אחריות על נפילה מגובה של עובד


התביעה הועברה לדיון בפני לאור החלטת השופט ג'רג'ורה שדן בתיק עד 7/3/06 בשל יציאתו לשבתון לקראת פרישה.

הצדדים הסכימו על גובה הנזק והמחלוקת נותרה בשאלת החבות, גביה נטענו טענות והוגשו מסמכים ופסק-הדין ינתן על פי טענות אלה, לא על דרך הפשרה, אלא בדרך מקוצרת.

יש לשבח את באי כח הצדדים שהסכימו לדרך זו לאור הימשכות ההליכים בתביעה בגין תאונה שארעה לתובע ב-2/6/95, לפני למעלה מ-11 שנה. תביעתו הוגשה ב-13/5/99, לפני למעלה מ-7 שנים והגיע הזמן לסיימה.


התובע, צבעי בעיסוקו, נפצע, לדבריו, בתאונת עבודה, עת נפל מפיגום מגובה של כ-10מ'.

התובע הגיש תביעתו נגד חברת אנטואן חנא בע"מ (להלן: "אנטואן") שלטענתו היתה מעבידתו והוא פעל על פי הוראותיה; נגד הפניקס חברה לביטוח (להלן: "הפניקס") שהוציאה פוליסה לביטוח חבות מעבידים לאנטואן; נגד ברוקר משה (שנפטר בינתיים) שפעל באמצעות חברה (שתכונה להלן: "ברק שירותי בניה") שהתחייבו כלפי בית ספר עמל בו בוצעה העבודה לבצע את עבודת הצביעה; נגד עמל רשת לחינוך מדעי טכנולוגי (להלן: "עמל") שבבית הספר המשתייך לרשת ארעה התאונה ונגד עיריית תל-אביב, אשר בתחומה מצוי בית הספר.

ברק שירותי בניה, עמל ועירית תל-אביב שלחו הודעה לצד שלישי לאנטואן, הפניקס, ערוץ אלי שלטענת שולחי
ההודעה הקים את הפיגום ממנו נפל התובע ואיילון חברה לביטוח (להלן: "איילון") שהוציאה פוליסת אחריות צד ג' לערוץ אלי. ערוץ אלי שלח הודעת צד ד' לאיילון, הפניקס וכלל חברה לביטוח שהיתה המבטחת של ברק שירותי בניה ועמל בטענה כי הפוליסות שהוצאו על ידן מכסות גם את אחריותו של ערוץ אלי כי היה בהם כדי כיסוי קבלני משנה ובכללם ערוץ אלי.

מקרה התאונה לא נחקר ע"י משרד העבודה וגם לא הוצג תיק חקירה משטרתית שלפי טענות הצדדים נפתח בעקבות המקרה.

לאחר התאונה הגיש התובע תביעה לדמי פגיעה. תביעתו נדחתה ע"י המל"ל, מן הנימוקים המתוארים ב-ת/4, ועיקרם שאינו מבוטח כעובד שכיר ועל פי אופי עבודתו הוא בגדר עובד עצמאי, אולם אינו רשום ככזה. תביעתו של התובע נגד אנטואן לתשלום שכר עבודה שהוגשה לביה"ד האיזורי לעבודה בנצרת, נדחתה מהטעמים שפורטו בפסק הדין שם, בתיק נ"ו/2 – 1 ביום 4/8/97. ביה"ד האיזורי לעבודה בחן את הראיות והגיע לכלל דעה כי לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בין התובע לאנטואן.

הפניקס מבקשת לסמוך על פסק-הדין האמור כדי לתמוך בטענתה שהתובע לא היה עובד של אנטואן ושהפוליסה שהוציאה לחבות מעבידים אינה חלה על אירועי התאונה.

בין עמל לברק שירותי בניה נכרת חוזה (שהוגש וסומן עמל/2) בו קיבלה על עצמה ברק שירותי בניה את העבודות בבית הספר שכללו שיקום בטונים וצביעת מעטפת חיצונית. לשם ביצוע העבודות, התקשרה ברק שירותי בניה עם אנטואן כקבלן משנה (עמל/3).

כל אחת מהמבטחות הגישה את הפוליסה שהוציאה תוך כפירה בחבותה לכסות את האירועים נשוא התביעה, למעט כלל ביחסים בינה לבין עמל וברק שירותי בניה.

דרכו בעבר של התובע, שהיה שכיר במשך שנים רבות, מעידה שהתפתה לחשוב שכריתת החוזה עם אנטואן ת/1 תביא לו רווח כלכלי נאות מבלי שבחן כראוי את הסיכונים הכרוכים בכך ובפניהם עמד לאחר התאונה ופציעתו הקשה.

לאור השתלשלות מסירת העבודה מעמל לברק שירותי בניה, ומעמל לאנטואן ומאנטואן לתובע, על הפרשי המחיר בכל אחד מהחוזים, אין לי ספק שאנטואן היתה מעבידתו של התובע. אנטואן פיקחה על עבודתו ודאגה לחומרים הנדרשים לעבודה, לרבות הפיגום. יש לשלול טענות הנתבעים שהתובע היה קבלן עצמאי וסביר להניח שעמל בחרה להתקשר עם ברק שירותי בניה ולא עם התובע, או מסוגו, בשל היכולות הכלכליות והמקצועיות, אותן, כנראה, נעדר התובע.

אם נשים לב לפרטי החוזה עמל/2, נראה כי ברק שירותי בניה תיארה עצמה כבעלת הכשרה, ידע ונסיון הנדרשים לביצוע העבודות וכי ברשותה כח האדם, האמצעים והציוד הדרושים לביצוע העבודות, ומחיר העבודות שנקבע הגיע לכ-400,000 ₪ (סכום נכבד באפריל 1995). היזמות של ברק שירותי בניה התמצתה בהעברת ביצוע העבודות לאנטואן, כמתואר בעמל/3, שם תאר עצמו אנטואן כמי שהוא "בעל הכשרה, ידע וניסיון מתאימים הנדרשים..." - נוסח זהה למתואר בעמל/2, אלא שאנטואן היה אמור לקבל בגין העבודה סך של 100,000 ₪ בלבד, המהווים כ-25% מהסכומים ששולמו לברק שירותי בניה.

על פי ההתקשרות בין התובע לבין אנטואן (ת/1), היה אמור לקבל רק 8 ₪ למ"ר. כמו כן נקבע שהתשלום לתובע ינתן רק לאחר 35 ימים מסיום העבודה ומותנה באישורה על-ידי אנטואן.


אנטואן לא בדק אם התובע הוא אמנם קבלן עצמאי רשום וכל יתר התנאים המפורטים בסעיף 2 לחוזה ביניהם, וברור שכל הסעיפים המפורטים בחוזה אין להם ולא כלום עם ההתקשרות האמיתית שבין הצדדים - התקשרות בין עובד ומעביד, לפיה שכרו של התובע ישולם לפי היקף העבודה ולא על פי סכום חודשי קבוע, וכבר היו דברים מעולם.

אנטואן הרחיק עצמו מאחריות כמעביד; הפניקס בחרה להתמקד בפרשנות מצמצמת של הפוליסה; ברק שירותי בניה העמידה את עצמה כמי שהעבירה את ביצוע העבודה לאנטואן והרחיקה את שאלת הפיקוח ושמירת כללי בטיחות בעבודה מהאתר, ובכלל לא ברור האם ברק שירותי בנייה הסכימה או ידעה שאנטואן, קבלן המשנה שלה, לא מבצע את העבודה באמצעות עובדיו.

שוכנעתי כי לעמל אין אחריות לאירועים שכן היא מסרה את ביצוע העבודות לקבלן שהציג עצמו כמומחה לביצוע עבודות צביעה שנדרשו לביה"ס. באותה מידה אין אחריות לעירית תל-אביב שביה"ס נמצא בשטחה.

נסיבות נפילתו של התובע, על פי גירסאותיו שלו, לא הובהרו דין, אם כי כל הצדדים הסכימו שהתובע נפל מהפיגום ופציעתו באה בעקבות נפילתו באתר העבודה ולא במקום אחר.

אעיר כי הנתבעים טענו כי אין קשר סיבתי בין נכותו של התובע לפציעתו בתאונה, אולם, לאור ההסכמה שהושגה באשר לגובה הנזק, מתייתר הדיון בעניין.


בכתב התביעה מתוארת התאונה כנפילת התובע בגין קריסת הפיגום וכמתואר בסעיף 12 "בעת ביצוע עבודתו קרס לפתע הפיגום כאשר נשבר החלק מעץ עליו עמד התובע והתובע הועף מגובה של 10מ' ונפל ארצה..." תיאור זהה נמסר בחישובי הנזק שהוגשו ע"י התובע.

בתשובות לשאלון תואר האירוע בדרך שונה לגמרי, ונפילתו באה כמתואר בתשובה 44ה' "השתחרר מעקה מברזל, אחד מהפינים המחזיקים את המעקה השתחרר מהצד. אני עבדתי בגובה של כ-10 מ' על הפיגום ומשהשתחרר המעקה נפלתי כאשר עמדתי עם הפנים אל הקיר לצורך ביצוע עבודות הצבע. נפלתי ארצה ונפגעתי קשות".

ערוץ אלי, בונה הפיגום, שנשכר ע"י אנטואן להקמת הפיגום, לא מצא, וכך גם לא אחרים, בעת פירוק הפיגום חלקים חסרים בפיגום או שבורים, לא חלקי עץ ולא פינים חסרים וכיוצ"ב, ללמד כי מבחינתו של ערוץ אלי הפיגום היה תקין ונפילתו של התובע לא באה מסיבות פגם כלשהו בפיגום או בדרך בנייתו.

ערוץ אלי אינו אחראי לתאונה. בכל הקשור לכיסוי הביטוחי והכחשת איילון את החבות הביטוחית כלפי ערוץ אלי, ולמעלה מהנדרש, ירשם כי לדעתי אין איילון רשאית להתכחש לאחריות על פי הפוליסה. ההחרגה המתוארת בפוליסה לא מצאה מקום מתאים ומודגש על מנת שערוץ אלי יכול לדעת ולראות שאירוע כדוגמת התאונה אינו מכוסה. הסייג אינו מובלט ומודגש ומדובר בסעיף מקפח המנוסח בצורה גורפת המרוקנת את הפוליסה מתוכן ומצמצמת אותה לשלב הרכבת הפיגום ולא חלה לאחר מסירת הפיגום למשתמשים.

אני דוחה את הטענה שהעובדה שאלי ערוץ ביקש הנחה או הנחות מסוכן הביטוח מלמדת שביקש פוליסה זולה ולכן קיבל את מה שביקש. אין ללמוד מכך מאומה על כוונתו באשר לכיסוי הביטוחי באירועים כדוגמת האירוע נשוא הדיון.

נסיבות התאונה ארעו, כנראה, כשהתובע עמד על הפיגום ובהיותו חשוף, בלתי מוגן, למעט פס מתכת לאחיזה, איבד שיווי משקל, מסיבה כזו או אחרת שבגינה נפל מגובה של 10מ', סיכון שנוצר מהעדר פיקוח והעדר אמצעי בטיחות נאותים.

כלפי התובע אחראים אנטואן כמעביד וברק שירותי בניה כקבלן הראשי ומבצע העבודה, אחריותם ביחד ולחוד. ברק שירותי בניה אף הפרה באופן בוטה ומזלזל את תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) בכל הקשור לבדיקת הפיגום, יציבותו והקמתו למטרה שלה נועד, לרבות רישום על כל בדיקה והבאת מצב הפיגום לידיעת מבצע הבניה.

לא הוברר איך היה התובע אמור לקשור את עצמו לסוג הפיגום ממנו נפל ובאיזה אביזר, אלא שהאחריות לכך מוטלת על מעבידו, אנטואן ועל ברק שירותי בניה.

בניגוד לסיכונים המהווים תופעות רגילות הנובעות מהטבע האנושי, במקרה דנן מדובר על נפילה מגובה, פרי יצירת סיכון כלפי התובע, ולכן תוטל אחריות על המזיק.

לא מצאתי להטיל על התובע רשלנות תורמת שלא נזהר שלא ליפול, דווקא ואולי בעיקר בגלל מחלת שיתוק הילדים (פוליו) שממנה סבל עוד מילדותו, יש לשבח אותו שלא חסך מעצמו עבודה פיזית קשה למרות מחלה זו. אין לקבל את הדעה שנפל בגלל מגבלתו זו.

ביחסים שבין אנטואן לברק שירותי בניה, ולפי מידת האשמה ביניהם, נראה ששניהם אחראים במידה שווה לאירוע התאונה, כל אחד כמידת הזלזול שהפגין כלפי התובע ובטחונו.

כלל לא הכחישה את אחריותה לפי הפוליסה לברק שירותי בניה.

הפניקס אחראית לפי הפוליסה שהוצאה לאנטואן.

מערכת היחסים בין התובע לאנטואן אמנם נבחנה באריכות בפסק-הדין של ביה"ד לעבודה, אך אין בכך כדי לקבוע את היחסים ביניהם במישור הנזיקי, ובדבריו של השופט ריבלין בבר"ע 11049/03, שהוגשה על החלטת ביניים שניתנה בתיק זה:

"ספק רב אם פסיקתו של בית הדין לעבודה תהווה מעשה בית דין לעניין שאלת היותו של המשיב 1 (התובע בעניינינו) עובד של המשיבה 3 שכן נקבע לא אחת בפסיקתו של בית משפט זה כי המבחנים ליחסי עובד מעביד בדיני הנזיקין אינם זהים למבחני עובד מעביד בדיני העבודה...".

ואמנם, קבעתי שאנטואן היתה המעבידה של התובע.

לאור האמור, אין תחולה לכלל הקבוע בסעיף 15 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. לא זו אף זו, אף אם הנסיבות היו
מאפשרות החלתו של הכלל, הרי שמתקיים החריג הקבוע בסעיף 15(1), משהשתכנעתי כי ברק שירותי בנייה "התרשל בבחירת בעל חוזהו", כך גם אנטואן.

סוף דבר

אני מחייבת את הנתבעים 1, 2 ו-3 ביחד ולחוד, לשלם לתובע את סכום הפיצויים הכולל שהוסכם בין הצדדים - 470,000 ש"ח. חיובה של הנתבעת 3 מכוסה ע"י כלל חברה לביטוח בע"מ שלא כפרה בחבות זו.

יתרת אגרת המשפט תועמד על סך 15,000 ₪, בהתחשב בדרך המקוצרת בה הסתיים הדיון ותשולם בחלקים שווים ע"י הפניקס וברק שירותי בניה (באמצעות כלל).

ההודעה לצד שלישי ששלחו ברק שירותי בניה ואח' נגד אנטואן והפניקס נדחית.

לא יהיה צו להוצאות.

אחריותה של ברק שירותי בניה כמזמין העבודה לא הועברה לכתפי אנטואן. גם בחוזה שביניהם, עמל/3, הוראת השיפוי המתוארת בסעיף 11 מתייחסת לפעולות שיבוצעו ע"י אנטואן. אין ההוראה האמורה פוטרת את ברק שירותי בניה מהאחריות האישית המוטלת עליה.

ההודעה לצד שלישי ששלחו ברק שירותי בניה ואח' נגד ערוץ אלי ואיילון, נדחית.

ברק שירותי בניה ואחרים ישלמו לערוץ אלי הוצאות המשפט בסך 15,000 ₪.

לא יהיה צו להוצאות נגד איילון.

ההודעה לצד רביעי ששלח ערוץ אלי נגד איילון, הפניקס וכלל, נדחית ללא צו להוצאות.

אני פוטרת את שולחי ההודעה לצד שלישי ורביעי מתשלום יתרות האגרה, ככל שחלות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בור במדרכה

 2. ביטוח נפילה מסוס

 3. אחריות על נזק מנפילת עץ

 4. אחריות בגין נפילה במדרכה

 5. אחריות על נפילת עובד מפיגום

 6. ביטוח ספורט אתגרי נפילה מסוס

 7. אחריות על נפילה מגובה של עובד

 8. אחריות העירייה על נפילה ברחוב

 9. אחריות העירייה בגין נפילה לבור

 10. נפילה בעבודה בשל מים שהיו על הרצפה

 11. נפילה של אישה קשישה בחנות לדברי מאפה

 12. פיברומיאלגיה עקב נפילה במדרגות המשרד ?

 13. החלקה על מים שנצטברו על הרצפה במהלך העבודה

 14. נפילה במהלך העבודה בעת הורדת ילד מרכב הסעות

 15. נפילת חתיכות מלט וחול על אדם שעבר ליד אתר בנייה

 16. נפילה על מדרגות ברזל המובילות מחצר המסעדה למטבח

 17. פגיעת ראש עקב נפילה מאוטובוס שעצר לפתע ודלתו נפתחה

 18. נפילה עקב כך שסף האוטובוס היה רטוב בשל גשם חזק שירד

 19. תביעה בגין נזקי גוף כתוצאה מהחלקה על משטח רטוב בקניון

 20. נפילת גלגל רכב על הרגל בזמן החלפת גלגל - האם תאונת דרכים ?

 21. האם הנפילה אירעה עקב עבודתו או מסחרחורת שאינה נובעת מהעבודה

 22. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף עקב נפילה נטענת במדרגות ציבוריות

 23. הסייג המוציא מתחולת החוק הפלת"ד הינתקות או נפילה של חלק מהרכב

 24. החלקה בגלל שתוך כדי העבודה שטפו עובדי הניקיון את עמדת המאפייה

 25. בעת יציאתו החליק ונפל במדרגות בתחום ביתו הפרטי ונחבל בידו הימנית

 26. תביעה לפיצוי בגין נזק שנגרם לרכב חונה עקב נפילת ענפי עץ פיקוס על גג הרכב

 27. טען כי תוך כדי ועקב עבודתו, כתוצאה מנפילת גוף מתכת כבד על פניו, נפגע בפנים ובשיניים

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון