בוררות הלנת שכר

1. בפני בקשת המבקשים (הנתבעים) לדחות את התביעה בשל היעדר סמכות עניינית לדון בה. לטענת המבקשים, הסמכות הבלעדית לדון בנושא התביעה ובכל עניין הקשור לפעילות במסגרת המשיבה 1 נתונה בידי המוסד לבוררות של איגוד הכדורסל בישראל, וזאת מכח הוראות חוק הספורט, התשמ"ח – 1988 (להלן: "חוק הספורט")

טענות הצדדים:
2. כנטען בבקשה, המבקשת 1 חברה באיגוד הכדורסל הישראלי, אשר לו תקנון המסדיר וקובע מנגנון יישוב סכסוכים בדרך של בוררות, ההסמכות הבלעדית ליישב את הסכסוך בין האגודה לבין הממשיב שהינו שחקן כדורסל בשירותה, וזאת בהתאם לסעיף 11 לחוק הספורט, נתונה למוסדות השיפוט הפנימיים של איגוד הכדורסל.


לבקשה לא צורף תצהיר לתמיכה בטענות העובדתיות העולות ממנה, לרבות לנוסח אותו תקנון אליו מפנה הבקשה.

3. במועד הדיון המוקדם מיום 21.7.12 התבקש ב"כ המבקשים לשקול עמדתו באשר לבקשה זו. בהודעה שהוגשה מטעם המבקשים ביום 1.7.12 חוזרים המבקשים על עמדתם כמפורט בבקשה. יצוין כי אין בהודעה התייחסות לטענה בדבר סמכותו של בית הדין לדון בתביעה כנגד המבקש מס' 2 וכן לסמכותו בהתייחס לתביעה לפיצויי הלנת שכר. משנמסרה הודעת המבקשים כי הם עומדים על בקשתם –לא נותר אלא לדון בה לגופה.

4. עמדת המשיב (אשר אינו מיוצג), כעולה מתגובתו מיום 14.3.2012 וכפי שהעלה במועד הדיון, הינה כי לבית-הדין האזורי לעבודה נתונה הסמכות לדון בתביעה שכן מדובר בתביעה לשכר שהינה זכות מכח דיני המגן, וכן משום שהמבקשים לא הצביעו על עילה לדחיית התביעה כנגד המבקש מס' 2. כעולה מתגובתו לבקשה, טוען המשיב כי קיימת לו עילה כנגד המבקש 2, וזאת מכח התחייבותו האישית לתשלום שכרו וכן משום שהתקיימו נסיבות המצדיקות הרמת מסך בין המבקשות באופן שיאפשר את חיובו של המבקש 2 באופן אישי.

דיון והכרעה:
5. אין חולק כי תביעה זו הינה בגדר התביעות שבין עובד למעביד, שעילתן ביחסי עבודה. משכך, נתונה לבית-הדין האזורי לעבודה סמכות ייחודית לדון בה, בהתאם להוראות סעיף 24(א)(1) לחוק בית-הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק בית הדין לעבודה").

בתי-הדין לעבודה אכן רשאים, ולעתים אף מחויבים, להעביר במקרים המתאימים את הדיון בסכסוכים הבאים בפניהם לבוררות וזאת מכח סעיף 28 לחוק בית הדין לעבודה הקובע כי: "שום דבר בחוק זה לא יתפרש כאילו הוא בא למנוע מסירת עניין פלוני לבוררות".

4. אלא שבהסתמך על הוראות סעיף 3 לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1969 (להלן: חוק הבוררות) הקובע כי "אין תוקף להסכם בוררות שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים" – מקובלת בבתי הדין לעבודה ההלכה לפיה מאחר ואין תוקף לויתור של העובד על הזכויות המינימליות מכוחם של דיני המגן, הרי שהצדדים ליחסי עבודה לא יוכלו להסכים על הדרך הרצויה ליישוב סכסוכים באשר לזכויות קוגנטיות אלה.

5. עוד בבג"צ 760/79 דיין נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד לד(3) 820 נקבע כי:
"סכסוך בין עובד ומעביד על-פי אחד מחוקי המגן בתחום יחסי העבודה אינו יכול להימסר להכרעת בורר".

על הלכה זו חזר בית-הדין הארצי לעבודה במספר פסקי-דין, וביניהם בע"ע 791/05 דורון כץ ואח' – רועי ספיר, מיום 4.5.2006, שם קובע השופט צור בפסק-דינו כי:

"מבחינת תכליתם של דיני העבודה וחקיקת המגן אל מול תכלית חוק הספורט, מוליכים בבירור למסקנה שהמקום הראוי לדון בזכויות עובדים מתחום המשפט המגן הוא בית הדין לעבודה ולא מוסדות השיפוט של אגודות הספורט... לא יכול להיות ספק אפוא שב"התמודדות" בין סמכות השיפוט של בתי הדין לעבודה לבין סמכות השיפוט של מוסדות השיפוט הפנימיים של אגודות הספורט, ידו של בית הדין לעבודה על העליונה בכל הקשור לבירור תביעות שמקורם במשפט העבודה המגן. זהו לא רק הדין המצוי על-פי בחינת תכלית החקיקה וההלכה הפסוקה, אלא זה גם הדין הרצוי".

על הלכה זו אמנם נשמעה ביקורת (וראה: מ' מירוני, "ההלכה המגבילה את השימוש בבוררות ביחסי עובד ומעביד: בחינה מחדש", משפטים לט (תש"ע) 499 ), אך אין מחלוקת כי זוהי ההלכה הנוהגת כיום, והיא, כלשונו של פרופ' מירוני במאמרו הנ"ל, בגדר הלכה "חזקה ומושרשת".

6. משכך, משעה שנשמעת טענה בדבר סמכותו של בית-הדין לדון בנושא שהונהגה לגביו חובת בוררות, שומה על בית-הדין לסווג את עילת התביעה ולקבוע אם עניינה בתביעה מכח חוקי המגן, אם לאו.

7. טענת המבקשים הינה כי זכותו של המשיב לשכר אינה שאלה בתחום חוקי המגן, ולכן אין מניעה להעביר את הדיון בה לבוררות. בעניין זה מסתמכים המבקשים על פסה"ד בעב 1432/06 גיידוק - מכבי אחי נצרת עילוט, מיום 1.1.2007.

8. אלא שעיון בכתב התביעה בתיק כאן מעלה כי המשיב טוען כי במשך מספר חודשים לא קיבל שכר כלל, כלומר הטענות אינן רק בגדר בירורו של השכר המוסכם או הראוי, אלא נוגעות לעצם שאלת תשלום השכר המינימלי הקבוע בדין. משכך, אין מקום במקרה זה לקבוע כי מדובר בדיון שנסב סביב השכר המוסכם בלבד, ומשכך – בר בוררות. חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 הינו חוק קוגנטי, ומשכך – הסכמה או ויתור באשר להוראותיו לא יחייבו את העובד, וזאת בהתאם להוראת סעיף 12 לחוק זה הקובע כי "זכותו של עובד, לפי חוק זה, אינה ניתנת להתניה או לויתור".

9. גם לו היתה מתקבלת טענת המבקשים כי שכר העבודה של המשיב אצל המבקשים הינו בגדר זכות במשפט האזרחי הכללי ולא זכות מתחום חוקי המגן, ובתור שכזו – בת בוררות, דין התביעה לתשלום פיצויי הלנת שכר להתברר בבית הדין לעבודה. מקורה של הזכות בהוראות חוק הגנת השכר, שהינו בגדר חוק מגן, ולכן ממילא – נושא העיכוב בתשלום השכר אינו ניתן לדיון בדרך של בוררות. בבג"צ 760/79 שאוזכר לעיל נקבע:

"זכותו של עובד לפיצוי הלנת שכר היא אפוא זכות שמקורה ב"הוראת מגן" בעלת אופי קוגנטי. על כן אין זכותו של העובד לפיצוי הלנת שכר יכולה לשמש נושא להסכם בין המעביד לבין העובד... מכיוון שכך, אין תוקף להסכם בוררות שענינו סכסוך בדבר הזכות לפיצוי הלנת שכר".

10. באשר לתביעה כנגד המבקש 2, הרי שבכל הנוגע אליו לא העלו המבקשים טענה כי הוראות חוק הספורטאו תקנון האגודה חלים לגביו, ומשכך דין התביעה כנגדו להתברר בבית הדין אליו הוגשה.

11. לאור האמור, לבית הדין לעבודה סמכות עניינית לדון בתביעה, ובקשתם של המבקשים - נדחית.
המבקשים יגישו כתב הגנה מטעמם תוך 15 ימים מיום מתן החלטה זו.
שאלת החיוב בהוצאות בגין בקשה זו ישקל על ידי בית הדין בהמשך ההליך.

12. דיון במעמד הצדדים וב"כ, ככל שהם מיוצגים, יתקיים ביום 11.10.12.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הלנת שכר קבלן

 2. הלנת שכר ריבית

 3. הלנת שכר חוזרת

 4. הלנת שכר עצמאי

 5. הלנת שכר עמלות

 6. בוררות הלנת שכר

 7. הלנת שכר פרילנס

 8. הלנת שכר נסיעות

 9. הלנת שכר סטודנט

 10. הלנת שכר שיטתית

 11. הלנת שכר צמצומים

 12. הלנת שכר סעיף 17

 13. הלנת שכר פרילנסר

 14. הלנת שכר עובד זר

 15. הלנת שכר מינימום

 16. הלנת שכר טעות כנה

 17. הלנת שכר קופת גמל

 18. התפטרות הלנת שכר

 19. הלנת שכר טופס 161

 20. הלנת שכר התיישנות

 21. הלנת שכר קרן פנסיה

 22. הלנת שכר פשיטת רגל

 23. הלנת שכר גמר חשבון

 24. הלנת שכר פירוק חברה

 25. התיישנות בהלנת שכר

 26. הלנת שכר חופשת לידה

 27. הלנת שכר מועצה דתית

 28. הלנת שכר לעובד שעתי

 29. הלנת שכר נבחר ציבור

 30. הלנת שכר קרן השתלמות

 31. הלנת שכר הוצאה לפועל

 32. הלנת שכר רטרואקטיבית

 33. הלנת שכר מאמן כדורגל

 34. הלנת שכר פדיון חופשה

 35. הלנת שכר רשות מקומית

 36. הלנת שכר עובדי עירייה

 37. התיישנות פיצויי הלנה

 38. הלנת שכר תביעות קטנות

 39. הלנת שכר כספי פיצויים

 40. הלנת שכר קשיים כלכליים

 41. הלנת שכר עילה להתפטרות

 42. הלנת שכר עובדת סוציאלית

 43. אי תשלום פנסיה הלנת שכר

 44. הלנת שכר תנאים סוציאליים

 45. הלנת שכר עקב בעיות כלכליות

 46. התפטרות בדין מפוטר בשל הלנת שכר

 47. ערעור על חיוב המעסיק בפיצויי הלנה מלאים

 48. פיצויי הלנה 20,000 ₪ בגין איחור בתשלום פיצויי הפיטורים

 49. תביעת מעצב אתרים לתשלום שכר עבודה בגין שעות נוספות בצירוף הלנת שכר

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון