ביטוח משכנתא שריפה

זוהי תביעה על סך 16,697 ₪ בטענה שהנתבעת הפרה את התחייבויותיה לאחר אירועה מיום 28/12/06 שיפורט להלן.

בכל הזמנים הרלבנטיים לאירוע, דירת התובע היתה מבוטחת במסגרת ביטוח משכנתא של בנק לאומי למשכנתאות על ידי הנתבעת, בביטוח מבנה.

בתאריך 28/12/06, ארעה שריפה בדירת התובע.

עם קבלת הודעת השריפה נשלח שמאי מטעם חברת הביטוח, מר עובד אופיר, לשום את נזקי התובע.

בהתאם לחוות דעת השמאי, הנתבעת פיצתה את הנתבע בסך של 9681 ₪ בערך שיפוי ובניכוי השתתפות עצמית. בנוסף, הנתבעת שילמה סך של 1693 ₪ עבור אגרת הכבאות ועם קבלת התביעה, השלימה הנתבעת סך של 600 ₪ עבור הדיור החליפי סך של 1500 ₪ עבור תשלומי מע"מ על עבודות השיפוץ שבוצעו בדירת התובע.

סך הכול שולם לתובע סך של 13174 ₪ בערך כינון.

המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת גובה הפיצוי ששולם לתובע והיקף הכיסוי הביטוחי.

טענות הצדדים

לטענת התובע, הנתבעת שילמה עבור חלק מעבודות השיקום שבוצעו תשלומים מופחתים, לגבי חלק אחר היא טענה שאין בפוליסה כיסוי עבורם.

עם קבלת כתב התביעה הנתבעת שילמה בתאריך 10/09/07 סך של 1,500 ₪ לתובע עבור תשלומי מע"מ על העבודות שבוצעו בדירתו.

לכן, הטענה ששולמו סכומים מופחתים עבור עבודות הקבלן כמתואר בסעיפים 1.1 עד 1.5 ובסעיפים 1.8 ו-1.10 לכתב התביעה אינן רלוונטיות יותר משבוצע התשלום.

ניקוי הדירה מפיח :


בסעיף 1.11 לטבלה שצירף התובע לכתב התביעה, ניתן לראות כי הנתבעת לא שילמה עבור ניקוי הדירה מפיח.

לטענת הנתבעת, השמאי כלל בחוות דעתו את ההוצאות בגין ניקוי הדירה מפיח בסעיפים אחרים, אך לא באופן נפרד כך שהתובע אינו זכאי לתגמולי ביטוח עבור נזק זה בנוסף.

עבודות הצבע

בסעיף 2 לטבלה שצירף התובע לתביעתו, ניתן לראות כי הצעת הקבלן עבור צביעת סלון, מעבר, חדר שינה ומרפסת עמדה על סך של 2160 ₪ אך שולם על ידי הנתבעת על פי דו"ח השמאי סך של 1000 ₪ בלבד.

לטענת הנתבעת, אושרו עבודות צבע על בסיס עלות תיקון צבע נקודתי בלבד, במוקדי נקודות ההסתעפות, בהתאם לעיקרון השבת המצב לקדמותו.

הוצאות בדיקת לוח החשמל

התובע טוען כי הוא שילם סך של 443 ₪ לחברת החשמל עבור בדיקת לוח החשמל וכי הנתבעת לא שילמה לו עבור
הוצאה זו.

לטענת הנתבעת, הוצאה זו כלולה בסעיף עבודות החשמל אותם אישר השמאי בחוות דעתו ולכן התובע אינו זכאי לתגמולי ביטוח עבור נזק זה בנפרד ובנוסף.


דיור חלופי

התובע צירף לתביעתו קבלות המעידות על כך שהוא שילם סך של 1936 ₪ עבור דיור חלופי לתקופה של 8 לילות. אך בתאריך 7/08/07, הנתבעת שילמה לתובע סך של 600 ₪ בלבד עבור הדיור החילופי, בהתאם להערכת השמאי בחוות דעתו.

לאור כל האמור לעיל, עולה כי הנתבעת שילמה תגמולי ביטוח לתובע עבור ההוצאות שפורטו עד כה, בהתאם לחוות הדעת שערך השמאי מטעמה.

התובע מסתמך על הצעת המחיר שניתנה לו על ידי הקבלן ושאושרה לטענתו על ידי השמאי בעל פה.

הקבלן אינו שמאי ולא ניתן להסתמך על הצעת המחיר שהוא ערך בלבד להוכחת עלות התיקון הסבירה, אין תימוכין לכך שזוהי ההוצאה הסבירה לתיקון הנזק ואין תימוכין לטענה כי הצעה זו, בפן הכספי, אכן אושרה ע"י השמאי חוות דעתו של השמאי היא הקובעת לעניננו.

בהעדר תשתית ראייתית מספקת אודות העלויות, התובע אינו זכאי לתגמולי ביטוח נוספים בכל הקשור להוצאות שפורטו לעיל.

בנוסף, יש לדחות את התביעה בגין כלכלה והפסד ימי עבודה מאחר שנזקים אלה לא פורטו ולא הוכחו על ידי התובע, ואין בפוליסה כיסוי ביטוחי בגינם.

הנזקים שנגרמו לשכן / הנזק לרכוש המשותף

המחלוקת העיקרית היא בשאלת היקף הביטוח והאם הוא כולל נזקי צד ג'.

לטענת התובע, דירתו מבוטחת על ידי הנתבעת בבטוח "מקיף מבנה מגורים" במסגרת ביטוח משכנתא של בנק לאומי למשכנתאות ולכן הינו זכאי לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לצד ג' ולרכוש המשותף.

לטענת הנתבעת, מדובר "בבטוח מבנה אגב משכנתא" לדירת התובע בלבד כך שכיסוי הנזקים שנגרמו לצד ג' ולרכוש המשותף אינם כלולים במסגרת הבטוח של התובע.

חברות ביטוח נוהגות להשתמש בפוליסות סטנדרטיות ולצרף להן רשימה הכוללת את פרטיו האישיים של המבוטח.

במקרה דנן לא צורפה כל רשימה המאפשרת לראות את שם המבוטח או את תקופת הבטוח דנן.

התובע צירף לתביעתו מסמך מתאריך 29/06/98 המעיד על כך שהביטוח שניתן לו על ידי הנתבעת במסגרת בטוח משכנתא של בנק לאומי היה בתאריך זה ביטוח "מקיף מבנה מגורים".

בנוסף, בשיק שנשלח לתובע על ידי הנתבעת בינואר 2007 ניתן לראות כי רשום ליד מספר הפוליסה של התובע "מקיף-מ".

נטל ההוכחה והווידוא מוטל על המבטחת (הנתבעת). אם אכן ארע שינוי בפוליסה חדשה בהשוואה לפוליסה קודמת, על הנתבעת לוודא שהמבוטח (התובע) מודע לשינוי ומסכים לו.

טענותיה של הנתבעת על מנת להתעלם מתשלום תגמולי ביטוח בגין הנזקים שנגרמו לצד ג' ולרכוש המשותף אינן מבוססות. הנתבעת לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה.

מדובר בשינוי משמעותי ומהותי בכיסוי הביטוחי . הפוליסה התחדשה מידי שנה ועת חל שינוי, יש להודיע למבוטח אודות השינוי ואין להסתפק בהצגת פוליסה חדשה שאיננה כוללת כיסוי ביטוחי כפי שהיה נהוג משך שנים.

היה על המבטחת לוודא כי המבוטח יודע אודות השינוי וליידעו על מנת שידאג לכיסוי ביטוחי, בגין אותו חלק, ע"י מבטח אחר באם יחפוץ בכך ואין לקבל מצב בו המבוטח נותר ללא ידיעה מפורשת אודות שינוי כה מהותי ושהמבטחת תתנער מאוחר יותר מקיומו של כיסוי ביטוחי שהיא לא טרחה לידע את מבוטחה אודות צמצומו.

גובה הנזק


נזקים שנגרמו לרכוש המשותף:671+862 = 1533 ₪.

נזקים שנגרמו לשכן:5094 +100 = 5194 ₪.

סך כל הנזק המוכח: 6727 ₪.

סכום זה על הנתבעת לשלם לתובע בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 18/7/07 ועד התשלום המלא בפועל.

בנסיבות אלו, על הנתבעת לשאת בהוצאות התובע בגין הליך זה בסך 200 ₪ להיום.

הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 יום, שאם לא כן ניתן יהיה לנקוט הליכי הוצל"פ לשם גבייתם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח שריפת רכב

 2. ביטוח שריפה חשמל

 3. ביטוח שריפה בחנות

 4. ביטוח שריפה בבניין

 5. ביטוח משכנתא שריפה

 6. אחריות על שריפת עצים

 7. אחריות בנזיקין לשריפה

 8. אחריות על שריפה בפרדס

 9. ביטוח שריפה התיישנות

 10. אחריות קיבוץ על שריפה

 11. אחריות על שריפה שהתפשטה

 12. אי התקנת מערכת גילוי אש

 13. אחריות לשריפה בבית משותף

 14. אחריות על שריפה בארון חשמל

 15. ביטוח שריפה נזקי צד שלישי

 16. ביטוח שריפה בגלל טלוויזיה

 17. אי חידוש אוטומטי ביטוח שריפה

 18. פוליסת ביטוח שריפה באוטובוס

 19. חובת הגילוי ביטוח נזקי שריפה

 20. אחריות השוכר כלפי המשכיר לשריפה

 21. אחריות חברת החשמל לשריפה בגלל קצר

 22. ביטוח שריפה חובת הגילוי של המבוטח

 23. נזקי גוף בעקבות שריפה עקב פיצוץ גז

 24. תובענה שעניינה נזק נטען למוצרי טקסטיל עקב שריפה

 25. נזקי רכוש - שריפה ברכב חונה שגרמה לשריפת רכב שחנה לידו

 26. הפרת הוראות סעיף 3 לחוק למניעת שריפות בשדות - תביעה להשבת קנס מינהלי

 27. שריפה במספר מוקדים שונים של חורש טבעי במרכז הכרמל אשר גרמה בין היתר לשריפה בבניין

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון