בוררות בורסת היהלומים


רקע

משיבה 1, חברה העוסקת בייצור, ליטוש ושיווק יהלומים ומשיבה 2 חברה הרשומה בבלגיה העוסקת אף היא במסחר ביהלומים (יכונו להלן ביחד: "זטה") פעלו במשותף עם ניסים רחמינוב וחברה שבשליטתו (יכונו להלן ביחד: "רחמינוב") לרכישת יהלומי גלם, ליטושם ושיווקם.

בשלב מסוים מצאה זטה שהפעילות המשותפת גרמה לה להפסדים ועל כן החליטה לסיים את הפעילות המשותפת באופן שכל צד ישא בחלקו בהפסדים שנגרמו עקב הפעילות המשותפת.

רחמינוב שהחזיק ברשותו יהלומים של זטה בשווי של כ – 3,699,488$ סירב להכיר בהפסד שנטען על ידי זטה ולא הסכים להשיב את היהלומים שהיו ברשותו. בין הצדדים התנהל משא ומתן בגדרו נחתם ביום 29.9.05 הסכם בין הצדדים, לפיו נקבעו הפרטים בדבר אופן סיום הפעילות המשותפת, ובין היתר הסכים רחמינוב למסור לזטה יהלומים בשווי 2,891,529$ ולהפקיד בנאמנות בידי משיב 3 יהלומים בשווי 512,553$ ובידי משיב 4 יהלומים בשווי 295,406$ אותם אמורים הם להעביר על פי הנחיית הצדדים לאחר הסכם שיושג או על פי החלטת בית משפט או בורר.

יצוין, כי רחמינוב העביר לנאמנים את היהלומים והתקבולים שהתחייב להעביר רק לאחר שזטה הגישה תובענה בדרך של המרצת פתיחה ( ה"פ 1418/05) בה עתרה להורות לו לעשות כן.

עוד נקבע בהסכם, כי באם לא ישכילו הצדדים לפתור את הסכסוך בעצמם, יהיו רשאים לפנות לבורר מוסכם או לבית המשפט כדי שיכריע בסכסוך (להלן: "ההסכם").

משלא הצליחו הצדדים לפתור את הסכסוך בעצמם, פנתה זטה אל רחמינוב ביום 14.11.05, ודרשה למנות בורר מוסכם מתוך רשימה של בוררים שהציעה.

במכתב מיום 17.11.05 טען רחמינוב, באמצעות בא כוחו, כי על הצדדים חלה החובה לברר הסכסוך במוסד לבוררות של הבורסה, ומכל מקום הבוררים המוצעים על ידי זטה שאינם מתחום היהלומים, אינם מתאימים לשמש כבוררים בסכסוך. באתו מכתב הודיע רחמינוב כי הוא מוכן לשקול באופן חיובי פניה של שני הצדדים לבורר מוסכם בענף, ולחילופין להציע שמות של בוררים מתאימים.

משלא התגבשה הסכמה בין הצדדים אודות אופן בירור הסכסוך שביניהם, הגיש רחמינוב ביום 25.1.06 בקשה לקיום בוררות בינו לבין זטה לוועדה המשפטית של הבורסה, שאף קבעה רשימת בוררים שמתוכם אמורה הייתה לבחור בדרך של הגרלה בורר שידון בסכסוך שבין רחמינוב לזטה.


ביום 6.2.06 הגישה זטה לוועדה המשפטית של הבורסה בקשה לביטול זימון לבוררות, ובאותו היום הגישה תובענה בדרך של המרצת פתיחה בה עתרה להורות לנאמנים להשיב לה סחורות יהלומים ותקבולים שנמסרו להם כאמור בהסכם, אלא אם יגישו תובענה נגד זטה תוך פרק זמן שיקבע על ידי בית המשפט (להלן: "התובענה").

בבקשה שלפני עותר רחמינוב לעכב את בירור התובענה בשל הסכם בוררות החל על הצדדים לתובענה, לפיו חייבים
הצדדים למסור את בירור הסכסוך למוסד לבוררות של הבורסה הישראלית ליהלומים (להלן: "הבורסה").

דיון

א. לטענת רחמינוב, כל הצדדים לסכסוך כפופים לתקנות הבורסה מכוח חברותם בבורסה או מכוח פעילותם בסחר ביהלומים. לפיכך ובהתאם לסעיף 98 לתקנון הבורסה (נספח א) חייבים הצדדים לסכסוך לברר את הסכסוך במוסד לבוררות של הבורסה.

זטה אינה חברה בבורסה וממילא לא קיבלה על עצמה את הוראות תקנות הבורסה ובהם ההוראות לעניין החובה לברר סכסוך שהיא צד לו במוסד לבוררות של הבורסה. לפיכך, אין בכוחן של הוראות תקנות הבורסה כדי לחייב את זטה לברר סכסוך שיש לה עם חבר בורסה במוסד לבוררות של הבורסה.

ב. לטענת רחמינוב, זטה שוכרת משרדים בבניין הבורסה ובהתקשרותה עם הבורסה התחייבה לברר סכסוכים שיתגלעו בינה לבין חברי הבורסה או דיירי בנייני הבורסה במוסד לבוררות של הבורסה בהתאם לתקנון הבורסה (להלן: "כתב ההתחייבות").

לטענת זטה, כתב ההתחייבות מהווה חוזה אחיד המוכתב באופן חד צדדי על ידי הבורסה ובלעדיו לא יכולה הייתה זטה לעסוק במסחר ביהלומים בישראל.

לטענתה, אפילו יש ליתן תוקף לכתב ההתחייבות אין בהתחייבותה שלפי כתב ההתחייבות כדי לשלול ממנה אפשרות לקבוע מנגנון שונה לפתרון סכסוכים בינה לבין חברי הבורסה, כפי שנעשה בהסכם שבינה לבין רחמינוב.
עוד טוענת זטה כי גישתה זו זכתה לתמיכת הבורסה, כאמור במכתבו של ב"כ הבורסה עו"ד שמואל עיני, מיום 19.2.06.

ביום 15.12.04 חתמה זטה על כתב ההתחייבות (נספח ד לתשובת זטה) בו התחייבה כדלהלן:


"...

בנוסף אני מסכים, כנהוג וכמקובל במסגרת בורסת היהלומים, כי כל סכסוך או מחלוקת, מסחרית או אחרת, שיתגלע ביני ו/או התאגיד לבין מי מחברי בורסת היהלומים ו/או מדיירי בנייני בורסת היהלומים ו/או עובדיהם ו/או כל גורם אשר יחתום על כתב התחייבות זהה או דומה להתחייבות זו בו כלולה הסכמה דומה להתדיין בבוררות, יועבר ויוכרע בבוררות על פי ההוראות והכללים לעניין בוררות הכלולים בתקנות ההתאגדות של בורסת היהלומים ואני והתאגיד מתחייבים להיות כפופים להם, לפעול על פיהם ולהופיע בפני כל ערכאת בוררות שתדון במחלוקת ביני לבין מי מחברי הבורסה ו/או מי מדיירי בניני הבורסה...

...חתימתנו על מסמך זה הינה התחייבות בלתי חוזרת לפיה הנני והתאגיד מסכימים להתדיין במוסד הבוררות של בורסת היהלומים כאמור ודינו כדין הסכם בוררות מחייב ובר תוקף בינינו לבין מי מחברי בורסת היהלומים ו/או מי מדיירי בנייני בורסת היהלומים...

התחייבות זו הינה נפרדת ואינה תלויה בהתחייבויות נוספות, אם ניתנו או יינתנו, על ידי בעלי מניות או בעלי זכויות אחרים בתאגיד.

הואיל והנכם מסתמכים על התחייבותי זו, תהייה ההתחייבות בלתי חוזרת וניתנת למימוש על ידכם ו/או על ידי בורסת היהלומים ו/או על ידי מי מחברי בורסת היהלומים...

הנני מאשר כי קראתי והבנתי היטב את כל האמור בכתב התחייבות זה, קיבלתי את כל ההסברים שהיו נחוצים, אם היו נחוצים לי ואני מסכים לו ולהוראותיו."

לנוכח התחייבותה זו של זטה המהווה התחייבות בלתי חוזרת כלפי הבורסה ו/או חברי הבורסה ו/או דיירי בנייני הבורסה, נראה שבין רחמינוב לזטה קיים הסכם בוררות תקף.

ועוד. לנוכח התחייבותה הבלתי חוזרת של זטה כאמור לעיל, אפילו היה נקבע בהסכם שנכרת בין זטה לרחמינוב מנגנון אחר לבירור הסכסוך, לא היה בכך כדי לאיין את התחייבותה של זטה לברר את הסכסוך שבינה לבין רחמינוב במוסד לבוררות של הבורסה.

ג. סעיף 4 (8) לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג – 1982, קובע:

" חזקה על התנאים הבאים שהם מקפחים :


(1)...

...

(8) תנאי השולל או המגביל את זכות הלקוח להשמיע טענות מסויימות בערכאות משפטיות, או להיזקק להליכי משפט אחרים, והכל למעט הסכם בוררות מקובל;"

סעיף 4 (8) לחוק החוזים האחידים, הקובע חזקה שהגבלת זכות הפניה לערכאות משפטיות מהווה תנאי מקפח, מחריג הסכם בוררות מקובל מתחולתו. ממילא, לנוכח הוראה זו ואופי ההתקשרות שבין סוחרי היהלומים הפועלים באמצעות הבורסה או בבנייניה ההגבלה שבכתב ההתחייבות באשר לחובה לברר סכסוכים עם חברי בורסה ו/או דיירי בנייני הבורסה במוסד לבוררות של הבורסה, אינה מהווה תנאי מקפח שיש לבטלו. לפיכך, אפילו אניח לצורך העניין, שכתב ההתחייבות מהווה חוזה אחיד כמשמעותו בחוק החוזים האחידים, לא יהיה בכך כדי לסייע לזטה.

ד. אין במכתבו של בא כוח הבורסה, עו"ד שמואל עיני (נספח ב לתשובת זטה), לפיו לא תדון הבורסה בבוררות שהוגשה על ידי רחמינוב אלא אם יעוכבו ההליכים בתובענה, את אשר מבקשת זטה למצוא בו, וממילא אין באמור בו כדי לסייע לה.

ה. לטענת רחמינוב, בורסת היהלומים בבלגיה והבורסה בישראל חברות בפדרציה העולמית של בורסות היהלומים, ועל כן יש להחיל על משיבה 2 (להלן: "אומגה") הרשומה בבלגיה ועוסקת ביהלומים, את הוראות תקנה 104א לתקנות הבורסה, לפיה סכסוכים בין חברי בורסות המסונפות לפדרציה העולמית של בורסות היהלומים יתבררו במוסד לבוררות של הבורסה.

לטענת זטה, לנוכח החלטת הבורסה שלא לדון במחלוקת שבין הצדדים, כאמור במכתבה מיום 19.2.06, אין להחיל את הוראות תקנה 104א לתקנות הבורסה על אומגה.

עוד טוענת זטה, כי רחמינוב פעל בחוסר תום לב עת הגיש בקשות מקבילות לבירור הסכסוך בבוררות גם בורסה בישראל וגם בבורסה בבלגיה שגם לגביה הגישו המשיבות התנגדות שטרם נדונה.

סעיף 104א לתקנון הבורסה קובע:

"מחלוקות וסכסוכים בין חברים בבורסות יהלומים שונות המסונפות לפדרציה העולמית של בורסות היהלומים (להלן:"הפדרציה העולמית") הקשורות או נובעות מעסקי יהלומים, אבנים יקרות ותכשיטים תועבר לבוררות, כאמור ובהתאם להוראות ולכללים המנויים בתקנה 4 לתקנות ההתאגדות של הפדרציה העולמית, כפי שיהיה נוסחה מעת לעת. דינו של סעיף זה כדין הסכם בוררות מחייב בין הצדדים האמורים ובלבד שתקנה זהה או דומה לתקנה 104א זו (לרבות בדרך של הפניה) נכללה אף בתקנות ההתאגדות של אותה בורסת יהלומים אחרת בה חברה הצד האחר לבוררות, המחייבת את אותו צד אחר להעביר הסכסוך האמור לבוררות בהתאם לתקנה 4 לתקנות ההתאגדות של הפדרציה העולמית."

לנוכח מסקנתי באשר למשמעות מכתבו של עו"ד שמואל עיני, ומשזטה לא כפרה בטענה שתקנון הבורסה בבלגיה כולל הסדרים דומים לתקנון הבורסה בישראל, נשמט הבסיס עליו סומכת זטה את טענתה שלא להחיל על אומגה את הוראות תקנה 104א לתקנון הבורסה המחייב אותה לברר הסכסוך שבינה לבין רחמינוב במוסד הבוררות של הבורסה.

ו. סעיף 5 (א) לחוק הבוררות , תשכ"ח – 1968, קובע:

"הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך."

משהגעתי למסקנה שבין רחמינוב לזטה נקשר הסכם בוררות מכוח התחייבותה של זטה כאמור בכתב ההתחייבות וחובתה של אומגה לברר הסכסוך בבוררות מעוגנת בתקנה 104א לתקנות הבורסה, ומשנמצא שרחימנוב פנה לוועדה המשפטית של הבורסה, ביום 25.1.06 בטרם הוגשה התובענה, כדי לקיים בוררות בינו לבין זטה ואומגה (נספח ה לבקשה), נראה שהתקיימו התנאים לעיכוב התובענה.

מטעמים אלה, החלטתי להיעתר לבקשה מבלי להזדקק לחקירת מצהירים.

אשר על כן, אני מעכב את ההליכים בהמרצת פתיחה 247/06.


משיבות 1 ו – 2 ביחד ולחוד ישלמו למבקשים את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון