דמי אבטלה חייל משוחרר


1. מדובר בתביעה לתשלום הפרשים בדמי אבטלה.

2. הרקע העובדתי:

א. התובע השתחרר משירות סדיר ביום 25.7.94.

ב. עם שחרורו פנה התובע ללשכת שירות התעסוקה, נרשם כ"דורש עבודה", חתם במשך 3 ימים וקיבל דמי אבטלה בגין אותם ימים ובאוגוסט 94.

התאריך הקובע" לצורך חישוב שנת האבטלה נקבע ליום 1.8.94.

ג. מיד לאחר מכן החל לעבוד בחברה לחיפושי נפט ועבד עד לחודש 6/95 עת פוטר (אין ראיה בפני בית הדין באשר למועדים המדוייקים של תחילת העבודה וסיומה - י.ה.).

ד. החל מ- 8.6.95 עד 30.12.95 נמצא התובע בהכשרה מקצועית אליה הופנה מטעם שירות התעסוקה. התובע שהה בהכשרה מקצועית וברציפות, היינו, מעבר ל- 12 החודשים מ"התאריך הקובע".

ה. התובע הגיש תביעה לדמי אבטלה לאחר פיטוריו וביום 4.7.95, לפני תום שנת האבטלה. התובע צרף תלושי משכורתו ממקום עבודתו לצורך חשוב דמי האבטלה בגין תביעתו הנ"ל.

ו. אולם תביעתו נדחתה בטענה, כי "התאריך הקובע" שנקבע לתובע הוא: 1.8.94 ולאור זאת לתובע נקבעו דמי אבטלה לפי השכר היומי הממוצע שהיה לו ב"תאריך הקובע" 1.8.94. כן הודע לתובע, כי במשך שנת האבטלה ולמשך 12 חודשים החל מ"התאריך הקובע", היינו, מ- 1.8.94 עד 31.7.95 יחושבו דמי האבטלה המגיעים לו, לפי השכר הנ"ל. וכי תוך השנה הינו פטור מלהגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה (המכתב צורף לכתב התביעה).

ז. הנתבע שילם לתובע דמי אבטלה, למשך כל תקופת היותו בקורס להכשרה מקצועית, היינו, אף לתקופה שמעבר לסיום שנת האבטלה הראשונה בהתאם לשכרו שנקבע נכון ליום הקובע (1.8.94), היינו, בהתאם לתעריף מיוחד לחיילים (כפי שמתואר בכתב ההגנה).

ח. תביעת התובע הינה, כי יש לחשב מחדש את הבסיס לחישוב דמי האבטלה לתקופה שלאחר סיומה של שנת האבטלה הראשונה ועד לסיום הקורס, היינו, לתקופה מ-
1.8.95 עד ליום 30.12.95 ולזכותו בגין אותה תקופה בדמי אבטלה על פי השכר היומי הממוצע שהשתכר בעבודתו טרם הגיש תביעתו לדמי אבטלה ב-
4.7.95 ובגין פיטוריו.


התובע טוען בכתב תביעתו, כי כך נאמר לו על ידי פקיד הנתבע, היינו, כי חישוב דמי האבטלה לאחר סיום שנת האבטלה הראשונה,יעשה לאור משכורתו המפורטת בתלושי השכר שהגיש במצורף לתביעתו מיום 4.7.95, נשוא תביעה זו.

2. הנתבע טוען, כי יש לדחות התביעה ובמסגרת כתב ההגנה טען, כי מאחר והתובע החל ללמוד בקורס להכשרה מקצועית במשך שנת האבטלה הראשונה, אין לחשב מחדש הבסיס לתשלום דמי אבטלה עבור כל התקופה עד לסיום הקורס.

3. במסגרת הדיון שהתקיים בפני בית הדין חזרו הצדדים על טיעוניהם. ב"כ הנתבע מציין, כי במסגרת שנת האבטלה לא ניתן לשנות בסיס החישוב לצורך תשלום דמי אבטלה בהתאם להנחיות הנתבע באשר להוראת סעיף 173 לחוק אשר צורפו וסומנו (נ/1). ובהתחשב בכך שהתובע למד בקורס הכשרה מקצועית מעבר לסיום שנת האבטלה הראשונה, לא ניתן היה לשנות השיעור שנקבע לו, היינו, כחייל עד סיום הקורס, בהתאם לאותן הנחיות.

4. השאלה אשר על בית הדין לפסוק בה הינו מהו הבסיס לחישוב דמי האבטלה להם זכאי התובע למשך תקופת היותו בהכשרה מקצועית לתקופה שמעבר לסיום שנת האבטלה הראשונה, היינו, מיום 1.8.95 עד 30.12.95.

5. המונח "תאריך קובע" הוגדר בסעיף 158 לחוק כדלקמן:

"תאריך קובע" - ה- 1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה ובלבד שחלפו 12 חודשים לפחות מה- 1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה הקודמת".

בסעיף 173 לחוק נקבע הזכאות לדמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית וכדלקמן:

"(א) (1) זכאי שנשלח להכשרה מקצועית ישולמו לו, בעד כל תקופת ההכשרה, דמי אבטלה בסכום השווה להפרש שבין התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית לבין מלוא דמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל.

(2) על אף הוראות פסקה (1), מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרת מבוטח שבסעיף 158, שנשלח להכשרה מקצועית, ישולמו לו בעד כל תקופת ההכשרה 80% מדמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל.


(3) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגים של הכשרה מקצועית שבהם לא יהא בתשלומים הניתנים בהכשרה המקצועית כדי להשפיע על הזכאות למלוא דמי האבטלה, והכל לפי מבחנים וסייגים שנקבעו.

(ב) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע תנאים לתשלום דמי אבטלה לפי סעיף זה.

(ג) הוראות סעיפים 168, 171 ו- 172 לא יחולו על מי שמקבל דמי אבטלה לפי סעיף זה".

"מבוטח" המפורט בפיסקה 2 לסעיף 158 לחוק הינו, "חייל ששרת בשירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון, למעט שרות צבאי לפי התחייבות לשרות קבע, מיום שיחרורו מהשרות ולמשך שנה מאותו יום".

סעיף 161 לחוק מפרט מהי אורך תקופת האכשרה לצורך בחינת זכאותו של מובטל לקבלת דמי אבטלה בהתאם למספר הימים שבעדם שולמו עבורו דמי בטוח אבטלה בתכוף לתאריך הקובע וסעיף 170 ענינו חישוב השכר היומי הממוצע הן לגבי מובטל שאינו חייל והן לגבי מובטל שהינו חייל.

6. המחוקק קבע בפרק ו' (1) לחוק תנאים שונים לקבלת דמי אבטלה, הן בתקופת אבטלה והן בתקופת אכשרה מקצועית. תנאים אלה כוללים בין השאר, השלמת תקופת אכשרה שבעדה שולמו דמי ביטוח אבטלה תוך תקופה שנקבעה בתכוף ל"תאריך הקובע".
תנאים אלה הם תנאים יסודיים למימוש הזכות לקבלת דמי אבטלה שהם מסוג הגימלאות על פי החוק אשר ככלל מבוססות על תשלום דמי ביטוח.

7. א. טענת הנתבע, כי מאחר והתובע התחיל ללמוד בקורס במסגרת שנת האבטלה.
הנתבע שילם לו דמי אבטלה עד לסיום הלימודים בשיעור שנקבע נכון ל"יום הקובע"
1.8.94 וזאת על פי סעיף 173 לחוק.

ובהתאם לאמור בהנחיות אשר הוצגו לבית הדין וסומנו נ/1. בהנחיות שצורפו מפורט, כי: כאשר תקופת האכשרה המקצועית המזכה בתשלום דמי אבטלה נמשכת מעבר ל- 12 חודשים מ"התאריך הקובע", על התלמיד להגיש תביעה חדשה בתום שנת האבטלה, ולהוכיח תקופת אכשרה. עוד צויין, כי אם התלמיד הוכיח תקופת אכשרה יקבע "תאריך קובע" נוסף ותתחיל זכאות לשנת אבטלה נוספת.

נאמר בהנחיות, כי התלמיד יכול לצבור תקופת אכשרה בשנת אבטלה שניה במספר דרכים, בין היתר, בעזרת ימי עבודה/תקופות עבודה שצבר בשנת האבטלה.

במקרה שלפנינו, אין מחלוקת, כי התובע צבר תקופת אכשרה לצורך קבלת דמי אבטלה לפני תום שנת האבטלה הראשונה ובמסגרת אותה שנה בגין תקופת עבודתו בחברה לחיפושי נפט. ואמנם, התובע הגיש תביעה לתשלום דמי אבטלה ב 4.7.95, בתוך תקופת 12 החודשים מ"התאריך הקובע" ולאחר שצבר תקופת "אכשרה" ובהתאם לסעיף 161 (א) לחוק (תקופות אכשרה), תקופת האבטלה הראשונה נקטעה למעשה על ידי תקופת עבודתו של התובע, אשר בגינה צבר תקופת אכשרה לצורך קבלת דמי אבטלה שלא מתוך היותו "חייל משוחרר" אלא מכח ימי עבודה בפועל בעדם שולמו עבורו דמי ביטוח אבטלה.

היינו, אף לשיטת הנתבע, התובע הוכיח, כי צבר "תקופת אכשרה" יש לקבוע "תאריך קובע" נוסף ולזכותו בדמי אבטלה. נשאלת השאלה מהו שעור דמי האבטלה בגין שנת האבטלה השניה, החל מ- 1.8.95?

בפסיקת בית הדין נקבע, כי: "התאריך הקובע, מקום בו היו למובטל יותר מתקופת אבטלה אחת, יקבע לגבי כל תקופת אבטלה בנפרד, בתנאי שמילאה עובר לאותו מועד, תקופת האכשרה הנקובה בסעיף 161 (א)..." (ראה: דבע מז/02-22, שרה אורי נ.
המוסד, פד"ע יט, 11). התובע מלא אחר דרישה זו.

בנסיבות המקרה שלפנינו, התובע סיים שנת אבטלה, הוכיח צבירת תקופת אכשרה בהתאם לסעיף 161 לחוק בטרם סיומה, אולם בהתאם להוראות סעיף 158 לחוק "התאריך הקובע", לפיו יש לחשב דמי האבטלה לתקופה הנתבעת הינו ה- 1.8.95. התובע זכאי בגין התקופה הנתבעת לדמי אבטלה שלא מכח זכאות של "חייל משוחרר" אלא מכח הוראות סעיף 173 (א) (1) ובחישוב השכר היומי הממוצע על פי סעיף 170 (א) (1) לחוק.

ב. ולענין חישוב דמי אבטלה, ככלל, החישוב נעשה על פי השכר היומי הממוצע (סעיף 167 לחוק) ולענייננו יעשה על פי חישוב השכר היומי הממוצע בהתאם לסעיף 170 (א) לחוק.

סעיף 170 (א) מגדיר השכר היומי הממוצע כדלקמן:

"(א) השכר היומי הממוצע לגבי מובטל שאינו חייל, יחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה, לרבות אותו סכום שממנו היו מגיעים דמי ביטוח אילולא השיעור המירבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח, בתקופה של 75 הימים האחרונים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה לפני "התאריך הקובע"".

יש לחשב דמי האבטלה לתקופה הנתבעת על פי השכר היומי הממוצע בגין משכורתו בתקופת עבודתו ואשר בעדה שולמו דמי ביטוח אבטלה ולתקופה של 75 הימים האחרונים שבעדם שולמו דמי הביטוח לפני "התאריך הקובע", היינו, לפני ה- 1.8.95.

אין כל דרישה, בסעיף 170, כי 75 הימים, שבעדם שולמו דמי ביטוח, יסתיימו בסמוך ל"יום הקובע" אלא יהיו לפני "התאריך הקובע". לעניננו התובע צבר תקופת אכשרה ביום 4.7.95 עובר להגשת תביעתו לדמי אבטלה מכח עבודתו בפועל, ולפיכך אף אם נאמר, כי "היום הקובע" לגבי תקופת האבטלה השניה הינו ה-1.8.95, הרי אם במקרה זה זכאי הוא, כי דמי האבטלה למשך התקופה הנתבעת החל מ- 1.8.95 ועד
30.12.95 יחושבו בהתאם לשכרו היומי הממוצע הנ"ל.

8. דמי אבטלה הן מסוג גימלאות הבטוח לאומי הבאות להחליף הכנסה של מבוטח שפסקה. לפיכך "השכר היומי המממוצע" לגבי מובטל, שעל פיו מחושבים דמי האבטלה מחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה במשך התקופה שנקבעה בחוק (סעיף 167 ו- 170 לחוק). מטרת המחוקק הינה, כי הכנסתו של המובטל תהא נגזרת מההכנסה שהיתה לו מעבודה טרם הפך, בעל כורחו למובטל ולפיכך אף נקבע, כי יש לחשב כל תקופת אבטלה בפני עצמה.

כאשר אלה הן הילכות בית הדין הארצי לעבודה ואלה הן מטרות העומדות מאחורי תשלום הגימלה ולאור הכלל, כי על הפרשן להגשים את תכלית החקיקה ובלבד, כי זו צריכה להיות מעוגנת בלשון החקיקה עצמה (ראה: ספרו של אהרון ברק: "פרשנות במשפט" כרך שני, עמ' 82) הרי בנסיבות המקרה שלפנינו, אף אם "היום הקובע" לצורך חשוב דמי אבטלה הינו עם סיום תקופת האבטלה הראשונה, היינו, 1.8.95, הרי, יש לחשב דמי האבטלה המגיעים לתובע בגין תקופת היותו בהכשרה מקצועית מיום 1.8.95 ועד לסיומה על פי שכרו היומי הממוצע המפורט בסעיף 170 (א) לחוק ומהסיבות שפורטו לעיל ולשלם לו ההפרשים.

9. הנתבע יערוך החשוב לאור פסק הדין ויזכה התובע בהתאם.

10 מכל שנאמר לעיל דין התביעה להתקבל.

הנתבע ישלם לתובע הוצאות בשיעור 500 ש"ח.

11. זכות ערעור תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי אבטלה רכב

 2. אובדן דמי אבטלה

 3. דמי אבטלה רטרו

 4. התפטרות אבטלה

 5. דמי אבטלה קורס

 6. התיישנות אבטלה

 7. דמי אבטלה הריון

 8. דמי אבטלה ערעור

 9. דמי אבטלה מטפלת

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. חישוב דמי אבטלה

 12. דמי אבטלה סטודנט

 13. דמי אבטלה אקדמאים

 14. דמי אבטלה התפטרות

 15. דמי אבטלה מופחתים

 16. דמי אבטלה מעסיק זר

 17. דמי אבטלה טופס 106

 18. דמי אבטלה עולה חדש

 19. התפטרות דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה משק חקלאי

 21. דמי אבטלה סיום חוזה

 22. מכתב דחיה דמי אבטלה

 23. דמי אבטלה פעם נוספת

 24. התיישנות דמי אבטלה

 25. דמי אבטלה עובד יומי

 26. דמי אבטלה משרה חלקית

 27. דמי אבטלה מעל גיל 35

 28. דמי אבטלה עסק משפחתי

 29. דמי אבטלה צבירת ימים

 30. דמי אבטלה רטרואקטיבית

 31. התפטרות מוצדקת אבטלה

 32. דמי אבטלה תקופת אכשרה

 33. דמי אבטלה רשות מקומית

 34. דמי אבטלה עבודה זמנית

 35. דמי אבטלה חייל משוחרר

 36. דמי אבטלה לפני גיל 20

 37. דמי אבטלה הבטחת הכנסה

 38. אישור תביעה לדמי אבטלה

 39. דמי אבטלה עבודה עונתית

 40. מחיקת תביעה דמי אבטלה

 41. דמי אבטלה טיפול בתינוק

 42. דחיית בקשה לדמי אבטלה

 43. איחור בתשלום דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה סירוב לעבודה

 45. אישור מחלה לשכת האבטלה

 46. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 47. דמי אבטלה הכשרה מקצועית

 48. חזרה לעבודה אחרי אבטלה

 49. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 50. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 51. דמי אבטלה שכיר בעל שליטה

 52. התפטרות מזכה בדמי אבטלה

 53. דמי אבטלה גרושה חד הורית

 54. התפטרות זכאות לדמי אבטלה

 55. התפטרות המזכה בדמי אבטלה

 56. דמי אבטלה צמצום היקף משרה

 57. התפטרות בדין מפוטר אבטלה

 58. דמי אבטלה בעל מניות בחברה

 59. התפטרות לטיפול בילד אבטלה

 60. הבטחת הכנסה אחרי דמי אבטלה

 61. דמי אבטלה חישוב בסיס השתכרות

 62. התפטרות בדין מפוטר דמי אבטלה

 63. דמי אבטלה עבודה אצל קרוב משפחה

 64. אי הגעה לראיון עבודה לשכת אבטלה

 65. אישה שעובדת אצל בעלה דמי אבטלה

 66. דמי אבטלה בעל שליטה בחברת מעטים

 67. דמי אבטלה התפטרות לצורך טיפול בילד

 68. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה

 69. תביעה לתשלום דמי אבטלה של חייל בשירות סדיר בצה"ל

 70. דחיית תביעה לדמי אבטלה בגין אי צבירת תקופת אכשרה מספקת

 71. תביעת שני אחים לקביעת דמי אבטלה עקב סגירת העסק של אימם אצלה עבדו

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון