הלכת הרשות הראשונית


יסודה של התביעה שבפני בתאונת דרכים שארעה ביום 10.6.05 בה היו מעורבים רכב המבוטח באמצעות התובעת, עם רכב שבבעלות הנתבעת 2 ואשר הושכר על ידה.
מקום ארוע התאונה ברחוב השומר בבני ברק. לטענת התובעת בכתב התביעה , נסע מבוטחה ישר ברחוב השומר כאשר הנתבע 1 אשר נהג ברכב הנתבעת 2 יצא מחניה מבלי לבדוק אם הדרך פנויה ופגע ברכב ההונדה המבוטח בצידו הימני. זוהי גם תוכן ההודעה שמסר לחברת הבטוח התובעת.
בשרטוט שצורף להודעה גרסה מפורטת יותר, שם נאמר כי הרכב המבוטח נסע בנתיב השמאלי, כאשר בנתיב הימני עמדו מספר מכוניות, כנראה בשל רכב שנתקע, ורכב צד ג', קרי רכב הנתבעים, יצא בין שתי מכוניות מחניה והתנגש בו. על גרסה זו בסיסית, חזר למעשה עת/1, הנהג מטעם התובעת גם בעדותו בפני. לדבריו אכן היה רכב שנתקע לפיכך עבר לנתיב השמאלי על מנת לעקוף רכב זה ושתי מכוניות נוספות שהיו אחריו ונפגע על ידי רכב צד ג' שיצא מחניה מבין שתי מכוניות.
דהיינו טענת ב"כ הנתבעת 2 כי בפי עת/1 3 גרסאות אינה מדויקת. העד חזר בכל הפעמים על הגרסה כי רכב הנתבעת יצא מחניה בין שתי מכוניות כשבכוונתו לעבור לנתיב השמאלי, שם נסע העד, לאחר שעקף את הרכב התקוע והמשיך בנתיב זה. הטענה כי מדובר בנסיעה במסלול הנגדי אין לה על מה שתסמוך בחומר הראיות שבפני וכן אין כל סימוכין לטענת הנתבעת כי לא מדובר ברכב תקוע ,אלא ברכב שעצר על מנת ליתן לנהג הנתבעת להשתלב. לציין כי מטעם הנתבעת לא הובאה כל עדות באשר לנסיבות התאונה וטענתה בכתב ההגנה היתה כי לא היו דברים מעולם והתאונה כלל לא התרחשה.
בנסיבות אלה אני מקבלת את גרסת נהג התובעת עת/1 כי אכן עבר לנתיב השמאלי שהינו נתיב נסיעה כדין, על מנת לעקוף רכב שנראה היה כי הוא תקוע, ובהיותו נוסע בנתיב זה כדין, יצא רכב הנתבעת 2 מחניה בצד הדרך על מנת לעבור לנתיב הפונה שמאלה וכל זאת בחוסר זהירות ופגע ברכב התובעת. לפיכך המסקנה הינה כי האחריות לארוע התאונה נופלת לפתחו של הנתבע 1.
לציין כי הנתבע 1 לא התגונן וכי ניתן כנגדו פסק דין בהעדר הגנה.


השאלה השניה העומדת בפני הינה האם חבה הנתבעת 2 בתשלום נזקי רכב התובעת. לטענת הנתבעת 2 שהינה חברת השכרה, אין לחייבה בתשלום נזקי התובעת מאחר והינה הבעלים של הרכב המעורב ואין הבעלים חייב בנזיקין מכח הבעלות בלבד. וטענתה השניה הינה כי מאחר והרכב הושכר לנהג ספציפי ומי שנהג בו אינו מורשה על פי חוזה ההשכרה שהוצג על ידה, לפיכך אין לחייבה בתשלום הנזק.


מדובר בסוגיה כבדת משקל המונחת לאחרונה על שולחנם של השופטים והיא האם יכולה חברת ההשכרה , המשכירה כלי רכב למטרות רווח, לנער חוצנה מקום בו פוגעים כלי רכב המושכרים על ידה ברכב צד ג', גורמים לו לנזק, ולפתע מוצא עצמו צד ג', ואין נפקא מינא אם עסקינן באדם פרטי או במבטחו, אל מול שוקת שבורה, כאשר המשכיר מנער חוצנו מאחריות לארוע ואין כל מבטח ברקע שישא בתוצאות התאונה.
לעניין זה יש לבחון הסוגיה בשלושה מישורים: האחד הלכת הרשות הראשונית האם היא חלה גם בנזקי רכוש מקום בו נותן הרשות הינה חברת השכרה, השני הפרת חובה חקוקה על ידי חברת ההשכרה משלא פעלה על פי הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה – 1985 ה סעיפים 19(7) ו-40 (א) המחייבים את חברות ההשכרה על פי הוראת המפקח על התעבורה לבטח את כלי הרכב המושכרים על ידם בבטוח צד ג' והשלישי בהמשך לאמור לעיל זכות התביעה הישירה כנגד המשכיר על פי סעיף 68 לחוק חוזה הבטוח.

על פי הלכת הרשות הראשונית שנקבעה בפסק דין של בית המשפט העליון בעניין פחימה ובעניין אסרף גלית ,לפיהם משניתנה הרשות הראשונית לנהוג ברכב על ידי הבעלים, לא תשמע הטענה כי הנהג בפועל נהג בו שלא בהיתר.
השאלה הינה הסייג שנקבע בע"א 6315/99 דני אברו נ.סהר חב' לבטוח בע"מ בבית המשפט המחוזי הירושלים, לפיו יש לאבחן בין נזקי גוף לנזקי רכוש על יסוד הרציונל העומד מאחורי ההלכה לפיו בנזקי גוף חובת הביטוח הינה חובה על פי חוק ולכן קיימת ציפיה לגיטימית של הנפגע להפרע מהמבטח בנגוד לבטוח כנגד נזקי רכוש שהינו בטוח וולונטרי, האם סייג זה חל בענייננו, מאחר ועסקינן בחברת השכרה לגביה קיימת חובה חוקית לערוך ביטוח כנגד נזקי רכוש על פי חוק הפקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה – 1985 סעיפים 19(7) ,40(א) וחובה זו מקימה ציפיה לגיטימית של הנפגע צד ג' להפרע מחברת הבטוח גם כאשר עסקינן בנזקי רכוש.

אמנם אין לקבוע רק על יסוד החובה החוקית לכשלעצמה כי בנגוד לאמור בפסק-דין אברו יש להחיל את הלכת הרשות הראשונית בנזקי רכוש באופן גורף וזאת מן הטעם, כי במובחן מביטוח על פי פקודת בטוח רכב מנועי, שם הביטוח בגין נזקי גוף חל על כל הנוהג ברשות בעל הפוליסה ואין המבוטח יכול להגביל את תנאי הבטוח, הרי שבביטוח בגין נזקי רכוש יכול המבוטח לרכוש פוליסת בטוח מוגבלת בין השאר בגיל, בותק שנות נהיגה, וכן בשמות המורשים לנהוג על פי הפוליסה ובמקרה דנן מקום שהנהג אינו עומד בתנאי הפוליסה לא תקום חובת פיצוי על חברת הביטוח. אולם דברים אלה יפים, מקום בו המבוטח הינו גוף פרטי ובמובחן מאדם פרטי העורך ביטוח רכוש, יש לדעתי לבחון את היקף הביטוח שעל חברת השכרה לעשות על מנת שיהא בו מענה לסיטואציה המיוחדת בה נמסר רכב לשוכר אלמוני שאינו מוכר למשכירה ואין היא יכולה, לטענתה, לשלוט במעשיו ולמי מסר את הרכב לנהיגה. במצב דברים שכזה סבורתני, על פי מבחן הציפיות, כי על המשכירה לבטח את הנהיגה ביטוח כולל, דהיינו כל נהג הנוהג ברשות ,בוודאי מקום בו מתנערת המשכירה כבעלים מאחריות לנזקי צד ג'. עסקינן בהשכרת כלי רכב למטרות רווח כאשר ניתן לכלול בשקלול דמי ההשכרה את עלות הביטוח באופן שיכסה נהיגת כל נהג הנוהג ברשות והוא בעל רשיון נהיגה תקף וזאת עלל מנת שלא ימצא עצמו צד ג' שניזוק בתאונה מול שוקת שבורה בבואו לתבוע את נזקיו, לרבות אותם מקרים בהם הנהג הינו תייר שעזב את הארץ. במובחן מאדם פרטי אשר לו שליטה על הנעשה ברכבו, למעט מקרה בו הרכב ניטל ללא רשות, אין לה לחברת ההשכרה שליטה על הרכב מרגע בו הוא נמסר לשוכר ולפיכך יש ,לטעמי, להחיל עליה את הלכת הרשות הראשונית, גם אם עסקינן בבטוח רכוש ,בשל שני טעמים מצטברים והם: החובה החוקית ביחד עם מבחן הציפיות ,ואין לה למשכירה מיפלט בטענה , כי זהות המשתמש הוגבלה בחוזה ההשכרה .לציין במאמר מוסגר כי גם בענייננו שוכר הרכב אכן היה תייר שעזב את הארץ.

אשר לטעם השני של הפרת חובה חקוקה. לעניין זה יש לבחון את המשכירה, כמי שבחרה ליטול על עצמה כובע של מבטח, מקום בו לא ערכה ביטוח בגין נזקי רכוש אצל חברת ביטוח, בנגוד לחובתה על פי דין, כאשר את תנאי הביטוח יש לבחון על-פי פרמטרים מחמירים, בשים לב לכך כי עסקינן בהשכרת רכב למטרות רווח ויכולתה של המשכירה לקבוע בלעדית את תנאי הבטוח באופן שיכסו את כל המצבים בהם מעורב הרכב בתאונה עם צד ג' הכל בהתאם לתנאי הפוליסה התקנית לכלי רכב פרטיים, כאשר זהות המורשים לנהיגה , דווקא בשל חוסר היכולת לשלוט בזהותם, תהא כללית ותכלול כל מי שנוהג ברשות בעל הפוליסה ובמקרה זה שוכר הרכב , כל עוד הוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף, כאשר סכום הפרמיה יהווה מרכיב חובה בשקלול דמי ההשכרה, לציין כי האמור הינו בבטוח לנזקי צד ג' בלבד. לפיכך יש לבחון את חבותה של המשכירה על פי חוק חוזה הבטוח וחובות שבו לרבות סעיף 68 לחוק חוזה הבטוח המקים עילת תביעה ישירה כנגד המבטח. לפיכך לטעמי קיימת עילת תביעה ישירה לניזוק כנגד הנתבעת.

לפיכך יש לבחון את התנאים על פי סעיף 68 לחוק חוזה הבטוח בשים לב לטענת הנתבעת 2 כי אין לה כל ידיעה האם היה לנהג בפועל רשיון נהיגה בר תוקף.
אין ספק כי קיומו של רשיון נהיגה בר תוקף הינו מאושיות החבות הביטוחית, אשר בלעדיו אין והדברים מעוגנים גם בפוליסה התקנית המחייבת את חברות הביטוח. דא עקא שהחובה להוכיח כי הנהג היה נעדר רשיון נהיגה מוטלת על הנתבעת מקום בו היא מבקשת לפטור עצמה מאחריות לפיצוי, ולטעמי עובדה זו לא הוכחה שכן הנתבעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי מי שנהג ברכב בעת התאונה היה אדם שלא היה בידו רשיון נהיגה בר תוקף. יתר על כן בטופס ההודעה של התובעת מופיע שמו של הנהג ומספר תעודת הזיהוי שלו ועל פי נתונים אלה לא היתה כל מניעה לברר האם לנהג זה רשיון נהיגה אם לאו. לפיכך ובהעדר ראיה אחרת לא הוכיחה הנתבעת 2 הטענה כי לנהג הרכב לא היה רשיון בר תוקף.
עוד טוענת ב"כ הנתבעת 2 בהסתמך על סעיף 6 להוראות הפוליסה התקנית הקובע מי הרשאים להשתמש ברכב. עיינתי בתשומת לב מרובה בסעיף זה וראה ולא מצאתי כי הסעיף דן בכלי רכב של חברות השכרה הסעיף מתייחס לפוליסת סחר,או רכב דו גלגלי או מונית ואינו דן כלל בררב להשכרה ולפיכך אחת טענה זו להדחות על פניה.

בנסיבות אלה סבורתני כי יש לחייב את הנתבעת בתשלום נזקי צד ג'.

אשר לגובה הנזק : נזקי הרכב המבוטח הוערכו על ידי שמאי מוסמך ובתוקף חבותה על פי הפוליסה פיצתה התובעת את מבוטצחחה. הנזק הנתבע לא הופרך ולפיכך זכאית התובעת לפיצוי על מלוא נזק זה.

לאור האמור לעיל אני מחייבת את הנתבעת 2 לשלם לתובעת סך של 4,457 ₪ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה מיום 29.12.05 ועד התשלום המלא בפועל, בצרוף 790 ₪ שכ"ט עו"ד ומע"מ וכן מחצית ראשונה של האגרה בה נשאה התובעת וכן מחצית שניה, אם תדרש,והוצאות עת/1 בסך של 150 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הלכת קטב

 2. הלכת קלס

 3. הלכת גנז

 4. הלכת קרמר

 5. הלכת קופל

 6. הלכת קריב

 7. הלכת קהתי

 8. הלכת קליג

 9. הלכת קדוש

 10. הלכת קאשי

 11. הלכת הפחד

 12. הלכת סלע

 13. הלכת קלמר

 14. הלכת קניר

 15. הלכת קורן

 16. הלכת אוסם

 17. הלכת קנית

 18. הלכת רוט

 19. הלכת צרי

 20. הלכת קוזלי

 21. הלכת קסוטו

 22. הלכת קורפו

 23. הלכת קרסיק

 24. הלכת קוסוי

 25. הלכת רוקר

 26. הלכת קעדאן

 27. הלכת קסירר

 28. הלכת סיבל

 29. הלכת טטרו

 30. הלכת פלמן

 31. הלכת אלסוחה

 32. הלכת אסולין

 33. הלכת אטינגר

 34. הלכת קנובלר

 35. הלכת אשבורן

 36. הלכת בובליל

 37. הלכת קאדריה

 38. הלכת אל עמי

 39. הלכת גויסקי

 40. הלכת פמיני

 41. הלכת הניכוי

 42. הלכת קרישוב

 43. הלכת קירשנר

 44. הלכת קלקודה

 45. הלכת הולצמן

 46. הלכת צמיתות

 47. הלכת פוליטי

 48. הלכת אהרונוב

 49. הלכת קליפורד

 50. הלכת קולומבו

 51. הלכת קול העם

 52. הלכת סוויסה

 53. הלכת אלגריסי

 54. הלכת אל עמלה

 55. הלכת הגמלאות

 56. הלכת משה סמי

 57. הלכת יורוקום

 58. הלכת בית הכרם

 59. הלכת פרמינגר

 60. הלכת בית הרכב

 61. הלכת קסטנבאום

 62. הלכת שטיינמץ

 63. הלכת מילפלדר

 64. הלכת קל בניין

 65. הלכת קו לעובד

 66. הלכת פרלה עמר

 67. הלכת חאג' יחיא

 68. הלכת ההשתחררות

 69. הלכת זטולובסקי

 70. הלכת צ'ק פוינט

 71. הלכת קהילת ציון

 72. הלכת מיסטר מאני

 73. הלכת נניקשווילי

 74. הלכת רובינשטיין

 75. הלכת קידוחי הצפון

 76. הלכת אפרופים הישנה

 77. הלכת קנובלר יעקובי

 78. הלכת הניהול הפנימי

 79. הלכת אפרופים החדשה

 80. הלכת מרכז הארגזים

 81. הלכת הניכוי מהניכוי

 82. הלכת הרשות הראשונית

 83. הלכת קנית היטל השבחה

 84. הלכת סויסה תצהיר חוקרים

 85. הלכת העיקר והטפל מקרקעין

 86. הלכת אהרונוב עסקאות נוגדות

 87. הלכת מרגוליס מצב רפואי קודם

 88. הלכת מלול אובדן סיכויי החלמה

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון