הפרת חוזה שכירות חנות


1. מונחות בפני שתי בקשות לסילוק התביעה על הסף, האחת של הנתבעת מס' 1 השנייה של הנתבעים 3-4.

העובדות כדלקמן:

2. התובעת, אופטיקה הזורע אופטומטריסטים בע"מ, הנה חברה המפעילה רשת חנויות אופטיקה. החברה הייתה בעבר בבעלות משותפת של הגב' רחל גבע והנתבע מס' 2, מיכאל קוצר. בשנת 2001 התפרקה השותפות והחברה נותרה בבעלותה ושליטתה המלאה של רחל גבע.

הנתבעת מס' 1, חוצות אלונים בע"מ, הנה חברה בעלת זכויות במקרקעין והמפעילה של קניון אלונים. חוצות אלונים השכירה לתובעת חנות בקניון החל מיום 01.01.96 ועד ליום 30.06.98. חוזה השכירות הוארך למשך 5 שנים נוספות, עד ליום 30.06.03.

כאמור, בשנת 2001 פורקה השותפות במסגרת תיק פש"ר 342/01. רחל גבע קנתה את חלקו של מיכאל קוצר ונקבעו כללים למניעת תחרות. נקבע כי "המוכר לא יפתח חנות במרכז מסחרי בו נמצאת חנות של החברה ... וזאת בתקופה של שלוש שנים מיום העברת הבעלות".

הנתבעת מס' 3, מאור אופטיקה 2002 בע"מ, הינה חברה המצויה בשליטתו של הנתבע 2, מיכאל קוצר, מאז פירוק השותפות.

טענות הצדדים:

3. טענות התובעת:

בחוזה השכירות עם חוצות אלונים הוסכם כי דמי השכירות ישולמו לפי אחוזים ממחזור המכירות. מכיוון שהתובעת עמדה בהתחייבויותיה, ניתנה לה האופציה להאריך החוזה בחמש שנים. טוענת התובעת כי אמנם ניתנה לה אופציה אחת בלבד, אך נהוג בקניונים כי עת עומד השוכר בהתחייבויותיו, ניתנת לו האפשרות להמשיך ולשכור את החנות מפעם לפעם. נוהג זה לא נכלל בחוזי השכירות שכן לא ניתן לצפות את מחיר השוק לטווח הארוך יותר.

לקראת סיום החוזה ביום 30.06.03 נתבשרה התובעת מנציג הנתבעת 1, מר בן חיים, כי הכוונת חוצות אלונים להאריך את הסכם השכירות עמה, בכפוף להסכמתה לשלם את מחיר השוק המוצע ע"י מתחרים אחרים.

אלא מאי? במאי 2003 נודע לתובעת כי חוצות אלונים התקשרה ביום 11.05.03 עם הנתבעים 2-3 והתובעת נדרשת לפנות את החוזה.


בכתב התביעה טענה התובעת להפרת הכללים למניעת תחרות ע"י הנתבעים 2-3. לאחר ששוכנעה חוצות אלונים, הודיעה לנתבעים 2-3 על ביטול הסכם השכירות שנחתם עמם. על רקע זה הוגשה תביעה לביהמ"ש השלום בחיפה (תא 14442/03) לאכיפת ההסכם. התובעת הייתה צד להליך. הנתבעת 3 חזרה בה מן התביעה והיא נמחקה. בנסיבות אלה יש לראות הנתבעת 3 כמי שויתרה על בירור הטענות נגד המשך השכרת החנות לתובעת.

ביום 17.02.04 נחתם הסכם שכירות חדש בין התובעת לחוצות אלונים. נקבעו לתובעת 3 יעדי מכירות שאם תעמוד בהם קנויה לה הזכות להמשיך ולשכור החנות. גם כאן טוענת התובעת לנוהג בלבד וכי הנתבעים 2-3 המשיכו לחתור תחתיה עד שלבסוף תבעו את חוצות אלונים בשנית על ביטול ההסכם עמם (תא 1414/05 שלום נצרת). תביעה זו נדחתה לאור הסכמת חוצות אלונים והנתבעים 2-3 כי חוצות תשכיר להם החנות ביום 01.01.09. המשמעות היא כי התובעת תפונה בתום אותם 3 אופציות הארכה, קרי ביום 01.01.09. ההסכמה לא קיבלה תוקף של פסק-דין.


התובעת מבקשת כיום להצהיר על בטלות ההסכם שבין חוצות אלונים לנתבעים 2-3 וכי חוצות אלונים תשקול את הארכת שכירות התובעת. לחילופין, ובמידה ובתובעת תפונה מן החנות, לפצותה סך של 1,000,000 ₪.

עילות התביעה כנגד הנתבעת 1, חוסר תו"ל בקיום חוזה לפי ס' 39 לחוק החוזים. וכנגד הנתבעים 2-3 טענה למעשה לגרם הפרת חוזה ולהפרת כללי אי-התחרות. עוד טענה לעילות הגזל והרשלנות שלפי פקודת הנזיקין.

4. טענות הנתבעת מס' 1, חוצות אלונים:

בבקשתה לסילוק התביעה על הסף טענה חוצות אלונים כי היא אינה צד לסכסוך המתמשך בין השותפים וכי מכוח בעלותה בזכויות קנייניות במקרקעין, היא רשאית לפעול בהם ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והיא אינה מחויבת להמשיך ולהשכיר את החנות לתובעת עד אין קץ ובניגוד לרצונה.

כתב התביעה אינו מגלה עילה כנגדה וכן דין התביעה להידחות מחמת העדר נזק וטענות תיאורטיות בלבד.

כמו כן, הסדר הפשרה שהושג בין חוצות אלונים לנתבעים 2-3 במסגרת תא 1414/05 קיבל תוקף של פסק-דין.


5. טענות הנתבעים 2-3:

ביום 20.02.06, במסגרת תא 1414/05, אושר הסדר הפשרה בין חוצות אלונים לנתבעת 3 והסכם השכירות קיבל תוקף של פסק-דין. התובעת, אשר הייתה צד להליכים מכוח הודעת צד ג' ששלחה לה חוצות אלונים, לא נקטה בשום הליך משפטי, לרבות ערעור. הנתבעים 2-3 טענו בין היתר למעשה בית-דין, שיהוי בהגשת התביעה וכי תוקף כללי אי תחרות היה ל-3 שנים בלבד. לא זו אף זו, בסעיף 14 לכתב התשובה טענה התובעת כי היא "אינה מתנגדת לתחרות כלל וכלל ואינה מתנגדת כי יותר למבקשים לפתוח חנות אופטיקה נוספת, מלבד חנותה שלה, בקניון חוצות אלונים".

בחינת המערכות החוזיות וההליכים הקודמים שבין הצדדים:

6. כאמור, התובעת מלינה על כך כי לאחר 12 שנות שכירות, צבירת לקוחות ומוניטין, תסולק מן הקניון, זאת חרף העובדה כי הנה עומדת ביעדי המכירות שהוצבו לה ויתרה מכך, במקומה תפתח חנות של שותפה לשעבר.

7. אין ספק כי החוזה הראשון שנחתם ביום 11.05.03 בין הנתבעים 2-3 לחוצות אלונים נגד את כללי אי-התחרות שאושרו בביהמ"ש המחוזי (ראה תצהירו של נתן חץ, דירקטור בחוצות אלונים, בתא 1414/05). חוצות אלונים ביטלה ההסכם בשל אותם כללי אי-תחרות ולדידי, משיקולי מסחר שלה, וכרתה חוזה חדש עם התובעת. הנתבעת 3 תבעה את חוצות אלונים והתובעת, אך חזרה בה מהתביעה וזו נמחקה (א 14442/03).

בכתב התביעה בתא 1414/05 נטען כי הנתבעת 3 חזרה בה מן התביעה שכן הוסכם בין הצדדים כי ההתקשרות עם התובעת, אופטיקה הזורע, התא רק עד סוף שנת 2003 וב- 1/04 ייחתם עם התובעת (הנתבעת 3) הסכם חדש.

לבסוף, חוזה חדש נחתם ביום 17.02.04 בין התובעת, אופטיקה הזורע, לבין חוצות אלונים והינו בבחינת המשך השכירות הקודמת (לאחר שהתארכה ב-5 שנים). בסעיף 2 להסכם נכתב כי "כל הסכם או זיכרון דברים קודם, שנעשו בין הצדדים בין בכתב ובין בעל פה, אם נעשו – מתבטלים עם חתימתו של הסכם זה ללא כל טענה או דרישה הדדית".

כמו כן, לתובעת ניתנו 2 אופציות להארכת החוזה באם תעמוד בתנאים של היקפי מכירות הנקובים בחוזה, ובסה"כ הארכות עד ליום 31.12.08.

8. בפרוטוקול הדיון מיום 12.12.03, במעמד כל הצדדים, לרבות התובעת, אופטיקה הזורע, הוצהר כי:

"הגעתו בתיק זה להסדר פשרה באופן שייתר שמיעת הוכחות כל הצדדים לרבות צד ג' (התובעת – הוספה שלי, ש.ש). נבקש להגיש את הסדר הפשרה בכתב בתוך 60 יום החל מהיום לאחר שאנו עוד משלימים את הפרטים. עם זאת, אנו מבהירים שהסדר פשרה הושג". ההודעה לצד ג' נדחתה באותו היום.

ע"פ הסדר הפשרה, הוסכם כי "תשכור התובעת (מאור אופטיקה) שטח אצל הנתבעת (חוצות אלונים) בקניון חוצות אלונים להפעלת חנות אופטיקה, מיום 1 בינואר 2009".

עקב ההודעה על הסדר הפשרה, החתום ע"י חוצות אלונים ומאור אופטיקה, נדחתה התביעה. אמנם בפסק הדין לא ניתן להסדר תוקף של פסק-דין, אך בהחלטת ביהמ"ש מיום 12.12.03 נקבע כי "הצדדים יודיעו בכתב על הסדר הפשרה שיקבל תוקף של פסק דין".

ובכל מקרה, הסדר הפשרה מדבר על חנות פלונית בקניון ולאו דווקא על החנות אותה שכרה התובעת. ומכאן הטענה
לגזל/גרם הפרת חוזה לא תוכלנה להישמע.

ראשית, ההסדר לא דיבר על חנות ספציפית.

שנית, הגם אם דובר על החנות אותה שכרה התובעת, הרי בנסיבות העניין לא הופר כל חוזה שכן הסכם החוזה עם התובעת בא לסיומו.

9. הריני לקבל את טענותיה של חוצות אלונים בדבר זכותה להשכיר הנכס שבבעלותה למי שהיא חפצה. בניגוד לנוהל המקובל לו טענה התובעת, לא ניתן לכפות על המשכירה שכירות אין קץ. השוק המסחרי הוא דינאמי, התחרות קיימת וביהמ"ש ימנע מלהתערב בשיקולי מסחר סבירים, להוציא מקרים בהם זעקת חוסר תוה"ל.

גם השוכרת משיקוליה היא הייתה יכולה להביא לסיום החוזה ובלבד שתמסור הודעה מוקדמת של 90 יום (סעיף 4(ד) לחוזה).

10. בהלך הדברים, לאור התכתבות עוה"ד של התובעת והנתבעת 1 אשר צורפה לכתב התביעה וככל שעסקינן בשוק מסחרי דינאמי, לא ניתן לחייב את חוצות אלונים להמשיך ולהשכיר החנות לתובעת.

כמו כן, לא התרשמתי כי במקרה דנן התקיימו עילות הגזל וגרם הפרת חוזה, שכן החוזה בסופו של יום ימשיך ויקוים עד ליום 31.12.08, כפי שהתחייבה חוצות אלונים ואין לראות בה כמפרת חוזה או כמי שמקיימת החוזה בחוסר תו"ל כלשון ס' 39 לחוק החוזים.

הן כללי איסור התחרות כבר אינם רלוונטיים לענייננו.

11. סוף דבר

ביהמ"ש מודע לכך כי הסעד של סילוק תביעה על הסף הינו חמור ומרחיק לכת מאוד ולפיכך מפעיל סעד זה במשורה. אלא שבמקרה דנן, בבואי להכריע בבקשות אלו, התרשמתי כי התובעת לא עברה את הסף הנדרש ולא תוכל לקבל הסעד אותו היא מבקשת על-פי העובדות והטענות אשר עלו בתביעתה.

הריני מקבל הבקשות ומורה על סילוק התביעה על הסף, הן בשל השיהוי שבהגשתה.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה השכרת ציוד

 2. חוזה להשכרת בית

 3. חוזה השכרת מכונה

 4. אכיפת חוזה שכירות

 5. חוזה שכירות אחיד

 6. אורך חוזה שכירות

 7. חוזה להשכרת משרד

 8. ביול חוזה שכירות

 9. הכנת חוזה שכירות

 10. בדיקת חוזה שכירות

 11. חוזה השכרת גנרטור

 12. אופציה בחוזה שכירות

 13. חוזה שכירות אופציה

 14. אי חידוש חוזה שכירות

 15. אופציה חוזה שכירות

 16. חוזה השכרת קליניקה

 17. הפרת חוזה שכירות חנות

 18. הפרת חוזה שכירות לעסק

 19. אי עמידה בחוזה שכירות

 20. חוזה השכרת יחידת דיור

 21. חוזה להשכרת חדר בדירה

 22. אישור סיום חוזה שכירות

 23. חוזה שכירות בלתי מוגן

 24. הפרת סעיף בחוזה שכירות

 25. הפרת חוזה שכירות בקניון

 26. הפסקת חוזה שכירות דירה

 27. חוזה שכירות גן אירועים

 28. ביטול חוזה שכירות שותפים

 29. הפרה יסודית חוזה שכירות

 30. ביטול חוזה שכירות בעל פה

 31. הפסקת חוזה שכירות באמצע

 32. הארכת חוזה שכירות בעל פה

 33. חוזה שכירות אולם אירועים

 34. הפרה יסודית בחוזה שכירות

 35. ביטול חוזה שכירות חד צדדי

 36. חוזה השכרת דירה לטווח קצר

 37. אישור פתיחת עסק חוזה שכירות

 38. אופציה בחוזה שכירות ללא סכום

 39. ביטול חוזה שכירות לפני הזמן

 40. הפרת חוזה שכירות בלתי מוגנת

 41. ביטול חוזה שכירות מצד השוכר

 42. הפרת חוזה שכירות עקב רטיבות

 43. הפרת חוזה שכירות עקב גירושין

 44. ביטול חוזה שכירות לאחר חתימה

 45. ביטול חוזה שכירות מצד המשכיר

 46. ביטול חוזה שכירות תוך 14 יום

 47. חוזה שכירות לאחסנת ציוד חקלאי

 48. ביטול חוזה שכירות לאחר 24 שעות

 49. ביטול חוזה שכירות לפני הכניסה לדירה

 50. ביטול חוזה שכירות איחור 14 יום בתשלום

 51. ביטול אופציה לקניית הדירה בחוזה שכירות

 52. אופציית רכישה בחוזה שכירות ללא הגבלת זמן

 53. אחסון בחדר מדרגות בית בניגוד לחוזה שכירות

 54. איסור גביית דמי תיווך על הארכת חוזה שכירות

 55. חוזה שכירות מוגנת - רשות להכניס לדירה בני משפחה

 56. חוזה שכירות לשנה הופסק כשלושה חודשים לאחר כריתתו

 57. סעיף 19(א) לחוק השכירות והשאילה - הזכות להפסיק חוזה שכירות

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון