דמי אבטלה מעסיק זר


השופט יגאל פליטמן

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בירושלים (השופט הראשי יעקב נויגבורן; בל 2439/02), בו נדחתה תביעתו של המערער לתשלום דמי אבטלה, מן הטעם, שלא היה בגדר מבוטח בביטוח אבטלה.

2. על עובדות המקרה אין חולק ולהלן עיקרן:

המערער הינו תושב ישראל שעבד ברמאללה אצל מעסיק זר - החברה המזרחית לכימיקלים.


מקום מושבה של החברה ומקום ביצוע העבודה של המערער בחברה היה ברמאללה.

החברה לא שילמה בגין המערער דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי.

המערער שלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח שלא נכללו בהם דמי ביטוח בגין אבטלה באשר הוא סווג ע"י המוסד כמי "שאינו עובד ואינו עובד עצמאי".

לטענת המערער הוא פוטר מעבודתו בחברה ביום 31.5.00 והוא החל להתייצב בלשכת התעסוקה החל מחודש 9/00.

את תביעתו למוסד לביטוח לאומי לקבל דמי אבטלה הגיש המערער בחודש 12/00.

3. בית הדין האזורי דחה את התביעה מן הטעם, שאין המערער עונה על הגדרת מבוטח לעניין דמי אבטלה, בקובעו, כי: "חוק הביטוח הלאומי (חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 - להלן חוק ביטוח לאומי או החוק) הינו חוק טריטוריאלי ולפיכך חל הוא רק על עבודה שנעשתה בישראל. רק במקום בו ביקש המחוקק להחיל את החוק על עבודה שנעשתה מחוץ לישראל קבע זאת במפורש, למשל בסעיף 76 לחוק הביטוח הלאומי. מקום שראה המחוקק לנכון להרחיב את כיסוי הביטוח למי שעובד שלא בתחום המדינה, הגדיר זאת במפורש....

החוק נועד לתת מענה למי שמועסק בארץ ויצא מתוך מעגל העבודה ונהייה מובטל. אין הוא מיועד לחול על אלה שלא עבדו בתוך המדינה ואשר מעבידם לא שילם עבורם דמי ביטוח אבטלה".

4. לאחר עיון בכל חומר התיק ובחינת טענות הצדדים, לא מצאנו מקום להתערב בפסק דינו של בית הדין האזורי ולפיכך אף דין הערעור להידחות. עם זאת לא נצא ידי חובת הנמקת הדין מבלי להעיר מספר הערות נדרשות:

א.הפרק בדבר ביטוח אבטלה שבחוק הביטוח הלאומי, תכליתו, ליתן מענה למובטלים בישראל נוכח המצב התעסוקתי בארץ, ולא ליתן מענה למבוטחים במדינה או רשות אחרת שמחוץ לישראל עקב המצב התעסוקתי שם.


ב.לעקרון הטריטוריאליות של תחולת החוק, נוכח מחויבות המדינה לתושביה שבתחומה, אשר אירע להם מקרה המזכה בגימלה, נוסף טעם פרקטי, של העדר יכולת המוסד לבחון אמיתות גירסת התובע לגבי: עצם מעמדו כעובד בחו"ל, מיהות מעבידו, תקופת עבודתו, תנאי עבודתו, שיעור שכרו ונסיבות הפסקת עבודתו.

לענייננו, המערער הועסק על ידי מעסיק זר מחוץ למדינת ישראל, חברה ברמאללה שבשליטת הרשות הפלסטינאית ולאחר תחילת האינתיפדה.

ג.המערער אינו עונה על הגדרת "מבוטח" לעניין דמי אבטלה שבסעיף 158 לחוק, דהיינו - "תושב ישראל... והוא עובד הזכאי לשכר שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו", באשר מעבידתו החברה ברמאללה, לא הייתה חייבת בתשלום דמי ביטוח בעדו ולבטח לא דמי ביטוח אבטלה על פי חוק הביטוח הלאומי.

ד.תקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח), התשנ"ח-1997, אינה רלבנטית לענייננו, באשר היא מתייחסת לעובד בישראל "הזכאי לשכר והוא חייב בתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 371(1)(ז) ו - (ח) לחוק". ממילא לכן תקנה 1(4)(א) לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971, לפיה על העובד לשלם בעד עצמו את דמי הביטוח כעובד לרבות בגין דמי אבטלה - אינה רלבנטית אף היא.

5. סוף דבר - לאור האמור דין הערעור להידחות ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי אבטלה רכב

 2. אובדן דמי אבטלה

 3. דמי אבטלה רטרו

 4. התפטרות אבטלה

 5. דמי אבטלה קורס

 6. התיישנות אבטלה

 7. דמי אבטלה הריון

 8. דמי אבטלה ערעור

 9. דמי אבטלה מטפלת

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. חישוב דמי אבטלה

 12. דמי אבטלה סטודנט

 13. דמי אבטלה אקדמאים

 14. דמי אבטלה התפטרות

 15. דמי אבטלה מופחתים

 16. דמי אבטלה מעסיק זר

 17. דמי אבטלה טופס 106

 18. דמי אבטלה עולה חדש

 19. התפטרות דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה משק חקלאי

 21. דמי אבטלה סיום חוזה

 22. מכתב דחיה דמי אבטלה

 23. דמי אבטלה פעם נוספת

 24. התיישנות דמי אבטלה

 25. דמי אבטלה עובד יומי

 26. דמי אבטלה משרה חלקית

 27. דמי אבטלה מעל גיל 35

 28. דמי אבטלה עסק משפחתי

 29. דמי אבטלה צבירת ימים

 30. דמי אבטלה רטרואקטיבית

 31. התפטרות מוצדקת אבטלה

 32. דמי אבטלה תקופת אכשרה

 33. דמי אבטלה רשות מקומית

 34. דמי אבטלה עבודה זמנית

 35. דמי אבטלה חייל משוחרר

 36. דמי אבטלה לפני גיל 20

 37. דמי אבטלה הבטחת הכנסה

 38. אישור תביעה לדמי אבטלה

 39. דמי אבטלה עבודה עונתית

 40. מחיקת תביעה דמי אבטלה

 41. דמי אבטלה טיפול בתינוק

 42. דחיית בקשה לדמי אבטלה

 43. איחור בתשלום דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה סירוב לעבודה

 45. אישור מחלה לשכת האבטלה

 46. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 47. דמי אבטלה הכשרה מקצועית

 48. חזרה לעבודה אחרי אבטלה

 49. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 50. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 51. דמי אבטלה שכיר בעל שליטה

 52. התפטרות מזכה בדמי אבטלה

 53. דמי אבטלה גרושה חד הורית

 54. התפטרות זכאות לדמי אבטלה

 55. התפטרות המזכה בדמי אבטלה

 56. דמי אבטלה צמצום היקף משרה

 57. התפטרות בדין מפוטר אבטלה

 58. דמי אבטלה בעל מניות בחברה

 59. התפטרות לטיפול בילד אבטלה

 60. הבטחת הכנסה אחרי דמי אבטלה

 61. דמי אבטלה חישוב בסיס השתכרות

 62. התפטרות בדין מפוטר דמי אבטלה

 63. דמי אבטלה עבודה אצל קרוב משפחה

 64. אי הגעה לראיון עבודה לשכת אבטלה

 65. אישה שעובדת אצל בעלה דמי אבטלה

 66. דמי אבטלה בעל שליטה בחברת מעטים

 67. דמי אבטלה התפטרות לצורך טיפול בילד

 68. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה

 69. תביעה לתשלום דמי אבטלה של חייל בשירות סדיר בצה"ל

 70. דחיית תביעה לדמי אבטלה בגין אי צבירת תקופת אכשרה מספקת

 71. תביעת שני אחים לקביעת דמי אבטלה עקב סגירת העסק של אימם אצלה עבדו

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון