הבטחת הכנסה ארנונה

לפני בקשה למתן רשות להתגונן.
התובעת, מועצה אזורית גליל תחתון, הגישה נגד הנתבעת תביעה כספית זו על סך 89,872 ₪, בגין חוב ארנונה בגין מבנה מגורים, חוב אגרת ביוב בגין מבנה מגורים וחוב ארנונה בגין אדמה חקלאית.
הנתבעת הגישה בקשת רשות להתגונן בה היא טענה כי חלק ממרכיבי התביעה התיישנו מאחר שהם מתייחסים לתקופה שקדמה לשבע שנים מיום הגשת התביעה. נטען עוד, כי הנתבעת זכאית להנחה בשיעור 80% מאחר שהוכרה על ידי המוסד לביטוח הלאומי כנכה ומשולמת לה קצבת נכות בגין דרגת אי כושר העולה על 75%. הנתבעת הוסיפה וטענה, כי לגבי התקופה שבגינה לא נקבעה לה דרגת אי כושר מעל 75% היא קיבלה גמלת הבטחת הכנסה ולכן הייתה זכאית להנחה בשיעור 70%. לדבריה, במשך השנים היא פנתה למועצה ולפקידיה במטרה להסדיר את העניין, אך משום מה ועל אף הבטחות התובעת ועובדיה לא נעשה בעניינה דבר. בבקשתה העלתה המבקשת אף טענות לעניין שטח מבנה המגורים שבבעלותה וטענת שיהוי. טענות אלה נזנחו ע"י הנתבעת בסיכומים שהוגשו מטעמה וטוב שעשתה כך, שכן אין כל בסיס עובדתית או משפטי לטענות בעניין זה.
נוכח המפורט לעיל, אתייחס להלן לשתי הטענות שהעלתה הנתבעת בסיכומה; האחת נוגעת, כאמור, להתיישנות התביעה או חלק ממרכיביה והשניה נוגעת לזכאותה של התובעת להנחות בשל קצבת נכות כללית וגמלת הבטחת הכנסה שהיא מקבלת או קיבלה מהמוסד לביטוח הלאומי.


התיישנותמעיון בכתב התביעה עולה, כי התביעה מתייחסת לחובות ארנונה ואגרת ביוב שנצברו בגין נכסים שבבעלות הנתבעת, החל מיום 1/9/05. התביעה הוגשה בחודש 7/2012, בטרם חלפו שבע שנים מהחוב הישן ביותר שבגינו הוגשה התביעה. על כן, אין בסיס לטענת ההתיישנות שהעלתה הנתבעת ודין טענה זו להידחות.


הנחה בגין נכות כללית והבטחת הכנסהבסעיף 6 לבקשת הרשות להתגונן טענה הנתבעת, כי החל משנת 2003 היא זכאית להנחה בתשלומי ארנונה בשל היותה מוכרת על ידי המוסד לביטוח הלאומי בדרגת אי כושר מעל 75% וכן בהיותה זכאית ומקבלת קצבת הבטחת הכנסה.
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993 (להלן: "תקנות הארנונה") מפרטות רשימה ארוכה של הנחות המגיעות לאזרח, בין היתר בשל נכות רפואית ודרגת אי כושר שנקבע לו ע"י המל"ל, בשל הכנסה נמוכה ועוד. רלבנטיות לענייננו תקנות 2(2) ו-2(8). תקנה 2(2) קובעת הנחה עד 80% למי שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 75% ומעלה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, ואילו תקנה 8 קובעת הנחה עד 70% לבעלי הכנסה נמוכה, ששיעורה מפורט בתוספת הראשונה. באשר להנחה בסעיף 2(2), מדובר בהנחה שהאזרח זכאי לה גם אם לא הגיש בקשה למתן הנחה, ואילו ההנחה שבסעיף 2(8) תינתן על פי בקשה חתומה שהמציא המבקש לרשות המקומית לפי טופס 1 שבתוספת השנייה (תקנה 4 לתקנות הארנונה).
עולה, לכאורה, כי הנתבעת הראתה טענת הגנה אפשרית, שכן על אף זכאותה, לכאורה, להנחות משמעותיות בהתאם לתקנות הארנונה ועל אף פניותיה בעניין זה, המועצה לא טיפלה בפניותיה ובבקשותיה להנחות, ולא העניקה לה את ההנחות המגיעות לה על פי הדין.


ברם, ב"כ המועצה טען, כי בהתאם לסעיף 16 לתקנות האגרות "זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה". מאחר שהנתבעת לא שילמה סכום כלשהו על חשבון הארנונה בשנים שבגינן הוגשה התביעה, הרי היא אינה זכאית עוד להנחה כלשהי, גם אם מלכתחילה היא הייתה זכאית להנחה כאמור.אין בידי לקבל את טענת המועצה בעניין זה. סעיף 16 חל מקום שהמועצה פעלה בהתאם לחוק ומסרה בידי האזרח\המבקש דרישה לתשלום יתרת הארנונה לאחר שהוענקה ההנחה. ברם, מקום שהמועצה כלל לא פועלת בהתאם לתקנות כפי שנטען על ידי הנתבעת וכלל אינה מעניקה את ההנחה המגיעה ואינה מוסרת בידי המבקש דרישה לתשלום יתרת הארנונה לאחר הנחה, ספק רב אם הוראת תקנה 16 חלה בנסיבות אלו. נראה לי בעייתית הגישה שלפיה היה על הנתבעת לשלם את יתרת הארנונה לאחר הנחה מקום שהמועצה כלל לא דנה בטענותיה, לא דנה בזכאותה להנחה וכלל לא מסרה לה דרישה לתשלום יתרת הארנונה. על כן, אין בטיעון זה שהעלתה המועצה כדי לאיין את סיכויי ההגנה שהעלתה הנתבעת בעניין זה.
יחד עם זאת, ההנחות בגין דרגת אי כושר ובגין גמלת הבטחת הכנסה חלות על בניין מגורים ואינן חלות על מבנים אחרים או על קרקע חקלאית. כמפורט לעיל, כתב התביעה כולל מרכיבי חוב בגין ארנונה עבור קרקע חקלאית ואגרת ביוב. על מרכיבים אלה אין הנחות כנטען על ידי הנתבעת ועל כן, דין טענות הנתבעת בכל הקשור לחוב ארנונה בגין קרקע חקלאית ובגין אגרת ביוב להידחות. סכום החוב בגין רכיבים אלה מסתכם בסך 14,499 ₪ נכון ליום הגשת התביעה. יתרה מכך, ההנחה המקסימאלית שיכולה הייתה התובעת לקבל בהתאם לתקנות האגרות ולסעיפים הרלבנטיים לתובעת מגיעה ל-80% מסכום הארנונה הבסיסית שהיה עליה לשלם. על כן, אין לנתבעת טענת הגנה בגין 20% מחוב הארנונה עבור מבנה המגורים. חוב הארנונה הכולל בגין מבנה מגורים עומד, בהתאם למפורט בכתב התביעה, על סך 75,373 ₪ ובהתאם לאמור, חייבת הנתבעת, על פי טענותיה היא, לשלם 20% מסכום זה, קרי סך של 15,074.6 ₪ נכון ליום הגשת התביעה.
סיכומם של דברים. הבקשה למתן רשות להתגונן מתקבלת באופן חלקי בנוגע לסכום של 60,298.4 ₪. תצהיר התובעת שצורף לבקשה למתן רשות להתגונן יהווה כתב הגנה מטעם הנתבעת. לגבי יתרת סכום התביעה המסתכמת בסך של 29,573.6 ₪, דין הבקשה להידחות.
בהתאם לכך, הנני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 29,573.6 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כאמור בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980, החל מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט באופן יחסי בסך 500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪. הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מאותו מועד ועד התשלום המלא בפועל.
הנני קובע ישיבת קדם משפט בכל הנוגע ליתרת סכום התביעה שלגביה ניתנה רשות להתגונן, ליום 13.11.2013, שעה 09.30.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחת הכנסה רכב

 2. הבטחת הכנסה נכס

 3. הבטחת הכנסה קורס

 4. הבטחת הכנסה תושב

 5. הבטחת הכנסה רווק

 6. הבטחת הכנסה דירה

 7. הבטחת הכנסה עצמאי

 8. הבטחת הכנסה ליחיד

 9. הבטחת הכנסה גרושה

 10. אם חד הורית עובדת

 11. הבטחת הכנסה מסמכים

 12. הבטחת הכנסה מכונית

 13. הבטחת הכנסה ארנונה

 14. הבטחת הכנסה בגיל 55

 15. הבטחת הכנסה לאברכים

 16. הבטחת הכנסה חסכונות

 17. הבטחת הכנסה בני זוג

 18. הבטחת הכנסה אקדמאים

 19. הבטחת הכנסה פקדונות

 20. הבטחת הכנסה שכר דירה

 21. התיישנות הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה בעלות רכב

 23. הבטחת הכנסה אחזקת רכב

 24. ביטול חוב השלמת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה קצבת נכות

 26. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה עיקול רכב

 28. הבטחת הכנסה קריטריונים

 29. הבטחת הכנסה הכנסה מנכס

 30. הבטחת הכנסה תושב שטחים

 31. הבטחת הכנסה עזרת משפחה

 32. הבטחת הכנסה דירת מגורים

 33. הבטחת הכנסה הוצאות חשמל

 34. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 35. אם חד הורית השלמת הכנסה

 36. אישור רפואי הבטחת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה משרד החינוך

 38. הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 39. הבטחת הכנסה יציאה מהארץ

 40. הבטחת הכנסה יציאה לחו''ל

 41. הגדרת בני זוג הבטחת הכנסה

 42. הבטחת הכנסה ידועים בציבור

 43. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 44. הבטחת הכנסה הכשרה מקצועית

 45. הבטחת הכנסה שימוש קבוע ברכב

 46. תביעה בגין גמלת הבטחת הכנסה

 47. אי הצהרה על נכסים השלמת הכנסה

 48. איסור לנהוג ברכב הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה תשלום רטרואקטיבי

 50. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 51. תביעה להשלמת גמלת הבטחת הכנסה

 52. אי שיתוף פעולה עם חוקרי המל''ל

 53. הבטחת הכנסה פטור מאגרת טלוויזיה

 54. הבטחת הכנסה לימודים במוסד אקדמי

 55. הבטחת הכנסה קשישים היוצאים מהארץ

 56. אי שיתוף פעולה שלילת הבטחת הכנסה

 57. הבטחת הכנסה תמיכה כלכלית מהקיבוץ

 58. הבטחת הכנסה מגורים בנפרד מבן זוג

 59. אי הודעה על הפסקת עבודה השלמת הכנסה

 60. הבטחת הכנסה חיים משותפים עם בן זוג

 61. אי יכולת לשלם שכירות עקב הפסקת הבטחת הכנסה

 62. האם מחלת הסכרת היא תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 63. אי שיתוף פעולה לפי סעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה

 64. דחיית תביעת הבטחת הכנסה לאם חד הורית ל-2 ילדים

 65. שלילת גמלת הבטחת הכנסה בגלל יציאה מהארץ בפעם השניה

 66. השלמת הכנסה נשללה בשל קיום משק בית משותף עם בן זוג

 67. האם בדין נשללה זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד ?

 68. סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה ייחשבו ידועים בציבור כבני זוג

 69. החלטת לביטוח לאומי להפחית רטרואקטיבית גמלת הבטחת ההכנסה

 70. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה של נסמך על סיוע כספי של אמו וקרוביו

 71. ביטוח לאומי הפסיק לשלם גימלת הבטחת הכנסה ואף חייב בהשבת כספים

 72. תביעה על שלילת זכאות לתשלום גמלת הבטחת הכנסה באופן רטרואקטיבי

 73. זכאות לגימלת הבטחת הכנסה - שאלת זקיפת הכנסה מנכס, ובאיזה שיעור

 74. תביעה עקב החלטת ביטוח לאומי לדחות תביעות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 75. כספים בחשבון מקבלי הבטחת הכנסה אשר אינם שלהם ולא נעשה בהם שימוש ובגינם הופסקה הגימלה

 76. החלטת ביטוח לאומי להפסיק תשלום הבטחת הכנסה מחמת חוסר שיתוף פעולה עקב אי המצאת מסמכים

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון