טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר


1. רקע וטענות הצדדים

מדובר בהתנגדות לביצוע שטר ע"ס 169,180 ₪ שהוגש לביצוע ע"י המשיבה כנגד המבקשים.

לטענת המבקשים, מדובר בשטר להבטחת חוב, שהמשיבה מילאה בו סכום חוב מוכחש, ומבלי שהייתה דרישה קודמת לתשלומו וכן, המבקשים התקינו אצל מזמין עבודה מהם, קולטנים שסיפקה המשיבה, אותו מזמין סירב לאשר את התקנת הקולטנים עקב אי התאמתם, וכן לא שילם תמורתם - סך 92,000 ₪ למבקשים.

המבקשים טוענים שמדובר בנזק שבאחריות המשיבה - סעיפים 3.9 ו-3.10 להתנגדות.

המבקשים מכחישים כל יתרת חוב בגין סחורה שתמורתה לא שולמה, למעט בקשר לקולטנים, סעיפים 3.15 ו 3.16 להתנגדות.

המשיבה טוענת שההתכחשות לחוב, למעט בעניין הקולטנים, הנה סתמית ומנוגדת לתנאי ת/1 - שהוא אישור והרשאה בלתי חוזרים לצורך קבלת אשראי (ומצוי בצידו השני של השטר), וכן ל-ת/2 המלמד על חוב בגין שיקים חוזרים.

כן טוענת כי דרישת הקיזוז בגין נזק (פרשת הקולטנים), אינה מבוססת נוכח תנאי האשראי - סעיף 5ב. ל-ת/1.

כן טוענת שלפי נספחי ההתנגדות עצמה עולה שלטענת הקיזוז אין על מה לסמוך.

2. דיון והכרעה

בדיון המבקש 2 נחקר קצרות ובמהלכה הוצג דף תנאי האשראי ושני שיקים משוכים ע"י המבקשת 1 לפקודת המשיבה בסך כולל של 75,000 ₪ שחזרו - א.כ.מ מן הבנק.


שתי המחלוקות העיקריות הנן לגבי כשרות מילוי סכום השטר, ועניין הנזק הנטען, בגין הקולטנים.

א) לעניין דרך השלמת השטר: לא נסתר בשלב זה שהמשיבה מילאה את סכום השטר עובר לפתיחת תיק ההוצל"פ וסכומו אמור לשקף לשיטתה את סכום החוב וההוצאות כהגדרתם ב-ת/2. במילים אחרות סכום השטר מגלם מבחינת המשיבה כל חוב כספי, בגין הזמנות סחורה, שיקים, חשבוניות, תעודות משלוח, ריבית ופיצוי מוסכם בגין אי תשלום במועד, ואמור לשקף את יתרת המבקשים בכרטסת המשיבה נכון למועד ההשלמה (ובצירוף סכומי ריבית והוצאות). מכאן שבניגוד לתביעה שטרית רגילה בה השיק המבוצע מבטא עסקה ספציפית, כאן השטר, הנו כלי משפטי להחשת הליך גביית חוב כספי בין ספק ללקוחו, כאשר הספק ממלא בשטר את הסכום שמן הסתם מופיע בכרטסת החייב אצלו.

בשלב דיוני זה אין המשיב (הספק) מעיד ו/או מציג מסמכים, ואין לדעת בוודאות מוחלטת אם אכן מולא ע"י המשיב הסכום הנכון, עפ"י ת/2 ס' 3 רישומי המשיבה מהווים ראיה לכאורה לאמיתות תוכנם ולסכום החוב, דומה הדבר לתביעת בנק עפ"י יתרת שורה אחרונה בדף החשבון, שגם היא מהווה ראיה לכאורה לחוב.

בשני המקרים הלקוח רשאי לסתור נכונות הסכום, הסתירה נעשית ע"י פירוט תשתית עובדתית נגדית מטעם המתגונן שכפוף לפירוטה כדין ועמידתה בחקירה נגדית בשלב הבר"ל, מזכה בדר"כ בזכות לנהל משפט (מתן רשות להגן).


במצב בו נטען לחוסר פירוט בתביעה (וכאשר מצוינת רק יתרת חוב של שורה אחרונה), זכאי המתגונן, ובכפוף לאי קבלת חומר מפורט מן התובע, עפ"י דרישה שקדמה להגשת הבקשה, לקבלת רשות להגן גם אם לא פירט הגנתו, שכן כנגד תביעה שאינה מפורטת (ולאחר דרישה) אין עומדים על דרישת הפירוט של המתגונן.

במקרה דנן כפי שציינתי סכום השטר שמולא 169,180 ₪ אכן מהווה שורה אחרונה, אומנם לא כדף בנק, אלא ככל הנראה ככרטסת שנתונה הסופי נרשם בשטר.

בתצהיר מלבד התייחסות מפורטת לגבי טענת הנזק בסך 92,000 ₪ בקשר לפרשת הקולטנים אליה נגיע בהמשך, אין כל התייחסות מפורטת ליתרת הסכום הנדרשת, מלבד הכחשתה הסתמית.

אין כאן גם מצב של חוסר יכולת לפרט, עקב חוסר פירוט מצד התובע, שכן ת/2 קובע מנגנון לקבלת מסמכים לעניין גובה החוב (סיפא סעיף 3) ולא ראיתי שהמבקשים ביקשו חומר לעניין גובה החוב, ו/או בקשתם בעניין סורבה, ו/או נמנע מהם בשל כך לפרט הגנתם לעניין יתרת החוב מעבר לסך 92,000 ₪ ושנרשם בשטר.


לדעתי המבקשים בנסיבות דנן אינם יכולים להסתפק באמירה כללית וסתמית שהשטר הושלם בניגוד למוסכם וכי לא קיים חוב מעבר לעניין הקולטנים. לכל הפחות על המבקשים היה לצרף כרטסת של המשיבה אצלם, דבר שאמור להיות בחזקתם, או לפרט באופן מילולי בתצהיר ההתנגדות את מצב החשבון הנכון לגרסתם עפ"י חשבוניות שהוצאו מול תשלומים שבוצעו לפחות בתקופה האחרונה ולהציג מערכת כספית נכונה לגרסתם המבוססת, לפחות על מלל בתצהיר, שהרי בשלב הדיוני הנוכחי אין דוחים בקשה מטעמים שבדרכי הראיה, ואולם אין בכך לפטור מתנגד מלפרט מילולית בתצהיר את עיקרי התוכן של עובדות שבידיעתו ועליהן מסתמך.

בהעדר גרסה מפורטת כאמור, לגבי חלק החוב הנדרש מעבר לקולטנים, הנטיה הנה לדחות הבקשה לגבי חלק זה, ו/או לכל הפחות להתנות מתן רשות לגביה בהפקדת ערובה בגובה אותו סכום, כאשר האפשרות השניה נלקחת בחשבון, נוכח העובדה שחרף כל האמור, בימ"ש בשלב דיוני זה אינו שומע עדים מטעם המשיבה/ התובעת, ומנוע בשלב זה לעיין במסמכים ועדויות מטעמה באופן שניתן לקבוע כי הסכום שהנו ראיה לכאורה, הפך לראיה חלוטה, לא בשל הוכחתו ע"י התובעת באמצעות הצגת מסמך או עד בעניין, אלא בשל מחדל הנתבע, לפרט טענותיו ביחס לסכום שהושלם.

ב) לעניין טענת הנזקים (פרשת הקולטנים), בהקשר זה הוצגה תשתית עובדתית בתצהיר על נספחיו לפיו למבקשים טענות לנזק בסך 92,000 ₪ שבאחריות המשיבה ושיש להפחיתו מכל התחשבנות בין הצדדים.

המשיבה משיבה בשתי טענות עיקריות, שמן התצהיר ונספחיו עולה שלטענה אין על מה לסמוך, וכן שלפי ת/2 סעיף 5ב, המבקשים מנועים מלטעון כנגד השטר טענות קיזוז ו/או עכבון.

לעניין הטענות לגופן : -

אני מקבל את טענת המשיבה שחרף הפירוט הלכאורי לעניין הקולטנים, הטענה המרכזית בעניין ביחס למשיבה - סעיפים 3.4 ו 3.5 לתצהיר לוקה גם היא בחוסר פירוט, מתי הייתה ההזמנה, כיצד התבצעה בפועל, מתי סופקה, למי במשיבה הועבר פירוט הקולטן המבוקש, עפ"י הפירוט בחוזה, וכיצד ומדוע לא צורפה אסמכתא כלשהי, לעניין חישוב זה שהוא לב המחלוקת ביחס לקולטנים, וביחס לסכום הנטען בין המבקשים למשיבה עובר לביצוע ההזמנה ושעה שהתצהיר משופע במסמכים שצורפו לעניין המחלוקת שהתגלתה בדיעבד, ולאחר אספקת הקולטנים.

קושי נוסף לעניין הטענה להעברת המפרט הנדרש למשיבה, עובר לביצוע ההזמנה ממנה, עולה כפי שמציין ב"כ המשיבה מנספח 11 סעיפים 1 ו-2 ונספח 13, הגם שיתכן וניתן לישם קושי זה בטיעון שלא נסתר בשלב זה, שהמפרט החוזי, שצורף כנספח, אכן הועבר למשיבה ודי בכך.

עניין נוסף אליו לא התייחסו הצדדים הוא גם אם סופק קולטן שלא עפ"י המפרט החוזי, מדוע המבקשים לא דאגו להחזירו/ להחליפו בטרם נוצק בקרקע, ומה מידת האשם של הצדדים, גם אם סופקו קולטנים שלא עפ"י המפרט, חזקה לכאורה על קבלן מבצע שיבדוק המוצר בטרם התקנתו ושלילת היכולת להחלפתו באחר, וזאת מבלי לגרוע מחובת הספק לספק מוצר תקני ועפ"י המפרט.

מן האמור עולה שלגופו קיימת הגנה אפשרית ביחס לעניין הקולטנים, יחד עם זאת נוכח האמור להעדר פירוט מספק ביחס למועד ההזמנה ופרטיה, תוכן נספחים 11 ו-13 ושאלת האשם התורם של המבקשים, גם אם קיבלו מוצר לא תואם, ולפיכך שלכל היותר למבקשים הגנה דחוקה ביותר בעניין זה.

טענת המשיבה שעפ"י ת/2 המבקשים מנועים מלעלות הטענה, אינה מתקבלת על ידי, באשר אין מדובר רק בטענת קיזוז/ עיכבון כפי שמצוין ב-ת/2, אלא בטענת הטעיה/ אי התאמה/ הפרת הבטחה/ חוזה ו/או רשלנות
במחדל או במעשה כפי שנטען בסעיף 3.9 טענות שלא נאסר על המבקשים לטעון, ואם בכל זאת יטען שנאסר, יש לאפשר לכל הפחות במשפט עצמו לברר חוקיות תניה זו, ולא לחסום כבר בשלב דיוני, זה טענות ככל שטובות בעניין.

ראיתי את גישת כב' השו' ברנר בבש"א 153418/04 א.ד.נ מרכז בניין ואח' נ' אקרשטיין, בסעיף 11 להחלטתו, לעניין הסכמת הצדדים לאסור העלאת טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר, באותה החלטה דובר על קיזוז שעה שהבהרתי לעיל שבפני טענות אחרות מדינים וסעיפי חוק שונים ונוספים, וכן לגישתי גם אם יטען שבסופו של דבר מדובר כאן בטענת קיזוז, אין לחסום בשלב דיוני זה את הטענה רק מכוח ההסכם הנטען, ויש לאפשר בירור תוקף ההתנאה בעניין במשפט עצמו מבחינת דיני חוזים אחידים ו/או תקנת הציבור וראה לעניין זה החלטתו של כב' הרשם רפי ארניה בבש"א (ראשל"צ) 1911/02 משיח קרמיקה בע"מ ואח' נ' ב.ר בטון 1986 מיום 26/9/02 ס' 11 ואילך, וכן ראה בהקשר דומה אך לא זהה בע"ש (ירושלים) 195/97 כב' השופט עדיאל בעניין היועץ המשפטי לממשלה נ' בנק לאומי, פסילת תניות לעניין קיזוז, בחוזה אחיד בין בנק ללקוח, סעיפים 222-258 לפסק (לקוח מאתר נבו).

מדובר כאמור בשאלה לא פשוטה שהואיל וקיימים לה פנים לכאן ולכאן, אין לדחות בגינה בקשה בשלב הרשות להגן ומבלי שהדבר יהווה קביעה כלשהי לגבי הכרעה סופית בעניין.

2. סוף דבר

נוכח כל האמור לעיל שעיקרו:

א. העדר פירוט עובדתי מספק לגבי מצב חשבון נכון לגרסת המבקשים ועפ"י הכרטסת שלהם, ולגבי סכום העולה על 92,000 ₪.

ב. וכאשר מאידך מדובר בשטר שמולא בו סכום ע"י המשיבה ומוכחש כללית ע"י המבקשים והנו עפ"י הסכמה בין הצדדים ראיה לכאורה לאמיתות החוב, אך לא חלוטה וכן לא העידה או נחקרה בעניין ובשלד דיוני זה המשיבה.

ג. קיום שיקים ע"ס 75,000 ₪ בידי המשיבה משוכים ע"י המבקשת ושחזרו עקב א.כ.מ.

ד. חוסר פירוט עובדתי מספק לעניין התחייבות נטענת של המשיבה לספק קולטנים עפ"י המפרט הנטען.

ה. כאשר מאידך לא נסתר בשלב זה שלמבקשת יכול ונגרם נזק בגין אספקת והתקנת אותם קולטנים, ועד גובה 92,000 ₪.

אני מחליט שלמבקשים הגנה אפשרית שיכול ופירוטה המלא יבוא במשפט, ואולם בכל מקרה נראית דחוקה מאוד, לפיכך ניתנת למבקשים רשות להתגונן עפ"י התצהיר שיהווה כתב הגנה, ואולם מתן הרשות מותנה בהפקדת ערבות בנקאית צמודה למדד בגובה 130,000 ₪, ובתוך 30 יום מקבלת המבקשים החלטתי.

לא תופקד הערובה תדחה ההתנגדות וייפסקו הוצאות.

לת.פ בפני בעוד 30 יום למתן הוראות להמשך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביצוע שטר ערבות

 2. ביצוע שטר עמותה

 3. התיישנות ביצוע שטר

 4. התיישנות לביצוע שטר

 5. ביצוע שטר חוב לביטחון

 6. ביצוע שטר שנוי במחלוקת

 7. אגרת התנגדות לביצוע שטר

 8. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 9. בוררות התנגדות לביצוע שטר

 10. ביצוע שטר חוב הסכם שכירות

 11. אי הגשת התנגדות לביצוע שטר

 12. טענת זיוף התנגדות לביצוע שטר

 13. ביצוע שטר ביטחון בהוצאה לפועל

 14. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 15. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 16. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 17. אי התנגדות לביצוע שטר מעשה בית דין

 18. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 19. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. ביטול החלטה בהעדר התייצבות התנגדות לביצוע שטר

 21. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 22. תביעה לביצוע שטר חוב פתוח להבטחת חוב בגין מכירת חלב

 23. בקשות ללשכת ההוצאה לפועל לביצוע שטרות עם קבלת התנגדות

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון