הבטחת הכנסה משרד החינוך


1. תביעתה של התובעת לתשלום דמי אבטלה מיום 3.11.05 נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי, מן הטעם שאינה מובטלת, היות ולא נותקו יחסי עובד ומעביד בינה לבין מעבידה.

2. בכתב התביעה פירטה התובעת כי עבדה כמורה לעברית באולפנים במשרד החינוך במשרה מלאה, מינואר 91' עד אוגוסט 05'.

במהלך יולי-אוגוסט 2005 היה גל של פיטורי מורים עקב מצב העלייה ארצה. התובעת היתה מועמדת לפיטורים אך ועדת השימוע התחשבה במצבה ומשרד החינוך הסתפק בצמצום משרתה לחצי.

3. התובעת טענה כי לו פוטרה לחלוטין והיתה מוצאת משרה חדשה חלקית אזי היתה זכאית לתשלום חלקי של דמי אבטלה. לטענתה, יש לראות בה כאילו פוטרה מעבודתה לגמרי ומצאה מייד עבודה חלקית.


לטענתה, דמי אבטלה הם קניינו של העובד שעה שהוא זכאי להם ושלילתם מהווה פגיעה בקניינו, בניגוד לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

4. במעמד הדיון שקויים חזרה וטענה התובעת כי אם היתה מפוטרת לגמרי והיתה מוצאת חלקיות משרה, אז במקרה הזה היתה זכאית להשלמה של החלק החסר.

התובעת נסמכה על מידע שבאינטרנט, אלא שמידע זה מתייחס לתשלום השלמת הכנסה על פי חוק הבטחת הכנסה.

לטענתה, החלק שפוטרה ממנו הוא ניתוק מלא של יחסי עובד מעביד.

התובעת הוסיפה כי גם כיום היא עדיין מועסקת ב-50% משרה במשרד החינוך וכי מצאה עבודה נוספת, אולם עדיין לא הגיעה לאותו גובה שכר שהיה קודם, המצב קשה ומשפחתה גדולה.


5. באת כח המוסד טענה כי בעניינה של התובעת לא נותקו יחסי עובד ומעביד ולכן התובעת איננה מובטלת.

ההכרעה

6. פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן:"החוק") קובע מי זכאי לדמי אבטלה:

"דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל אשר השלים את תקופת האכשרה..."

סעיף 163 לחוק קובע מובטל מיהו, כדלקמן:

"רואים אדם כמובטל אם הוא רשום בלשכת התעסוקה כמחוסר עבודה לפי תנאים שקבע השר... והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו... ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה כאמור."

7. מטרת ביטוח האבטלה הוא לאפשר לעובדים אשר נפלטו ממעגל העבודה, קיום בכבוד עד שיקלטו במקום העבודה החדש. (עב"ל 20014/98 המוסד נ' יוסף דיאמנט, פד"ע לד 463).

8. בעניינה של התובעת לא התקיים למעשה התנאי בלעדיו אין להיותו של אדם בגדר "מובטל" והוא – הפלטות ממעגל העבודה. זאת, הואיל ולא פוטרה מעבודתה (ולא התפטרה) ויחסי עובד ומעביד בינה לבין מעסיקה, משרד החינוך,לא נפסקו כלל, הגם שהיקף משרתה צומצם.


לפיכך, על פניו, לא קמה לה זכאות לתשלום דמי אבטלה על פי החוק.

9. במצב דברים כפי שפורט על ידי התובעת, היינו: צמצום משרתה לכדי מחצית יכולה היתה התובעת לפנות למוסד לביטוח לאומי בתביעה לתשלום השלמת הכנסה על פי חוק הבטחת הכנסה ותביעתה היתה נבדקת לגופה, על פי התנאים הקבועים לכך בחוק זה.

10. משכך, כדין נדחתה תביעתה של התובעת לדמי אבטלה על ידי המוסד ודין התביעה שבפני- להדחות.

סוף דבר:

11. התביעה נדחית.

12. כמקובל בהליכים שעניינם ביטחון סוציאלי, אין צו להוצאות, על אף דחיית התביעה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחת הכנסה רכב

 2. הבטחת הכנסה נכס

 3. הבטחת הכנסה קורס

 4. הבטחת הכנסה תושב

 5. הבטחת הכנסה רווק

 6. הבטחת הכנסה דירה

 7. הבטחת הכנסה עצמאי

 8. הבטחת הכנסה ליחיד

 9. הבטחת הכנסה גרושה

 10. אם חד הורית עובדת

 11. הבטחת הכנסה מסמכים

 12. הבטחת הכנסה מכונית

 13. הבטחת הכנסה ארנונה

 14. הבטחת הכנסה בגיל 55

 15. הבטחת הכנסה לאברכים

 16. הבטחת הכנסה חסכונות

 17. הבטחת הכנסה בני זוג

 18. הבטחת הכנסה אקדמאים

 19. הבטחת הכנסה פקדונות

 20. הבטחת הכנסה שכר דירה

 21. התיישנות הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה בעלות רכב

 23. הבטחת הכנסה אחזקת רכב

 24. ביטול חוב השלמת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה קצבת נכות

 26. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה עיקול רכב

 28. הבטחת הכנסה קריטריונים

 29. הבטחת הכנסה הכנסה מנכס

 30. הבטחת הכנסה תושב שטחים

 31. הבטחת הכנסה עזרת משפחה

 32. הבטחת הכנסה דירת מגורים

 33. הבטחת הכנסה הוצאות חשמל

 34. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 35. אם חד הורית השלמת הכנסה

 36. אישור רפואי הבטחת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה משרד החינוך

 38. הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 39. הבטחת הכנסה יציאה מהארץ

 40. הבטחת הכנסה יציאה לחו''ל

 41. הגדרת בני זוג הבטחת הכנסה

 42. הבטחת הכנסה ידועים בציבור

 43. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 44. הבטחת הכנסה הכשרה מקצועית

 45. הבטחת הכנסה שימוש קבוע ברכב

 46. תביעה בגין גמלת הבטחת הכנסה

 47. אי הצהרה על נכסים השלמת הכנסה

 48. איסור לנהוג ברכב הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה תשלום רטרואקטיבי

 50. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 51. תביעה להשלמת גמלת הבטחת הכנסה

 52. אי שיתוף פעולה עם חוקרי המל''ל

 53. הבטחת הכנסה פטור מאגרת טלוויזיה

 54. הבטחת הכנסה לימודים במוסד אקדמי

 55. הבטחת הכנסה קשישים היוצאים מהארץ

 56. אי שיתוף פעולה שלילת הבטחת הכנסה

 57. הבטחת הכנסה תמיכה כלכלית מהקיבוץ

 58. הבטחת הכנסה מגורים בנפרד מבן זוג

 59. אי הודעה על הפסקת עבודה השלמת הכנסה

 60. הבטחת הכנסה חיים משותפים עם בן זוג

 61. אי יכולת לשלם שכירות עקב הפסקת הבטחת הכנסה

 62. האם מחלת הסכרת היא תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 63. אי שיתוף פעולה לפי סעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה

 64. דחיית תביעת הבטחת הכנסה לאם חד הורית ל-2 ילדים

 65. שלילת גמלת הבטחת הכנסה בגלל יציאה מהארץ בפעם השניה

 66. השלמת הכנסה נשללה בשל קיום משק בית משותף עם בן זוג

 67. האם בדין נשללה זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד ?

 68. סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה ייחשבו ידועים בציבור כבני זוג

 69. החלטת לביטוח לאומי להפחית רטרואקטיבית גמלת הבטחת ההכנסה

 70. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה של נסמך על סיוע כספי של אמו וקרוביו

 71. ביטוח לאומי הפסיק לשלם גימלת הבטחת הכנסה ואף חייב בהשבת כספים

 72. תביעה על שלילת זכאות לתשלום גמלת הבטחת הכנסה באופן רטרואקטיבי

 73. זכאות לגימלת הבטחת הכנסה - שאלת זקיפת הכנסה מנכס, ובאיזה שיעור

 74. תביעה עקב החלטת ביטוח לאומי לדחות תביעות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 75. כספים בחשבון מקבלי הבטחת הכנסה אשר אינם שלהם ולא נעשה בהם שימוש ובגינם הופסקה הגימלה

 76. החלטת ביטוח לאומי להפסיק תשלום הבטחת הכנסה מחמת חוסר שיתוף פעולה עקב אי המצאת מסמכים

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון