ביטוח מקיף לרכב ירידת ערך


1. עניינה של תביעה זו הוא שיעור ירידת הערך בגינה זכאי התובע לפיצוי מהמבטחת שלו בביטוח מקיף לרכב.

2. רכבו של התובע עבר תאונה ביום 15.7.03. שמאי מטעם המבטחת אשר נקרא לבדוק את הרכב מצא את הממצאים הבאים:

"מכסה מנוע, מגן קדמי, פנסים ראשיים, כנף קדמית ימנית, ביטנה לכנף, כונס למאוורר, גשר עליון בחזית, מעבה מזגן, פח חזית תחתון, צינור מים תחתון, חגורת בטיחות נהג וקורה תומכת מצננים נעקמו ונשברו והיה צורך להחליפם.
קורת שילדה קד ימנית ודופן פנימית ימנית נעקמו והיה צורך לישרם ולתקנם."

ראה בדיקת הנזקים בחוות דעתו נספח א' לתביעה.


עלות תיקון הנזקים עמדה על 12,563 ₪ אשר מהווים 32.92% משווי הרכב עובר לתאונה.

3. השמאי העריך את ירידת הערך שנגרמה לרכב בתאונה ב – 4.3% וסה"כ 1,892 ₪.

4. כעבור כשנה ומחצה ביקש התובע למכור את רכבו. אזי הסתבר לו כי לרכב נגרמה פגיעה בשלדה וניסיונותיו למכור את הרכב בשוק החופשי עלו בתוהו. בצר לו נאלץ התובע למכור את הרכב במסגרת עסקת טרייד אין ובשווי מופחת וסה"כ בסך –22,500 ₪.

5. התובע פנה לקבלת חוות דעת שמאי מטעמו. השמאי זיו גולדשטיין קבע כי לרכב ירידת ערך בשיעור 24.5%. סה"כ ירידת הערך על-פי חוות דעתו של אותו שמאי עומדת על - 9,898 ₪.

התובע תובע את ההפסד הממשי שנגרם לו כתוצאה מהמכירה, הפסד שעולה בהרבה אף על חוות דעת השמאי מטעמו. לטענתו על הנתבעת לפצות אותו בירידת הערך המסחרית של הרכב ולא בירידת הערך הטכנית. לביסוס טענתו מצרף התובע פסקי דין.

6. הנתבעת טוענת מנגד כי מבדיקת השמאי עלה כי ברכב ליקויים ונזקים נוספים שאינם תולדת התאונה. נציגת הנתבעת לא יכלה להצביע על אותם נזקים.


7. ראשית יש לציין כי פסקי הדין עליהם מבקש התובע לסמוך טיעוניו אינם עוסקים במערכת היחסים שבין מבוטח למבטח אלא בין ניזוק למזיק. על פי הדין על המזיק חלה חובה להשיב את מצבו של הניזוק לקדמותו ומכאן שעליו לפצותו בשיעור הנזק הממשי שנגרם לו בפועל.

חובה זו אינה עומדת אוטומטית בבסיס היחסים החוזיים שבין מבוטח למבטחת, גם אם יהיו מקרים שחוזה הביטוח יכסה את מלוא הנזק או יקבע מנגנון של פיצוי מלא. יחד עם זאת אין להתעלם מחובת השיפוי שמוטלת על המבטח מכוח הפוליסות התקניות. לעניין זה ראה דבריו של כב' הנשיא שמגר בפסק הדין בעניין רע"א 3577/93 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אהרון מוריאנו, פ"ד מח' (4) 70.

ועם עסקינן בשיפוי הרי שלא ניתן לדבר על ירידת ערך תיאורטית בלבד.

8. במקרה שלפני קבע השמאי מטעם הנתבעת את ירידת הערך מבלי לנמק את הסיבות שהביאו אותו לקבוע דווקא שיעור זה של ירידת ערך ראה עמ' 5 לחוות דעתו.

9. אין חולק כי הפגיעה ברכב בתאונה היתה קשה ומשמעותית. ירידת הערך שקבע השמאי אינה מתיישבת עם הנזקים שנמצאו ברכב כפי שהגדירם שמאי הנתבעת בעצמו.


10. מנגד אין להתעלם מן העובדה כי מאז התאונה ועד מועד בדיקתו של הרכב על ידי שמאי מטעם התובע עבר פרק זמן נכבד של שנה וחצי בו עשה התובע שימוש ברכבו.

כך גם לא בא הסבר מדוע מצא השמאי גולדשטיין לקבוע 10% ירידת ערך בגין: "תיקון ללא עיבוד סופי". השמאי לא הפנה לתמונות ספציפיות אשר ילמדו על אותו תיקון קלוקל וגם לא ברור מדוע נאות התובע לקבל במצב זה את רכבו מהמוסך.

11. עוד ראיתי להביא בחשבון כי התובע מכר את רכבו במסגרת עסקת טרייד אין שבה מקבל המוכר סכום נמוך מזה שהיה מקבל בעסקה רגילה . התובע לא הציג ראיות על ניסיונותיו הכושלים למכור את רכבו למעט דו"ח הבדיקה של מכון הרישוי.

12. בשוקלי כל אלה ראיתי להעמיד את שיעור ירידת הערך שנגרמה לרכב כתוצאה מהתאונה מיום 15.7.03 על 12.5% נוספים מעבר לשיעור ירידת הערך שקבע השמאי מטעם הנתבעת.

לאור שוויו של הרכב במועד המכירה עומד שיעור התוספת על 5,050 ₪.

13. התובע נדרש להוצאות על מנת לבסס תביעתו ובעיקר לחוות דעת שמאי. ראיתי להעמיד את הוצאותיו של התובע לרבות התייצבותו לדיוןאגרת בית משפט וכו' על סך 1,700 ₪.

14. סוף דבר

הנתבעת תשלם לתובע סך של – 6,750 ₪ וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

ניתנת לנתבעת אורכה להסדרת התשלום למשך 21 יום מהיום.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון