הבטחת הכנסה ליחיד


1 .התובעת הינה אלמנתו של המנוח ויקטור חיים זטלני ז"ל (להלן: "המנוח").

2. לתובעת משולמת גמלת שארים מכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), בסכום של 1,671 ש”ח ברוטו נכון לחודש יוני 2004.

3. ביוני 2004 הגישה התובעת תביעה להשלמת הכנסה מכוח חוק הבטחת הכנסה תשמ"א-1980 (להלן: "חוק הבטחת הכנסה").

4. בהחלטה מאוגוסט 2004 דחה פקיד תביעות את תביעת התובעת להשלמת הכנסה. זאת בנימוק כי הכנסותיה הכוללות של התובעת עולות על ההכנסה המרבית שנקבעה לעניין זה בחוק הבטחת הכנסה; ומשכך אין היא זכאית לגמלת השלמת הכנסה.

5. בעקבות החלטת פקיד התביעות הוגשה התביעה נשוא פסק דין זה. בתביעה טענה התובעת, כי :

"פרט לקצבת זקנה על סך של כ-1,500 ש”ח איני משתכרת ואין לי שום הכנסה, סכום זה אינו מאפשר לי קיום מכיוון שגם קצבת הנכות של בעלי בוטלה בשל מותו. אבקש להתחשב במצבי ולהשלים לי את ההכנסה".


6. לדעת הנתבע דין התביעה להידחות בהעדר עילה.

7. מהמסמכים שהוצגו לבית הדין עולה, כי לתובעת תוכנית חסכון בבנק המזרחי ובו סכום בסך של 145,193 ש”ח.

כמצוין לעיל, משולמת לתובעת מדי חודש גמלת שארים מכוח החוק בסכום של 1,671 ש”ח.

8. סעיף 5 (א) לחוק הבטחת הכנסה קובע, כי שיעור הגמלה ליחיד, נעדר הכנסה, לו משולמת גמלת שארים - דוגמת התובעת כאן - הוא בסכום של 25% מהשכר הממוצע.

מכוח סעיף 5(ב) לחוק הבטחת הכנסה, הגמלה לזכאי שיש לו הכנסה תהיה בסכום השווה להפרש שבין הגמלה לה הוא זכאי לולא ההכנסה - לבין ההכנסה.

ראה:


סעיף 5 (א) ו-(ב) לחוק הבטחת הכנסה.

יוצא מכאן, כי זכאי לגמלה בעל הכנסות העולות על שיעור הגמלה לזכאי נעדר הכנסה - אינו זכאי לגמלה לאור הוראת סעיף 5(ב) לחוק הבטחת הכנסה.

9. סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה קובע, כי גמלה המשולמת מכוח חוק הביטוח הלאומי היא בגדר "הכנסה".

כן מגדיר המחוקק בסעיף 9 את המונח "נכס" וקובע, כי "השר רשאי לקבוע בתקנות" כללים בדבר חישוב הסכומים שיראו אותם כהכנסה מנכס. זאת גם באותם מצבים בהם בפועל לא מופקת הכנסה מ"נכס".

10. תוכנית החסכון בו מחזיקה התובעת היא בגדר "נכס" כמשמעות מונח זה בסעיף 9 לחוק.


11. בתקנות שהוציא השר תקנות הבטחת הכנסה תשמ"ב-1982 נקבע כי:

"10(א).כהכנסה חודשית מנכס יראו סכום השווה ל-8% משוויו מחולק ב-12 אף אם אין מופקת ממנו הכנסה, או את סכום ההכנסה החודשית המופקת ממנו בפועל - לפי הסכום הגבוה יותר".

12. לאור העובדה, כי תוכנית החיסכון היא בגדר נכס, הרי שמכוח תקנה 10(א) לתקנות הבטחת הכנסה רואים את התובעת כמי שנהנית מהכנסה חודשית מה"נכס" שברשותה בסכום השווה ל-782 ש”ח.

ראה:

תעודת עובד ציבור המסומנת נ/3.

13. נכון לחודש ינואר 2004 השכר הממוצע במשק עומד על סכום בסך של 6,964 ש”ח.

מכאן ששיעור גמלת הבטחת הכנסה ליחיד לו משולמת קצבת שארים עומד על סך של 1,741 ש”ח (25% מהשכר הממוצע).

14. כמצוין לעיל, לתובעת משולמת קצבת שארים שהיא בגדר הכנסה מכוח סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה, בסכום של 1,671 ש”ח.

כאמור לעיל, רואים את התובעת כמי שנהנית מהכנסה חודשית מה"נכס" שבחזקתה בסכום של 782 ש”ח.

דהיינו, לתובעת הכנסות אשר עולות על שיעור גמלת הבטחת הכנסה לה הייתה זכאית לולא היו לה הכנסות כלשהן.

15. בנסיבות אלו בהן הכנסותיה של התובעת עולות על שיעור הגמלה ליחיד הנעדר הכנסות במעמדה של התובעת - אין האחרונה זכאית להשלמת הבטחת הכנסה לאור הוראת סעיף 5(ב) לחוק הבטחת הכנסה.

16. מקום שמשולמת גמלת הבטחת הכנסה מכוח חוק, אין פקיד התביעות ובית הדין רשאים לחרוג מהוראות החוק ולהכיר בזכותה של התובעת לגמלה.

17. סוף דבר, התביעה נדחית, ללא צו להוצאות.

18. הערעור על פסק דין זה הוא בזכות. ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחת הכנסה רכב

 2. הבטחת הכנסה נכס

 3. הבטחת הכנסה קורס

 4. הבטחת הכנסה תושב

 5. הבטחת הכנסה רווק

 6. הבטחת הכנסה דירה

 7. הבטחת הכנסה עצמאי

 8. הבטחת הכנסה ליחיד

 9. הבטחת הכנסה גרושה

 10. אם חד הורית עובדת

 11. הבטחת הכנסה מסמכים

 12. הבטחת הכנסה מכונית

 13. הבטחת הכנסה ארנונה

 14. הבטחת הכנסה בגיל 55

 15. הבטחת הכנסה לאברכים

 16. הבטחת הכנסה חסכונות

 17. הבטחת הכנסה בני זוג

 18. הבטחת הכנסה אקדמאים

 19. הבטחת הכנסה פקדונות

 20. הבטחת הכנסה שכר דירה

 21. התיישנות הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה בעלות רכב

 23. הבטחת הכנסה אחזקת רכב

 24. ביטול חוב השלמת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה קצבת נכות

 26. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה עיקול רכב

 28. הבטחת הכנסה קריטריונים

 29. הבטחת הכנסה הכנסה מנכס

 30. הבטחת הכנסה תושב שטחים

 31. הבטחת הכנסה עזרת משפחה

 32. הבטחת הכנסה דירת מגורים

 33. הבטחת הכנסה הוצאות חשמל

 34. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 35. אם חד הורית השלמת הכנסה

 36. אישור רפואי הבטחת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה משרד החינוך

 38. הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 39. הבטחת הכנסה יציאה מהארץ

 40. הבטחת הכנסה יציאה לחו''ל

 41. הגדרת בני זוג הבטחת הכנסה

 42. הבטחת הכנסה ידועים בציבור

 43. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 44. הבטחת הכנסה הכשרה מקצועית

 45. הבטחת הכנסה שימוש קבוע ברכב

 46. תביעה בגין גמלת הבטחת הכנסה

 47. אי הצהרה על נכסים השלמת הכנסה

 48. איסור לנהוג ברכב הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה תשלום רטרואקטיבי

 50. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 51. תביעה להשלמת גמלת הבטחת הכנסה

 52. אי שיתוף פעולה עם חוקרי המל''ל

 53. הבטחת הכנסה פטור מאגרת טלוויזיה

 54. הבטחת הכנסה לימודים במוסד אקדמי

 55. הבטחת הכנסה קשישים היוצאים מהארץ

 56. אי שיתוף פעולה שלילת הבטחת הכנסה

 57. הבטחת הכנסה תמיכה כלכלית מהקיבוץ

 58. הבטחת הכנסה מגורים בנפרד מבן זוג

 59. אי הודעה על הפסקת עבודה השלמת הכנסה

 60. הבטחת הכנסה חיים משותפים עם בן זוג

 61. אי יכולת לשלם שכירות עקב הפסקת הבטחת הכנסה

 62. האם מחלת הסכרת היא תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 63. אי שיתוף פעולה לפי סעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה

 64. דחיית תביעת הבטחת הכנסה לאם חד הורית ל-2 ילדים

 65. שלילת גמלת הבטחת הכנסה בגלל יציאה מהארץ בפעם השניה

 66. השלמת הכנסה נשללה בשל קיום משק בית משותף עם בן זוג

 67. האם בדין נשללה זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד ?

 68. סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה ייחשבו ידועים בציבור כבני זוג

 69. החלטת לביטוח לאומי להפחית רטרואקטיבית גמלת הבטחת ההכנסה

 70. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה של נסמך על סיוע כספי של אמו וקרוביו

 71. ביטוח לאומי הפסיק לשלם גימלת הבטחת הכנסה ואף חייב בהשבת כספים

 72. תביעה על שלילת זכאות לתשלום גמלת הבטחת הכנסה באופן רטרואקטיבי

 73. זכאות לגימלת הבטחת הכנסה - שאלת זקיפת הכנסה מנכס, ובאיזה שיעור

 74. תביעה עקב החלטת ביטוח לאומי לדחות תביעות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 75. כספים בחשבון מקבלי הבטחת הכנסה אשר אינם שלהם ולא נעשה בהם שימוש ובגינם הופסקה הגימלה

 76. החלטת ביטוח לאומי להפסיק תשלום הבטחת הכנסה מחמת חוסר שיתוף פעולה עקב אי המצאת מסמכים

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון