טענת חוסר סמכות מקומית


לפני בקשה מטעם הנתבע להורות על העברת התביעה לבית משפט השלום בירושלים מחמת חוסר סמכות מקומית.
הנתבע, שמייצג את עצמו, טוען, כי הסמכות המקומית לדון בתביעה נמצאת בבית משפט השלום בירושלים ואלו התובעת נכונה להודות, בסופו של דבר, בשפה רפה, כי אכן הסמכות המקומית לדון הינה בירושלים, דא עקא שלטעמה הנתבע איחר בהרבה להגיש את הבקשה ומשכך מבקשת היא לדחותה.
השאלה האם אכן הנתבע איחר בהעלאת הבקשה, מחייבת סקירה קצרה של ההליכים שהתנהלו בתיק זה.

השתלשלות ההליכים בתיק


המדובר בתביעה שהוגשה בשנת 2007, נגד הנתבע שעניינה נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים. לאחר שכתב התביעה הומצא לנתבע כדין, כאשר על אישור המסירה חתמה אשתו ולא הוגש כתב הגנה במועד, ניתן ביום 7/4/08 פסק דין נגד הנתבע. משהנתבע לא שילם את שנפסק, נפתחו נגד הנתבע הליכי הוצאה לפועל.
רק ביום 7/4/09 הגיש הנתבע בקשה לביטול פסק הדין. הנתבע טען בבקשתו כי לא היה מודע כלל להליכים שננקטו נגדו שכן הוא פרוד מאשתו מספר שנים ולא התגורר בכתובת בה נמסר כתב התביעה. הוסיף הנתבע וטען, שהיה לו ביטוח צד ג' לרכב בעת התאונה וסבר כי חברת הביטוח היא זו המטפלת בעניין.
בקשת הנתבע לביטול פסק הדין נדחתה ביום 19/5/09 לאחר שלא התייצב לדיון, אולם בו ביום, הגיש הנתבע בקשה לביטול ההחלטה, בטענה כי איחר לדיון ב- 15 דקות כיוון שהוא מגיע מירושלים והייתה תאונת דרכים בדרך. נקבע, כי ההחלטה תבוטל לאחר שהמבקש יציג אסמכתא לתשלום ההוצאות.
לא ברור מה קרה מאז הגשת הבקשה בשנת 2009 ואולם ביום 1/4/12 חזר והגיש הנתבע בקשה לביטול פסק דין ומתן הוראות ובין היתר העלה טענת חוסר סמכות מקומית. בית המשפט החליט בבקשה זו כי המזכירות תקבע את התיק לפני הרשם.
לדיון הראשון שנקבע, התובעת התייצבה אולם הנתבע לא זומן כדין ולדיון שלאחריו ביום 26/6/2012, התייצב הנתבע אולם התובעת לא התייצבה, לפיכך ניתנה בהעדרה החלטה על ביטול פסק הדין ובלבד שהנתבע יפקיד את סכום ההוצאות בקופת בית המשפט. במועד זה, במהלך הדיון לפני הרשם, שהתקיים במעמד צד אחד, לא העלה הנתבע טענת חוסר סמכות מקומית.
הנתבע אכן הפקיד את ההוצאות שנפסקו ולפיכך פסק הדין בוטל.
בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבע טען הנתבע לחוסר סמכות מקומית של בית המשפט דנן לדון בתביעה והוסיף, כי הסמכות המקומית מצויה בבית משפט השלום בירושלים. הנתבע לא הגיש בד בבד עם כתב ההגנה בקשה נפרדת למחיקת התביעה על הסף או העברתה מחמת חוסר סמכות מקומית.
ביום 26/11/12 הגיש הנתבע בקשה לצירוף איילון חברה לביטוח כצד ג' בהליך במסגרתה טען שהוא שומר על כל טענותיו שהועלו בכתב ההגנה והעלה טענה, כי הייתה לו פוליסת ביטוח תקפה בעת התאונה וכי הודיע לחברת הביטוח על התאונה ומשכך היא זו שצריכה לשאת בדמי הנזק. בתאריך 5/12/12 התרתי לנתבע להגיש הודעה לצד ג'.
רק ביום 24/6/13, 3 ימים לפני המועד הקבוע בתיק ! הגיש הנתבע בקשה להעברת התובענה לבית המשפט השלום המוסמך, הוא בית משפט השלום בירושלים. בהחלטתי הצרתי על המועד בו הוגשה הבקשה וביקשתי תגובה מיידית של התובעת משתגובת התובעת לא נמסרה, קבעתי, כי הבקשה תידון בדיון הקבוע בתיק.
יש אם כן לדון, בשאלה שהעלתה התובעת האם אכן אחר הנתבע את המועד להגיש בקשה להעברת התביעה לבית משפט השלום בירושלים מחמת חוסר סמכות מקומית.


דיון והכרעההכלל הוא כי טענת חוסר סמכות מקומית יש להעלות בהזדמנות הראשונה, אחרת ייחשב בעל דין כמסכים לסמכות המקומית. בית המשפט לא יבדוק מיזמתו שלו, אם מוסמך הוא לדון בתביעה מבחינת המקום וכל מחאה מאוחרת לא תועיל. כפי שכתב נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, כב' השופט אורי גורן בספרו "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהדורה שביעית, תשס"ג- 2003:


"... שהנתבע, המבקש להעלות טענה זו לדיון, חייב לטעון אותה בהזדמנות הראשונה. נתבע אשר לא טען בכתב הגנתו, או בהתייצבותו הראשונה (כאשר אין צורך בכתב הגנה) כי אין לבית המשפט סמכות מקומית, יראו אותו כמסכים למקום השיפוט".

בע"א (י-ם) 1076/96 דורנט (1991) ישראל בע"מ נ' אררט חברה לביטוח בע"מ (08/05/1996) (להלן: "עניין דורנט") בעמ' 3 לפסק הדין, דנה כב' השופטת פרוקצ'יה בשאלה מהי ההזדמנות הראשונה לטעון טענת חוסר סמכות מקומית. לדעתה, השאלה החשובה היא האם הטענה הועלתה – בין בכתב ובין בעל פה – בשלב שקדם לכניסת בית המשפט לדיון בגופה של התביעה, בין במסגרת קדם משפט או הליך מקדמי אחר ובין בישיבת הוכחות. באם מועלית הטענה בטרם כניסה לדיון לגופו של עניין, כי אז עומד הנתבע בדרישת תנאי ההזדמנות הראשונה. בנסיבות כאלה, אין חשש כי בית המשפט, אליו הוגשה התביעה, יוטרח לחינם ואין גם חשש מפני "בחירת ערכאות". לדעת השופטת פרוקצ'יה, ההזדמנות הראשונה להעלאת הטענה בדבר חוסר סמכות מקומית נקבעת על פי נסיבותיו של כל הליך והליך בהתאם לאופיו ולשלב אליו הגיע ולא על פי מבחן טכני הקשור באופי הכתב שהוגש, או בשאלה האם הכתב בו הועלתה הטענה הוא כתב ראשון שהוגש או שקדמו לו כתבים אחרים (ראה גם ב"ש 3223/08 אנג'ל חברה לקבלנות בע"מ נ' פיין יעקב (3/12/08)).


כפי שנפסק לא פעם, בדרך כלל, ראוי שלא להעתר לבקשות להעברת דיון בתיקים מחמת חוסר סמכות מקומית, שעה שאלה לא מועלות ממש בתחילת ההליך המשפטי, זאת, בין היתר, משיקולי יעילות ניצול משאבי מערכת בתי המשפט, כפי שקבע כב' השופט קליין: "הזמן השיפוטי הינו זמן יקר ערך ומשכך לאחר שבית המשפט "נכנס לעובי הקורה" של עניין כזה או אחר, לא יהא זה מן הראוי להורות על העברת הדיון, בנוסף קיימת מניעה מהנתבע מלשמור לעצמו "קלף" שיוכל לשלוף בכל זמן שיראה לנכון בכדי להפעיל על התובע לחץ למען סיום התיק תוך ויתור על זכויותיו" (ת.א. 742846/04 סלקום נ' מירב זריהן (17/5/2007).
במקרה דנן, לאחר שבחנתי את מכלול נסיבות העניין מצאתי, כי ראוי להעתר לבקשת הנתבע, וזאת ממכלול טעמים מצטברים –

ראשית, נקודת המוצא היא, כי תקנות סדר הדין האזרחי מקנות לנתבע את הזכות לבקש שהתביעה תתנהל בבית משפט שלו הסמכות המקומית לדון בה. סבורה אני, כי על אף פרק הזמן הארוך שחלף מאז הוגשה התביעה, הנתבע לא איחר בהעלאת הטענה של חוסר סמכות מקומית. אמנם בפעם הראשונה שפנה הנתבע לבית המשפט בבקשה לביטול פסק הדין, היה מיוצג על-ידי עורך דין שלא העלה את הטענה אולם, בשלב זה ממילא בית המשפט המוסמך לבטל את פסק הדין הוא בית המשפט שנתן אותו וספק אם היה מקום לעורר את הטענה עוד קודם שבוטל פסק הדין.
מכל מקום, שעה שבקשת הנתבע לביטול פסק הדין נדחתה שכן לא איחר לדיון ובעוד פסק הדין תלוי ועומד, הגיש הנתבע בקשה נוספת לביטול פסק הדין במסגרתה העלה טענת חוסר סמכות מקומית וביקש שבית המשפט יתר הוראותיו בעניין.
בכתב ההגנה, שזו ההזדמנות הראשונה שניתנה לנתבע להתגונן בתובענה נגדו, שב והעלה את הטענה וכן, כמפורט לעיל, טען אותה בבקשה נפרדת קודם לדיון שהתקיים בתיק, אף שהגיש בקשה זו באיחור רב.
במקרה דנן, אמנם מדובר בתיק שתלוי ועומד בפני בית המשפט מזה 6 שנים, אולם לגופו של עניין, כפי שנאלצה להסכים גם התובעת, הסמכות המקומית לדון בתביעה מצויה בירושלים. למותר לציין, כי זהו נוהגן של חברות כדוגמת התובעת להגיש תביעות בבית המשפט הסמוך למשרדי עורכי הדין המייצגים אותן בהתעלם מהסמכות המקומית. כל עוד הנתבע מסכים לכך אין בכך שום פגם, אולם שעה שהנתבע מעלה טענה של חוסר סמכות, על פניו הצדק עמו.
זאת ועוד, על אף שהתיק תלוי ועומד שנים רבות בבית המשפט, טרם החל הדיון בתביעה גופה, שהרי רק לאחרונה בוטל פסק הדין, הוגש כתב הגנה, הוגשה הודעת צד ג' וטרם הוגש כתב הגנה באותה הודעה. חרף פרק הזמן הארוך, לא נשמעו עדים ולא התקיים כל דיון לגופה של תביעה. אכן, חלק מן העיכובים הוא באשמת הנתבע, שלא מקבל את החלטות בית המשפט וככל הנראה גם לא טורח לברר אותם בעצמו, אולם לא מצאתי, כי מחדליו כשלעצמם מצדיקים דחיית הבקשה. השווה בעניין זה: עניין דורנט: "באם מועלית הטענה בטרם כניסה לדיון לגופו של ענין כאמור לעיל, כי אז עומד הנתבע בדרישת תנאי "ההזדמנות הראשונה". בנסיבות כאלה, אין חשש כי בית המשפט, אליו הוגשה התביעה, יוטרח לחינם, ואין גם חשש מפני "בחירת-ערכאות"".
לכל אלה יש להוסיף, שלא ניתן להימנע מן התחושה, כי הכוחות בין התובעת לבין הנתבע אינם שווים. הנתבע לא מיוצג, טוען לקשיים כלכליים וכן טוען לקושי רב לנהל את התביעה בתל-אביב והא הראיה שכאשר איחר לאחד הדיונים בקשתו לביטול פסק הדין נגדו נדחתה. אין חולק כי גם נהג התובעת מתגורר בירושלים, התאונה ארעה באזור שיפוט ירושלים והסיבה להגשת התובענה בת"א, היא, ככל הנראה, מיקום עורכי הדין המייצגים את התובעת הא ותו לאו.לאור כל האמור לעיל, אני קובעת שהסמכות המקומית לדון בתובענה היא בבית משפט השלום בירושלים ושהנתבע לא החמיץ את המועד להעלות הטענה ומשכך אני מורה על העברת התובענה לבית משפט השלום בירושלים.


בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טענת סמכות מקומית

 2. טענת העדר סמכות מקומית

 3. טענת חוסר סמכות מקומית

 4. העברת דיון סמכות מקומית

 5. מחיקת תביעה סמכות מקומית

 6. חוסר סמכות מקומית דיני עבודה

 7. העברת דיון מחוסר סמכות מקומית

 8. חוסר סמכות מקומית הוצאה לפועל

 9. ביטול פסילה מנהלית סמכות מקומית

 10. חוסר סמכות מקומית תביעות קטנות

 11. העברת דיון בשל חוסר סמכות מקומית

 12. חוסר סמכות מקומית בית הדין לעבודה

 13. העלאת סמכות מקומית ביוזמת בית משפט

 14. חוסר סמכות מקומית בהזדמנות הראשונה

 15. טענת סמכות מקומית בהזדמנות הראשונה

 16. בקשה לסילוק על הסף מחמת העדר סמכות מקומית

 17. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב סמכות מקומית

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון