ביטוח אשפוז חו''ל

בפני תביעה על סך 14,500 ש"ח שעניינה הפעלת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל.

התובעים היו אמורים לצאת לחו"ל בתאריך 27/10/04. באמצע חודש אוקטובר 2004 נתקפה התובעת בכאבים עזים ברגלה השמאלית, כאבים שלפי קביעת אורטופד נגרמו כתוצאה מבלט בין חוליות עמוד השידרה. הרופא אסר על התובעת לטוס לחו"ל והתובעת נשארה מרותקת למיטתה כשהתובע נשאר לצידה על מנת לסעוד אותה בחולייה.


התובעים היו מבוטחים אצל הנתבעת בביטוח נסיעות לחו"ל המוענק לבעלי כרטיס מאסטרכארד פלטינום.

התובעים טוענים כי הם זכאים להשבת הנזק שנגרם להם בשל ביטול הטיסה בסכום כולל של כ- 10,000 ש"ח בתוספת ריבית מיוחדת בגין דחיית התביעה על ידי המבטחת.

הנתבעת טוענת כי על פי סעיף 6.1 לפוליסת הביטוח הובהר כי המבטח לא ישלם תביעה הנובעת מהחמרת מצב רפואי קיים, וכי התיק הרפואי של התובעת מוכיח כי היא סובלת מכאבי גב עזים מ- 13/7/97 ועד לשנת 2002, כאבים שבגינם פנתה לקבלת טיפול רפואי למעלה מ- 25 פעמים. הנתבעת טוענת שכאבי הגב שתקפו את התובעת באוקטובר 2004 הם החמרה של מצב רפואי חריג שליווה את התובעת משך שנים לפני האירוע נשוא התביעה.

לעניין התובע, טוענת הנתבעת כי הפוליסה בעניין ביטול נסיעה בשל מצבו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה מכסה רק מקרה של אשפוז ומוות ואין זה המצב בתיק זה. התובעת, אשת התובע, לא היתה מאושפזת, אף כי היתה מרותקת למיטתה.


לאחר שעיינתי בטענות הצדדים החלטתי לקבל את התביעה בחלקה.

אני מקבל את טענת הנתבעת באשר להיעדר כיסוי ביטוחי לתובעת. הסיבה שבגינה נאלצה התובעת לבטל את הנסיעה הינה כאבי גב עזים שהקרינו לרגל השמאלית. מדובר בתופעה שאינה חדשה אצל התובעת והתובעת סבלה ממנה לאורך השנים 1997 עד 2002. לשון אחרת, התובעת סבלה שנים מליקוי גופני שהחמיר והתפרץ בשבוע שלפני הטיסה ועל כן ביטלה את טיסתה. אירוע מסוג זה אינו מכוסה על ידי הפוליסה, המחריגה אותו באופן מפורש, ועל כן דין תביעת התובעת להידחות. יתר על כן, לפוליסת הביטוח צירפה הנתבעת הצעה להרחבות שונות. סעיף 6 לפרק זה מתייחס להחמרה פתאומית או בלתי צפויה של מחלה קיימת והתובעת היתה רשאית לרכוש לעצמה פוליסה מתאימה על פי הצעה זו.

דין אחר אני דן לעניין תביעת התובע.

דומני שנפלה טעות מלפני הנתבעת, אשר טענה בפני כי רק במקרה של אשפוז או מוות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה מכוסה ביטול הנסיעה על ידי פוליסת הביטוח.

סעיף 4.1 לפוליסת הביטוח, הדן בביטול נסיעה של המבוטח מחמת סיבה התלויה בבן משפחה קרוב, קובע כי המבוטח יהיה מכוסה "אם נמנע ממנו לצאת מישראל לחו"ל בגין מצב בריאותו או בגין אשפוז או מוות של בן משפחה קרוב…ובשל כך בוטלה נסיעתו". לאמור, לא רק מקרה של אשפוז או מוות של בן משפחה קרוב, אלא כל מצב בריאותי של בן משפחה קרוב שבגינו נאלץ המבוטח לבטל את נסיעתו מכוסה על ידי פוליסת הביטוח.

התוצאה היא שיש לקבל את תביעת התובע ולדחות את תביעת התובעת.

אינני סבור כי דחיית התביעה נעשתה שלא בתום לב. אני מאמין כי הנתבעת היתה סבורה בתום לב כי רק מקרה של אשפוז או מוות מכוסה, והואיל והתמקדה בתביעתה של התובעת, לא נתנה ליבה לכך שתביעת התובע מוצדקת.


על כן על הנתבעת לשלם לתובע מחצית מסכום הנזק המוכח בתוספת הוצאות משפט.

סוף דבר, הנתבעת תשלם לתובע סכום כולל של 6,000 ש"ח (כולל הוצאות משפט) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום.

התשלום ישולם תוך 21 יום.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח חסר

 2. ביטוח יתר

 3. ביטוח צאן

 4. ביטוח מעילה

 5. ביטוח מכולה

 6. ביטוח רבדים

 7. ביטוח שיטפון

 8. ביטוח מבנה עסק

 9. ביטוח טוטל לוס

 10. ביטוח צמחי נוי

 11. ביטוח נזק בזדון

 12. ביטוח תאונת מטוס

 13. ביטוח מוות ממחלה

 14. ביטוח נזקי ריסוס

 15. חוזה ביטוח משנה

 16. ביטוח נזק בהובלה

 17. ביטוח אובדן מטען

 18. ביטוח אובדן שעון

 19. ביטוח פיצוץ בצנרת

 20. ביטוח תאונה ביוון

 21. ביטוח אשפוז חו''ל

 22. ביטוח הגנה משפטית

 23. ביטוח חפצי אומנות

 24. ביטוח משלים תביעה

 25. ביטוח תאונה עצמית

 26. ביטוח תאונה בהודו

 27. ביטוח אובדן רווחים

 28. ביטוח אובדן הכנסות

 29. ביטוח ימי התיישנות

 30. ביטוח תאונה בברזיל

 31. התיישנות כפל ביטוח

 32. ביטוח תאונה בתאילנד

 33. ביטוח אובדן תכשיטים

 34. ביטוח פיצוצים בצנרת

 35. ביטוח תאונה במתכוון

 36. ביטוח אובדן יהלומים

 37. התיישנות ביטוח ימי

 38. ביטוח גלישה ממצוקים

 39. ביטוח דירה מפני גשם

 40. ביטוח הסעה בשכר

 41. ביטוח צינתור בחו''ל

 42. התיישנות ביטוח רכוש

 43. התיישנות מקרה ביטוח

 44. ביטוח נזקים סופת ברד

 45. ביטוח גילוי מחלה קשה

 46. אי עמידה בחובת ביטוח

 47. ביטוח ימי חסר במטענים

 48. ביטוח עסק מספר עובדים

 49. ביטוח נזק תיבת הילוכים

 50. התיישנות ביטוח 3 שנים

 51. התיישנות תגמולי ביטוח

 52. ביטוח תאונה בניו זילנד

 53. אי תשלום ביטוח פנסיוני

 54. התיישנות ביטוח אחריות

 55. ביטוח אירוע רפואי חמור

 56. התיישנות חבות מעבידים

 57. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 58. ביטוח אובדן רכוש בהעברה

 59. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 60. ביטוח פציעה במהלך אימון

 61. התיישנות בתביעות ביטוח

 62. אחריות להעדר כיסוי ביטוחי

 63. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 64. ביטוח תאונה בדרום אמריקה

 65. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 66. ביטול ביטוח עקב אי תשלום

 67. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 68. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 69. העברת תיק ביטוח ללא תמורה

 70. אי העברת פרמיית ביטוח במועד

 71. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 72. ביטוח עבודות קבלניות חריגים

 73. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 74. התיישנות תביעת חבות מעבידים

 75. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 76. ביטוח ברשות לעת זקנה ושאירים

 77. הודעה על מקרה ביטוח בזמן אמת

 78. התיישנות מקוצרת תביעות ביטוח

 79. אזעקה לא תקינה בעסק האם יש ביטוח

 80. אי ידיעת המבוטח על ביטולו של הביטוח

 81. ביטוח הרחבת כיסוי תכשיטים מחוץ לדירה

 82. חיוב בתשלום על גרירה למרות קיומו של ביטוח

 83. סעיף 61 לחוק חוזה הביטוח כותרתו "הקטנת הנזק"

 84. ביטוח המזכה בהחזר הוצאות רפואיות שנגרמו בשל ארוע לב

 85. תחולת סעיף 18(ג) לחוק חוזה ביטוח, העוסק בפטור מוחלט של המבטחת

 86. סעיף 7 לחוק חוזה הביטוח - זכות לפטור מתשלום חלקי של תגמולי הביטוח

 87. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון