אחריות שולח בנזיקין


העובדות הדרושות לצורך הדיון

1. התובעים, עטרה חברה להשקעות בע"מ, הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
ויוסף חכמי (להלן: "משיבים 1 - 3), הגישו תביעה נגד ,.‎WHITE SHIPPING LTD
GANDER & חברה אנגלית, המבקשת בבקשה זו (והנתבעת 4 בתיק העיקרי), נגד המשיבה הפורמלית 4, אל-על נתיבי אויר לישראל (הנתבעת 1), המשיבה הפורמלית 5, ממן מסוף מטען וניטול בע"מ (הנתבעת 2), והמשיבה הפורמלית 6, באומר את מודל הובלות בינלאומיות בע"מ, חברה לעמילות מכס (הנתבעת 3).
התביעה הינה לתשלום פיצויים בסך $495,900 של ארה"ב, בגין נזק שנגרם ליצירה
נשוא התביעה, של צייר בשם .KEIFER התמונה נרכשה על ידי מי מהמשיבים 1 - 3, נארזה למשלוח על ידי המבקשת, לבקשת המשיבה הפורמלית 6 - אשר נתבקשה על ידי מהמשיבים 1 - 3 לטפל בהבאתה לארץ - ונמסרה על ידה למשיבה הפורמלית 4, שהטיסה אותה לארץ. כאן אוחסנה יצירת האומנות במחסני המשיבה הפורמלית 5. התמונה שעמדה בשטח חשוף ופתוח וכאבן שאין לה הופכין, הושחתה ללא תקנה על ידי הגשמים שניתכו והיא הושחתה, ככל הנראה, ללא תקנה. כאשר באו נציגי המשיבה הפורמלית 6 לשחרר את התמונה, הם אחרו את הרכבת והנזק שנגרם לה כאמור, הינו בלתי הפיך.

2. בין המבקשת לבין המשיבים 1 - 3 או המשיבה הפורמלית 6 לא נעשה הסכם. על גבי שטר המטען (נספח 6 לתצהיר) ישנה הפניה לתנאי מסחר בינלאומיים, המכונים
תנאי (.‎.BRITISH INTERNATIONAL FREIGHT ASSOCIATION (B.I.F.A
המבקשת הגישה בקשה לצוות על עיכוב הליכים בתובענה שהוגשה נגדה בשל קיום
תניית שיפוט, בסעיף 31 לתנאי..B.I.F.A לשונו של סעיף זה הינה כדלקמן:"THESE CONDITIONS AND ANY ACT OR CONTRACT TO WHICH THEY APPLY
SHALL BE GOVERNED BY ENGLISH LAW AND ANY DISPUTE ARISING OUT
OF ANY CONTRACT TO WHICH THESE CONDITIONS APPLY SHALL BE SUBJECT
TO THE EXCLUSIVE JURISDICTION OF THE ENGLISH COURTS"

בכל המסמכים שהוציאה המבקשת ובכלל זה ה- WAYBILL )נספח 6 האמור), שבין
המבקשת לבין המשיבה הפורמלית 6 נאמר:

"GOODS ACCEPTED AND BUSINESS TRANSACTED ONLY UNDER
.("THE TERMS OF B.I.F.A. (STANDARD TRADING CONDITIONS,1989 EDITION

טענות הצדדים


3. לטענת המבקשת בסיכומיה, ביחסים שבין המשיבה הפורמלית 6 לבין המבקשת, פעלה המשיבה כשלוחתם של המשיבים 1 - 3. על מנת שלא אכשל בלשוני, אביא את הדברים, דבר דבור על אופניו.
"ביחסים חוזים אלו הציגה עצמה המשיבה 6 למן המסמך הראשון (נספח ו' האמור בתצהיר) כפועלת בשם לקוחה מר יוסף חכמי ובשם חברת הפניקס בע"מ.
אליה הוא משתייך, הרי הם המשיבים 2 - 3 שלהלן. מצג זה נשמר לכל אורכה של ההתקשרות והמשיבה 6 הציגה באופן רצוף את דרישות לקוחותיה כקובעות את מהלכיה (כגון בנספחים 1 ו- 4 לתצהיר). נסיבות אלו, בצירוף העובדה כי לא התקיים כל קשר ישיר בין המבקשת ובין מי מן המשיבים 1 - 3 באשר למטען נשוא התובענה כי אם באמצעות המשיבה 6 בלבד, מביאות בהכרח למסקנה כי המשיבה 6 פעלה כשלוחה של המשיבים 1 - 3 כולם או חלקם."


במלים אחרות, בקצירת האומר, המשיבה 6 הציגה מצג לפני המבקשת שהיא משמשת כשלוחתם של המשיבים 1 - 3, או מי מהם. ב"כ המשיבים 1 - 3 חולקים על טענה זו וטוענים שהמשיבה הפורמלית הינה קבלן עצמאי. לדעת ב"כ המשיבים 1 - 3, כדי לדעת מה טיב הקשר המשפטי שנעשה בין הצדדים, יש להזקק למבחן ראייתי חיצוני. ב"כ הצדדים פנו לאותן אסמכתאות, כשכל אחד מאיר פנים בהלכה. בע"א 502/78 מדינת ישראל נ' נסים, פ"ד לה(4) 748, 755 מסתמך השופט ברק (כתארו אז) על דברים שאמר השופט זוסמן (כתארו אז) בע"א 484/54 גורדון נ' פילבסקי, פ"ד ט 1429, 1435):
"ראובן אשר מסר לשמעון את חפציו לשם העברתם מתל-אביב לירושלים, האם משמש שמעון כשליחו, או האם יחשב כקבלן עצמאי? התשובה לכך תלויה במעמדו של שמעון כלפי ראובן, ובמידת עצמאותו כלפיו. מקום שתאמר כי העברת החפצים היתה עסקו של שמעון, אשר זה ביצע בשמו הוא, על מנת למסרם לראובן בהגיעם לתעודם, יחשב שמעון כקבלן עצמאי. מקום שתאמר כי ראובן העביר את החפצים, כשנעזר על ידי שמעון ששימש זרועו הארוכה, ייחשב שמעון כשליח".

ההוראות בפקודת הנזיקין [נוסח חדש], הנוגעות לעניננו, הינן כדלקמן:

14. לענין פקודה זו, המעסיק שלוח, שאיננו עובדו, בעשיית מעשה או סוג של מעשים למענו, יהא חב על כל דבר שיעשה השלוח בביצוע אותו מעשה או סוג מעשים ועל הדרך שבה הוא מבצע אותם...

15. לענין פקודה זו, העושה חוזה עם אדם אחר, שאיננו עובדו או שלוחו על מנת שיעשה למענו מעשה פלוני, לא יהא חב על עוולה שתצמח תוך כדי עשיית אותו מעשה; הוראה זו לא תחול באחת מאלה:
(1) הוא התרשל בבחירת בעל חוזהו;
(2) הוא התערב בעבודתו של בעל חוזהו באופן שגרם לפגיעה או לנזק;
(3) הוא הרשה או אישרר את המעשה שגרם לפגיעה או לנזק;

(4) הוא היה אחראי מכוח חיקוק לעשיית המעשה שביצועו מסר לקבלן עצמאי;
(5) הדבר שלעשייתו נעשה החוזה היה שלא-כדין".

הפסיקה התלבטה בקביעת אבן בוחן להבחנה בין שלוח לקבלן עצמאי, שכן קשה להסיק מהי ההבחנה בין שלוח לקבלן עצמאי על פי סעיפים אלה, בהעדר הגדרה של שלוח או קבלן עצמאי (טדסקי, תורת הנזיקין הכללית, ברק, אחריות שולח לעומת השלוח, עמ' 459 ואילך). המבחן שאומץ התבסס על שני אלה:

(א) מבחן העצמאות, כשקבלן העצמאי הוא שנוטל על עצמו את קיום המשימה ומביא את המלאכה או השרות למי ששכר אותו ובדבריו של השופט ברק בספרו "שליחות", סעיף 235, עמ' 413:
"קבלן הינו מועסק שאין עליו זכות שליטה ושאינו משתלב במפעלו של אחר.
זהו אדם המבצע את עסקו שלו, ותוך כדי כך נותן שירות למעסיקו".

(ב) ידו הארוכה של השולח. השופט ברק משתמש במבחן עזר נוסף לענין "ידו הארוכה" והוא, האם פעולתו של פלוני אינה נעשית באופן עצמאי משלו, אלא היא נעשית במסגרת הפעולות העסקיות של אלמוני, באופן שאין היא שירות חיצוני שניתן לאלמוני, אלא פעילות המהווה חלק פנימי ואינטגראלי לפעולתו העסקית של אלמוני במקרה זה יחשב פלוני לשלוחו של אלמוני וידו הארוכה (ראה ע"א 502/78, הנ"ל, שם, עמ' 756; ע"א 273/80 מדינה נ' כהן, פ"ד לז' (2) 29, 39-38).

שני מבחנים אוביקטיביים - ראיתיים אלה חלים משום שמדובר באחריות בנזיקין, שכן אין מדובר ב"פעולה משפטית" - פעולה המכוונת להביא לשינוי במצבו המשפטי של השולח (סעיף 1 לחוק השליחות, תשכ"ה - 1965; טדסקי, תיווך ושליחות, הפרקליט לג 336, 343; ברק, שם, סעיף 218; ע"א 3248/91 בן אבי נ' בוארון יצחק בע"מ, פ"ד מט(1) 870, 877 - 878).
כאשר האחריות היא בנזיקין אנו עוסקים במעשים פיסיים, כגון נהיגה. מבחן העצמאות שהובא לעיל אינו מתיחס למשולש שולח שלוח וצד ג' אלא למקרה שבו הנהג שגרם לתאונת דרכים, שבה נפגע אדם או קיפח את חייו ותבע בנזיקין את מעסיקו של הנהג, בטענה שהוא חב בנזיקין בתור שולחו של הנהג. ברור שלפי חוק השליחות אין יחסי שליחות בין הנפגע לבין הקבלן וגם אין מדובר בפעולה משפטית שעשה הנהג, אך מעסיקו עלול לחוב בנזיקין בגין נהיגתו הפיסית של הנהג, שגרמה לתאונה. כאשר ניישם את המבחנים שהובאו לעיל. יש לזכור שאם אדם פועל במסגרת דיני השליחות הוא יחשב כשלוח גם לענין פקודת הנזיקין אך לא כל מי שהוא שלוח לפי דיני הנזיקין הוא גם שלוח לפי חוק השליחות. עוד יש לזכור שחוק השליחות אינו עוסק באחריות בנזיקין של השולח (ע"א 502/78 הנ"ל, שם, עמ' 755; ראה גם אבנרי, למהותו של השולח בדיני נזיקין, משפטים א' 392, 395).

4. האם המשיבים 1 - 3 הינם שולחים

ב"כ הצדדים הפנו אותי לפסיקה שענינה הבחנה בין קבלן עצמאי לשלוח בדיני נזיקין. ברם, כדי לבחון אם המשיבה הפורמלית 6 הינה שלוחה של המשיבים 1 - 3, וכדי להחיל עליהם את תניית השיפוט הנזכרת, יש לבחון האם המשיבה הפורמלית 6 הינה שלוחה לפי חוק השליחות, תשכ"ה - 1965, שהרי כאן מדובר בפעולה משפטית ולא במעשה פיסי של השלוח, המשיבה הפורמלית 6.
סעיף 3 לחוק זה קובע:
"(א) השליחות מוקנית בהרשאה שבכתב או בעל פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השולח לצד שלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם".כפי שאומר ברק בספרו שליחות, כרך א' סעיף 326, עמ' 525 - 526.יש שתי דרכים להקניית השליחות: האחת, הבעת רצון השולח כלפי השלוח והשניה, הבעת רצון השולח כלפי צד שלישי (דנ"א 1740/91, בנק ברקליס דיסקונט בע"מ נ' פרוסט קוסטמן, פ"ד מז(5) 31, 77, 86).
אמנם אדם יכול שיהא, בנוסף להיותו שלוח, גם קבלן או עובד (ברק, שם, סעיף 235, עמ' 413),ברם, כפי שראינו, טענת המבקשת היא שהמצג בדבר קיום כח יצוג נעשה על ידי המשיבה הפורמלית 6. מצג זה אינו יוצר שליחות.
ראינו ששליחות, לפי חוק השליחות, הינה עשית פעולה משפטית בשמו של אחר (סעיף 1(א) לחוק האמור). לעומת זאת, אחריות בנזיקין של שולו הינה בגין עוולה שעשה פלוני ואשר אנו מיחסים אחריות שילוחית לשולח מחמת מעשה אסור - עוולה.
האחריות השילוחית כאן היא כדי להרתיע או לפזר את הנזק (ע"א 502/78, הנ"ל, שם, עמ' 755).לעומת זאת אחריות השולח לפעולה משפטית של השלוח מכח חוק השליחות, מהווה ביטוי לאוטונומיה של הרצון הפרטי. השליחות היא מכשיר למשא ומתן בין הבריות ומרחיבה את שדה פעולתו של היחיד. אין היא באה להטיל עליו אחריות בגין פעולות אסורות. מי שמבקש להטיל אחריות על השולח לפעולותיו האסורות של השלוח, צריך לפנות לפקודת הנזיקין או במקום אחר מחוץ לחוק השליחות (ע"א 318/82 יעבץ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ"ד לח(4) 85, 91; ברק, שם, סעיף 19).

5. במקרה שלפנינו המשיבה הפורמלית 6 פעלה וביצעה פעולה משפטית בשם עצמה ועבור משיבים 1 - 3. היא החליטה עם מי להתקשר באנגליה והיא שנתנה בשמה הוראות למבקשת לגבי אריזה ומשלוח התמונה לארץ (השווה דברי השופט זוסמן בע"א 404/54, הנ"ל, שם, עמ' 1435; ע"א 273/80 מדינה נ' כהן, פ"ד לז(2) 29, 39).
נראה שהמוסד המשפטי ההולם את המקרה שלפנינו הוא סוכן עמיל (ברק, שם, סעיף 239).לדעת ברק, אין סוכן - עמיל בא בד' אמותיו על חוק השליחות, תשכ"ה - 1965, לא ביחסים הפנימיים שבין זה האחרון לבין זה שלטובתו הוא פועל ולא ביחסים שבין הסוכן העמיל לבין צד שלישי.

סיכום

6. אין המשיבים 1 - 3 קשורים בקשר של שליחות עם המשיבה הפורמלית 6. בעל דברה של המבקשת היתה המשיבה הפורמלית 6 ואין המשיבים 1 - 3 באים בנעליה.
לאור תוצאה זו, לא התיחסתי לטענות אחרות שהועלו בסיכומים וגם לא לשאלה האם המשיב הפורמלי 6 הינו קבלן עצמאי.
הבקשה לעיכוב הדיון נדחית.
המבקשת תשלם לכל אחד מהמשיבים את הוצאות הבקשה בסך 2,000 ש"ח, בצירוף מע"מ ובצרוף ריבית והצמדה כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות שולח בנזיקין

 2. אחריות מזמין בנזיקין

 3. אחריות שילוחית נזיקין

 4. אחריות המשטרה בנזיקין

 5. אחריות שילוחית בנזיקין

 6. התיישנות קטין נזיקין

 7. התיישנות בדיני נזיקין

 8. התיישנות בנזיקין קטין

 9. אחריות בנזיקין של קטין

 10. אחריות בנזיקין סרבנות גט

 11. אחריות בעל מקצוע בנזיקין

 12. אחריות בנזיקין של המדינה

 13. אחריות רשות ציבורית בנזיקין

 14. סעיף 64 (2) לפקודת הנזיקין

 15. אינטרס ההסתמכות דיני נזיקין

 16. הגדרת בן זוג - פקודת הנזיקין

 17. אחריות בנזיקין כלפי מסיג גבול

 18. התיישנות בנזיקין תאונת דרכים

 19. אחריות בנזיקין של רשויות ציבור

 20. אחריות בנזיקין של המחזיק במקרקעין

 21. התיישנות בנזיקין מיום גילוי הנזק

 22. אחריות משדל סעיף 12 לפקודת הנזיקין

 23. אחריות המדינה בנזיקין פעולה מלחמתית

 24. מחלוקת בשאלת אחריות בנזיקין לתאונה

 25. התיישנות 10 שנים סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין

 26. החלת הוראת סעיף 41 לפקודת הנזיקין במסגרת תביעה

 27. סעיף 15 לפקודת הנזיקין שכתורת הינה "חבותו של בעל חוזה"

 28. אשם עצמי תורם של 50% לקרות תאונה עפ"י סעיף 68 לפקודת הנזיקין

 29. סעיף 64(2) לפקודת הנזיקין - יכול שינתן פטור לגורם רשלני אם עקב פעולה מכרעת של גורם אחר

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון