דמי אבטלה מופחתים


תביעה זו עניינה תשלום דמי אבטלה.

רקע עובדתי

1. התובע קיבל דמי אבטלה מחודש 10/99 ועד לחודש 7/00. בחודשים 1/00 עד 3/00 קיבל התובע דמי אבטלה מופחתים.

2. בחודש 1/00 החל התובע לעבוד באופן חלקי בהוראה בבית ספר תיכון באילת.

3. ביום 23.6.03 נדרש התובע להשיב את דמי האבטלה שקיבל בעד התקופה שמיום 1.1.00 ועד ליום 31.5.00.

לטענת הנתבע, לא ענה התובע להגדרת מובטל בסעיף 163 (א) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 ולפיכך נוצר חוב שעל התובע להחזיר לנתבע.


4. תביעתו המקורית של הנתבע עמדה על סך 21,768 ₪ כאשר בהודעתו מיום 26.10.05 תיקן הנתבע את סכום החוב והעמידו על סך של 3,048 ₪.

התובע טען, כי התייצבותו בלשכת התעסוקה בחודש 10/99 ועד לחודש 7/00 נעשו על פי הנחיות פקידת שירות התעסוקה אשר הבהירה לו, כי היות ועבודתו הינה במשרה חלקית, יקוזזו ימי עבודתו בהוראה באילת מימי האבטלה המגיעים לו וכי יוכל לצבור עד 150 ימי אבטלה במהלך שנה. לפיכך, חתם בלשכת התעסוקה משך 10 חודשים ולא 6 חודשים כמקובל.

5. הצדדים לא חלקו על העובדות הבאות:

א. התובע עבד באילת מיום 5.1.00 ועד ליום 6.4.00.

ב. התובע הפסיק לחתום בלשכת התעסוקה לאחר שפקידת לשכת התעסוקה הודיעה לו, כי השלים את מכסת ימי האבטלה.

ג. התובע יצא לקורס מורים - שליחים של המנהל לשליחות קיץ 2000 אשר התקיים בין התאריכים 2.7.00 ועד ליום 13.7.00.

ד. הנתבע לא אישר את ימי ההשתלמות כימי הכשרה מקצועית אשר נחשבים כימי התייצבות אשר בגינם זכאי התובע לדמי אבטלה.


ההכרעה

6. המחלוקת בין הצדדים הצטמצמה לשאלה - האם יש לראות בימי ההשתלמות כימי הכשרה מקצועית הנחשבים כימי התייצבות.

7. הוראות סעיף 173 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (סעיף 127ז לפי נוסח החוק משנת 1968), קובעות -

"(א)(1) זכאי שנשלח להשכרה מקצועית ישולמו לו דמי אבטלה בסכום השווה להפרש שבין התשלומים הניתנים לו לבין 70% מדמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מבוטל.


(2)...

(3)...

ב) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע תנאים לתשלום דמי אבטלה לפי סעיף זה."

ואילו תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג- 1973, תקנה 9 קובעת כי:

"(א) דמי האבטלה לפי סעיף 127טז ישולמו על יסוד אישור שהוגש למוסד מאת האגף להכשרה והשתלמות מקצועית במשרד העבודה והרווחה כי זכאי השתתף בהכשרה מקצועית".

8. לטענת התובע, ההשתלמות בה השתתף הינה השתלמות לצורך עבודה ועל כן יש לאשרה כ"הכשרה והשתלמות מקצועית" בהתאם לתקנות. יתרה מזו, לטענתו עילת התביעה מקורה בשרשרת טעויות של הנתבע ושירות התעסוקה שכן התובע פעל על פי הנחיות פקידיה.

9. לטענת הנתבע, התובע לא שיתף פעולה, לא התייצב לחקירות אליהן הוזמן ורק לאחר שלילת גמלתו נעתר לדרישת הנתבע והתייצב לבירור העובדות אצל הנתבע. לטענתו, לאחר בירור העובדות הועמד סכום החוב על סך של כ-3,000 ₪ שנוצר עקב עבודה בזמן אבטלה ועל כן בדין נשללה גמלת האבטלה של התובע ואין בית הדין מוסמך לבטל חובות.

10. הוראות סעיף 162 קובעות מהי תקופת הכשרה מקצועית אשר תובא במניין ושם נקבע כי -

"(1) הכשרה השתלמות או הסבה מקצועית לפי הפניה משירות התעסוקה או ממי שאישר לכך שירות התעסוקה" (הדגשה שלי-י.א.ש.)

ואילו תקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לעניין דמי אבטלה) התשנ"ח - 1998 מגדירות אף הן -

""הכשרה מקצועית" - תכנית הכשרה במסגרת מקום עבודה שאישר האגף להכשרה.

"אגף להכשרה" - משמעו - "האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה".

11. ההשתלמות בה השתתף התובע אינה נכנסת לגדר השתלמות ו/או הכשרה מקצועית המאושרת על פי התקנות. משכך, לא ניתן לאשר את ימי ההשתלמות כימי התייצבות ומשלא התייצב התובע כנדרש בחודש 7/00, חייב הוא בהשבת הגימלה שקיבל ודין טענותיו - להידחות.

12. אשר על כן, התביעה נדחית.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי אבטלה רכב

 2. אובדן דמי אבטלה

 3. דמי אבטלה רטרו

 4. התפטרות אבטלה

 5. דמי אבטלה קורס

 6. התיישנות אבטלה

 7. דמי אבטלה הריון

 8. דמי אבטלה ערעור

 9. דמי אבטלה מטפלת

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. חישוב דמי אבטלה

 12. דמי אבטלה סטודנט

 13. דמי אבטלה אקדמאים

 14. דמי אבטלה התפטרות

 15. דמי אבטלה מופחתים

 16. דמי אבטלה מעסיק זר

 17. דמי אבטלה טופס 106

 18. דמי אבטלה עולה חדש

 19. התפטרות דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה משק חקלאי

 21. דמי אבטלה סיום חוזה

 22. מכתב דחיה דמי אבטלה

 23. דמי אבטלה פעם נוספת

 24. התיישנות דמי אבטלה

 25. דמי אבטלה עובד יומי

 26. דמי אבטלה משרה חלקית

 27. דמי אבטלה מעל גיל 35

 28. דמי אבטלה עסק משפחתי

 29. דמי אבטלה צבירת ימים

 30. דמי אבטלה רטרואקטיבית

 31. התפטרות מוצדקת אבטלה

 32. דמי אבטלה תקופת אכשרה

 33. דמי אבטלה רשות מקומית

 34. דמי אבטלה עבודה זמנית

 35. דמי אבטלה חייל משוחרר

 36. דמי אבטלה לפני גיל 20

 37. דמי אבטלה הבטחת הכנסה

 38. אישור תביעה לדמי אבטלה

 39. דמי אבטלה עבודה עונתית

 40. מחיקת תביעה דמי אבטלה

 41. דמי אבטלה טיפול בתינוק

 42. דחיית בקשה לדמי אבטלה

 43. איחור בתשלום דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה סירוב לעבודה

 45. אישור מחלה לשכת האבטלה

 46. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 47. דמי אבטלה הכשרה מקצועית

 48. חזרה לעבודה אחרי אבטלה

 49. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 50. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 51. דמי אבטלה שכיר בעל שליטה

 52. התפטרות מזכה בדמי אבטלה

 53. דמי אבטלה גרושה חד הורית

 54. התפטרות זכאות לדמי אבטלה

 55. התפטרות המזכה בדמי אבטלה

 56. דמי אבטלה צמצום היקף משרה

 57. התפטרות בדין מפוטר אבטלה

 58. דמי אבטלה בעל מניות בחברה

 59. התפטרות לטיפול בילד אבטלה

 60. הבטחת הכנסה אחרי דמי אבטלה

 61. דמי אבטלה חישוב בסיס השתכרות

 62. התפטרות בדין מפוטר דמי אבטלה

 63. דמי אבטלה עבודה אצל קרוב משפחה

 64. אי הגעה לראיון עבודה לשכת אבטלה

 65. אישה שעובדת אצל בעלה דמי אבטלה

 66. דמי אבטלה בעל שליטה בחברת מעטים

 67. דמי אבטלה התפטרות לצורך טיפול בילד

 68. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה

 69. תביעה לתשלום דמי אבטלה של חייל בשירות סדיר בצה"ל

 70. דחיית תביעה לדמי אבטלה בגין אי צבירת תקופת אכשרה מספקת

 71. תביעת שני אחים לקביעת דמי אבטלה עקב סגירת העסק של אימם אצלה עבדו

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון