הבטחת הכנסה פקדונות


1. בחודש יולי 2004 הגיש התובע תביעה חוזרת לגמלת הבטחת הכנסה.

2. בטופס התביעה אשר הוגש וסומן נ/1 תחת הכותרת, "סיבות הגשת התביעה" מציין התובע -

"גרוש. לא לומד ולא עובד. אני בן 63 שנים. לא עבדתי כלל בתקופה האחרונה. אני חי עם גרושתי (הדגשה שלי - ט.מ.). היא סיימה לעבוד. דורשת עבודה במח' דמי אבטלה. הדירה בבעלות שנינו. מעבר לכך, אין לנו נכסים".

3. באותו טופס, תחת הכותרת: "מקורות קיום" נרשם -

"הבטחת עבודה לי ושכר עבודה לגרושתי".


4. עוד נכתב באותו טופס, כי בת הזוג עבדה עד לחודש פברואר 2002.

5. בעקבות התביעה החוזרת להעביר לגמלת הבטחת הכנסה, שולמה לתובע גמלה בחודש יוני 2002. במקביל, התבקש התובע להעביר לפקיד התביעות, מסמכים שונים כמפורט בדרישה שהעביר האחרון לתובע במכתב מיוני 2002.

6. באוגוסט 2002 הודיע פקיד התביעות לתובע על דחיית התביעה לגמלת הבטחת הכנסה מהנימוקים הבאים:-

א. בת הזוג לא התייצבה ולא פנתה לשירות התעסוקה לקבלת עבודה.

ב. המסמכים הנדרשים במכתב מיוני 2002 לא הומצאו.

7. בעקבות אותה החלטה, הוגשה התביעה נשוא פסק-דין זה. בתמצית טוען התובע, לטעות בהחלטת פקיד התביעות, משלא היה מקום לדון בתביעתו לגמלת הבטחת הכנסה כזוג; אלא כנפרד.

לעניין זה סיפר התובע, כי הוא חי בנפרד מגרושתו, ואשר על כן היה על פקיד התביעות לבחון את תביעתו לגמלת הבטחת הכנסה כ"נפרד". בהתאם, לא היה מקום לדחות את התביעה על יסוד אי התייצבות בת הזוג בשירות התעסוקה לקבלת עבודה.


8. לדעת הנתבע, דין התביעה - להידחות.

לעניין זה טען הנתבע, כי התובע ובת הזוג המשיכו לנהל משק בית משותף והתגוררו בדירה אותה רכשו קודם לגירושין - גם לאחר הגירושין.

בנסיבות הללו, גורס הנתבע, כי אין מקום לקבלת התביעה על יסוד הטענה לפיה היה עליו לבחון את תביעתו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה בנפרד מבת הזוג.

9. עד שנגיע לטענות הצדדים, יש להבהיר כי תביעה זו רלוונטית לדרישת הנתבע להחזר חוב מהתובע, חוב שמקורו בתשלום גמלה לחודש יוני 2002 ולתשלום גמלה עבור החודשים יולי ואוגוסט 2002. זאת משלא הוגשה תביעה נוספת לגמלת הבטחת הכנסה החל מאוגוסט 2002 ועד ליום 31 לדצמבר אותה שנה; שאז הוגשה תביעה נוספת, שאף היא נדחתה בהחלטה מיולי 2003. החלטה עליה לא הוגש ערעור.


10. נקדים ונאמר, כי במכתב מיוני 2002 התבקש התובע להמציא מסמכים ביחס להכנסות בת הזוג, כמו גם, ביחס לחסכונות, פקדונות, קופות גמל וכיו"ב, שבבעלותו או בבעלות בת הזוג.

עוד נציין, כי אף התובע איננו טוען כי את המסמכים שהתבקש להמציא לפקיד התביעות, בהתאם לדרישה מיוני 2002 אכן הוצגו על ידו. ובכלל זה, מסמכים הנוגעים לחסכונות, פקדונות וקופות גמל על שמו.

כך גם, אין כל טענה מצד התובע כי העביר התובע לפקיד התביעות אישור הבנק ולחלופין מכתב או תצהיר מטעמו, המפרט כי לא עומדים לזכותו כספים כלשהם.

11. בנסיבות הללו, משלא מילא התובע אחר דרישת פקיד התביעות להצגת מסמכים הנוגעים לכספים ולרכוש שבבעלותו - דין התביעה להידחות מטעם זה בלבד.

12. כאמור בטופס התביעה לגמלת הבטחת הכנסה, מספר התובע על חיי שיתוף עם גרושתו. כך נזכיר כי בטופס התביעה מצויין כי התובע חי עם גרושתו והוא התקיים, עד להגשת התביעה, בין היתר משכר עבודתה.

13. אין חולק, כי התובע חתום על טופס התביעה. בנוסף נציין כי טופס התביעה מפרט עובדות שהם בידיעתו המיוחדת של התובע להבדיל מידיעתו של פקיד התביעות. כך לדוגמא מצהיר התובע בטופס התביעה כי גרושתו איננה עובדת נכון למועד הגשת התביעה והיא עבדה עד לחודש פברואר 2002. עובדה אותה מאשרת הגב' רודינסקי בחקירתה הנגדית.

ראה:

עדותה של הגב' רודינסקי בעמ' 8 לפרוטוקול מיום 10/5/04, שם היא מספרת כי עבדה אצל קשיש בבני ברק עד לפברואר 2002 ומצאה עבודה חדשה בסוף יוני אותה שנה.

14. חיזוק נוסף לגרסה שמציג התובע עצמו בנוגע לחיי שיתוף אשר הוא מקיים עם גרושתו, מצוי בעובדה כי נכון לתקופה הרלוונטית לענייננו, החזיק התובע חשבון בנק משותף עם גרושתו והדירה אשר היתה אמורה לעבור לבעלות האישה בעקבות הגירושין - לא הועברה על שם האחרונה (נכון לאותו מועד).

15. תמיכה נוספת לגרסת התובע בטופס התביעה לגמלת הבטחת הכנסה, על חיי שיתוף שנהגו בינו לבין גרושתו, נכון לאז, יש בחקירה שערכו חוקרי המוסד.

בהקשר זה, מספיק לציין כי במהלך אותה חקירה, נמצאו חפצי בת הזוג בדירה, וזו נכנסה למעון המשותף, תוך כדי החקירה, באמצעות מפתח שהיה ברשותה.

16. די באמור לעיל, כדי להוביל למסקנה, כי אין מקום להתערב בהחלטת פקיד התביעות מחודש אוגוסט 2002, במסגרתה נדחתה תביעת התובע לגמלת הבטחת הכנסה מהנימוקים כמפורט באותה החלטה.

17. סוף דבר, התביעה נדחית, ללא צו להוצאות.

18. הערעור על פסק דין זה הוא בזכות. ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחת הכנסה רכב

 2. הבטחת הכנסה נכס

 3. הבטחת הכנסה קורס

 4. הבטחת הכנסה תושב

 5. הבטחת הכנסה רווק

 6. הבטחת הכנסה דירה

 7. הבטחת הכנסה עצמאי

 8. הבטחת הכנסה ליחיד

 9. הבטחת הכנסה גרושה

 10. אם חד הורית עובדת

 11. הבטחת הכנסה מסמכים

 12. הבטחת הכנסה מכונית

 13. הבטחת הכנסה ארנונה

 14. הבטחת הכנסה בגיל 55

 15. הבטחת הכנסה לאברכים

 16. הבטחת הכנסה חסכונות

 17. הבטחת הכנסה בני זוג

 18. הבטחת הכנסה אקדמאים

 19. הבטחת הכנסה פקדונות

 20. הבטחת הכנסה שכר דירה

 21. התיישנות הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה בעלות רכב

 23. הבטחת הכנסה אחזקת רכב

 24. ביטול חוב השלמת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה קצבת נכות

 26. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה עיקול רכב

 28. הבטחת הכנסה קריטריונים

 29. הבטחת הכנסה הכנסה מנכס

 30. הבטחת הכנסה תושב שטחים

 31. הבטחת הכנסה עזרת משפחה

 32. הבטחת הכנסה דירת מגורים

 33. הבטחת הכנסה הוצאות חשמל

 34. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 35. אם חד הורית השלמת הכנסה

 36. אישור רפואי הבטחת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה משרד החינוך

 38. הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 39. הבטחת הכנסה יציאה מהארץ

 40. הבטחת הכנסה יציאה לחו''ל

 41. הגדרת בני זוג הבטחת הכנסה

 42. הבטחת הכנסה ידועים בציבור

 43. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 44. הבטחת הכנסה הכשרה מקצועית

 45. הבטחת הכנסה שימוש קבוע ברכב

 46. תביעה בגין גמלת הבטחת הכנסה

 47. אי הצהרה על נכסים השלמת הכנסה

 48. איסור לנהוג ברכב הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה תשלום רטרואקטיבי

 50. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 51. תביעה להשלמת גמלת הבטחת הכנסה

 52. אי שיתוף פעולה עם חוקרי המל''ל

 53. הבטחת הכנסה פטור מאגרת טלוויזיה

 54. הבטחת הכנסה לימודים במוסד אקדמי

 55. הבטחת הכנסה קשישים היוצאים מהארץ

 56. אי שיתוף פעולה שלילת הבטחת הכנסה

 57. הבטחת הכנסה תמיכה כלכלית מהקיבוץ

 58. הבטחת הכנסה מגורים בנפרד מבן זוג

 59. אי הודעה על הפסקת עבודה השלמת הכנסה

 60. הבטחת הכנסה חיים משותפים עם בן זוג

 61. אי יכולת לשלם שכירות עקב הפסקת הבטחת הכנסה

 62. האם מחלת הסכרת היא תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 63. אי שיתוף פעולה לפי סעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה

 64. דחיית תביעת הבטחת הכנסה לאם חד הורית ל-2 ילדים

 65. שלילת גמלת הבטחת הכנסה בגלל יציאה מהארץ בפעם השניה

 66. השלמת הכנסה נשללה בשל קיום משק בית משותף עם בן זוג

 67. האם בדין נשללה זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד ?

 68. סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה ייחשבו ידועים בציבור כבני זוג

 69. החלטת לביטוח לאומי להפחית רטרואקטיבית גמלת הבטחת ההכנסה

 70. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה של נסמך על סיוע כספי של אמו וקרוביו

 71. ביטוח לאומי הפסיק לשלם גימלת הבטחת הכנסה ואף חייב בהשבת כספים

 72. תביעה על שלילת זכאות לתשלום גמלת הבטחת הכנסה באופן רטרואקטיבי

 73. זכאות לגימלת הבטחת הכנסה - שאלת זקיפת הכנסה מנכס, ובאיזה שיעור

 74. תביעה עקב החלטת ביטוח לאומי לדחות תביעות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 75. כספים בחשבון מקבלי הבטחת הכנסה אשר אינם שלהם ולא נעשה בהם שימוש ובגינם הופסקה הגימלה

 76. החלטת ביטוח לאומי להפסיק תשלום הבטחת הכנסה מחמת חוסר שיתוף פעולה עקב אי המצאת מסמכים

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון