הלנת שכר פירוק חברה


1. התובע הועסק על-ידי הנתבעת כפועל, וזאת נשארה חייבת לו שכר-עבודה בגין החודשים פברואר-מרץ-אפריל 1969 בסך של 717.26 ל"י (ראה ע 4 לפרוטוקול), אך התובע אינו מפריד בין החיובים לפי החודשים.

2. נעתרתי לבקשת הצדדים לדון בתיק זה בפני כדן יחיד. וזאת בהתחשב בסכום התביעה, שאילו היתה מוגשת מלכתחילה לפי הסכום המתוקן, דינה היה להתברר בפני רשם.

3. הנתבעת, המנוהלת מאז יום 15.10.1969 על-ידי כונס נכסים, אינה כופרת בחבותה בקרן החוב, וכל הוויכוח בין הצדדים נסוב על פיצויי ההלנה. באשר התובע עמד על פסיקתם במלואם, בעוד כונס הנכסים טוען כי אין לפסקם.


4. החיוב בפיצויי הלנת שכר הוא אוטומטי מכוח סעיף 17 לחוק הגנת השכר, ורק בתנאים מסויימים הנקובים בסעיף 18 לחוק, מותר לבית-הדין להפחיתם או לבטלם; תנאי מוקדם להפחתתם או לביטולם הוא שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו. במקרה שלפנינו אין חולק כי סכום התביעה המתוקן לא היה שנוי במחלוקת, ולכן אין לבית-הדין סמכות לבטל או להפחית את הפיצוי.

5. א. עיקר טיעונו של כונס הנכסים של הנתבע מתייחס לאמור בסעיף 19ב (א) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 הקובע:

"כונס הנכסים הרשמי, נאמן בפשיטת-רגל ומפרק חברה או אגודה שיתופית אינם חייבים בפיצוי הלנת שכר בעד פרק הזמן שראשיתו ששה חודשים לפני התאריך הקובע."

"התאריך הקובע" הוגדר בפיסקה (ד) לאותו סעיף כ"יום הגשת הבקשה לצו קבלת נכסים או לצו פירוק על-ידי בית-המשפט, או יום מתן צו פירוק לאגודה שיתופית, הכל לפי העניין".

ב. אין חולקים על כך כי במידה ותתקבל טענת כונס הנכסים לא יהיה מקום לחיוב הנתבעת בפיצוי הלנת שכר. כאשר התביעה מתייחסת לששה חודשים שקדמו ליום מינוי כונס הנכסים.

ג. לדעת כונס הנכסים, יש לראות כאמור בסעיף זה הוראה האוסרת מתן צו תשלום לנושאי תפקידים מסויימים, אשר אסור להם לבצע תשלומים בלי אישור בית-משפט.


טענתו החילופית של בא-כוח התובע היא כי מעמדו של כונס נכסים כמעמדו של מפרק חברה, וזאת מכוח סעיף 134 לפקודת החברות.

ד. טענת בא-כוח התובע היא כי יש להבדיל ולהבחין בין "כנס נכסים" לבין יתר נושאי התפקידים המנויים בסעיף 19ב (א) לחוק הגנת השכר, וכי אין מקום להגיש כל גזירה שווה.

ואשר לטענה החילופית, הרי אומר בא-כוח התובע כי אין כאמור בסעיף 134 לפקודת החברות כדי להושיע את הנתבעת כאשר האמור באותו סעיף מהווה הוראה מסויימת בקשר לתשלומים בעלי זכות קדימה, ותו לא.

6. א. אין בידי לקבל את טענתו העיקרית של כונס הנכסים, על פיה נכלל תפקיד של "כונס נכסים" בין יתר נושאי התפקידים המנויים בסעיף 19ב (א) לחוק.

הכלל, כאמור בסעיף 4 לפסק-הדין, הוא כי פיצויי ההלנה מתווספים כדבר שבשגרה לשכר המולן. היוצאים מן הכלל מסווגים ומצומצמים הם. כמופרט בסעיף 18 ו-19ב' לחוק הגנת השכר. המחוקק צמצם במתכוון את מספר היוצאים מן הכלל לכלל של חיוב בפיצוי הלנת שכר ואין לבית-הדין אלא לכבד רצונו ולפסוק לפי ה"אות הכתובה" של החוק.


ב. המחוקק פרט בסעיף 19ב (א) את נושאי התפקידים שאינם חייבים בפיצוי הלנת שכר, וסייג וצמצם רשימה זאת בפיסקה (ג) לאותו סעיף. לו היה בכוונתו של המחוקק לשחרר מפיצוי הלנה גם כונסי נכסים, היה אומר זאת במפורש, או שהיה נותן הגדרה כוללת בנדון זה, ולא מונה אחד לאחד את רשימת נושאי התפקידים שאינם חייבים, כאמור בפיצויי הלנה.

7. א. אין בידי אף לקבל את טענתו החילופית של כונס הנכסים, על פיה מעמדו זהה למעמד של מפרק חברות, מכוח סעיף 134 לפקודת החברות. סעיף זה דן אך ורק בחלוקת חובות בסויימים בעלי זכות קדימה, ואין הוא קובע את מעמדו של אותו "כונס נכסים".

ב. עיון ביתר סעיפי פקודת החברות מראה כי דברים רבים יוחדו בפקודה למפרק ולא יוחסו לכונס נכסים. ואין כל אפשרות, ולו בדוחק רב, לאמר כי כונס נכסים ומפרק חד הם.

8. א. התוצאה הבלתי נמנעת היא כי עלי לחייב את הנתבע בפיצוי הלנת שכר כחוק.

ב. נראה לי כי תוצאה זאת. כאחרות. צריכה להניע את המחוקק לתקן את החוק במגמה לתת לבתי-הדין לעבודה שיקול דעת נרחב יותר מאשר קיים היום בבואם לפסוק פיצויי הלנת שכר.

9. אשר על כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 717.26 ל"י בצירוף פיצויי הלנת שכר בשיעור של 5% לשבוע על הסך הנ"ל מיום 16.5.1969 (וזאת מאחר והתובע לא יכול היה לייחס איזה חלק מהשכר היה צריך לשלם בכל אחד מחדשי עבודתו) ובשיעור של 10% לשבוע או חלק ממנו מיום 23.5.1969 ועד יום התשלום בפועל.

כמו-כן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע שכר טרחת עורך-דין בסך של 200 ל"י.

הנתבעת תשלם לקופת בית-הדין את האגרה שתשלומה נדחה בסך של -.66 ל"ילתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הלנת שכר קבלן

 2. הלנת שכר ריבית

 3. הלנת שכר חוזרת

 4. הלנת שכר עצמאי

 5. הלנת שכר עמלות

 6. בוררות הלנת שכר

 7. הלנת שכר פרילנס

 8. הלנת שכר נסיעות

 9. הלנת שכר סטודנט

 10. הלנת שכר שיטתית

 11. הלנת שכר צמצומים

 12. הלנת שכר סעיף 17

 13. הלנת שכר פרילנסר

 14. הלנת שכר עובד זר

 15. הלנת שכר מינימום

 16. הלנת שכר טעות כנה

 17. הלנת שכר קופת גמל

 18. התפטרות הלנת שכר

 19. הלנת שכר טופס 161

 20. הלנת שכר התיישנות

 21. הלנת שכר קרן פנסיה

 22. הלנת שכר פשיטת רגל

 23. הלנת שכר גמר חשבון

 24. הלנת שכר פירוק חברה

 25. התיישנות בהלנת שכר

 26. הלנת שכר חופשת לידה

 27. הלנת שכר מועצה דתית

 28. הלנת שכר לעובד שעתי

 29. הלנת שכר נבחר ציבור

 30. הלנת שכר קרן השתלמות

 31. הלנת שכר הוצאה לפועל

 32. הלנת שכר רטרואקטיבית

 33. הלנת שכר מאמן כדורגל

 34. הלנת שכר פדיון חופשה

 35. הלנת שכר רשות מקומית

 36. הלנת שכר עובדי עירייה

 37. התיישנות פיצויי הלנה

 38. הלנת שכר תביעות קטנות

 39. הלנת שכר כספי פיצויים

 40. הלנת שכר קשיים כלכליים

 41. הלנת שכר עילה להתפטרות

 42. הלנת שכר עובדת סוציאלית

 43. אי תשלום פנסיה הלנת שכר

 44. הלנת שכר תנאים סוציאליים

 45. הלנת שכר עקב בעיות כלכליות

 46. התפטרות בדין מפוטר בשל הלנת שכר

 47. ערעור על חיוב המעסיק בפיצויי הלנה מלאים

 48. פיצויי הלנה 20,000 ₪ בגין איחור בתשלום פיצויי הפיטורים

 49. תביעת מעצב אתרים לתשלום שכר עבודה בגין שעות נוספות בצירוף הלנת שכר

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון