הבטחת הכנסה יציאה מהארץ


1. התובעת תושבת טירת הכרמל, גרושה ואם ל-4 ילדים, 3 מהם קטינים, אינה עובדת ומקבלת הבטחת הכנסה מאז שנת 1995. עם פרוץ מלחמת לבנון השנייה, נדדה עם ילדיה לעיר הדרומית אילת, וברחה מירי הטילים.

2. לטענתה, בעיר אילת היא פגשה חבר, וזה הציע לה להצטרף אליו לבילוי בקזינו בטאבה. מדו"ח היציאות והכניסות שהוצג לתיק אפשר לראות שהתובעת נכנסה לטאבה וחזרה לישראל, במועדים כדלקמן:

יצאה מהארץ: 17/7/06 ונכנסה: 18/7/07;
יצאה מהארץ: 2/8/06 ונכנסה: 3/8/06;
יצאה מהארץ: 3/8/06 ונכנסה: עד 4/8/06;
יצאה מהארץ: 4/8/06 ונכנסה: 4/8/06.


לטענת התובעת היא אינה משחקת בקזינו בעצמה, אך הצטרפה לידיד שפגשה, ואף זאת למספר שעות בלבד כל פעם, אחריהם היא חזרה ללון באילת עם ילדיה.

התובעת גורסת עוד, שהיציאה מאילת לטאבה דרך מסוף טאבה, הינה פעולה קלה ביותר, שמבחינתה לא הייתה כרוכה בתשלום, ונמשכה שעות ספורות בלבד, וזאת לצורך בילוי והעברת זמן, שכן בקזינו נהנים המבקרים גם מאוכל ושתייה חינם וגם מעבירים את הזמן בצפייה במשחקים.

3. אין חולק כי התובעת גם יצאה את הארץ בתקופה, מיום 22/6/06 ועד ליום 25/6/06. לטענתה גם במקרה זה היא הצטרפה לחברים שהזמינו אותה להפלגה של סוף שבוע באוניית קזינו וכי גם הפלגה זו לא עלתה לה דבר כי בסוג זה של אוניות נהנים מאוכל, לינה ובילוי חינם.

התובעת חזרה והדגישה בפנינו שהיא עצמה אינה משחקה בקזינו וכי היא הצטרפה לחברים ששיחקו רק כדי שתהנה מבילוי חינם כי איזה אפשרות יש לה לאור מצבה הכלכלי הקשה לצאת את הארץ. התובעת הדגישה כי היציאות לטאבה למספר שעות כל פעם, לא היו יותר מאשר חיפוש אחרי בילוי חינם, פורקן והעברת זמן, בתקופת המלחמה.

4. דו"ח כניסות והיציאות מהארץ של התובעת שהוצג לתיק בית הדין, המציין את מועדי היציאה לטאבה והכניסה לארץ תומך למעשה בגרסת התובעת שהכניסות והיציאות לטאבה היו למספר שעות בלבד כל פעם, ותומך בגרסתה שמדובר ביציאה לקזינו בלבד, ובהקשר זה די לעיין במספר היציאות והכניסות בימים 3/8/06-2 : יציאה ב-3/8/06 כניסה ב-4/8/06 ושוב יציאה ב-4/8/06 וכניסה ב-4/8/06, היינו חזרה לארץ יציאה לטאבה, ושוב חזרה לארץ ביום 4/8/06.


5. השאלה המתחייבת אם כן, היא, האם יש לראות ביציאות וכניסות הנ"ל לסירוגין מאילת לטאבה למטרה עליה העידה התובעת בתקופת המלחמה מ-17/8/06 עד 4/8/06, כיציאה מישראל, השוללת גמלת הבטחת הכנסה בהתאם לסעיף 14א(ב)(1) לחוק הבטחת הכנסה, וזאת נוכח עדותה המהימנה עלינו שהיציאות האלו נועדו לצורך בילוי חינם, והעברת זמן בחברת ידידים ותו לא.

6. סעיף 14א. לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א- 1980 קובע:

"14א. זכאי לגמלה שיצא את ישראל.
(א) לא תשולם לזכאי שיצא את ישראל גמלה בעד חודש קלנדרי, אם שהה מחוץ לישראל בכל הימים שבאותו חודש.
(ב) לא תשולם לזכאי שיצא את ישראל גמלה בעד החודש הקלנדרי שבו יצא (להלן - חודש היציאה) ובעד החודש הקלנדרי שבו חזר לישראל (להלן - חודש השיבה), אם הוא אחד מאלה:


(1) לפני שיצא את ישראל כאמור, הוא יצא את ישראל פעם נוספת באותה שנה קלנדרית;
(2) הוא לא היה זכאי לגמלה בעד החודש הקלנדרי שקדם לחודש היציאה.
...".

7. לטענת הנתבע מאחר ואין מחלוקת בעניין היציאה ומועדיה, של התובעת לטאבה, קרובה ככל שתהיה לישראל, עדיין מדובר ביציאה מהארץ, ומאחר והתובעת יצאה את הארץ יותר מאשר פעמיים בשנה קלנדרית אחת, כדין נדחתה זכאותה לגמלה בחודשים 8/06-7, בהתאם לסעיף 14 א.(ב)(1) לחוק.

8. התכלית העומדת בבסיס הוראת החוק הנ"ל, הינה שמבוטח הנוסע לחו"ל לעתים תכופות לא יהנה מגמלת הבטחת הכנסה. גמלת הבטחת הכנסה באה לדאוג לרמה מינימאלית של הכנסה. אין היא באה לדאוג לחיי מותרות של מבוטח.

אולם , אם לבחון נסיבות המקרה בפנינו לאור המהות והתכלית של סעיף 14א לחוק, לא בלתי נמנע הוא מלקבוע כי הסעיף מתייחס ליציאה של ממש מהארץ, ואין הכוונה למעבר בגבול, כמו בנסיבות המקרה שלנו, מאילת לטאבה למספר שעות בלבד כל פעם, וזאת מתוקף השהייה באילת עקב מצב המלחמה, הקרבה בין טאבה ואילת, נוחות המעבר במסוף ומטרת היציאה לטאבה.

אין ספק כי נסיבות המקרה שבפנינו הן מיוחדות במינן ומצדיקות את הקביעה שאין לראות ביציאות של התובעת מאילת לטאבה באופן ובנסיבות המתוארות על ידה, כאל יציאה מהארץ במובן סע' 14א לחוק.

מכאן, גם נהיה מוכנים להכיר בהפלגה של התובעת למספר ימים באונית הקזינו, מיום 23.6.06 ועד 26.6.06, כיציאה מהארץ במובן סעיף 14 א. לחוק, אין לדעתנו לראות ביציאות לטאבה במועדים שצוינו לעיל ובנסיבות המקרה שתוארו, כ"היציאה השניה" מהארץ במהלך אותה שנה קלנדארית, המצדיקה שלילת זכאותה לגמלה בחודשים
8/06-7.

סוף דבר

9. על סמך כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת ועל הנתבע לשלם לתובעת גמלת הבטחת ההכנסה בגין החודשים 8/06-7, בכפוף להתקיימותם של יתר תנאי הזכאות.

כמו כן ישלם הנתבע לתובעת שלא הייתה מיוצגת בפנינו, הוצאות משפט בסך של 300 ₪ תוך 30 יום אחרת ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחת הכנסה רכב

 2. הבטחת הכנסה נכס

 3. הבטחת הכנסה קורס

 4. הבטחת הכנסה תושב

 5. הבטחת הכנסה רווק

 6. הבטחת הכנסה דירה

 7. הבטחת הכנסה עצמאי

 8. הבטחת הכנסה ליחיד

 9. הבטחת הכנסה גרושה

 10. אם חד הורית עובדת

 11. הבטחת הכנסה מסמכים

 12. הבטחת הכנסה מכונית

 13. הבטחת הכנסה ארנונה

 14. הבטחת הכנסה בגיל 55

 15. הבטחת הכנסה לאברכים

 16. הבטחת הכנסה חסכונות

 17. הבטחת הכנסה בני זוג

 18. הבטחת הכנסה אקדמאים

 19. הבטחת הכנסה פקדונות

 20. הבטחת הכנסה שכר דירה

 21. התיישנות הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה בעלות רכב

 23. הבטחת הכנסה אחזקת רכב

 24. ביטול חוב השלמת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה קצבת נכות

 26. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה עיקול רכב

 28. הבטחת הכנסה קריטריונים

 29. הבטחת הכנסה הכנסה מנכס

 30. הבטחת הכנסה תושב שטחים

 31. הבטחת הכנסה עזרת משפחה

 32. הבטחת הכנסה דירת מגורים

 33. הבטחת הכנסה הוצאות חשמל

 34. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 35. אם חד הורית השלמת הכנסה

 36. אישור רפואי הבטחת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה משרד החינוך

 38. הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 39. הבטחת הכנסה יציאה מהארץ

 40. הבטחת הכנסה יציאה לחו''ל

 41. הגדרת בני זוג הבטחת הכנסה

 42. הבטחת הכנסה ידועים בציבור

 43. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 44. הבטחת הכנסה הכשרה מקצועית

 45. הבטחת הכנסה שימוש קבוע ברכב

 46. תביעה בגין גמלת הבטחת הכנסה

 47. אי הצהרה על נכסים השלמת הכנסה

 48. איסור לנהוג ברכב הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה תשלום רטרואקטיבי

 50. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 51. תביעה להשלמת גמלת הבטחת הכנסה

 52. אי שיתוף פעולה עם חוקרי המל''ל

 53. הבטחת הכנסה פטור מאגרת טלוויזיה

 54. הבטחת הכנסה לימודים במוסד אקדמי

 55. הבטחת הכנסה קשישים היוצאים מהארץ

 56. אי שיתוף פעולה שלילת הבטחת הכנסה

 57. הבטחת הכנסה תמיכה כלכלית מהקיבוץ

 58. הבטחת הכנסה מגורים בנפרד מבן זוג

 59. אי הודעה על הפסקת עבודה השלמת הכנסה

 60. הבטחת הכנסה חיים משותפים עם בן זוג

 61. אי יכולת לשלם שכירות עקב הפסקת הבטחת הכנסה

 62. האם מחלת הסכרת היא תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 63. אי שיתוף פעולה לפי סעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה

 64. דחיית תביעת הבטחת הכנסה לאם חד הורית ל-2 ילדים

 65. שלילת גמלת הבטחת הכנסה בגלל יציאה מהארץ בפעם השניה

 66. השלמת הכנסה נשללה בשל קיום משק בית משותף עם בן זוג

 67. האם בדין נשללה זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד ?

 68. סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה ייחשבו ידועים בציבור כבני זוג

 69. החלטת לביטוח לאומי להפחית רטרואקטיבית גמלת הבטחת ההכנסה

 70. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה של נסמך על סיוע כספי של אמו וקרוביו

 71. ביטוח לאומי הפסיק לשלם גימלת הבטחת הכנסה ואף חייב בהשבת כספים

 72. תביעה על שלילת זכאות לתשלום גמלת הבטחת הכנסה באופן רטרואקטיבי

 73. זכאות לגימלת הבטחת הכנסה - שאלת זקיפת הכנסה מנכס, ובאיזה שיעור

 74. תביעה עקב החלטת ביטוח לאומי לדחות תביעות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 75. כספים בחשבון מקבלי הבטחת הכנסה אשר אינם שלהם ולא נעשה בהם שימוש ובגינם הופסקה הגימלה

 76. החלטת ביטוח לאומי להפסיק תשלום הבטחת הכנסה מחמת חוסר שיתוף פעולה עקב אי המצאת מסמכים

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון