הגדרת זוכה בהוצאה לפועל


1. זוהי בקשה לסילוק התובענה על הסף עקב טענה להעדר עילה לבית משפט זה לדון בה.

2. התביעה הוגשה על סך 120,00₪ על ידי המשיב ועניינה דרישה לפיצוי בגין הוצאת לשון הרע שמקורה בתיק הוצאה לפועל שנפתח כנגדו, מבלי שהיה בסיס חוקי לכך, לטענתו.

לטענת המשיב, המשיבה מס' 2 הונתה את המדינה כאשר הציגה בפניה כתב המחאת זכות מזויף על פיו נפתח תיק ההוצאה לפועל לביצוע פסק דין כנגד התובע. לדבריו, מעשים אלו מהווים פרסום לשון הרע ועל כן דורש המשיב פיצוי כספי.

תמצית טענות המבקשת

3. ביום 15.4.08 ניתן על ידי כבוד המפקחת על רישום המקרקעין בתל אביב פסק דין כנגד המשיב, אשר חייב אותו לשלם לנציגות הבית המשותף את חלקו בעלויות שיפוצי הבית המשותף בו מתגורר הוא בסך של 40,997 ₪.

4. המשיב הגיש ערעור על פסק הדין אשר נדחה ביום 29.3.11 על ידי כבוד השופטת ברוש בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

5. ביום 11.9.08 הוגש פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב על ידי הזוכה – נציגות הבית המשותף.

6. ביום 13.6.10 קבע כבוד הרשם אריה ביטון כי ככל שהמחאת הזכות בתוקף אזי אין מניעה מלפתוח את התיק על שם החברה הקבלנית בהמשך וכדין. כמו כן, קיבל את טענת המשיב בטענת "פרעתי" והורה לסגור את התיק בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב.

7. ביום 5.11.11 הוגש פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים על שם החברה הקבלנית על יסוד כתב המחאת הזכויות שניתן לה מאת נציגות הבית המשותף.

8. לטענת המבקשת, דין התביעה להידחות מחמת העדר עילה שכן אין המדינה יכולה לחוב בגין מעשי מרמה, המוכחשים כשלעצמם, שביצע פלוני, כנטען.

9. עוד, הוסיפה, כי תפקיד פקידי ההוצל"פ הינו לפתוח תיקי הוצל"פ ולקבל בקשות לביצוע פסק דין, והאם אינם הגוף הרלוונטי לבחון טענת זיוף במידה שכלל נטענה.
10. מעבר לכך, גורסת המבקשת כי אין מחלוקת כי ניתן פסק דין כספי המחייב את המשיב לשלם כספים.


תמצית טענות המשיב

11. לטענת המשיב, על מנת שהמבקשת תהא מוסמכת לפתוח תיק הוצאה לפועל בשם חליף של זוכה, הרי שיש להציג מסמך שהוציא גוף שיפוטי, בו קובע אותו גוף כי "פלוני", שלזכותו מבקשים לפתוח את התיק, הפך לחליפו של "אלמוני", הזוכה המקורי.

12. לדבריו, המבקשת והמשיבים מס' 2-5 זייפו מסמך הנקרא "המחאת זכות", והצליחו לגרום כי ייפתח תיק הוצאה לפועל לביצוע פסק דין כנגדו.

13. עוד מוסיף הוא כי לא היתה בפני פקידי הוצאה לפועל שום ראייה כי החוזה שמכוחו נתבקשו להחליף את הזוכה, אכן נחתם על ידי מי שמוסמך לחתום מטעם הזוכה.

14. לטענתו, לא היתה רשאית לשכת ההוצאה לפועל לפתוח תיק הוצל"פ ועוד לביצוע, כביכול, של פסק דין כנגד המשיב.

תשובת המבקשת

15. בתשובתה, גורסת המבקשת כי מדובר בטענה שעולה לראשונה במסגרת תגובת המשיב, וזה לא הלין על כך בכתב התביעה כי תיק הוצאה לפועל לא נפתח על יסוד החלטה של "ערכאה שיפוטית מוסמכת". מדובר בהרחבת חזית אסורה.

16. יתרה מזאת, המשיב לא טרח לתמוך את טענתו זו בבסיס משפטי ולו מינימאלי.

17. כן מדגישה היא כי ההסכם שהוצג לפקידי ההוצל"פ הינו הסכם שכותרתו "כתב המחאת זכויות" בין נציגות הבית המשותף על ידי הממחה- הנושה- מורשי החתימה מטעם נציגי הבית המשותף, בצירוף חתימתם, וכן על ידי הנמחה- החברה הקבלנית, המשיבה מס' 2.

הכרעה

18. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל, והכל מן הטעמים שיפורטו כדלקמן.

19. המשיב העלה טענה לפיה לא ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל עבור חליפו של זוכה אלא רק על יסוד "ערכאה שיפוטית מוסמכת", ברם, זו לא נתמכה בראיות כלשהן.

20. סעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, קובע כי הגדרת "זוכה" היא:

"מי שפסק דין ניתן לזכותו, לרבות חליפיו."

21. כן, ראה סעיף 1 לחוק המצאת חיובים, התשכ"א- 1969, כדלקמן:

"1. (א) זכותו של נושה, לרבות זכות מותנית או עתידה לבוא, ניתנת להמחאה ללא הסכמת החייב, זולת אם נשללה או הוגבלה עבירותה לפי דין, לפי מהות הזכות או לפי הסכם בין החייב לבין הנושה.
(ב) ההמחאה יכול שתהיה לגבי הזכות כולה או מקצתה, ויכול שתהיה מותנית או על דרך שעבוד."

22. כמו כן, הלכה היא כי חליפו של זוכה יכול להיות גם מי שבא בנעליו מכוח המחאת זכויות. בעניין זה יפים הם דבריו של כבוד השופט (בדימוס) דוד בר אופיר, כדלקמן:

"זוכה- מי שפסק הדין ניתן לזכותו או חליפיו. ברור מהגדרה זו כי לא רק הזוכה עצמו הוא בגדר "זוכה" לפי החוק אלא גם חליפיו. כלומר: לא רק יורשיו לאחר פטירתו, אלא גם כל מי שקיבל את זכויותיו של הזוכה מכוח המחאת חיובים או בדרך חוקית אחרת".

ראה: הוצאה לפועל הליכים והלכות, חלק ראשון, מהדורה שביעית, עמ' 6(6).

23. כן ראה קביעתו של סעיף 81 א (1) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, כדלקמן:

"81א1. (א) תביעה שהיא אחת מאלה:
(1) תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב;
(2) תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק, ניתן לבקש לבצעה בהוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט בכפוף להוראות סעיף זה, ובלבד שסכום התביעה אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ביום הגשתה, והוא אף אם עלה הסכום לאחר מכן מחמת הפרשי ריבית או הצמדה (בסעיף זה - תביעה על סכום קצוב)."

24. מהאמור לעיל, עולה כי החוק אינו מחייב כי תנאי לפתיחת תיק הוצאה לפועל על שם חליף תהא על סמך החלטה שיפוטית של "ערכאה שיפוטית מוסמכת" כטענת המשיב, וממילא, המשיב לא עמד בנטל להוכחת טענתו זו.

25. סבורה אנוכי, כי משהוגש בפני פקידי ההוצאה לפועל פסק דין על ידי הזוכה, ובמקרה דנן, חליפו, רשאית ואף חייבת מזכירות לשכת ההוצאה לפועל לפתוח תיק לביצוע פסק דין.

26. עוד, אציין, כי אין חולק כי המשיב חויב לשלם את אותם סכומים לנציגות הבית המשותף, אשר המחתה זכותה למשיבים, על פי פסק דין של המפקחת על רישום המקרקעין בתל אביב, הגב' אורה קניון, ביום 15.4.08, אשר אושש על ידי בית המשפט המחוזי בפסק דינה של כבוד השופטת ברוש מיום 29.3.11.

27. באשר למשיבים מס' 2-6, הרי משקבעתי כי תיק ההוצאה לפועל נפתח כנגד המשיב כדין, הרי שנדחית התביעה כנגדם גם כן מאותם טעמים ממש.

28. סיכומו של דבר, מטעמים אלה, מורה אנכי כי התביעה תידחה על הסף על פי סמכותי בהתאם לתקנה 100 (א)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הקובעת דחייה במקרה של "כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע."

29. המשיב ישא בהוצאות הבקשה בסך של 7,500 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה דחויה הוצאה לפועל

 2. אי פתיחת תיק הוצל''פ

 3. הפרת חוזה הוצאה לפועל

 4. אי עמידה בצו התשלומים

 5. התיישנות הוצאה לפועל

 6. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 7. העברת תיק הוצאה לפועל

 8. אי התייצבות לחקירת יכולת

 9. חובת הנמקה הוצאה לפועל

 10. אימות חתימה הוצאה לפועל

 11. ביטול החלטה הוצאה לפועל

 12. התנאים למתן צו תשלומים

 13. הגדרת זוכה בהוצאה לפועל

 14. ביטול ערבות הוצאה לפועל

 15. אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 16. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 17. התיישנות תיק הוצאה לפועל

 18. חוסר תום לב בהוצאה לפועל

 19. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 20. אחריות שילוחית הוצאה לפועל

 21. הפרת צו רשם ההוצאה לפועל

 22. אי חידוש דרכון הוצאה לפועל

 23. התיישנות תיקי הוצאה לפועל

 24. ביטול סגירת תיק הוצאה לפועל

 25. העברת תיק לשכת הוצאה לפועל

 26. אגרת הוצאה לפועל הפרשי הצמדה

 27. ביטול מכירת נכס הוצאה לפועל

 28. התיישנות תיקים בהוצאה לפועל

 29. אישור מכירת דירה הוצאה לפועל

 30. ביטול פקודת מאסר הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת רשם ההוצאה לפועל

 32. ביצוע פקודת מאסר הוצאה לפועל

 33. בקשה לעיון בתיק הוצאה לפועל

 34. בקשה להארכת מועד הוצאה לפועל

 35. ביטול עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 36. בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 37. חוסר תום לב בהליכי הוצאה לפועל

 38. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 39. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 40. ביצוע פסק דין לפינוי בהוצאה לפועל

 41. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 42. חוסר תום לב פתיחת תיק הוצאה לפועל

 43. התיישנות ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 44. בקשה דחופה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 45. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 46. התנגדות לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 47. אי סגירת תיק הוצל''פ למרות הפקדת ערבות

 48. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 49. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 50. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 51. ביטול מכר מקרקעין אישור של ראש ההוצאה לפועל

 52. משלא בוצע פסק הדין ננקטו הליכי הוצאה לפועל

 53. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות להוצאה לפועל

 54. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 55. התובע טוען כי הנתבע הטעה את רשם ההוצאה לפועל

 56. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 57. נטען כי רשמת ההוצאה לפועל טעתה בעת שקבעה כי החוב נבלע

 58. פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע בשל הליכי הוצאה לפועל

 59. בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

 60. תביעה כספית שהתבררה לאחר שתחילה נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל

 61. סעיף 6 לחוק ההוצל"פ מקנה רשות לזוכה להגיש בקשה לביצוע פסק הדין

 62. תביעה בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל לביצועו של פסק דין למרות ששולם

 63. מסמכויות רחבות לבית המשפט ביושבו כערכאת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 64. אין בהגשת בקשה חוזרת כדי להאריך את המועדים בסעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 65. נטען כי נוכח מחדל באי קיום צווי המימוש והעברת הכספים, זומן לדין על ידי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון