ביטוח הצפת מבנה


1. הצדדים הסכימו לטעון עפ"י המסמכים.

התובעת הנה שותפות משפחתית שבבעלותה חנות בקומת קרקע בבניין מסחרי ברח' מקלף 7 מפרץ חיפה (להלן: "החנות"). הנתבעת החזיקה בקומת המבנה שמעל החנות.

התביעה הנה לפיצויים עקב נזקי מים שנתגלו ביום 19.4.99.

לטענת התובעת המים חדרו לחנות משטחי הנתבעת, דרך תקרת החנות ועד לשטיח שמעל רצפתה וגרמו נזקים .

אירוע ההצפה (הצפת מבנה הנתבעת במים וחדירתם לשטחי אחרים לרבות החנות) אינו שנוי במחלוקת.

הנתבעת טוענת כי הגורם להצפה היה מתקן מים שהותקן בצורה כושלת ע"י הצד השלישי. הצד השלישי מכחיש אחריותו להצפה ולחילופין הגיש הודעה נגד חברת הביטוח מנורה, (להלן: "מנורה") אשר לטענתו ביטחה אותו בגין האירוע.

מנורה טוענת כי לא הודע לה על מקרה ביטוח; הפוליסה אינה מכסה את האירוע הנדון שכן אין מדובר בפוליסת ביטוח אחריות, אלא פוליסה המבטחת את מועד ההתקנה; הנזק התרחש כחצי שנה מאוחר יותר. לחילופין היא טוענת כי סוכן הביטוח לא היה שלוחה עת הציג מצג עליו מסתמכת המודיעה, לפיכך אין היא אחראית בגין כך.


הנתבעת והצדדים הנוספים טוענים כי לתובעת לא נגרמו הנזקים הנטענים.

2. התובעת טוענת לנזקים הבאים:

נזק לשטיח, עפ"י חוו"ד השמאי מטעמה, עלות שטיח חדש בניכוי בלאי עקב מצב השטיח שנפגע, סך 39,700 ש”ח בצירוף מע"מ (נכון ל- 27.4.99 ).

אובדן דמי שכירות למשך שבועיים סך 8,431 ש”ח בצירוף מע"מ (נכון למועד הנזק, 19.4.99).

ביום 19.4.99 חתמה התובעת על הסכם עם חברת א.ג. גולדמן (להלן: "השוכרת") לפיו השכירה לה את החנות תמורת 13,796 ש ש”ח לחודש בצירוף מע"מ ובתום 6 חודשים שכה"ד אמור היה לעלות ל-16,862 בצירוף מע"מ לחודש. עקב נזקי ההצפה לא עמדה התובעת על זכותה להעלות את דמי השכירות.

עלות פינוי תכולת החנות - 15,100 ש”ח (נכון ל- 27.8.03)


אובדן הכנסות מהפעלת החנות (בעתיד עובר לתיקון) 60,000 ש”ח נכון ל- 19.4.99

3. התובעת מסתמכת על חוו"ד השמאי סנדובסקי, שקבע כי הנזק - החלפה מלאה של השטיח ותיקוני צבע - עומד על סך 39,700 ש”ח בצירוף מע"מ. לטעמו של השמאי שאף התייעץ עם מומחה לניקוי שטיחים, לא ניתן לנקות את השטיח. חווה"ד ניתנה סמוך לאירוע ההצפה הנדונה.

הנתבעת מסתמכת על חוו"ד השמאי קיזלר שביקר במקום עובר לאירוע. הוא מאשר רק את הנזק לשטיח וקובע כי ההצפה נגרמה עקב חיבור לקוי של מתקן המים, חיבור שבוצע ע"י הצד השלישי.


הצדדים האחרים מפנים גם לחוו"ד השמאי המאירי אשר ביקר בנכס (במועד ביקורו בשנת 2003, השטיח טרם הוחלף ואירעה הצפה נוספת)

4. דיון ומסקנות

א. בחנות אירעה הצפה נוספת ביום 31.7.01, מאוחרת לזו הנדונה, עת החנות הייתה בחזקת השוכרת. השוכרת פוצתה ע"י מבטחתה בגין הצפה מאוחרת זו, ביום 12.8.01 בסך 28,500 ש”ח , פיצוי שכלל עלות החלפת השטיח כולו. בחוו"ד שמאי המבטחת של השוכרת צויין כי השטיחים מקיר לקיר התעוותו והעלו ריח רע ונדרש להחליפם.

אף על פי כן, עד עצם היום הזה לא הוחלף השטיח.

ב. האירוע המאוחר, והפיצוי שהתקבל כבר עבור החלפת השטיח, אינם מצדיקים לזכות את התובעת בפיצוי נוסף. שכן מדובר בפיצוי כפול ולא בפיצוי שיביא להשבת מצב לקדמותו.

ג. נראה כי אכן אין כוונה להחליף את השטיח, עד שיתבלה לחלוטין. הראיה שעל אף שהתקבל כבר מזמן פיצוי לצורך החלפתו, השטיח עומד על מקומו. יש להניח כי החלפתו תידרש ממילא, בתום תקופת השכירות או בתום שנים ארוכות שכבר חלפו מאז התקנתו. זאת בעיקר עקב בלאי טבעי - שנים ארוכות שחלפו מאז התקנתו- בחנות בה מובלים רהיטים ומסתובב קהל הקונים.

ד. הצורך בהחלפת השטיח בעתיד - עקב הכתמים הקודמים והכתמים המאוחרים (שאינם קשורים לאירוע הנדון), ועקב הבלאי הטבעי, מנתקים את הקשר הסיבתי בין ההצפה הנדונה לצורך זה. לפיכך אין מקום לפצות בגין הפסדים עתידיים משוערים בגין אובדן הכנסות, ובגין פינוי והובלת הרהיטים במהלך החלפת השטיח.

ה. יתרה מכך, הפסדים אלו לא הוכחו כנדרש. אין מניעה כי החלפת השטיח תיעשה תוך הזזת חלק מהרהיטים, התקנה וחוזר חלילה, בתוך זמן קצר .

ו. בתצהירו מפרט נציג התובעת טענה, כי דמי השכירות לא הועלו בתום 6 החודשים, כפי שהוסכם בחוזה השכירות עקב תוצאות ההצפה הנדונה. לא הוצגו שום קבלות לתמוך בטענה זו. אין לכך שום זכר בתצהיר מנהל השוכרת, והטענה אף לא נכללת בכתב התביעה ו/או בסיכומים מטעם התובעת.

בכתב התביעה ובסיכומים נטען רק להפסד של שכ"ד למשך שבועיים.

טענה זו לא נתמכת כלל בתצהירים מטעם התובעת ו/או במסמכים. בתצהיר מטעם התובעת מפרט מנהלה כי השוכרת הכניסה סמוך לאחר ההצפה את מטלטליה למושכר תוך העלאת טענות כנגד מצב השטיח. כך ותו לא. ההצפה התגלתה ב- 19.4.99. על פי הסכם השכירות תחילתה ב- 1.5.99. הפסד של שבועיים דמי שכירות לא הוכח.

אם הכוונה לשבועיים בתקופת התיקון העתידי, הרי שקביעתי דלעיל יפה גם לטענה זו.

ז. יוצא איפוא, כי נכון להיום - הנזק היחידי שהוכח הינו הוצאת התשלום לשמאי מטעם התובעת. כמו כן במועד שהוגשה התביעה, (טרם התקבל פיצוי עבור החלפת השטיח הנדון) היה בסיס להגשתה. לפיכך בהתחשב בכך, זכאית התובעת להחזר האגרה ששילמה.

בסופו של דבר, ניהול ההליך גם באופן בו נוהל, יכול היה להתייתר-

לאחר שהתקבל פיצוי עבור החלפת השטיח, החלפתו ממילא תידרש (ללא קשר לאירוע הנדון) לפחות בתום תקופת השכירות. כיוון שלא ייגרמו לשוכרת הפסדי רווח בגין האירוע הנדון ניתן היה לצמצם מאוד את היקף התביעה ולייתר את עיקרה. לפיכך בקביעת שכ"ט עו"ד אתחשב בכך שמחד גיסא במועד שהוגשה התביעה היה לה מקום ומאידך גיסא באמור לעיל.

ח. הנתבעת אחראית לאירוע הנזק במסגרת אחריותה כבעלת מקרקעין מהם "ברחו" המים וגרמו להצפה.


אכן, הטענה כי הצד השלישי התקין באופן לקוי את מתקן המים לא נסתרה. אולם, גם אם ההצפה נגרמה עקב כך , היה על הנתבעת במשך 6 החודשים להתריע ו/או להקטין את הנזק, להבחין בו ולמנוע את התפשטותו, מיד עם תחילת דליפת המים מהמתקן.

לפיכך יש מקום לחלק את החיוב בפסק הדין בין התובעת לנתבעת כך שכל אחת מהן תישא במחציתו ואין מקום לעשות צו להוצאות בהודעה.

ט. את פוליסת הביטוח, מקום בו קיימים 2 פירושים אפשריים, יש לפרש לטובת המבוטח. בפרט במקרה דנן, לנוכח המצגים שהוצגו בפניו ע"י סוכן הביטוח. מנורה איננה רשאית להתנער מהמצג שהוצג ע"י סוכן הביטוח, שהיה איש הקשר בינה לבין המבוטחת. מנורה אחראית למצגי שלוחה, גם אם מדובר בשליחות נחזית בלבד.

אולם כיוון שחיוב מנורה נעשה מחמת הספק, הפועל לטובת המבוטח – שכן למעשה הפוליסה המתאימה שהיה על המבוטח לרכוש הייתה פוליסת אחריות מקצועית או פוליסה מתאימה אחרת - אין מקום לעשות צו להוצאות בהודעה.

5. התוצאה

א. הנתבעת תשלם לתובעת את שכ"ט השמאי דנובסקי בסך 2,048 ש”ח כולל מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ששולמו, 28.4.99 ועד התשלום המלא בפועל.

כמו כן תשלם הנתבעת לתובעת את אגרת ביהמ"ש ששילמה התובעת מיום ששילמה ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן שכ"ט עו"ד בסך 2,500 ש”ח בצירוף מע"מ.

יתרת האגרה תועמד על שליש על פי סעיף 6 (ב) (3) לתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987 ותשולם ע"י הנתבעת.

ב. הצד השלישי ישלם לנתבעת מחצית מכל הסכומים דלעיל .

ג. הצד הרביעי מנורה ישפה את הצד השלישי בגין כל הסכומים בהם חוייב לשלם לנתבעת.

(ראוי שמנורה תשלם ישירות לתובעת ו/או לנתבעת את חלקה).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות על הצפה

 2. ביטוח הצפה גשם

 3. ביטוח נזקי הצפה

 4. ביטוח הצפה מרתף

 5. ביטוח הצפת מבנה

 6. ביטוח הצפה סערה

 7. ביטוח הצפה במפעל

 8. אחריות העירייה להצפה בדירה

 9. אחריות העירייה על הצפת רכב

 10. אחריות העירייה על הצפה בעסק

 11. אחריות העירייה להצפות בגלל גשם

 12. אחריות נציגות הבית המשותף על הצפה

 13. אחריות העירייה על הצפת רכב בגלל גשם

 14. הצפה בעקבות שלולית שהייתה על הכביש כתוצאה ממי גשמים שלא התנקזו

 15. תביעה בעקבות הצפות חוזרות ונשנות בדירה בעטיה של צנרת הביוב המשותפת

 16. תביעה בגין הצפה במשרד כתוצאה מהתבקעות צינורית המחברת את צינור המים לכיור

 17. תביעה בגין נזקים למוסך בעקבות אירועי הצפה כתוצאה מיציקת בטון במרזב משותף

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון