ביטוח גניבת טייפ רכב


רכבו של התובע נגנב. הרכב היה מבוטח בביטוח מקיף אצל הנתבעת. אין מחלוקת בין הצדדים כי בעת הגניבה היה מותקן ברכבו מכשיר רדיו טייפ.

עניינה של התביעה שבפני הוא בשאלת קיומו של כיסוי ביטוחי נפרד למכשיר הרדיו שהיה מותקן ברכב ונגנב כאמור עם הרכב.

הנתבעת שילמה לתובע את תגמולי הביטוח בגין גניבת רכבו בהתאם למחירון יצחק לוי אך דחתה את תביעת התובע לתשלום פיצוי נפרד עבור מכשיר הרדיו שהיה מותקן ברכבו מן הטעם שזה כבר נכלל במסגרת תגמולי הביטוח ששולמו כפיצוי בגין גניבת הרכב עצמו.

התובע טוען בכתב תביעתו כי על פי תנאי הפוליסה, הינו זכאי לפיצוי נפרד בגין שווי הרדיו שהיה מותקן ברכבו בעת גניבת הרכב, וכי אין בתנאי הפוליסה סעיף הקובע שהפיצוי לרדיו ישולם רק במקרה של אובדן או נזק בעקבות מעשה פריצה, ולא במקרה בו הרדיו נגנב יחד עם הרכב.

הצדדים אינם חלוקים על שווי מכשיר הרדיו טייפ.

לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בחומר הראיות ראיתי לקבל את התביעה.

היקף החיסוי הביטוחי של מכשיר רדיו טייפ

האם מכשיר הרדיו טייפ מכוסה ע"י הפוליסה רק במקרה פריצה לרכב וגניבת מקלט הרדיו ממנו או גם במקרה בו נגנב הרכב ועמו מקלט הרדיו?

הפוליסה התקנית במשמעותה בסע' 1 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו-1986 (להלן: "תקנות הפיקוח") מגדירה "מקרה ביטוח" באופן הבא:

"מקרה הביטוח הוא אובדן או נזק שנגרם לרכב הנקוב במפרט, לרבות למזגן האוויר שבו, לאמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח או לאבזריו הצמודים אליו או הנמצאים בו מכוח דין (הדגשות שלי – א.ח.)"

עוד קובעת הפוליסה התקנית בסעיף 2 שכותרתו "פריטים לא מכוסים":

"על אף האמור בסעיף 1 לעיל מבטח לא ישפה את המבוטח בשל :

(1) אובדן או נזק למקלט רדיו, לרשם קול, למכשיר קשר, לאנטנה ולטלפון המותקנים ברכב ולכל רכוש אחר הנמצא ברכב ואינו חלק מאבזריו, אלא אם הוסכם אחרת בכתב;" (הדגשות שלי – א.ח)

ניתן ללמוד, כי על פי הפוליסה התקנית ישנה הבחנה בין אובדן או נזק שנגרם לרכב עצמו לבין אובדן או נזק לתוספות המותקנות בו או לכל רכוש אחר שאינו חלק מאביזריו, כאשר הסעיף נוקט במפורש במקלט הרדיו כחלק מאביזריו של הרכב, וקובע כי השיפוי בגין נזק או אובדן למקלט רדיו המותקן בו, ייקבע בהתאם לחוזה הביטוח שנכרת בין הצדדים.

יש להבחין כמובן בין מקרה בו מקלט הרדיו הינו חלק מן הרכב והורכב על ידי היצרן בפס הייצור, מהווה חלק ממחיר רכישתו במקור, וכלל אינו ניתן לפירוק בנפרד כפי שמוצאים אנו בכלי רכב חדישים. אין זה המקרה שבפני. כאן, אין חולק כי מכשיר הרדיו טייפ נרכש בנפרד והותקן ברכב לא על ידי היצרן.


הסעיף, היחידי למעשה, הקובע את היקף החבות של הנתבעת במקרה שבפני, בשל אובדן או נזק למכשיר הרדיו הינו סעיף 3 ל"תנאים והרחבות" שבפוליסה, אשר זו לשונו:


"רדיו חילופי לרכב

הביטוח מורחב לכסות אובדן או נזק למכשיר הרדיו ברכב עד סכום של 1500 ₪ כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה. מכשיר הרדיו יתוקן או יוחלף בהתאם להחלטת החברה. במקרה של החלפה, ינתן מכשיר רדיו הדומה בסוגו ובאיכותו למכשיר שהיה בידי המבוטח קודם קרות הנזק ובתנאי שערכו אינו עולה על 1500 ₪.

אם לא ימצא מכשיר חלופי כאמור לעיל, תשלם החברה למבוטח את שווי הרדיו (עד למקסימום של 1500 ₪) ובניכוי של 15% מערך הרדיו וזאת לאחר שהחברה וידאה את סוג שווי מכשיר הרדיו שניזוק." (הדגשה שלי- א.ח)

הנתבעת מבקשת ליצור הבחנה בין מקרה בו נגנב מכשיר הרכב בעקבות מעשה פריצה לרכב, לבין מקרה בו נגנב הרכב ויחד עמו נגנב מכשיר הרדיו.

טוענת הנתבעת, כי במקרה הראשון, בו נגרם אובדן או נזק לרדיו שלא עקב גניבת הרכב עצמו קובעת הפוליסה בסעיף 3 הנ"ל מהו היקף חבותה. לעומת זאת, טוענת הנתבעת כי במקרה השני בו נגנב הרכב ועמו הרדיו, אזי הפיצוי בשל אובדן הרדיו נכלל בפיצוי בגין הגניבה, שכן מחיר הרכב ובעקבותיו גובה השיפוי נקבע על פי מחירון "יצחק לוי", כאשר המחירון קובע שמחיר הרדיו כלול במחיר הרכב.

לא ברור על מה סומכת הנתבעת ההבחנה בין שני המקרים האמורים ומדוע סעיף 3 לפוליסה, אליו מפנה הנתבעת חל, לדידה, רק על מקרה בו נגנב מכשיר הרדיו מן הרכב עקב אירוע פריצה.

סעיף 3 ל"תנאים והרחבות" שבפוליסה מעלה כי ישנה הרחבה של הפוליסה לכיסוי בשל "אובדן או נזק למכשיר הרדיו" עד סכום של 1500 ₪ "כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה" ואין חולק כי אירוע גניבה הינו אחד הסיכונים המכוסים בפוליסה.

בהמשך הסעיף, נקבע אופי השיפוי: "מכשיר הרדיו יתוקן או יוחלף בהתאם להחלטת החברה", כאשר במקרה של החלפה, עומדות בפני המבטחת שתי אפשרויות: האחת, לספק למבוטח רדיו חלופי, הדומה בסוגו ואיכותו למכשיר שהיה בידי המבוטח קודם קרות הנזק (ובתנאי שערכו אינו עולה על 1500 ₪), והשניה, באם לא יימצא מכשיר חלופי כאמור, לשלם למבוטח את שווי הרדיו (עד 1500 ₪) בניכוי של 15% מערך הרדיו.

אין להסיק מן הסעיף כפי שמבקשת הנתבעת להוכיח, כי מכשיר הרדיו מכוסה רק במקרה של גניבתו מהרכב בעקבות מעשה פריצה.

באם ביקשה הנתבעת לסייג את חבותה לפיצוי המבוטח בשל גניבת מכשיר הרדיו מרכבו רק למקרה בו נגנב עקב מעשה פריצה לרכב היה עליה לציין זאת מפורשות בפוליסה בסמוך לנושא הדן בפיצוי לרדיו.

כלל ידוע הוא, כי תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצויינו בה בהבלטה מיוחדת, שכן אחרת אין המבטח זכאי להסתמך עליהם (סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן:"חוק חוזה ביטוח")).


לענין זה יש להזכיר כי פרשנות חוזה הביטוח צריכה להיעשות במטרה להגן על הצד החלש בעיסקה, הוא המבוטח. ב ע"א 4819/92 אליהו חברה לביטוח נ' ישר, פ"ד מט (2) 749, עמ' 762-761 נפסק:

"הפסיקה הכירה זה מכבר בפער ביחסי הכוחות שבין הצדדים לחוזה ביטוח וביטאה לא אחת הכרה זו בפרשנות שהחמירה עם החברה המבטחת על מנת להגן על זכויותיו של הלקוח...

הפעלתו של הכלל הולמת גם את רוחו של חוק חוזה הביטוח. הרקע החקיקתי לחוק ותוכנו מצביעים על המגמה להגן על זכויותיו של המבוטח בשלב כריתת חוזה הביטוח ולאחריו (דברי ההסבר בהצעת חוק הביטוח, תשל"ו-1975). ...הדרישה לבהירות נוסח החוזה מתבטאת ביתר שאת כאשר מדובר בסיוג של חבות חוזית. באופן כזה הוא חייב להיעשות באופן מפורש, בולט וברור."

ובאותו פסק דין נקבע:


"חברה מבטחת המסייגת את גבולות חבותה, פועלת בכך באופן לגיטימי אולם היא גם נוטלת על עצה, יחד עם זאת, אחריות אקטיבית בדמות חבות הגילוי והווידוא. חברת הביטוח חייבת להסב את תשומת לבו של המבוטח לתנאי הפוליסה בצורה שתהא מובנת וברורה לו, ולוודא את עירנותו לכך שתוקפה חל רק בהתקיים אותם תנאים וכי במקרים שבהם לא יתקיימו לא יוכל להנות מגיבוש זכותו לשיפוי"

כלל זה נגזר מעיקרון חובת הגילוי החלה על המבטחת טרם כריתת חוזה הביטוח, לפיה על המבטחת ליידע את המבוטח מראש מהן ההגבלות, ההחרגות וההפחתות שעתידה היא לקיים בחישוב ערך רכבו והנלווים אליו, לאחר קרות המקרה הביטוחי, על מנת שזה יידע מראש מהו היקף הכיסוי העומד לרשותו.

חובה זו מוטלת על הנתבעת אף מכוח הנחיות המפקח על הביטוח, שנקבע לגביהן כי הינן בעלות תוקף משפטי מחייב (רע"א 10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח נ' חביב אסולין; וכן להחלטה במחוזי ב בר"ע (ת"א) 1182/05 אסולין נ' הפניקס; בג"צ 7721/96 איגוד שמאי ביטוח ישראל נ' המפקחת על הביטוח, פ"ד נה (3) 625). בחוזר ביטוח 2000/12 מיום 13/11/2000 שהוראותיו חלות על כל פוליסה שתוקפה מיום 1/1/2001 הורתה המפקחת על הביטוח, כי בשלב הצעת הביטוח וטרם הפקתו חייבת מבטחת הרכב למסור למבוטח הסבר מפורט, תוך הבלטה מיוחדת, מהם המשתנים שעשויים להשפיע על ערך הרכב המבוטח לצורך חישוב תגמולי הביטוח. אם ביקשה המבטחת לקבוע בעת כריתת חוזה הביטוח שמחיר הרכב יכלול גם את מחיר הרדיו בעת גניבה או אובדן מוחלט, היה עליה לציין זאת מראש.

מקריאת סעיף 3 לפוליסה, יכול "המבוטח הסביר" להבין כי הרדיו המותקן ברכבו מכוסה עד לסכום של 1500 ₪ בקרות אחד מן המקרים המכוסים בפוליסה. כאמור, אין בסעיף כל החרגה או התניה לענין מקרה של גניבת הרדיו יחד עם הרכב עצמו ואם היה ברצון המבטחת להחריג את הפיצוי בגין מקרה מהסוג האמור, היה עליה לפעול בהתאם להוראות החוק והוראות המפקח על הביטוח בענין זה.

היחסים בין המבטח למבוטח, מוסדרים על ידי פוליסת הביטוח המורחבת, הכוללת בין היתר, פיצוי בגין גניבת מכשיר הרדיו המותקן ברכב. ללא החרגה בכלל ו/או כנדרש בחוק לנסיבות הגניבה (גניבת הרכב ועמו הרדיו או גניבת הרדיו במקרה של פריצה או גניבה מן הרכב).

הפרמיה ששולמה על ידי המבוטח והפיצוי שנקבע בצידה בפוליסה, הם אלו המגדירים בראש ובראשונה את היחסים החוזיים בין הצדדים ואת הפיצוי כאמור בגין הרדיו. ניסיונות להחריג פיצוי זה מחויבים כאמור לעמוד בדרישות החוק.

האם במחיר שוויו של הרכב יש לכלול גם את מכשיר הרדיו טייפ?

ציינתי לעיל את ההבחנה בין מכשיר שסופק על ידי היצרן ויהווה חלק אינטגרלי מהרכב לבין רכב המסופק, ללא מערכת שמע, והמבוטח רכש מערכת כזו והתקינה בנפרד. אלא שלדעת הנתבעת גם במקרה בו הותקנה מערכת שמע בנפרד, עדיין כולל מחיר הרכב את אותה מערכת.

הנתבעת מציגה את מכתבו של מר לוי יצחק, עורך המחירון, אותו צירפה לשם הוכחת טענתה כי הבסיס לקביעת ערכו של הרכב במקרה של גניבה כולל את מחיר הרדיו טייפ.

במכתב זה מתייחס מר לוי ל "הכללת מחיר תוספות מסוימות במחיר רכב משומש, בעת מכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון".

אין די במכתב האמור כדי להוכיח טענת הנתבעת. במקרה של מכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון יכול המוכר להוציא רכיב זה או אחר מרכבו ולהחליפו ברכיב זול יותר, או אף למכור את הרכב ללא מכשיר הרדיו טייפ, והכל בהתאם להסכמות שהושגו במהלך המו"מ בין הקונה והמוכר, ובשונה מהמקרה שבפנינו, בו אנוס המבוטח "לוותר" על הרדיו טייפ ללא תלות בערכו ובמחירו.

לא נטען בפני כי ב"מחירון" המופץ ע"י יצחק לוי מופיע סעיף מפורש הקובע את שטוענת הנתבעת, והמחירון עצמו, אשר כולל את כל התוספות וההפחתות בגין כמות בעלים, מס' הקילומטרים אותו גמא הרכב, סוגי בעלים קודמים וכיוצ"ב, לא הוגש, ואין לדעת אם קיים בו את שמבקשת הנתבעת ללמוד.

עוד אוסיף כי שווי מכשיר הרדיו טייפ, רדיו דיסק (והיום אף מכשירי D.V.D) יכול להגיע לאלפי ₪ (ואף 10,000 ש"ח) כך שאין מקום לקבל אמירה גורפת כאילו מחיר הרכב יכלול בתוכו תמיד את מערכת השמע.

יתרה מזאת. לו ביקשה המבטחת להוכיח נקודה זו הנוגעת לקביעת שווי מכוניות ודרכי מסחר, היה עליה להגיש לפחות את השאלה שהוצגה מטעמה למר לוי, להגיש את התשובה באמצעות כותבה ולהעמידו לחקירה נגדית. זו דרישת מינימום שבמינימום, גם בבית משפט זה שאינו כפוף לסדרי דין וראיות. בדרך המלך ובדיון רגיל הוכחת טענה
שכזו התלויה במומחיות והערכת שווי וכללי שוק, יכולה להתקבל רק לאחר הגשת חוות דעת מומחה, באופן מסודר, וחוות דעת שכזו לא הוגשה.

הפתרון נעוץ בשינוי הפוליסה או הרשימה הנלווית אלה. על המבטחת היה להגדיר ביתר פירוט ומראש, אם תשלום תגמולי הביטוח בעקבות גניבה או אבדן מוחלט יכללו את שווי הרדיו טייפ.

כך למשל יכול פלוני לבטח תמורת פיצוי (כפי הסכמת המבטחת) רכוש זה או אחר ולא תעמוד למבטחת לאחר קרות האירוע הביטוחי הטענה כי מחיר השוק לפיצוי הנו שונה ומופחת מזה הנקוב בפוליסה, אלא אם כן תיידע אותו מראש בעת המשא ומתן לכריתת ההסכם, מהן ההפחתות שהינה עשויה לבצע בעת קרות האירוע הביטוחי (ראה הוראות חוזר הביטוח 2000/12 מיום 13/11/2000 שאוזכר לעיל).

צפיה והסתמכות

במקרה שבפני, קביעת גובה הפיצוי בגין גניבת הרדיו יוצר אצל המבוטח הסביר צפיות והסתמכות כי הרדיו שברכבו מבוטח לכל מקרה סיכון המכוסה בפוליסה. כדי להחריג או לקבוע הגבלות באשר להיקף הכיסוי לרדיו, חייבת המבוטחת להסב תשומת לבו של המבוטח לכך, ומראש.

לסיכום

משהופרד הרכב מן הרדיו על פי סעיף 1 לפוליסה התקנית ומשהורחבה הפוליסה והוסכם בין הצדדים כי "אובדן או נזק למכשיר הרדיו ברכב עד סכום של 1500 ₪ כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה", מבלי שהוחרג מקרה של גניבת הרדיו יחד עם הרכב עצמו הרי שנוצרה הסתמכות וצפיות בקרב המבוטח.

כל החרגה מעבר לאמור בפוליסה, צריך שתיערך ותיעשה על פי הוראות חוק חוזה ביטוח ובהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, ולא כפי שנעשה במקרה שבפנינו, באופן שאכן יצר מצג מטעה למבוטח.

על הנתבעת לשאת איפא בעלות שווי הרדיו שהיה הרכב, בנוסף על הסכום ששילמה לתובע בגין גניבת הרכב עצמו. הסכום במקרה המסוים שבפני אינו גבוה והנתבעת לא חלקה כאמור על שיעורו.

הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין סך בן 922 ₪ שהינו סכום עלות הרדיו בניכוי השתתפות עצמית בשיעור 15% כפי הקבוע בפוליסה. הסכום האמור ישא הפרשי הצמדה וריבית בת 4% מיום קרות האירוע ועד התשלום המלא בפועל.

עוד תישא הנתבעת בהוצאות משפט ראויות בסך 1,000 ₪, למרות שסכום זה עולה על סכום הפיצוי בגין הרדיו עצמו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח גניבת ציוד

 2. ביטוח גניבת נגרר

 3. ביטוח גניבת מכולה

 4. ביטוח גניבת משאית

 5. ביטוח גניבת חפצים

 6. ביטוח גניבה במפעל

 7. ביטוח גניבת סחורה

 8. ביטוח גניבת בובקט

 9. אי התקנת אזעקה בעסק

 10. ביטוח גניבת מחשבים

 11. ביטוח גניבת מחפרון

 12. ביטוח גניבה מחניון

 13. ביטוח גניבת תכשיטים

 14. ביטוח גניבת טייפ רכב

 15. ביטוח גניבה אתר בניה

 16. ביטוח גניבה של משאית

 17. ביטוח גניבת רכב מסחרי

 18. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 19. ביטוח גניבת רכוש דירה

 20. ביטוח גניבת מנוע סירה

 21. ביטוח גניבה פריצה ושוד

 22. ביטוח גניבת רכב פרמיות

 23. ביטוח גניבת רכב משועבד

 24. ביטוח גניבת רכב מפתחות

 25. ביטוח גניבת רכב מחניון

 26. ביטוח גניבת מצלמת וידאו

 27. ביטוח גניבת רכב עם מפתחות

 28. ביטוח גניבת רכב מחיר מחירון

 29. ביטוח גניבת רכב מפתחות בכספת

 30. ביטוח גניבת רכב מהחניה בעבודה

 31. ביטוח אלומה לחבר מושב

 32. אזעקה לא תקינה ביטוח גניבת רכב

 33. ביטוח גניבת רכב מחירון יצחק לוי

 34. ביטוח גניבת מכונית הסכם פוליגרף

 35. ביטוח גניבת מכונית חניה ליד הבית

 36. ביטוח גניבת רכב ירידת ערך תאונות קודמות

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון