להכניס למעבדה. אני קונה מכשיר וצריך להיות תקין.

ש. אתה יודע מה רשום בתעודת האחריות של המכשיר?

ת. ברגע שאני קונה מכשיר חדש.


ש. נכון שקיבלת תעודת אחריות?

ת. כן".

כפי שיש לתובע זכות לקבל שרות על המכשיר שרכש ללא תשלום, או אף להחליפו בחדש, בכפוף לכך שהפגם מהותי או לא ניתן לתיקון, כך גם לנתבעת יש את הזכות לבדוק, לתקן ואף להחליפו מול ספקיה שלה. בפעולתו התובע מנע את זכותה של הנתבעת ולא אפשר לה להקטין את נזקה אם וככל שהיה כזה

התובע לא אפשר לנתבעת לבדוק או לתקן את המכשיר, בכך חשף את הנתבעת לנזק כספי. במועד הבדיקה יכלה הנתבעת להחזיר אף היא את המוצר לספק/ יצרן ממנו רכשה את המוצר ובכך לא הייתה ניזוקה ואף הייתה מקטינה את נזקו של
התובע.

חוק החוזים

הזכות לבטל חוזה מחמת טעות והטעיה ולתבוע השבה של התמורה ששולמה על-פיו, מוסדרת בסעיפים 14 ו-15 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973.

סעיף 14 דן בטעות ולשונו כדלקמן:

"(א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.

(ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.

(ג) טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.

(ד) "טעות", לעניין סעיף זה וסעיף 15 - בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה".

סעיף 15 דן בהטעיה ולשונו כדלקמן:

"מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לעניין זה, "הטעיה" - לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן".

ניתן להגדיר "טעות" כפער בין דימויה של המציאות לעומת המציאות כמות שהיא. עמדה על-כך פרופ' ג' שלו בספרה דיני חוזים (מהדורה שניה, תשנ"ה) 188:

"מחשבה או אמונה של צד לחוזה אינה ואמת מציאות. ראובן סבור שהוא קונה משמעון תמונה מקורית, בעוד שהתמורה אינה מקורית. פער זה בין המצה העובדתי, כפי שמדמה אותו ראובן, בין המצב לאשורו היא טעות".

הטעות מהווה פגם תודעתי ברצון, באשר קיומה אצל אדם - לגבי הנתונים שבקיומם הוא מאמין ושעל יסודם הוא מחליט לנקוט פעולה מסוימת - פוגעת ברצון שגרם לפעולה (ד' פרידמן ונ' כהן חוזים (תשנ"ג, כרך ב') 668.

הטעיה מורכבת בעיקרה משתי קטגוריות חלופיות, שהן הטעיה אקטיבית ופאסיבית. הראשונה נגרמת עקב מצג-שווא, כאשר, למשל, צד ניאות להתקשר בחוזה עקב נתונים לא נכונים, שאותם מסר לו הצד השני. השנייה מקורה באי גילוי, עת צד בחר להתקשר בחוזה על יסוד טעות, בשל הימנעותו של הצד שכנגד לגלות נתונים הידועים לו ואשר ביכולתם להשפיע על החלטת הראשון אם להתקשר בחוזה אם לאו (ד' פרידמן "טעות, הטעיה ותנאים מכללא מכוח הדין" המשפט א' (תשנ"ג) 161, 162).

הקטגוריה השנייה מעוגנת בסיפא של סעיף 15 לחוק החוזים המרחיב את יסוד ההטעיה גם למצבים של שתיקת הצד השני נוכח חובת גילוי (ע"א 11/84 רבינוביץ הנ"ל, פ"ד מ(4)539 מול ה'; שלו, 220-221).

הנתבעת שהינה ספקית המוצר הוכיחה כי נתוני המוצר נמצאו על פרוספקט שנמסר לתובע. במסגרת הפרוספט לא בוצעה כל הטעיה.

בפרוטוקול מיום 21.01.10 בחקירתו של מר אריאל שורות 25-29 צויין:

"ת:הלקוח הגיע בערך כחודש ימים לפני קניית המכשיר, בירר על המכשיר, קיבל אינפורמציה, קיבל קטלוג מפורט, בדק, התייעץ עם חברים, בדק באתרי אינטרנט, לא בא באופן אקראי. עובדה שהלקוח לאחר כ-3 שבועות הגיע, דפק על פתח דלתי ואמר שהוא מעוניין במכשיר. סימן שכל הדברים מצאו חן בעיניו, הוא ידע בדיוק מה הוא קונה".

עדות זו, אמינה בעיני ולכן איני מוצא כי התובע הוטעה על ידי הנתבעת לא במישרין ולא בעקיפין.

לדידי נראה כי ברכישת מכשיר חלופי אחר מחברה אחרת, ניתן ללמוד שאם היתה טעות, היתה זו בבחינת טעות
בכדאיות העסקה לפי סעיף 14(ד) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"):

"14 (ד) "טעות", לענין סעיף זה וסעיף 15 - בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה".

הלכה היא כי כאשר עסקינן בטענה של ביטול חוזה עקב טעות בתי המשפט נוקטים בגישה של התערבות מצומצמת בחופש החוזים (ראה ע"א 838/75 ספקטור נ' צרפתי, פ"ד לב(1)231) וכי מקום בו התבדתה אמונתו של צד לעסקה ואפילו המדובר באמונה שהינה ביסוד העסקה, המדובר בטעות בכדאיות העסקה אשר אינה מזכה את הטועה לבטל את החוזה או לבקש מבית-המשפט את ביטולו בטענת טעות (ראה "טעות בכדאיות העיסקה", משפטים יב (תשמ"ב) 329, 332).

התובע , ידע איזה מכשיר הוא רוכש, הוא עשה סקר שווקים עוד במועד מוקדם ולא ביצע עיסקה אקראית ולא מחושבת.

יתירה מזה, בכדי להוכיח את טענת הפגם הטכני, היה על התובע להביא חוות דעת מומחה להוכחת תביעתו.

יפים לעניין זה דבר כ' השופט גולדברג (עא 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו מה (4) 651, עמוד 658) הנסמך בדבריו בין היתר על דברי כ' הש' פורת (בע"א 240/77 [3], בעמ' 705) :

"אי-הבאתו של עד רלוואנטי מעוררת, מדרך הטבע, את החשד, כי יש דברים בגו וכי בעל הדין, שנמנע מהבאתו, חושש מעדותו ומחשיפתו לחקירה שכנגד. בע"א 240/77 [3], בעמ' 705, אומרת השופטת (כתוארה אז) בן-פורת, כי "אי הזמנתם להעיד (של עדים רלוואנטיים - א' ג') יוצרת הנחה שאילו הובאו היתה עדותם סותרת את גרסת המשיבה..." .

וכן יפים לעניין זה דברי כ' השופטת בן-עתו (עא 548/78 נועה שרון נ' יוסף לוי לה (1) 736, עמוד 760):

"...כלל הנקוט ידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה".

סוף דבר

התביעה נדחית

התובע ישלם לנתבעת את הוצאות המשפט וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 3,600 ₪ + מע"מ.

הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן ניתן לגבותם בהוצאה לפועל ויתווספו אליהם הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול חוזה מתנה

 2. ביטול חוזה קטין

 3. ביטול חוזה הפצה

 4. ביטול חוזה פרסום

 5. ביטול חוזה סוכנות

 6. ביטול חוזה זיכיון

 7. ביטול חוזה דוגמנות

 8. ביטול חוזה זכיינות

 9. ביטול חוזה חד צדדי

 10. ביטול חוזה עם קבלן

 11. ביטול חוזה עקב טעות

 12. ביטול חוזה חדר כושר

 13. ביטול חוזה בהתנהגות

 14. ביטול חוזה בשל הפרה

 15. ביטול חוזה זמן סביר

 16. ביטול חוזה קניית רכב

 17. ביטול חוזה לטובת צד ג

 18. ביטול חוזה רכישת דירה

 19. ביטול חוזה טעות במחיר

 20. ביטול חוזה חולשה שכלית

 21. ביטול חוזה הפרה יסודית

 22. ביטול חוזה טעות בכדאיות

 23. ביטול חוזה מכר טענת עושק

 24. ביטול חוזה בשל פגם בכריתתו

 25. ביטול חוזה לתקופה בלתי קצובה

 26. ביטול חוזה הנוגד את תקנת הציבור

 27. ביטול חוזה מכר מחיקת הערת אזהרה

 28. ביטול חוזה בין קבלן לרוכשי דירות

 29. תביעה לביטול חוזה - אי התקנת מערכת מיזוג

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון