הבטחת הכנסה בעלות רכב

בפני בית הדין תביעת התובע לגמלת הבטחת הכנסה הנתבע דחה תביעתו בגין בעלות ברכב מנועי שנותר על שם אשתו. כמו כן חלקו הצדדים לגבי מועד הגשת התביעה לנתבע.


העובדות


התובע יליד 1968 נשוי +9 , 6 מהם קטינים.
התובעת הגיש תביעה ביום 1.2.09 ונדחה ע"י הנתבע ב-16.3.09.
על שם אשת התובע רשום רכב אופל בלגיה בצבע שנהב שנת יצור 1998 מס' 7050017. הרכב עבר רישוי בחודש 2/07.
התובעת ביצע עבודות בשנת 16.12.08 – עד 28.4.09 (נספח ב' לתצהיר).
בידי התובע תדפיס מיום 23.12.08 המתייחס להיותו אסיר /עצור (נספח ג' לתצהיר התובע).
הוגש זיכרון דברים (נספח ה' לתצהיר התובע).
הוגשה תעודת עובד ציבור – גב' אתי רענן עזר מהנתבע (ביום 14.3.10).


המחלוקת


האם בדין נדחתה תביעת התובע בגין בעלות על רכב או שמא נכונה טענתו כי הרכב נמכר ב-2008 אך לא בוצע רישום פורמאלי בשל עיקל שהוטל על הרכב.
מתי הוגשה תביעתו של התובע לביטוח הלאומי, האם ב-12/08 כטענתו ואח"כ 1.2.09 בפעם השנייה או רק ב 11/2/09 כטענת הנתבע.
בהתאם לכך, אם נקבע כי זכאי להבטחת הכנסה, ממתי קמה הזכאות.

הכרעת הדין
מועד הגשת התביעה


התובע ואשתו הגישו תביעה להבטחת הכנסה ביום 1.2.09. התובע נבחן בעילת עובד עבודות שירות ואשתו בעילת הריון. הנתבע אישר כי התובע היה בקבלת קהל ביום 23.12.08 אולם ביקור זה היה אצל פקיד גבייה לעניין מעמדו ולא להגשת תביעת הבטחת הכנסה. עוד טען המוסד כי שאלון נכסים מלא התובע ב 1.2.09 ושעניין זה תומך בגרסת הנתבע כי מועד זה הוא מועד הגשת התביעה.
התובע בתצהירו הסביר כי בצע עבודות שירות בתקופה שמ-16.12.08 ועד 28.4.09. עוד ציין כי ב 23.12.08 הגיע לסניף במזרח ירושלים וביקש להגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה.
התובע תמך טענתו זו בנספח ג' לתצהיר אישור המוסד מיום 23.12.08, הנושא כותרת "אסיר/עציר –תקף" מסמך זה נוצר ב 23.12.08 בשעה 10:03, וקיבל אותו פקיד גל"ש איה אבו חאמד. אישור זה די בו להצביע על התייצבותו בגבייה ב- 23.12.08, אולם אין בכך להוכיח הגשת תביעה להבטחת הכנסה במועד זה. התובע לא הציג בפנינו את המסמך שקיבל ובו הרשימה של המסמכים שצריך להמציא בתביעה לגמלת הבטחת הכנסה כאמור בסעיף 5 לתצהירו. על כן, חרף הוכחת התייצבותו באותו מועד לא הוכח כי הוגשה תביעת הבטחת הכנסה במועד זה.
מנגד, בתגובת הנתבע מיום 16.8.10, צרף הנתבע את המסמך אותו ביקש בית הדין בפרו' (עמ' 10 שו' 29 ואילך). מתדפיס המחשב בו מפורטות כלל התביעות להבטחת הכנסה אותן הגיש התובע עולה בבירור כי תביעה אחת הוגשה ב 6.8.06, והשנייה ב 1.2.09. אין כל אזכור לגבי תביעה מ דצמ' 2008. לא למותר לציין כי בתדפיס זה אף מצוין אם התביעה נדחתה או אושרה מועד ההחלטה וסיבת הדחייה. אלו תואמים את גרסת הנתבע ולכן יש בתדפיס כדי לתקף את גרסת הנתבע בדבר אי הגשת תביעה בדצמ' 2008.
התובע טען כי בחקירת עובדת הציבור בבית הדין, אודות מועדי הגשת התביעות, קביעותיה בתע"צ עורערו שכן בתע"צ בסעיף 2 ציינה שלא הוגשה תביעה להבטחת הכנסה לפני 1.2.09 ואילו מהתדפיס עולה כי הוגשה תביעה ב 2006. לטענת התובע יש בכך לקעקע את גרסת המוסד. אין אנו סבורים כן. במענה לשאלה עונה עובדת הציבור:

"ת. הכוונה היתה בהתייחס לטענתו שהוא הגיש בדצמ' 2008. הכוונה היתה לפי מה שהתובע טוען". (עמ' 10 שו' 11).
יתר על כן, העדה מאשרת שאם לא היתה מגיעה לבית הדין אפשר היה להבין את סעיף 2 בתעודה כפי שמציין בא כח התובע , אולם מוסיפה:
"ת. נכון. כשהפנינו את התיק רשמנו שהוא הגיש תביעה ב 2006. זה לא נכתב בכתב ההגנה שלא נכתב באופן מלא". (פרו' עמ' 10 שו' 13-15).
הנה כי כן, בחקירה הנגדית דווקא הבהירה עובדת הציבור את אי ההבנה, ומכל מקום אין בכך כדי לגרוע מהעובדה שאין כל אסמכתא להגשה בדצמ' 2008 כגרסת התובע.
זאת ועוד, בנ/2 תביעה להבטחת הכנסה אותה הגיש המוסד במסגרת חקירתו הנגדית של התובע אישר התובע את חתימתו על הטופס הנושא תאריך 1.2.09. (פרו' עמ' 2 שו' 12-17 , וכן אישר כי זהו מועד הגשת התביעה.

כמו כן באותו מועד מילא התובע שאלון למתגורר בישוב כפרי נ/3, וכן מילא הצהרה נ/4. אף היא נושאת את אותו תאריך.
ברור אפוא כי תהליך הגשת התביעה ומילוי המסמכים הרלבנטיים לה נעשה ב 1.2.09 וכי אם וככל שקיבל מסמך מפקיד התביעה לא היה זה מסמך מהמסמכים הנדרשים לתביעה להבטחת הכנסה.
הדבר עולה מחקירתו הנגדית של התובע (עמ' 2 שו' 25-29).


לאור האמור, אם וככל שיקבע בהמשך עניין הזכאות תימנה תקופת הזכאות מ 1.2.09 בלבד.


בעלות על רכב
הפן הנורמטיבי


השאלה בפנינו כפולה, האם משהוטל עיקול יש לראות כאילו אינו יכול למכור את הרכב ואין לקחת את הרכב בחשבון, וכן האם בהעמדתו במגרש המכוניות במסגרת "עסקה" לחילופי רכב, יש כדי להוות עילה למתן הגמלה בהתעלמות מהבעלות על הרכב.

9. תק' 10 (ג) לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב-1982 מדגישה את הוראת סע' 9א. לחוק, וקובעת: -
"על אף האמור בתקנה זו, היה הנכס רכב מנועי, יראו את הנכס כאילו מופקת ממנו הכנסה חודשית בסכום שאינו נמוך מסכום הגימלה שהיתה משתלמת לתובע לולא האמור בתקנת משנה זו".ב
10. המחוקק, בחר להחמיר עם בעלות ברכב, וזקף לגבי רכב את מלוא הנכס כשווה ערך לגמלה
חודשית, אף יותר מאשר בבעלות על נכסים אחרים לגביהם נקבע שווי הכנסה של 8% משוויים, בין אם מופקת מהם הכנסה ובין אם לאו.
11. בפסק הדין בענין זבולון צאלאקשווילי - המוסד לביטוח לאומי (דב"ע מו/42-0 פד"ע יז 323, 326), נקבע:
"תקנה 10 (ג) מצביעה על מגמה לא לשלם גימלה למי שיש רכב ברשותו. הסיבה לכך היא שהמדינה אינה צריכה לתמוך במי שיכול להוציא מיגיע כפיו או ממקור אחר סכומים הדרושים להחזקת רכב. סיבה נוספת היא שמי שיש רכב ברשותו, יכול לעיתים להתפרנס משימוש באותו רכב או מהשכרתו."
12. עוד, נקבע בפסק הדין בעניין קופרמן - המוסד לביטוח לאומי (דב"ע מו/46-0 לא פורסם),
הנימוק לשלילת הגימלה כאמור:

"ההוצאות הכרוכות בהחזקת רכב הן כה גבוהות שיש לראות בעל רכב כמי שיש לו הכנסה מנכס, ו"נכס" פירושו גם "טובת הנאה" ראויה או מוחזקת בלשון סעיף 9(ג) לחוק".נ

13. כפי שהוער לעיל, המחוקק החמיר עם בעלות ברכב מאשר בנכס אחר, וניתק את שוויו מההכנסה שיש לזקוף לתובע גימלת הבטחת הכנסה ולכן אין לקבל את טענת התובע . קבלת גרסתו כמקנה גמלה תיצור לכאורה אפליה לטובה של רכב מושבת, לעומת נכס אחר – שלגביו נזקפת הכנסה של 8%, גם אם אין מופקת מאותו נכס הכנסה כלשהי.ו

14. לא למותר לציין כי לא נטען ולא הוכח שהרכב נופל בגדרו של תיקון החוק.
15. לא זו היתה כוונת המחוקק, כאמור בתקנה 10 (3)(2) לתקנות, הקובעת: -
"רכב מנועי של מי שאינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגלל מחלה, לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים מיום שהגיש תביעה לגימלה, ובלבד שהפקיד את רשיון הרכב אצל הרשות המוסכמת".ב

16. המחוקק הכיר בהפקדת רשיון הרכב רק במקרה של מי שאינו מסוגל לעבוד בגלל מחלה – ואף זאת לתקופה מוגבלת של עד 6 חודשים. באבחנה מהמקרה שלפנינו בו אין מדובר בעניין מחלה ועל כן אינו נכלל בגדר היוצא מן הכלל אלא בכלל כי גם אם הופקד רשיונו שלא בגין מחלה יש לקחת בחשבון את ערך הנכס לעניין הזכאות או אי הזכאות לגמלה.
17. כב' הנשיאה נ. ארד בענין ענת מועלם נ. המוסד לביטוח לאומי (עב"ל 1034/01) קובעת:
"שילוב של הוראות החוק והתקנות הביאו אותנו לנוסחה הבאה: בעלות על רכב מנועי או שימוש הנעשה בו דרך קבע (להלן: "שימוש"), נחשבים להיות "נכס" ממנו מופקת הכנסה חודשית – בין בפועל ובין שלא בפועל – בשיעור "שאינו נמוך" מסכום הגמלה שהיתה משתלמת לפי סעיף 5(ב) לחוק.נ
במילים אחרות: בעלות על רכב מנועי או שימוש בו נמצאו להיות שוות ערך להכנסה השוללת גימלה". (סע' 7 לפסה"ד) (דגש שלי ש.ש.).
לעניין זה הפסיקה ברורה ומפורשת ועל כן אין ליתן משקל להנחיות שעוסקות בטפול בתביעה להבטחת הכנסה שעה שיש רכב מעוקל מאחר והפסיקה מתייחסת לעצם הבעלות. עוד יודגש כי בניתוח העובדתי מטה עולה כי למעשה בעלות זו לא הושעתה ולא הופסקה כלל.

18. "השימוש" ברכב הורחב בפרשנותו, נוכח העובדה שכלי רכב נרשמו על שם בני משפחה שונים, ותובעי הגימלה הם שהשתמשו בהם. אולם – ביה"ד הארצי הבחין כאמור וקבע כי "בעלות" או "שימוש" שוללים את הזכות לגימלה – ובקרה שלפנינו בבעלות עסקינן.
(ראה: עב"ל 1076/01 ווהב ישראל נ. המל"ל).
בהקשר זה, את הספקות לעניין רכישת הרכב לבתו אשר אין לה רשיון נהיגה, נביע בניתוח הדברים מטה.

מן הכלל אל הפרט
19. בתצהירו טען התובע כי רשום על שם אשתו רכב מסוג אופל אסטרה מודל 99, אשר עבר רישוי בפעם האחרונה בפברואר 2007 לתקופה של שנה. ולאחר מכן לא חודש הרישיון. התובע צירף את רשיון הרכב כנספח ד'. תצלום הרשיון תומך בעובדות אלה. עוד טען כי הרכב מעוקל לטובת רשות השידור בגין אי תשלום אגרה ואכן יש רישום כי הרכב מעוקל.
20. הסוגיה המהותית עולה בשאלת מכירת הרכב והמשמעות של הפעולות שנעשו על פי גרסתו בנוגע לרכב, ובהתייחס להוראות החוק והתקנות בדבר הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה כפי שפרטנו לעיל.
גרסת התובע "מכרתי את הרכב לתצוגת רכב "שוויקי", (להלן שוויקי), בחודש 11/08, תמורת 4,000 ₪ ונערך זכרון דברים בעניין זה. הרכב היה ללא רישוי באותה עת. באותו מעמד בתי רוואן קנתה רכב משוויקי – רכב מסוג מיצובישי גלנט מודל 95. לאור כך, זכרון הדברים אשר נעשה כלל את שתי העסקאות : עסקת מכירת הרכב של אשתי ועסקת קניית הרכב של בתי. סוכם ביני לבין שוויקי כי שווי הרכב של אשתי הינו 4,000 ₪, וסכום זה קוזז משווי הרכב שנרכש על ידי בתי. יצוין כי שווי הרכב של הבת שלי הינו 14,000 ₪. לאור כך בתי נדרשה לשלם יתרת מחיר הרכב שקנתה בסך 10,000 ₪ (באותו זמן 2,000 יורו). הבת שלי שילמה 1,000 יורו במעמד ההסכם והשלימה את היתרה מאוחר יותר לאחר שהרכב שקנתה הועבר טסט על ידי שוויקי". (ההסכם צורף כנספח ה' לתצהירו).
21. לטענתו לא ניתן היה להעביר את הבעלות על הרכב לטובת שוויקי בשל העיקול אולם בפועל הועבר הרכב בנוב' 2008.
22. בנספח ד' שהונפק על ידי רשות הרישוי ביוני 2009 עדיין היה רשום הרכב על שם אשתו של התובע. משמדובר בגמלה זוגית ויש רישום על בעלות של אשתו הרי שלפי פסק דין בעניין ענת מועלם, אין זכאות לגמלת הבטחת הכנסה לכל הפחות עד יוני 2009.
23. בתביעה להבטחת הכנסה שהגיש התובע ביום 1.2.09 (נ/2) הוא מציין "הרכב רשום על שם אשתי מכרתי אותה לחב' שוויקי בית חנינא, יש לרכב בעיה ברשיון שלה, בעל הבית ממתין שיבוא לקוח שיקנה אותה וישלם את הכסף..." . בתביעה זו לא מציין התובע עסקת חליפין לרכב של בתו ולמעשה מציין שהרכב ממתין לקונה. הגם שהביטוי מכרתי את הרכב לשוויקי מופיעה בתימוכין לגרסתו. בחקירתו הנגדית , נימק הנמקה שאין בה כדי ליישב את ההבדלים, (עמ' 3 שו' 3-8).
24. הוגש לבית הדין תרגום נספח ה' זכ"ד (נ/7). על פי הסכם זה, שכותרתו, הסכם מכירה והחלפה ומועדו 15.11.08, שני צדדים לעסקה. מגרש מכוניות אל שוויקי והתובע. מוזכרים בו רכב האופל אסטרה מצד התובע ורכב המיצובישי גלנט מצד מגרש המכוניות.
באשר לתשלום התמורה נקבע כי הצד "ישלם 10,000 ₪ וישאר חייב 1,000 יורו ו 500 יורו ועוד בסוף החודש 12/08". שמה של הבת אינו מופיע בהסכם ועל כן הסכם זה אינו מהווה תמיכה בגרסה לרכב שנרכב לכאורה לבת.
25. הסכם המכירה וההחלפה אינו ברור די צרכו. הגם שלכאורה רכב המיצובישי צעיר ויקר יותר מהאופל. עולה כי הצד השני חייב להביא כסף ואין התייחסות כלל לעניין העברת הבעלות על האופל או לעניין הסרת העיקול. ההתייחסות היא לכך שהצד השני, דהיינו התובע, בדק את הרכב דהיינו המיצובישי וישלם בגינה. טענת הקיזוז של הרכב הראשון לא מופיעה בטקסט ואין כל התייחסות של ממש לאופל פרט להופעתה בכותרת כחלק מהצד השני.
26. מועד ההסכם בנוב' 2008, מתיישב עם התביעה נ/2, מ1.2.09 בה כבר מציין שמכר את הרכב לשוויקי וגם מציין את הבעיה ברישיון.
27. בניגוד לגרסתו תדפיס משרד הרישוי לרכב האופל (שסומן נ/6) מצביע על כך כי יש רישוי לרכב עד פברואר 2008. לשאלה בעניין זה אומר שהרכב בוטח אך היה עומד במגרש. עוד הבהיר כי ב 9.6.09 הפקיד את רישיון הרכב במשרד הרישוי מכיון שלא הסתדר עם רשות השידור בעיקול (עמ' 3 שו' 23-32). התובע מאשר כי המתין עד להפקדת הרישיון מאחר וחיכה לקליינט שיקנה את הרכב וחוזר על כך ש: "עשיתי החלפה עם שוויקי". עוד מבחינה עובדתית "טרם הגיע קליינט לקניית האוטו" (עמ' 4 שו' 2). ברור אפוא כי העסקה בנספח ה' לא הושלמה כל עוד לא הגיע קליינט. דהיינו, לא הועברה בעלות. הגם שהרכב במגרשו של אל-שוויקי.
28. בחקירתו הנגדית התברר כי בתו לא מופיעה בהסכם המכירה וההחלפה "כי הבת שלי לא נוהגת אין לה רישיון נהיגה". (עמ' 4 שו' 11). הסביר כי חברותיה נוהגות באוטו (עמ' 4 שו' 25).
29. כמו כן לא ידע התובע להסביר מדוע למרות שעל פי ההסכם סוכם שתוך 3 שבועות תעבור הבעלות לבעל המגרש לא הועברה בעלות זו. ואמר כי לא הסתדר עם העיקול של האוטו. למעשה תשובותיו של התובע לעניין מקור הכסף לרכישת הרכב לבתו חסרת הרישיון ולעניין אי הסרת העיקול בזמן (עמ' 4 שו' 26 עד עמ' 5 שו' 6), לא היוו מענה ראוי או מתקבל על הדעת. מאחר ושוויקי קיבל את האוטו ההיגיון חייב שהכסף יעבור לתובע ועם כסף זה יסיר את העיקול. הסכם ההחלפה לא הגיוני נוכח המצוקה שמצביעה עליה התובע כמי שמתקיים מהבטחת הכנסה. משהתברר בחקירתו הנגדית שעכשיו העיקול הוסר (עמ' 5 שו' 1), הרי שניתן היה תמורת התמורה לאופל, מבלי לרכוש רכב אחר בחליפין, להסיר את העיקול (העיקול הוסר בסוף 2009, עם העברת חמישה צ'קים לרשות השידור (עמ' 5 שו' 12).
העובדה שהתובע לא בחר לעשות כן, מהווה סימן ואות שלא נזקק לגמלה לקיומו שאלמלא כן היה פועל בהגיון הכלכלי המקנה לו זכות לגמלה.
30. לאור כל האמור לעיל, אין לקבל את גרסת התובע ויש לקובע כי כל עוד היתה בעלות אשתו על הרכב, לא קמה לו זכות לגמלה, גם אם הרכב עמד במגרש של שוויקי.

סוף דבר,
31. התביעה נדחית בשני ראשיה. נדחתה טענת התובע להגשת תביעה טרם 1.2.09. וכן נדחתה טענתו בדבר זכאות לגמלה במועד כלשהו, הקודם למועד העברת בעלות הרכב מאשתו לאחר.
32. כל צד יישא בהוצאותיו.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחת הכנסה רכב

 2. הבטחת הכנסה נכס

 3. הבטחת הכנסה קורס

 4. הבטחת הכנסה תושב

 5. הבטחת הכנסה רווק

 6. הבטחת הכנסה דירה

 7. הבטחת הכנסה עצמאי

 8. הבטחת הכנסה ליחיד

 9. הבטחת הכנסה גרושה

 10. אם חד הורית עובדת

 11. הבטחת הכנסה מסמכים

 12. הבטחת הכנסה מכונית

 13. הבטחת הכנסה ארנונה

 14. הבטחת הכנסה בגיל 55

 15. הבטחת הכנסה לאברכים

 16. הבטחת הכנסה חסכונות

 17. הבטחת הכנסה בני זוג

 18. הבטחת הכנסה אקדמאים

 19. הבטחת הכנסה פקדונות

 20. הבטחת הכנסה שכר דירה

 21. התיישנות הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה בעלות רכב

 23. הבטחת הכנסה אחזקת רכב

 24. ביטול חוב השלמת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה קצבת נכות

 26. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה עיקול רכב

 28. הבטחת הכנסה קריטריונים

 29. הבטחת הכנסה הכנסה מנכס

 30. הבטחת הכנסה תושב שטחים

 31. הבטחת הכנסה עזרת משפחה

 32. הבטחת הכנסה דירת מגורים

 33. הבטחת הכנסה הוצאות חשמל

 34. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 35. אם חד הורית השלמת הכנסה

 36. אישור רפואי הבטחת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה משרד החינוך

 38. הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 39. הבטחת הכנסה יציאה מהארץ

 40. הבטחת הכנסה יציאה לחו''ל

 41. הגדרת בני זוג הבטחת הכנסה

 42. הבטחת הכנסה ידועים בציבור

 43. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 44. הבטחת הכנסה הכשרה מקצועית

 45. הבטחת הכנסה שימוש קבוע ברכב

 46. תביעה בגין גמלת הבטחת הכנסה

 47. אי הצהרה על נכסים השלמת הכנסה

 48. איסור לנהוג ברכב הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה תשלום רטרואקטיבי

 50. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 51. תביעה להשלמת גמלת הבטחת הכנסה

 52. אי שיתוף פעולה עם חוקרי המל''ל

 53. הבטחת הכנסה פטור מאגרת טלוויזיה

 54. הבטחת הכנסה לימודים במוסד אקדמי

 55. הבטחת הכנסה קשישים היוצאים מהארץ

 56. אי שיתוף פעולה שלילת הבטחת הכנסה

 57. הבטחת הכנסה תמיכה כלכלית מהקיבוץ

 58. הבטחת הכנסה מגורים בנפרד מבן זוג

 59. אי הודעה על הפסקת עבודה השלמת הכנסה

 60. הבטחת הכנסה חיים משותפים עם בן זוג

 61. אי יכולת לשלם שכירות עקב הפסקת הבטחת הכנסה

 62. האם מחלת הסכרת היא תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 63. אי שיתוף פעולה לפי סעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה

 64. דחיית תביעת הבטחת הכנסה לאם חד הורית ל-2 ילדים

 65. שלילת גמלת הבטחת הכנסה בגלל יציאה מהארץ בפעם השניה

 66. השלמת הכנסה נשללה בשל קיום משק בית משותף עם בן זוג

 67. האם בדין נשללה זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד ?

 68. סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה ייחשבו ידועים בציבור כבני זוג

 69. החלטת לביטוח לאומי להפחית רטרואקטיבית גמלת הבטחת ההכנסה

 70. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה של נסמך על סיוע כספי של אמו וקרוביו

 71. ביטוח לאומי הפסיק לשלם גימלת הבטחת הכנסה ואף חייב בהשבת כספים

 72. תביעה על שלילת זכאות לתשלום גמלת הבטחת הכנסה באופן רטרואקטיבי

 73. זכאות לגימלת הבטחת הכנסה - שאלת זקיפת הכנסה מנכס, ובאיזה שיעור

 74. תביעה עקב החלטת ביטוח לאומי לדחות תביעות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 75. כספים בחשבון מקבלי הבטחת הכנסה אשר אינם שלהם ולא נעשה בהם שימוש ובגינם הופסקה הגימלה

 76. החלטת ביטוח לאומי להפסיק תשלום הבטחת הכנסה מחמת חוסר שיתוף פעולה עקב אי המצאת מסמכים

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון