הלנת שכר נסיעות


בפני בית הדין תביעה לפיצויי פיטורים שכר עבודה, דמי חופשה והבראה, דמי נסיעות ושכר שעות נוספות, וכן פיצויי הלנת שכר, שהגישה התובעת כנגד הנתבעת, אשר אצלה הועסקה.

ביום 14.10.04 ניתן פסק דין חלקי בהסכמה, המחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצויי פיטורים שכר עבודה ודמי חופשה והבראה.
לפיכך נותרה בפנינו התביעה לעניין שעות נוספות, דמי נסיעות ופיצויי הלנת שכר והלנת פיצויי פיטורים.

א. העובדות

 1. התובעת עבדה אצל הנתבעת מיום 20.11.00 ועד ליום 30.9.03, בשכר של 20 ₪ לשעה.
 2. בתלושי השכר שקיבלה התובעת מופיע סכום משתנה בסעיף "משכורת" וסכום של 216 ₪ בסעיף "נסיעות".
 3. הנתבעת, לדברי התובעת, כעת הינה חברה חדלת פרעון (ראה החלטת בית הדין מיום 26.6.05) , אשר איננה פעילה מספטמבר 2003. נכון למועד קיום ההוכחות לא החל הליך פירוק של החברה.
 4. פסק-הדין החלקי שניתן בתיק זה טרם קוים.


ב. טענות התובעת

 1. התובעת טוענת כי נהגה לעבוד שעות נוספות ע"פ דרישת הנתבעת, וכי לא שולם לה מעולם שכר שעות נוספות. לטענתה על הנתבעת לשלם לה את הפרשי השכר עבור שעות נוספות, לפי החישוב שערכה לחודש ספטמבר 2003.
 2. התובעת טוענת כי למרות שבתלושי השכר מופיע תשלום עבור דמי נסיעות, בפועל לא שולם לה מלא הסכום הנקוב בתלוש, והנתבעת מחוייבת לשלם לה את דמי הנסיעות, בשיעור עלות כרטיס חופשי חודשי, שמנעה ממנה.להוכחת טענותיה הגישה התובעת תדפיסי תנועות בחשבונה, טבלה שערכה בדבר ההפרשים בין הסכום הנקוב בתלושי שכרה לסכומי-השכר שהופקדו בחשבונה, תלושי שכר לחודשים אוגוסט וספטמבר 2003, וחישוב שעות נוספות מפורט לחודש ספטמבר 2003.
ג. טענות הנתבעת

 1. הנתבעת טוענת כי התובעת לא עבדה שעות נוספות.
 2. הנתבעת טוענת כי שכרה של התובעת היה 18.5 ₪ לשעה +נסיעות. וכי שילמה לתובעת דמי נסיעות בכל חודש, על-פי האמור בתלושי השכר.
 3. ההפרש בין הרשום בתלושי השכר של התובעת להמחאות שקיבלה נובע ממקדמות ששולמו לה במזומן, כמו לעובדים רבים בנתבעת.


ד. הכרעה
1. נטל ההוכחה
על התובע במשפט אזרחי, המבקש להוציא ממון מחזקת הנתבע, מוטל הנטל לשכנע את בית המשפט לגבי כל יסודותיה העובדתיים של עילת תביעתו. זאת גם אם מדובר ביסודות המצויים בידיעתו המיוחדת של הצד שכנגד (ר' "על הראיות/י. קדמי" חלק שלישי, מהדורה משולבת ומעודכנת תשנ"ט-1999 ע"מ 1273).
מידת ההוכחה הנדרשת היא "הטיית מאזן ההסתברויות". התובע נדרש להראות לבית הדין כי גרסתו היא הסבירה יותר. אל נטל השכנוע מתלווה חובת הראיה – החובה על נושא נטל השכנוע להביא ראיות הדרושות להוכחת כל היסודות המקימים את עילת תביעתו במידה הדרושה לביסוס פסק-דין לזכותו (ר' י. קדמי שם, ע"מ 1302).
אין בידי ערכאה שיפוטית לפסוק דין מבלי שהתובע הרים את נטל השכנוע להוכחת טענותיו ותביעותיו.
2. שעות נוספות
2.1 הלכה פסוקה היא, כי עובד המבקש שכר שעות נוספות, עליו הנטל להוכיח
"גובה שכרו, ואם עבד שעות נוספות, חייב להוכיח לא רק את העובדה שהועבד בשעות נוספות, אלא גם את מספר השעות שהועבד כך, על מנת שבית הדין יוכל לפסוק סכום קצוב..."(דב"ע נד/23-3 חיים פרינץ נ' נתי גפן ואח',
פד"ע כו 547, 551; דב"ע לה/212-2 עזבון המנוח שמואל נתן הכהן ז"ל נ' אסתי רוזנהויסר, פד"ע ו 299, 307).


כן נפסק, כי התביעה לגמול שעות נוספות צריכה להיות תביעה מוגדרת, ואין לפסוק בה על פי אומדן, הערכה או עקרונות של שכר ראוי (ר' דב"ע לב/32-3 פרוימוביץ נ' בר-אדון, פד"ע ד 39, 41; ע"ע 300001/98 בוריס שוסטר נ' רמי חרושת מרצפות בע"מ, מיום 6.11.00, סע' 3 לפסה"ד).

2.2 התובעת צרפה לכתב התביעה מסמך בו פרטה את הימים בהם עבדה שעות
נוספות ואת מספר השעות הנוספות שעבדה בחודש ספטמבר 2003. לטענתה עבדה בחודש זה 7 שעות נוספות, אשר לא שולם לה בעבורם שכר מוגדל כחוק. הנתבע בסיכומיו הסכים להכיר ברישום זה שערכה התובעת, לגבי חודש ספטמבר 2003 בלבד.

2.3 ואולם, התובעת ביקשה להביא חודש זה כדוגמא ליתר החודשים בהם עבדה
שעות נוספות. להלן נביא מדברי התובעת בחקירתה הנגדית בעניין זה :

"ש. כמה שעות נוספות עבדת בחודש. ת. אמרתי שאי אפשר להוכיח את זה, כי לא צוין בתלוש. ש.ת. המקום פועל לפי אירועים, אם יש אירוע אני נשארת יותר זה משתנה מיום ליום. ש. הבאת לדוגמא את חודש ספטמבר 2003, בחודש זה עבדת 7 שעות נוספות וזו תמונה פחות או יותר של שעות נוספות. ת. לא. יש חודשים שעבדתי את כל החודש מלא שעות נוספות. ש. בטבלה שלך את לא טוענת שלא קיבלת את התשלום עבור השעות הנוספות, אלא את ה-25% תוספת. ת. נכון. לא טענתי שלא קיבלתי עבור שעה רגילה אלא רק את ה-25%. ש. ז"א אין לך מושג כמה שעות עבדת. ת. נכון. ש. בסוף כל חודש היה לך חשבון וידעת כמה שעות עבדת וידעת שקיבלת משכורת עבור השעות שלך. ת. נכון."

מדברי התובעת אנו למדים כי גם לגירסתה היו הבדלים ניכרים בין עומסי העבודה ומספר האירועים שהתקיימו בכל חודש, ולכן לא ניתן להשליך מחודש אחד על יתר החודשים, ולא ניתן לטעון לדפוס עבודה קבוע.

2.4 בהעדר מקור רישום המפרט את השעות הנוספות או לפחות מספר האירועים שהתקיימו בתקופת עבודתה בנתבעת, לא הרימה התובעת את הנטל להוכיח את מספר השעות המדוייקות שעבדה, ולכן על אף שבית הדין האמין לגירסתה, כי בהתקיים אירועים עבדה התובעת שעות נוספות, אין בידיו לפסוק לה הסעד המבוקש.

2.5 הנתבעת תשלם לתובעת הפרש שכר שעות נוספות עבור חודש ספטמבר 2003 בסך 35 ₪.

3. נסיעות

 1. התובעת טוענת כי לא שולמו לה דמי נסיעות בתקופת עבודתה אצל הנתבעת.
 2. בשני תלושי השכר שצרפה לתביעתה לחודשים אוגוסט וספטמבר 2003 ישנו סעיף נסיעות בסכום של 216 ₪. ואין מחלוקת כל בכל תלושי השכר של התובעת ישנו רישום עקבי של דמי נסיעות בשיעור עלות כרטיס חופשי חודשי.
 3. התובעת טוענת כי בהמחאות שקיבלה מן הנתבעת לא שולם לה כל הסכום שנרשם בתלוש המשכורת שהוציאה לה הנתבעת, וכי ישנם פערים גדולים לאורך כל תקופת העסקתה בין המשכורת כפי שנרשמה בתלושים לבין זו ששולמה. לטענתה, הפערים נעים בין סך של 60₪ באפריל 2002, לסך של 3,020₪ בספטמבר 2002.
 4. להוכחת טענה זו הציגה התובעת תדפיסי תנועות בחשבונה לכל תקופת עבודתה בנתבעת, וטבלת פערים שערכה בעצמה (ת/1). אולם התובעת לא הגישה את תלושי השכר אשר עליהם מבוססים טענתה וחישוביה.
 5. התובעת הציגה את הפערים הנטענים בתשלום שכרה רק בשלב ההוכחות, וזאת לא במטרה לתבוע את תשלום מלא השכר הנקוב בתלושי השכר, אלא כדי להראות כי לא שולמו לה דמי הנסיעות המגיעים לה מדי חודש, ואף לא מלא השכר בעד שעות נוספות.

אלא שאין הקבלה בין דמי הנסיעות הנתבעים בשיעור עלותו של כרטיס חופשי חודשי לבין הסכומים השונים שנגרעו משכרה, לטענתה, ב-11 חודשים מתוך ½22 החודשים בהם עבדה התובעת אצל הנתבעת.
6. רישום רכיב של דמי נסיעות בתלוש לתקופה ממושכת, מהווה ראשית ראיה לתשלומים של הסכומים הללו בפועל לתובעת, ומכאן שעל התובעת מוטל נטל הבאת הראיות לסתור את הרישומים שבתלוש.
7. מטענותיה של התובעת לא ניתן להסיק כי הרישום בתלוש לגבי הנסיעות היה פיקטיבי ולא שולמו לה נסיעות באופן עיקבי, או כי הנתבעת לא עמדה בסיכום תנאי השכר הראשוניים עם התובעת, אלא כי הנתבעת לא שילמה את מלא הסכום המופיע בתלוש. וזאת בסכומים משתנים ולא בכל חודש.
8. אין בכך להוכיח את הטענה כי לא שולמו לתובעת דמי נסיעות, ואין בכך כדי לזכותה בתשלום דמי נסיעות לכל תקופת עבודתה בנתבעת.
9. אין התובעת יכולה להרחיב את חזית התביעה ולתבוע את ההפרשים שלא שולמו בין ההכנסה המופיעה בתלוש לבין זו שבבנק ועל כן אין מקום לפסוק בענין זה. כמו כן אין מקום לדון בטענת הנתבעת בדבר תשלום מקדמות, אשר לא הוכחה כלל ועיקר.

4. פיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת שכר פיצויי פיטורים

 1. התובעת טוענת כי בשל העובדה כי לא שולם לה שכר ספטמבר 2003, וכי גם ממועד מתן פסק הדין החלקי בעניין לא שילמה לה הנתבעת את שכרה, על אף שהסכימה כי היא מחוייבת בתשלום זה יש לפסוק לה פיצויי הלנת שכר.
 2. מרגע שמנכ"ל הנתבעת הציע לתובעת שכר חודש ספטמבר 2003 מכיסו שלו, גרסה אשר לא נסתרה, והתובעת בחרה שלא לקבלו, אין מקום לפסוק פיצויי הלנת שכר שכן לא מתקיים הרציונאל העונשי שבבסיס פיצויי ההלנה.


3.4 הנתבעת טוענת כי בנסיבות בהן הנתבעת הפכה לחדלת פרעון, אם החברה תפורק תקבל התובעת גמלה מן המוסד לביטוח הלאומי, אשר אינו משלם פיצויי הלנה לעובדים, ולכן לא תהיה כל משמעות מעשית לסעד זה, אם ינתן.
4.4 למעלה מן הצורך יאמר כי נוכח מצבה של הנתבעת גם לפי סע' 19 לחוק הגנת
השכר התשי"ח-1858, אין המל"ל משלם הלנת שכר בגימלתו, וסעד זה יהיה הצהרתי ולא אופרטיבי ולגופו לא מצאנו הצדקה לפסוק הלנה.

סיכום
בנוסף על האמור בפסק-הדין החלקי מיום 14.10.04, תשלם הנתבעת לתובעת הפרשי שכר שעות נוספות לחודש ספטמבר 2003 בסך 35 ₪.
סכום זה ישולם תוך 30 יום וישא הפרשי הצמדה וריבית הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 850 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הלנת שכר קבלן

 2. הלנת שכר ריבית

 3. הלנת שכר חוזרת

 4. הלנת שכר עצמאי

 5. הלנת שכר עמלות

 6. בוררות הלנת שכר

 7. הלנת שכר פרילנס

 8. הלנת שכר נסיעות

 9. הלנת שכר סטודנט

 10. הלנת שכר שיטתית

 11. הלנת שכר צמצומים

 12. הלנת שכר סעיף 17

 13. הלנת שכר פרילנסר

 14. הלנת שכר עובד זר

 15. הלנת שכר מינימום

 16. הלנת שכר טעות כנה

 17. הלנת שכר קופת גמל

 18. התפטרות הלנת שכר

 19. הלנת שכר טופס 161

 20. הלנת שכר התיישנות

 21. הלנת שכר קרן פנסיה

 22. הלנת שכר פשיטת רגל

 23. הלנת שכר גמר חשבון

 24. הלנת שכר פירוק חברה

 25. התיישנות בהלנת שכר

 26. הלנת שכר חופשת לידה

 27. הלנת שכר מועצה דתית

 28. הלנת שכר לעובד שעתי

 29. הלנת שכר נבחר ציבור

 30. הלנת שכר קרן השתלמות

 31. הלנת שכר הוצאה לפועל

 32. הלנת שכר רטרואקטיבית

 33. הלנת שכר מאמן כדורגל

 34. הלנת שכר פדיון חופשה

 35. הלנת שכר רשות מקומית

 36. הלנת שכר עובדי עירייה

 37. התיישנות פיצויי הלנה

 38. הלנת שכר תביעות קטנות

 39. הלנת שכר כספי פיצויים

 40. הלנת שכר קשיים כלכליים

 41. הלנת שכר עילה להתפטרות

 42. הלנת שכר עובדת סוציאלית

 43. אי תשלום פנסיה הלנת שכר

 44. הלנת שכר תנאים סוציאליים

 45. הלנת שכר עקב בעיות כלכליות

 46. התפטרות בדין מפוטר בשל הלנת שכר

 47. ערעור על חיוב המעסיק בפיצויי הלנה מלאים

 48. פיצויי הלנה 20,000 ₪ בגין איחור בתשלום פיצויי הפיטורים

 49. תביעת מעצב אתרים לתשלום שכר עבודה בגין שעות נוספות בצירוף הלנת שכר

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון