ביטוח חיים בשואה

רקע

התובעת הינה בתו והיורשת החוקית של מר רחמים רמי ברכה ז"ל (להלן: " המנוח") אשר חי בבולגריה ונפטר ביום 28.11.1947 בעיר סופיה.

הנתבעת, חברת בת של חברת ביטוח גרמנית, ביטחה את המנוח בפוליסת ביטוח חיים. במסגרת מו"מ שנערך בין המפקחים על הביטוח ממדינות שונות בארצות הברית, חברות ביטוח שפעלו באירופה בתקופת מלחמת העולם השניה וארגונים יהודיים בינלאומיים, נעשה ניסיון למצוא הסדר לתשלום תגמולי ביטוח בגין פוליסות ביטוח מתקופת השואה.

ביום 25.8.1998 חתמו חברות ביטוח אירופאיות על מזכר הבנה ובו הסכימו לתהליך שעל פיו יוסדרו תביעות קורבנות השואה ויורשיהם, בהתייחס לפוליסות ביטוח שהוצאו לפני המלחמה.

במסגרת הסדר זה, קמה ICHIC - International commission on Holocaust Era Insurance Claims - הנציבות הבינלאומית לתביעות ביטוח על תקופת השואה (להלן – " הנציבות ") שתפקידה לטפל בתביעות השונות.

הממשלה הפדראלית של גרמניה וממשלת ארצות הברית הסכימו על הקמת ' הקרן הגרמנית לזכרון, אחריות ועתיד ' (להלן – " הקרן "). להצהרה על הקמת הקרן שותפות ממשלות גרמניה, ארצות הברית, מדינות מרכז ומזרח אירופה ומדינת ישראל. הקרן הוקמה באמצעות חוק שחוקק בבונדסטאג הגרמני, והוא נכנס לתוקף ביום 12.8.2000, ובו נקבע כי תביעות נגד חברות ביטוח גרמניות יטופלו באמצעות הנציבות.

בעקבות הקמת הקרן, ביום 16.10.02 נחתם הסכם בין הנציבות לבין הקרן ואיגוד חברות ביטוח בגרמניה – GDV לפיו כל חברות הביטוח הגרמניות, לרבות חברות בת וחברות קשורות, אשר הוציאו פוליסות ביטוח חיים בין השנים 1920-1945 יבדקו תביעות ביטוח, כפי שאלה הוגדרו על ידי הנציבות, בהתאם לסטנדרטים והנחיות שעליהן הוסכם בין הנציבות, הקרן ו- GDV (להלן – " ההסכם "). בהתאם להנחיות, נקבעה הקלה בדרכי ההוכחה של תביעות הביטוח, לא נדרשה ראיה בכתב לקיומה של פוליסה, מאידך נקבע כי הסכום שישולם במקרה בו לא ידועה תקרת הפוליסה יהא סך של 6,000 $, וכן נקבעו נהלים לקביעת השווי הנוכחי של הפוליסות.

משנודע לתובעת אודות האפשרות לתבוע מהנתבעת תשלומי פיצויים בגין הפוליסה שהוצאה למנוח, היא פעלה לאיתור הפוליסה באמצעות ICHIC והטיפול בתביעה הועבר ל- GDV . ביום 22.12.05 קיבלה התובעת מכתב מהנתבעת, הנושא את מספר פוליסת הביטוח שהוצאה על ידה למנוח. יחד עם זאת, הודע לה כי הפוליסה לא אותרה, לפיכך הציעה הנתבעת לתובעת תשלום בסך 6,000$.
על יסוד מסמך שמצוי בידי התובעת על גובה תשלומי הפרמיות, סבורה התובעת כי סכום הביטוח עולה על 1.6 מיליון $. לפיכך הגישה תביעתה דנן, אותה העמידה על סך של 500,000$. בתביעתה, תובעת התובעת מהנתבעת את תשלום תגמולי ביטוח החיים של אביה המנוח ולחילופין – תשלום פיצויים עקב רשלנותה של הנתבעת שגרמה לאבדן הפוליסה ו/או גרימת נזק ראייתי, התנהגות בחוסר תום לב ועשיית עושר ולא במשפט.


הנתבעת מצידה שלחה הודעת צד ג' כלפי מדינת ישראל בה טענה שבהתאם להסכם אם היא תחוייב בסכום כלשהו על מדינת ישראל לשפותה בגין כך, לרבות בכל ההוצאות המשפטיות שהיא תישא בגין ניהול ההליך.

במהלך השנים מאז הגשת התביעה בשנת 2007 ועד היום נוהלו מספר דיונים שונים בעניינים פרוצדוריאלים בפני מותבים שונים.

התיק עבר הליכי גישור שלא צלחו וחזרו אלי לקביעתו להוכחות.
אך לפניכן מונחות בפניי בקשות נוספות בעניינים מקדמיים.

טענות הצדדים בעניין ההליכים המקדמיים

לטענת ב"כ התובעת המלומדת כל ניסיון להידברות נכשל ולאחר הפרת צווי בית המשפט יש למחוק את כתב ההגנה. כשעד היום ההליכים המקדמיים לא הושלמו והמדובר בפנייה עוד מחודש 7/11 כשהתביעה זקוקה למסמכים המבוקשים בכדי להוכיח את תביעתה.

כמו כן טענה ב"כ התובעת המלומדת שדרישת הנתבעת להליכים מקדמיים נשלחה לאחר שביהמ"ש קצב מועדים. בית משפט קבע שההליכים מקדמיים יסתיימו עד 15.7 ומשלא עמדה הנתבעת במועדים אלו אין להתחשב בזה כלל.

לטענת ב"כ הנתבעת המלומד נשלחו מצידו בתחילת ספטמבר לתובעת שאלונים והתובעת כלל לא ענתה למכתב. גם לבקשת הצו לא הגיבה התובעת כלל.
לטענתו, התובעת פנתה לנתבעת וביקשה מסמך אחד ובתצהיר שהומצא נטען שהמסמך לא בידי הנתבעת. בכך לדידו הנתבעת עמדה בכל ההליכים המקדמיים.
מצד שני, התובעת היא זו שמסרבת לענות על שאלונים ולהגיש מסמכים.

לטענת ב"כ צד ג' המלומדת משהתקבלו דרישות התובעת והנתבעת ממנה היא הגיבה שאין לה כל התנגדות להמציא כל מסמך על אף שלא היה כל צו נגדה.
בפועל, המשרד שטיפל בעניין - משרד התפוצות לא קיים עוד. ב"כ צד ג' עושה מאמצים מול 6 גורמי ממשלה בכדי לחפש מסמכים, שחלקם בחו"ל וחלק אחר ברובו נמצא באינטרנט.

דיון והכרעה

בבוא בית המשפט לשקול אם להאריך שוב את ההליכים בתיק בהתעסקות בהליכים מקדמיים עליו לשקול הן את מצבה של התובעת כפי שהעירה סגנית הנשיאה כב' השופטת אגי זהבה, בהחלטתה מיום 6/1/08. ממנה עולה שהתובעת הינה אישה מבוגרת, שמצבה הבריאותי אינו שפיר והיא מתדפקת על דלתות בית המשפט בישראל בכדי שיוכל להעניק לה סעד אותו היא מבקשת באופן ראוי וצודק.
בנוסף עלינו לזכור שמדובר בתיק משנת 2007 ועלינו לפעול בהתאם למסקנות הועדה לקידום התנהלות דיונית תרבותית בבתי המשפט בראשות כב' השופטת (בדימ') טובה שטרסברג – כהן (9/011), ובמיוחד סעיפים 1,2,13 לנספח ה' לדו"ח.

יש לקחת בחשבון גם את ציפיותיהם הסבירות של הצדדים – לסיים במהרה את ההליך המשפטי מבלי לגרור אותו תוך גרימת הוצאות נוספות ועינוי דין נוסף.
מה גם שלא בתביעה למתן חשבונות עסקינן, אלא בתביעה כספית וחזקה על התביעה שלא היתה מגישה תביעה ללא כל בסיס ראייתי לכך, רק בהסתמך על גילוי מסמכים והליכים מקדמיים.
יתירה מזו, מתן צווים נוספים בעניינים מקדמיים, קביעת קדמי משפט נוספים לבירור ביצוע הצווים המבוקשים משמעותה המעשית היא תחילת שמיעת ההוכחות רק בשנת 2013 ומתן פסק דין רק אי שם בשנת 2015 תוך גרימת עינוי דין נוסף לצדדים, להוצאות ולנזק מיצרפי גם ליתר הצדדים בתיקים אחרים הממתינים לתורם וכן למערכת המשפט בכללותה, אשר מתויגת חדשות לבקרים כמערכת המתנהלת בעצלתיים, מעכבת בירור סכסוכים ופסקי דין וגורמת לסחבת ולעינוי דין.

כמובן שלכל צד תישמר הזכות לטעון בסיום ההליך שצד שכנגד שלא גילה ולא הביא מסמך מסויים, והדבר פועל לרעתו בהתאם לפסיקה הן לגופו של עניין והן כ"נזק ראייתי".
כמו כן ניתן יהיה לטעון לעניין הסחבת הדיונית לעניין שיעור הוצאות המשפט בסיום ההליך.

אשר על כן, הנני רואה לנכון לדחות את הבקשות בעניינים מקדמיים, להצהיר ש"תם קדם המשפט" ולקבוע שהתיק בשל להוכחות.

משלא השכילו הצדדים להגיע להסדר בהליכי הגישור ולא מצאו לנכון להסמיך את בית המשפט להכריע בסכסוך על דרך הפשרה, אין מנוס מלהכריע בתיק זה לפי בעקרון של "ייקב הדין את ההר" (מסכת סנהדרין דף ו' עמ' ב').
אני מורה, כי כל העדויות הראשיות בתיק זה, תוגשנה בתצהירים:
תצהירי התביעה יוגשו לא יאוחר מיום 25.5.2012.
תצהירי ההגנה יוגשו לא יאוחר מיום 25.7.2012.
תצהירי צד ג' יוגשו לא יאוחר מיום 25.9.012.
כל מסמך שצד רוצה להסתמך עליו יצורף לתצהירים, שאם לא כן , לא יתקבל כמוצג בתיק. כל עמוד מהמסמכים המצורפים לתצהיר יסומנו מספרית ממס' 1 והילך.
הגשת תצהירים כאמור לעיל איננה מותנית בקבלת תצהירי הצד שכנגד.
כל התצהירים יוגשו עם העתקים ישירות לצד שכנגד, למעט תצהירי חוקרים שיוגשו מייד בתום פרשת ראיות התביעה.
העדים יחקרו אך ורק בחקירה נגדית וב"כ הצד שהגיש תצהיר או חוות דעת אחראי להופעת המצהיר לחקירה ללא זימון נוסף, אלא אם כן הצד שכנגד ויתר על החקירה הנגדית.
עד שאינו בשליטת בעל הדין ויסרב למסור תצהיר, יוזמן ע"י ביהמ"ש עפ"י בקשה מפורטת על הניסיונות שנעשו לשכנע את העד למסור תצהיר. הבקשה תוגש תוך 14 יום מעת הסירוב ולא יאוחר מאשר 30 ימים לפני מועד הדיון.
כל התנגדות לסעיף או מסמך שצורף לתצהיר, תוגש תוך 15 יום מקבלת התצהיר והצד שכנגד יגיב להתנגדות תוך 7 ימים לאחר מכן.
הצדדים יהיו מוכנים לסיכומים בעל פה באותו יום.

הנני קובע את התיק להוכחות ליום 23/10/012 שעה 12:00, עד סוף היום .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח חיים רצח

 2. ביטוח חיים בשואה

 3. ביטוח חיים מחלת לב

 4. ביטוח חיים התיישנות

 5. התיישנות ביטוח חיים

 6. מצג שווא ביטוח חיים

 7. ביטוח חיים תעודת פטירה

 8. ביטוח חיים נכות מתאונה

 9. אוטם שריר הלב ביטוח חיים

 10. ביטוח חיים ניתוח מעקפים

 11. ביטוח חיים במקרה התאבדות

 12. ביטוח חיים למשכנתא התאבדות

 13. ביטוח חיים משכנתא התיישנות

 14. אחריות הבנק להעדר ביטוח חיים

 15. התיישנות פוליסת ביטוח חיים

 16. אי גילוי מידע מהותי ביטוח חיים

 17. אי אישור ביטוח חיים לפני פטירה

 18. אי גילוי בהצהרת בריאות בביטוח חיים

 19. אי גילוי מחלות קודמות בהצהרת בריאות

 20. ביטוח חיים ביטול פוליסה כוונת מרמה

 21. האם במועד עריכת הסכם ההלוואה נערך למנוחה ביטוח חיים בגין ההלוואה ?

 22. ביטוח חיים - האם פירעון יתרת הלוואה עקב מקרה מוות מזכה בהשבת פרמיות ?

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון