מכתב דחיה השלמת הכנסה


1. לפנינו תביעה לתשלום גמלת השלמת הכנסה.

2. ואלה העובדות הרבלנטיות לענייננו:

א. התובע הגיש תביעה לגמלת השלמת הכנסה ביום 6/6/02.
ב. בטופס התביעה נרשמה כתובתו של התובע באל-טור אלשיאח.
ג. הנתבע טוען כי ביום 11/6/02 נשלחה לתובע דרישה להמצאת מסמכים (נספח א' לכתב ההגנה). משלא נענתה הדרישה, נשלחה אל התובע תזכורת ביום 27.1.02 (נספח ב' לכתב ההגנה). ביום 12.8.02 נשלח אל התובע מכתב דחיה (נספח ג' לכתב ההגנה).


3. ואלה טענות התובע:
א. התובע לא קיבל מעולם את נספחים א' ב' ו-ג' לכתב ההגנה ו/או מכתבים נוספים שנטען כי נשלחו אליו ע"י הנתבע. ביום 15/2/05 התובע קיבל לראשונה את מכתב הדחייה (נספח א' לתצהיר).
1. התובע פנה מספר פעמים אל הנתבע ונענה כי יקבל תשובה בדואר. באחת מפניותיו מסר תיבת דואר למשלוח דואר.

4. מנגד, טוען הנתבע טענות אלה:
א. דין התביעה להידחות מחמת התיישנות. התביעה הוגשה שנתיים ושמונה חודשים לאחר מכתב הדחייה.

ב. בסמוך למועד הגשת התביעה, נשלחו לתובע נספחים א' ו-ב' לכתב ההגנה, לכתובת שמסר בטופס התביעה. משלא נענה התובע לדרישה להמצאת מסמכים, נשלח אליו מכתב דחייה מפאת חוסר שיתוף פעולה. יודגש כי המכתבים שנשלחו אל התובע לא חזרו אל הנתבע.


ד. ביום 13/2/05 פנה התובע לנתבע ומסר תיבת דואר, ולמען זה נשלח העתק של מכתב הדחייה.

5. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – החוק) קובע כי:

19.(א) לצורך קביעת הזכאות לגמלה או המשך תשלומה, חייב התובע גמלה או המקבל גמלה לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי –

(1) למסור למוסד לביטוח לאומי כל ידיעה או מסמכים שברשותו או שבאפשרותו לקבלם, לרבות תצהירים;
(2) לעמוד לבדיקה רפואית או לבדיקה של פסיכולוג, של מומחה תעסוקה,של מומחה שיקום או של מומחה אחר, הכל לפי העניין;
(3) להופיע לפני מי שהמוסד לביטוח לאומי קבע לכך ולמסור לו כל מידע שיידרש.

(ב) כל עוד לא קויימה דרישה לפי סעיף קטן(א), רשאי המוסד לביטוח לאומי לעכב את הטיפול בתביעה, להפסיק את תשלומה של גמלה או להחליט על אי-מתן הגמלה.

מכאן שעל התובע גמלת הבטחת הכנסה מוטלת החובה להמציא מסמכים הרבלנטיים לקביעת זכאותו, ולהודיע על כל שינוי העשוי להשפיע על זכאותו.

לא עלה בידי התובע לשכנענו כי לא קיבל את המכתבים שנשלחו אליו. בעדותו אמר התובע כי הוא מתגורר באלטור אלשייאח זוהרה גדם ליד מסגד עומר (ע' 3 ש' 9-10). וזו אכן הכתובת שאליה נשלחו המכתבים. עם זאת, בתצהירו
טען התובע כי המכתבים נשלחו לכתובת לא נכונה, וכי הוא "מתגורר בשכונת אטור רחוק משכונת אלשייאח אליה נשלחו המכתבים שלטענת הנתבע נשלחו לכתובתו" (סעיף 3 לתצהיר). זוהי טענה תמוהה, שהרי בעדותו אמר התובע שזו כתובתו. למותר לציין כי התובע לא חזר על טענתו זו בעדותו לפנינו. יתר על כן, בעדותו אישר התובע כי קיבל את המכתבים נשוא המחלוקת (ע' 4 ש' 10-14). התובע גם לא ידע לומר מהו המועד שבו מסר כי יש לו תיבת דואר למשלוח מכתבים (ע' 5 ש' 16-17). לכל אלה יש להוסיף כי התובע לא הבהיר מדוע השתהה במשך כשנתיים וחצי, מן המועד שבו הגיש את התביעה לנתבע ביום 6/6/02, ועד שהוגשה תביעתו זו לבית הדין ביום 21/2/05.

6. סעיף 57 ג' (2) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 כדלקמן:

"57ג.מקום שחיקוק מתיר או מחייב להמציא מסמך על ידי הדואר, בין שהוא נוקט לשון "המצאה" ובין שהוא נוקט לשון "נתינה" או "שליחה" או לשון אחרת, רואים את ההמצאה — אם אין הוראה אחרת משתמעת — כמבוצעת —
(1)אם דוור מכתב המכיל את המסמך והמען על המכתב היה כשורה ודמי המשלוח שולמו מראש או שהמכתב היה פטור מתשלום דמי דואר או נושא עליו סימן המעיד כי הוא נשלח בשירות המדינה;

1. במועד שבו היה המכתב מגיע לתעודתו בדרך הרגילה של הדואר, אם לא הוכח היפוכו של דבר."

סעיף זה קובע חזקה עובדתית כי מכתב מגיע לתעודתו במועד ובדרך הרגילה שדבר דואר מגיע בדרך כלל, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. במקרה דנן נשלחו המכתבים שכתובת שמסר התובע, והוא אישר בעדותו כי זו כתובתו. משכך, לא הוכח היפוכו של דבר, ולא עלה בידי התובע לשכנענו כי לא קיבל את הדרישות להמצאת מסמכים. לאור מסקנתנו זו, הרי בדין נדחתה תביעת התובע לגמלת השלמת הכנסה, משלא המציא את המסמכים הנדרשים.

לפיכך נדחית התביעה.

אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחת הכנסה רכב

 2. הבטחת הכנסה נכס

 3. הבטחת הכנסה קורס

 4. הבטחת הכנסה תושב

 5. הבטחת הכנסה רווק

 6. הבטחת הכנסה דירה

 7. הבטחת הכנסה עצמאי

 8. הבטחת הכנסה ליחיד

 9. הבטחת הכנסה גרושה

 10. אם חד הורית עובדת

 11. הבטחת הכנסה מסמכים

 12. הבטחת הכנסה מכונית

 13. הבטחת הכנסה ארנונה

 14. הבטחת הכנסה בגיל 55

 15. הבטחת הכנסה לאברכים

 16. הבטחת הכנסה חסכונות

 17. הבטחת הכנסה בני זוג

 18. הבטחת הכנסה אקדמאים

 19. הבטחת הכנסה פקדונות

 20. הבטחת הכנסה שכר דירה

 21. התיישנות הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה בעלות רכב

 23. הבטחת הכנסה אחזקת רכב

 24. ביטול חוב השלמת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה קצבת נכות

 26. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה עיקול רכב

 28. הבטחת הכנסה קריטריונים

 29. הבטחת הכנסה הכנסה מנכס

 30. הבטחת הכנסה תושב שטחים

 31. הבטחת הכנסה עזרת משפחה

 32. הבטחת הכנסה דירת מגורים

 33. הבטחת הכנסה הוצאות חשמל

 34. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 35. אם חד הורית השלמת הכנסה

 36. אישור רפואי הבטחת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה משרד החינוך

 38. הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 39. הבטחת הכנסה יציאה מהארץ

 40. הבטחת הכנסה יציאה לחו''ל

 41. הגדרת בני זוג הבטחת הכנסה

 42. הבטחת הכנסה ידועים בציבור

 43. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 44. הבטחת הכנסה הכשרה מקצועית

 45. הבטחת הכנסה שימוש קבוע ברכב

 46. תביעה בגין גמלת הבטחת הכנסה

 47. אי הצהרה על נכסים השלמת הכנסה

 48. איסור לנהוג ברכב הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה תשלום רטרואקטיבי

 50. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 51. תביעה להשלמת גמלת הבטחת הכנסה

 52. אי שיתוף פעולה עם חוקרי המל''ל

 53. הבטחת הכנסה פטור מאגרת טלוויזיה

 54. הבטחת הכנסה לימודים במוסד אקדמי

 55. הבטחת הכנסה קשישים היוצאים מהארץ

 56. אי שיתוף פעולה שלילת הבטחת הכנסה

 57. הבטחת הכנסה תמיכה כלכלית מהקיבוץ

 58. הבטחת הכנסה מגורים בנפרד מבן זוג

 59. אי הודעה על הפסקת עבודה השלמת הכנסה

 60. הבטחת הכנסה חיים משותפים עם בן זוג

 61. אי יכולת לשלם שכירות עקב הפסקת הבטחת הכנסה

 62. האם מחלת הסכרת היא תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 63. אי שיתוף פעולה לפי סעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה

 64. דחיית תביעת הבטחת הכנסה לאם חד הורית ל-2 ילדים

 65. שלילת גמלת הבטחת הכנסה בגלל יציאה מהארץ בפעם השניה

 66. השלמת הכנסה נשללה בשל קיום משק בית משותף עם בן זוג

 67. האם בדין נשללה זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד ?

 68. סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה ייחשבו ידועים בציבור כבני זוג

 69. החלטת לביטוח לאומי להפחית רטרואקטיבית גמלת הבטחת ההכנסה

 70. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה של נסמך על סיוע כספי של אמו וקרוביו

 71. ביטוח לאומי הפסיק לשלם גימלת הבטחת הכנסה ואף חייב בהשבת כספים

 72. תביעה על שלילת זכאות לתשלום גמלת הבטחת הכנסה באופן רטרואקטיבי

 73. זכאות לגימלת הבטחת הכנסה - שאלת זקיפת הכנסה מנכס, ובאיזה שיעור

 74. תביעה עקב החלטת ביטוח לאומי לדחות תביעות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 75. כספים בחשבון מקבלי הבטחת הכנסה אשר אינם שלהם ולא נעשה בהם שימוש ובגינם הופסקה הגימלה

 76. החלטת ביטוח לאומי להפסיק תשלום הבטחת הכנסה מחמת חוסר שיתוף פעולה עקב אי המצאת מסמכים

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון