ביטוח נזילת מים


1 .במועד הרלוונטי לתובענה ביטחה התובעת, חברה מוגבלת במניות העוסקת בענייני ביטוח, מבנה שהיה בחזקת חברת מפרם סוכנויות בע"מ (להלן: המבטחת ומפרם בהתאמה) ושימש לה כמחסן, בו אוחסנו חלקי חילוף לטרקטורים ולמכוניות (להלן: המחסן).

ביום 20.2.05 אירעה הצפה במחסן ונגרם נזק לתכולה. ביום 19.4.07 שילמה המבטחת למפרם תגמולי ביטוח בסך 18,444 ₪. כן שילמה ביום 8.5.05 סך של 1,732 ₪, שכר טרחת השמאי שבדק הנזק.

בהליך דנן תובעת המבטחת שיפוי מאת חברת מטליקה זיווד בע"מ (להלן: מטליקה), האחראית לטענתה להצפה ולנזק שנגרם בעקבותיה.

כתב התביעה הוגש בסדר דין מהיר. על כן תהא ההנמקה תמציתית, כמצוות הדין.

2 .עיקר המחלוקת נטושה בסוגיית החבות. בנוגע לנזק, אין הנתבעת חולקת על הסכומים ששולמו כתגמולי ביטוח וכשכר טרחת שמאי ברם לדעתה נוכח לשון סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981 אין להשית על נתבע בתביעת תחלוף את שכר טרחת השמאי, שאינו בבחינת תגמולי ביטוח.

אמנם נכון, אין מבטח זכאי להשבת הוצאות אלו מכח דיני התחלוף אלא משום שעלות שכר טרחת השמאי מהווה חלק מהוצאות המשפט (ראה בסוגיה בע"א 2906/01;ע"א 3049/01;ע"א 3139/01 וערעורים שכנגד עיריית חיפה ואח' נ' רשות הניקוז עמק זבולון ואח' עמ' 72 - 74 (פורסם) [2006].


אם ייקבע אפוא כי מטליקה אחראית לנזק שנגרם למפרם, תהא זכאית המבטחת כי במסגרת פסיקת הוצאות משפט ייפסק לטובתה שכר טרחת השמאי שבדק את הנזק.

3 .לגרסת מפרם, שהמבטחת באה בנעליה, מקור ההצפה במפעל מטליקה הסמוך. האחרונה מנהלת מפעל לייצור חלקי זיווד אלקטרוני לחברות היי-טק ובמועד הרלוונטי היה מפעלה ממוקם בשכנות למחסן. בין שני בתי העסק הפריד קיר בלוקים משותף.

4 .גרסת המבטחת מושתתת על עדויות מר עמנואל קרני, מחסנאי לשעבר של מפרם, אשר בהגיעו לעבודה גילה את ההצפה, ועל חוות דעת השמאי שביקר ביום האירוע בשני בתי העסק.

5 .לגרסת המחסנאי, ביום 20.2.05 הגיע למחסן בשעה 07.00 בערך וגילה כי המחסן מוצף מים. לפי תצהירו, נכנס לעסק השכן (מטליקה) וראה כי "עובדיה גורפים מים החוצה מאזור הקיר במשותף לה ולמחסן" וכי "עובדי הנתבעת [מטליקה] מסרו לי כי היתה במקום נזילת מים" (ראה סעיפים 3 ו-4 לתצהיר ת/1).

6 .בעדותו הוסיף, כי ניגש למטליקה רק לאחר שחיפש את מקור המים וראה כי הקיר המשותף רטוב (עמ' 5 ש' 3 – 4); כי מסר את אשר שמע מעובדי מטליקה למנהל המחסן, וכי אינו יודע מיהם עובדי מטליקה איתם שוחח. בזמן אמת היכרותו עמם היתה שטחית והסתכמה בברכת שלום הדדית (עמ' 5 ש' 13 - 26).

7 .מחוות דעת השמאי ומעדותו לפניי עולה כי אין השמאי יודע מה למעשה גרם לנזילה. הוא מעלה השערה, אשר אינה מבוססת על ממצאים בשטח, לפיה מקור המים במטליקה.


8 .אין חולק, כי עבודת הייצור במפעל מטליקה כרוכה בין היתר בצינון מרכיבים מתכתיים ולשם כך היו בשטחו, אם כי מרוחק מהקיר המשותף עם המחסן "אמבטיות מים" מהן נזלו מים אותם היו גורפים החוצה (ראה סעיף 4 לתצהיר נ/1 וכן בעמ' 20 ש' 14 - 21).

9 .עוד אין חולק, כי בסמוך לקיר המשותף נמצאה מכונת השחזה, ובה מכל מים אשר נועדו לקרר את החלק שמשחיזים
(עמ' 20 ש' 1 - 4). צילום המכונה מצוי בדפי התמונות, מוצג ת/3, הדף השלישי. כדברי מנהל מטליקה "אם תשפכי את המכל אין שום סיכוי שיציף את המבנה ממול" (עמ' 20 ש' 4). ואכן, מהתבוננות בצילום ניתן להיווכח כי המכל קטן ממדים, וכמות המים הנאגרת בו אינה מספקת לגרימת הצפה בתוך מטליקה וודאי שלא בבית העסק השכן.

10 .גרסת העד קרני לפיה ראה עובדי מטליקה גורפים מים לא נסתרה. מנהל מטליקה אף אישר כי מידי פעם יש צורך לעשות כן, אך זאת בשל מים הנוזלים מאמבטיות המים, המרוחקות כאמור מהקיר המשותף. היות שהעד קרני העיד אך ורק כי ראה עובדים הגורפים מים מתוך מטליקה בלא שידע מהו מקור המים ומאחר שפעולה זו לא היוותה דבר חריג, אין להסיק על סמך גריפת מים בלבד, כי מקור ההצפה במטליקה.

11 .גם טענתו, כי שמע מעובדי מטליקה על אירוע נזילת מים אינה יכולה לסייע למבטחת, שכן המדובר בעדות שמיעה שאינה קבילה. ואם ייאמר כי העדות קבילה, ממילא ערכה הראייתי שואף לאפס.

אמנם נכון, גם בחוות דעת השמאי צוין, כי נמסר לו שעובד מפרם שמע על נזילת מים במטליקה. ואולם, לא זו בלבד שהפעם המדובר בעדות "שמועה מן השמועה" שאיש לא טרח לבדקה אלא שבניגוד לגרסת העד קרני, שרק שמע על נזילה, בחוות הדעת נאמר כי הנזילה כבר תוקנה.

12 .מעדות העד קרני לא ניתן לקבוע ממצא לפיו מקור ההצפה במפעל מטליקה. מכיוון שכך, אין לתביעה על מה שתסמוך, שהרי בנוגע לנסיבות ההצפה אין לחוות דעת השמאי ערך. הוא עצמו ציין, שדבריו ביחס למקור ההצפה אינם אלא הנחה גרידא (ראה האמור בסעיף 4 לחוות דעתו, פסקה שלישית וכן בעמ' 14 ש' 23 - 24). מעבר לכך, עבודתו הצטיירה כלא מעמיקה, כך שלו הגיע למסקנה נחרצת לא ניתן היה להסתמך עליה ממילא.

13 .השמאי נמנע מלבדוק את אמיתות המידע שנמסר לו ולא עשה כל ניסיון לאתר את עובדי מטליקה על מנת לוודא את אמיתות השמועה; בביקורו במטליקה לא חיפש את התיקון שנעשה לדבריו ולא בדק את אזור אמבטיות המים כדי לאשש או לשלול את טענת אנשי מטליקה.

כמו-כן, לא בדק כדבעי מקור מים אפשרי במחסן. אמנם נכון, בעדותו ציין כי ניגש למפעל מטליקה רק לאחר שמבדיקתו במחסן הגיע למסקנה שמקור ההצפה אינו בו. עם זאת, קשה לקבל גרסה זו, הן בהיותה עדות כבושה אשר נשמעה לראשונה כארבע שנים לאחר ביקורו במחסן והן משום שמאז בדק אתרים רבים לצורך עבודתו וערך מספר רב של חוות דעת, ולא שמענו כי המקרה הנדון היה בעל מאפיינים ייחודיים בעטיים זכר את פרטיו טוב יותר.

מעבר לכך, נוכח כמויות המים שהצטברו במחסן אין זה סביר שעובדי מטליקה הספיקו עד השעה 7.00 בבוקר לתקן את מקור הנזילה ולגרוף החוצה כמויות מים ניכרות. מה גם, שהשמאי סבר כי מקור ההפצה במכל המים של מכונת ההשחזה, ואין זה מתקבל על הדעת כאמור שהמים שנאגרו בו מסוגלים להציף את בית העסק השכן.

על כך ניתן להוסיף, כי לפי חוות דעת השמאי חלחלו למחסן מי צינון של רכיבי מתכת. בדיקה פשוטה של מי ההצפה במחסן יכולה היתה לגלות אם הכילו חלקיקי מתכת שמקורם באותם רכיבים.

השמאי גם לא בדק כיצד חלחלו המים, אם בכלל. הוא עצמו העיד, כי סימני הרטיבות שנראו בקיר המחסן הצביעו אך ורק על כך שמים "..הגיעו מהרצפה ועלו לקיר. בתכונה של נימיות.." (עמ' 18 ש' 3 -4).

14 .אין אלא להסיק, כי לאחר שהסתבר לשמאי כי בתהליך הייצור במפעל מטליקה משתמשים במים, כיוון את חציו לכיוונו ועל ידי כך נמנע מלבדוק כדבעי מקורות אפשריים של מים במחסן עצמו, כגון ברז מים שנשכח פתוח למשך לילה תמים ולאו דווקא כשל בצנרת.

15 .למותר לציין, כי אם אמנם מקור ההצפה נעוץ בתקלה אצל מטליקה, אין הסבר מדוע תבחר האחרונה להתכחש לה, שהרי יחסית אין המדובר בשיעור נזק גבוה וממילא לה ביטוח אחריות בר תוקף. וגם אם נניח שלמנהלי מטליקה היו מניעים עלומים להסתיר תקלה אשר אירעה במפעלם, הרי לעובדיה לבטח לא היה עניין בכך.

16 .התובעת לא הניחה אפוא תשתית עובדתית לביסוס תביעתה.

התובענה נדחית אפוא בזאת.

התובעת תשא בהוצאות הנתבעת בסך כולל של 4,000 ₪.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון