בדיקת סיעוד


1. בהחלטה מחודש אפריל 2005 דחה פקיד תביעות תביעה שהגישה התובעת לגמלת סיעוד. כאמור בהחלטה, נדחתה תביעת התובעת לגמלת סיעוד בטענה, כי בדיקת התלות שערכה האחות לבריאות הציבור לתובעת, מלמדת כי מידת תלותה של התובעת בעזרת הזולת בביצוע רוב פעולות היום יום והצורך בהשגחה, נמוכים מהמידה המזכה בגמלת סיעוד.

2. בדיקת התלות אליה התייחס פקיד התביעות בהחלטה מחודש אפריל 2005, היא מחודש מרץ אותה שנה.

3. בעקבות ההחלטה מחודש אפריל 2005, הגישה התובעת את התביעה נשוא פסק דין זה. תביעה בה טוענת התובעת כי טעה פקיד התביעות שעה שמצא כי אין היא זכאית לגמלת סיעוד. תביעה שהוגשה בחודש יולי 2005.

4. בין מועד מתן ההחלטה מחודש אפריל 2005, הדוחה את תביעת התובעת לגמלת סיעוד, למועד הגשת התביעה נשוא פסק דין זה, נבדקה התובעת בידי אחות לבריאות הציבור פעם נוספת; בחודש מאי 2005 (ב-25.5.05).

הבדיקה הנוספת ממאי 2005 אישרה את תוצאות הבדיקה מחודש מרץ 2005 ולפיה מידת תלותה של התובעת בזולת בביצוע רוב פעולות היום יום, כמו גם הצורך בהשגחה - אין בהם כדי לזכות את התובעת בגמלת סיעוד.

5. בדיון המוקדם שהתקיים בפני כב' השופט יוספי בחודש דצמבר 2005, ויתר ב"כ התובעת על שמיעת עדותה של האחות לבריאות הציבור אשר ביצעה את בדיקת הערכת התלות לתובעת בחודש מרץ 2005.

עם זאת ביקש ב"כ התובעת, לחקור את האחות אשר ערכה את בדיקת התלות בחודש מאי 2005.

6. בהתאם נשמעה עדותה של האחות הגב' דון, עורכת בדיקת התלות מחודש מאי 2005 בישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 30.1.06.

7. מתוך עדותה של האחות, הגב' דון, והמסמכים הרפואיים שהוגשו לבית הדין עולות העובדות הבאות:


א. התובעת ילידת 1935 ומתגוררת בגפה.

ב. התובעת סובלת ממספר מחלות כרוניות ובין היתר, ממחלת לב, מחלת פרקינסון, סוכרת ולחץ דם גבוה.

ג. בחודש אוקטובר 2004 אושפזה התובעת בעקבות אירוע של איבוד הכרה.

כמפורט בדוח סיכום האשפוז מנובמבר 2004 - התובעת סובלת בין היתר "מאירועי איבוד הכרה חוזרים עם נפילות" והיא ידועה כסובלת מסוכרת "עם ערכי סוכר לא מאוזנים".

בדוח סיכום האשפוז נאמר עוד, כי על אף והתובעת מתהלכת בכוחות עצמה ושולטת על הסוגרים - היא זקוקה לעזרה מלאה ב-A.D.L.

דוח סיכום האשפוז מציין עוד, כי התובעת שוחררה במצב כללי יציב.

ד. בחודש אפריל 2005 אושפזה התובעת פעם נוספת בבית החולים (מיום 11.4.05 עד ה-17.4.05), הפעם על תלונה של קוצר נשימה. התובעת שוחררה במצב יציב.

ה. כאמור בטופס של "מידע רפואי לצורך קבלת שירותי סיעוד" בחתימת הרופא המטפל, ד"ר ליבוביץ, מחודש מאי
2005 - התובעת מתמצאת בזמן ובמקום.


ו. כאמור לעיל, נבדקה התובעת על ידי אחות לבריאות הציבור בחודש מאי 2005 (ב-25.5.05).

ז. בבדיקה מחודש מאי 2005 - לא דיווחה התובעת על נפילות בשלושת החודשים שלפני הבדיקה.

ח. עיון בדוח הערכת התלות מגלה, כי נבדקה מידת ניידותה של התובעת בדירתה. כאמור שם, "הקשישה עלתה במדרגות לביתה והתהלכה ללא מכשיר עזר, הליכתה יציבה ובטוחה, היא התהלכה במרחב הדירה וישבה וקמה בעצמה מהכיסא." עמ' 3 לדוח הערכת התלות, פסקה א'.

ט. במסגרת בדיקת הערכת התלות, בסעיף ההלבשה, הדגימה התובעת לבישה והורדה של סוודר, כפתרה כפתורים בישיבה והדגימה לבישת פריט תחתון.

י. כאמור בדוח הערכת התלות מחודש מאי 2005, זקוקה התובעת לסיוע קל בפעולת הרחצה וסיוע באכילה לצורך חימום מזון ושתיה.

יא. כמצוין בדוח הערכת התלות, התובעת עצמאית ושולטת על סוגריה.

יב. דוח הערכת התלות מפרט עוד, כי התובעת מתמצאת במרחב הדירה, שיתפה פעולה ולא דיווחה על אירועים ותקריות מיוחדות בשלושת החודשים שקדמו לבדיקה. אשר על כן, הגיעה האחות למסקנה כי התובעת איננה מסכנת עצמה או אחרים, שעה שהיא נשארת לבדה בדירתה.

יג. אותם ממצאים של האחות לבריאות הציבור בדוח הערכת התלות מחודש מאי 2005 תואמים את המסמכים הרפואיים שבפני - קרי את דוחות סיכום האשפוז מחודש נובמבר 2004 ומחודש אפריל 2005, כמו גם ברישום הרפואי בחתימה של ד"ר ליבוביץ מיום ה-16.5.05.

לעניין זה אין בדוח סיכום האשפוז מאפריל 2005 התייחסות לאירועים של איבוד הכרה ונפילות, בסמיכות וקודם לאשפוז (בניגוד לאמור בדוח סיכום האשפוז מנובמבר 2004). כך גם במידע הרפואי לצורך קבלת שירותי סיעוד בחתימה של ד"ר ליבוביץ, מצוין כי התובעת מתמצאת בזמן ובמקום.

יד. בחודש אוגוסט 2005 נבדקה התובעת פעם נוספת על ידי האחות לבריאות הציבור ונמצא כי היא זכאית לגמלת סיעוד.

יצוין כאן, כי אין חולק כי חלה החמרה מתמשכת במצבה של התובעת. לעניין זה אין לי אלא להפנות לעדותה של הגב' דון אשר נשאלה והשיבה:

"ש. לפי מה שאני מבין מהדוח שאת ערכת - המצב של התובעת השתפר?

ת. למה השתפר. המצב שלה בבדיקה שלי החמיר בהשוואה לבדיקה מחודש מרץ 2005. הבדיקה עצמה לא ראיתי, ראיתי רק את הניקוד." עמ' 5 לפרוטוקול מיום 30.1.06 שורות 4-3.

לפיכך העובדה שהתובעת נמצאה זכאית לגמלת סיעוד באוגוסט 2005, איננה מחייבת את המסקנה על טעות שנפלה בבדיקת האחות בחודש מאי 2005.

טו. במסגרת סיכומיו טענה ב"כ התובעת, כי התובעת זכאית בניקוד כמי שזקוקה להשגחה צמודה בשל היותה סובלת מסוכרת לא מאוזנת (היפוגלוקמיה והיפרגלוקמיה) והיא איננה יכולה לעזור לעצמה ועלולה לאבד הכרתה.

טענה זו אין לקבל, שעה שהאישור הרפואי של ד"ר ליבוביץ מיום 16.5.05 מלמד, כי התובעת איננה סובלת מהיפוגלוקומיה ומהיפרגלוקמיה.

כך גם אין כל ביטוי רפואי לאיבודי הכרה של התובעת, בתקופה שלאחר חודש נובמבר 2005.

8. יוצא מכאן, כי המסמכים הרפואיים, כמו גם דוח הערכת התלות שערכה האחות לבריאות הציבור לתובעת בחודש מאי 2005, מגלים כי התובעת איננה זקוקה לעזרת הזולת בביצוע רוב פעולות היום יום ובהשגחה צמודה - נכון למועד הבדיקה - במידה המזכה בגמלת סיעוד.

בנסיבות הללו אין מקום להתערב בהחלטת פקיד התביעות נשוא התביעה. בכך אין כדי לבטל מסבלה של התובעת ולהמעיט ממגבלותיה בשל מצבה הרפואי הקשה.

9. סוף דבר התביעה נדחית ללא צו להוצאות.


10. הערעור על פסק דין זה הוא בזכות. ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש.

פסק הדין ניתן בדן יחיד בהתאם להחלטת שופט המוקד, כב' השופט יוספי, מיום 1.12.05לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בדיקת סיעוד

 2. מבחן תלות סיעוד

 3. ועדת חריגים סיעוד

 4. תנאים לגמלת סיעוד

 5. הסכם קיבוצי סיעוד

 6. ביטוח סיעודי התיישנות

 7. ביטוח סיעודי אי גילוי

 8. התיישנות תביעות סיעוד

 9. התיישנות ביטוח סיעודי

 10. התפטרות עובד זר סיעודי

 11. אי שיתוף פעולה בבדיקת אחות

 12. חוזה העסקה לעובד זר סיעודי

 13. אישור העסקה לעובד זר סיעודי

 14. הסכם קיבוצי כללי בענף הסיעוד

 15. דחיית בקשה להצטרפות לביטוח סיעודי

 16. תשלום גימלת סיעוד לבעל תעודת אזרחות

 17. ביטוח סיעודי ביתי בהתאם למבוטחי "סיעודי כסף" לתקופה שלא תעלה על 60 חודש

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון