הלכת קלקודה


1. עתירה לקיום דיון נוסף בפסק-דינו של בית המשפט העליון, בגדרו תשוב ותידון השאלה, אם הדיבור "לא יעבירנו עוד", שבסעיף 79(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, חוסם טענה בדבר חוסר סמכות עניינית של בית המשפט הנעבר, שההליך הועבר אליו עקב קבלת טענה בדבר חוסר סמכות מקומית של בית המשפט המעביר. בהחלטת כבוד הנשיא הועברה העתירה לעיוני.


2. בקבלו טענה בדבר חוסר סמכות מקומית, לדון בתובענה שהוגשה לו, החליט בית-משפט השלום ברחובות להעביר את הדיון בתובענה (בהתאם להוראת סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט) לבית-משפט השלום בתל-אביב. לפני בית-משפט השלום בתל-אביב טענו העותרים, לראשונה, כי הואיל ונשוא התובענה הוא "חכירה לדורות", הסמכות לדון בה - כמתחייב מהוראת סעיף 51(א)(3), סיפה, לחוק בתי המשפט - אינה נתונה בידי בית- משפט השלום, אלא בידי בית המשפט המחוזי. לא נתעוררה מחלוקת, כי בהתחשב במהות עניינה של התובענה, מן הדין היה להגישה לבית המשפט המחוזי.
אף-על-פי-כן, החליט בית-משפט השלום לדחות את הטענה בדבר חוסר סמכותו העניינית; זאת, לנוכח מצוותו הידועה של סעיף 79(ב) לחוק, המורה כי בית המשפט או בית הדין, שאליו הועבר "ענין" בהתאם לסעיף 79(א), "לא יעבירנו עוד". ערעור ברשות שהגישו העותרים לבית המשפט המחוזי נדחה. העותרים הגישו בקשת רשות-ערעור לבית-משפט זה. בקשתם נקבעה לפני הרכב, שדן בבקשה כבערעור שהוגש לאחר נטילת רשות, אך פסק לדחות את הערעור. בהלכתו של פסק-דין זה מבקשים העותרים לקיים דיון נוסף. המשיב 2 (מינהל מקרקעי ישראל), שהשתמש בזכותו להגיב על העתירה, מתנגד לקיום דיון נוסף.

3. בפסק הדין שלערעור נקבע (מפי המשנה לנשיא, השופט ש' לוין), "שסעיף 79 (ב) כפוף לאמור בסעיף 79(א), שענינו הן סמכות מקומית והן סמכות ענינית, ולכאורה הדיבור 'לא יעבירנו עוד' בפסקה (ב) משתרע אף על המקרה שבו הועבר הענין מבית משפט אחד לבית משפט אחר על יסוד טענת סמכות מסוג אחד ונטענה בבית המשפט הנעבר טענת סמכות מסוג אחר". בית המשפט הסכים "שב'עימות' בין סיפת סעיף 51(א) (3) לחוק וסעיף 79(ב) לחוק אפשרי גם פירוש אחר שלפיו מוגבל הדיבור 'לא יעבירנו עוד' רק לטענות סמכות מאותו סוג שנטענו בשני בתי המשפט". אך ההתחשבות בשיקולים של מדיניות שיפוטית, שפורטו והוסברו בפסק הדין, הובילה את בית המשפט למסקנה, כי יש להעדיף את הפירוש על-פיו די בהעברת עניין לשיפוטו, בהתאם לסעיף 79(א), כדי להקים לבית המשפט הנעבר סמכות (עניינית ומקומית) לדון בעניין, ואין זה מעלה או מוריד אם מעיקרה, ואלמלא ההעברה, הייתה בידו סמכות כזאת, ועקב טענת היעדר סמכות מאיזה סוג ניתנה החלטת ההעברה.

4. בע"א 145/58 קלקודה נ' "אגד" (א.ש.ד.) בע"מ, פ"ד יג 260, נפסק, כי העברת עניין מבית-משפט אחד למשנהו, מחמת היעדר סמכות מסוג מסוים (עניינית או מקומית), מקנה לבית המשפט הנעבר סמכות מאותו הסוג. בפסק הדין שלערעור הורחב גדרה של הלכת קלקודה, בביטול ההבחנה בין סוג טענת הסמכות, שעל יסוד קבלתה הועבר העניין, לבין היקף הסמכות שמקנה ההעברה לבית המשפט הנעבר. בעתירתם לקיום דיון נוסף אין העותרים חולקים על הרחבתה של הלכת קלקודה. עם זאת טוענים הם, כי סעיף 51(א)(3) מקים חריג לכלל הקבוע בסעיף 79(ב), כפי שנתפרש בפסק הדין שלערעור.

סעיף 51(א)(3) שולל מבית-משפט השלום סמכות לדון בעניין של חכירה לדורות, ולטענת העותרים, חלה הוראתו האמורה גם על בית-משפט שלום, שאליו הועבר עניין של חכירה לדורות בהתאם לסעיף 79(א).

5. דין העתירה להידחות. כשלעצמי, לא שוכנעתי כי על כלל העניינים המובאים לפני בתי המשפט יש להחיל דין אחד, ואילו בעניין של "חכירה לדורות" יש להחיל דין אחר.

המבקש לאמץ פירוש כזה, שלדידי אינו יכול להיחשב דין רצוי, חייב לשכנע את בית המשפט כי אין מנוס מפניו. העותרים, שאף לא ניסו להתמודד עם כובד שיקולי המדיניות השיפוטית, שהנחו את הכרעתו של בית המשפט שלערעור, השליכו את יהבם על הוראת סעיף 51(א)(3) לחוק. אך הוראת הסעיף, הניתנת גם לפירוש אחר - המבחין בין הוראות ייחוד הסמכות הקבועות בחוק ביחס לעניינים שונים לבין קניית סמכות מכוח העברת העניין בהתאם לסעיף 79(א) - אינה מוציאה את העותרים ידי חובת השכנוע שרבצה עליהם.

אכן, בפסק הדין שלערעור יש, אמנם, משום חידוש הלכתי, אך בכך בלבד אין כדי להקים עילה לקיום דיון נוסף (ראו: דנ"א 37/80 כהן נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(1) 371; ודנ"א 3217/97 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון-לציון נ' זלסקי, תק-על 97(3) 472).

העיון בטענות העותרים לא שיכנע אותי כי החידוש ההלכתי שבפסק הדין מחייב או מצדיק היענות לבקשה.

6. העתירה נדחית. העותרים ישלמו למשיב שכר-טרחת עורך-דין בסך 10,000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הלכת קטב

 2. הלכת קלס

 3. הלכת גנז

 4. הלכת קרמר

 5. הלכת קופל

 6. הלכת קריב

 7. הלכת קהתי

 8. הלכת קליג

 9. הלכת קדוש

 10. הלכת קאשי

 11. הלכת הפחד

 12. הלכת סלע

 13. הלכת קלמר

 14. הלכת קניר

 15. הלכת קורן

 16. הלכת אוסם

 17. הלכת קנית

 18. הלכת רוט

 19. הלכת צרי

 20. הלכת קוזלי

 21. הלכת קסוטו

 22. הלכת קורפו

 23. הלכת קרסיק

 24. הלכת קוסוי

 25. הלכת רוקר

 26. הלכת קעדאן

 27. הלכת קסירר

 28. הלכת סיבל

 29. הלכת טטרו

 30. הלכת פלמן

 31. הלכת אלסוחה

 32. הלכת אסולין

 33. הלכת אטינגר

 34. הלכת קנובלר

 35. הלכת אשבורן

 36. הלכת בובליל

 37. הלכת קאדריה

 38. הלכת אל עמי

 39. הלכת גויסקי

 40. הלכת פמיני

 41. הלכת הניכוי

 42. הלכת קרישוב

 43. הלכת קירשנר

 44. הלכת קלקודה

 45. הלכת הולצמן

 46. הלכת צמיתות

 47. הלכת פוליטי

 48. הלכת אהרונוב

 49. הלכת קליפורד

 50. הלכת קולומבו

 51. הלכת קול העם

 52. הלכת סוויסה

 53. הלכת אלגריסי

 54. הלכת אל עמלה

 55. הלכת הגמלאות

 56. הלכת משה סמי

 57. הלכת יורוקום

 58. הלכת בית הכרם

 59. הלכת פרמינגר

 60. הלכת בית הרכב

 61. הלכת קסטנבאום

 62. הלכת שטיינמץ

 63. הלכת מילפלדר

 64. הלכת קל בניין

 65. הלכת קו לעובד

 66. הלכת פרלה עמר

 67. הלכת חאג' יחיא

 68. הלכת ההשתחררות

 69. הלכת זטולובסקי

 70. הלכת צ'ק פוינט

 71. הלכת קהילת ציון

 72. הלכת מיסטר מאני

 73. הלכת נניקשווילי

 74. הלכת רובינשטיין

 75. הלכת קידוחי הצפון

 76. הלכת אפרופים הישנה

 77. הלכת קנובלר יעקובי

 78. הלכת הניהול הפנימי

 79. הלכת אפרופים החדשה

 80. הלכת מרכז הארגזים

 81. הלכת הניכוי מהניכוי

 82. הלכת הרשות הראשונית

 83. הלכת קנית היטל השבחה

 84. הלכת סויסה תצהיר חוקרים

 85. הלכת העיקר והטפל מקרקעין

 86. הלכת אהרונוב עסקאות נוגדות

 87. הלכת מרגוליס מצב רפואי קודם

 88. הלכת מלול אובדן סיכויי החלמה

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון