ביטוח צמחי נוי


1.רקע עובדתי
א.קיבוץ אורטל שוכן בצפון רמת הגולן. תחום פעילותו כולל משק חקלאי מגוון המבוסס בעיקרו על מטעי נשירים (להלן: "הקיבוץ").

ב.הקיבוץ שתל בשנת 2000, שטח של 22 דונם עם פרחי ספארי סן סט. ובשנת 2003 הכשיר חלקה נוספת בת 40 דונם לפרחים אלו.

ג.בעיצומו של חודש 12/04, בין המועדים 17 ל- 19, צנחו הטמפרטורות בצפון רמת הגולן אל מתחת לאפס.

ד. חלקות הפרחים ממוקמות כמו רוב שטחי המשק, בגובה של 900 מ' מעל פני הים. בגובה זה הגיעו הטמפרטורות במועדים אלו, עד לכדי מינוס 7 מעלות צלזיוס. טמפרטורות נמוכות אלו שררו במשך שעות הלילה והתארכו למשך שלושה לילות רצופים.

ה.הטמפרטורות הנמוכות גרמו לפרחי הספארי סנסט נזקים בלתי הפיכים. הניצן והעלים החלו להתייבש וכעבור מס' ימים העלים התייבשו ונשרו ולמעשה הפרחים שנפגעו לא היו ראויים לשיווק (להלן: "האירוע").

ו.הקיבוץ הינו מגדל אשר נוהג לבטח מזה שנים את ענפי הגידול השונים שברשותו אצל הנתבעת, חברה ממשלתית בעל רשיון מבטח עפ"י חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התש"א – 1981, אשר מתמחה בביטוח נזקי טבע בחקלאות.

ח.ב- 12/04 משהתברר לקבוץ, כי פרחיו ניזוקו, פנה בבקשה לנתבעת שתשלח שמאי לקביעת היקף הנזק. שמאי מטעם הנתבעת בדק החלקות והעריך החוסר בשתילים אך בסמוך לאחר ביקורו הודיעה הנתבעת לקבוץ כי הפוליסה אינה בתוקף כי הפרמיה לא שולמה.

2.סלע המחלוקת
א.האם שלם הקיבוץ עבור רכישת פוליסת ביטוח עבור פרחי נוי לשנת 5 - 2004 ובאיזו דרך.

ב.לטענת הנתבעת, הקיבוץ לא שלם עבור הפוליסה ואי תשלום הפרמיה משמעו אי קיבול של הצעת הביטוח של הנתבעת על ידיו והכיסוי הביטוחי לא נכנס לתוקף. זאת כאמור מפורשות בחוזה הביטוח ובכל מסמך שהוחלף בין הנתבעת למגדלים – עד האחרון שבהם – כי תשלום הפרמיה הינו תנאי לכניסת הביטוח לתוקף. גם בשנים הקודמות, כמו גם בעונה הנדונה, הכיסוי הביטוחי לא יצא לדרכו לפני ששולמה הפרמיה במלואה.

ג.לטענת הנתבעת, תשלום דמי הביטוח מהווה תנאי מהותי לכניסתו של הכיסוי הביטוחי לתוקף, והקיבוץ היה מודע לכך ואף פעל בשנים שקדמו לעונה הנדונה לאור זאת, כששילם את מלוא פרמיות הביטוח מראש. משדמי ביטוח צמחי נוי לעונה הנדונה לא שולמו, לא נכרת חוזה ביטוח בר תוקף בין הצדדים ועל כן אינה חבה בפיצוי נזקי הקיבוץ.

3.רכישת פוליסת ביטוח
א.אין מחלוקת, כי הקבוץ רכש אצל הנתבעת פוליסות לביטוח פירות ופרחי נוי שנים עד לאירוע ולאחריו.
מר דידיה אבקסיס גזבר הקיבוץ העיד:
"אני לא זוכר שנה שלא היה ביטוח" (עמ' 16 לפרוטוקול שורות 4-5) "זו אקסיומה, קיבוץ אורטל שונא סיכון ומבטח הכל. אנו משלמים לכולם והנחת היסוד שהפרמיה משולמת" (עמ' 6 לפרוטוקול שורות 28-29). "לא היה מצב שאמרנו שלא נעשה ביטוח" (עמ' 7 שורה 2).

ב.גם מר עמוס צור, איש השווק ומכירות של הנתבעת בצפון שהתנהל גם מול הקיבוץ, לא סבר שהקיבוץ המבטח את
כל הגידולים אצל הנתבעת ומשלם מידי עונה מאות אלפי שקלים פרמיות, לא התכוון לבטח גם את הפרחים (עמ' 27 לפרוטוקול שורות 28-29).

ג.1) ואכן ביום 21.7.04 שלחה הנתבעת לקיבוץ טופס הזמנה לקבלת הצעה לביטוח צמחי נוי לעונת 5 – 2004 (נספח ב' לנ/1), כשהקיבוץ אמור לבחור בין בטוח מורחב לבטוח בסיסי.

2) ביום 28.7.04 שלח הקיבוץ לנתבעת שתי הזמנות לקבלת הצעות ביטוח שונות: הראשונה לביטוח מורחב של 2 חלקות (ללא החלקה הצעירה של 43 דונם) לבטוח מספר פרחים מסויים עם שתילים והשניה לבטוח 3 חלקות (כולל החלקה הצעירה) לבטוח מספר פרחים שונה וללא שתילים (למעט בחלקה החדשה). (נספחים ד'-ה' לת/1).

3) ביום 3.8.04 שלחה הנתבעת לקיבוץ שתי הצעות ביטוח. אחת לבטוח בסיסי עם שנוי מספר הפרחים ליבול הנורמטיבי המהווה תנאי לסוג בטוח זה והשניה לבטוח מורחב (נספח ד' לנ/1).

4) בין הצדדים מתנהלות שיחות טלפון כדי לשנות גם הפעם את ההצעות שנשלחו ע"י הנתבעת (סע' 13 לנ/1 ועמ' 7 לפרוטוקול שורה 27).

5) וביום 9.8.04 נשלחה שוב הצעת בטוח ע"י הנתבעת שלכאורה זהה להצעה הראשונה מ- 28.7.04 אך היא כוללת 3 חלקות (עמ' 21-22 לפרוטוקול נספח ה' לנ/1).


ד.לאור כל האמור לעיל, ברור כי לא ניתן לקבל טענת הקיבוץ, כי היה מדובר בחידוש אוטומטי של בטוח משנה קודמת ואכן גם גזבר הקבוץ הודה, בניגוד לאמור בסעיף 9 לתצהירו, כי:
"לשאלתך האם בכל שנה בטוח הפרחים היה זהה לבטוח הפרחים בשנה שקדמה לו – לא.
לשאלתך, אם החלקות המבוטחות השתנו, היבול המבוטח השתנה, סוג הביטוח השתנה – כן.
... קבלנו בטוח על בסיס שנה קודמת וזה לא התאים כי הגדלנו שטח והיו שטחים שרצינו לבדוק אפשרות להקטין, פשוט בקשנו חלופה.
התכוונו לבטח מה שהתאים לנו ולכן בקשנו לבדוק. בקשתי חלופה שמתאימה לי לאותה שנה" (עמ' 7 לפרוטוקול שורות 7-12).
"אתה אומר שלזה התכוונת כשאמרת פינג פונג (כמפורט בסעיף ג' לעיל – מ.ש.) שהמשכנו באותם נתונים ולא היה פה חידוש אוטומטי – נכון" (עמ' 8 לפרוטוקול שורות 1-2).

"... ז"א סוג הפרמיה וההיקף הכספי, אלה היו הנתונים למו"מ. ואילו הנתונים היחידים שהיו נתונים למו"מ כי רצינו משהו שהתאים לנו לאותה שנה" (עמ' 8 לפרוטוקול שורות 4-5).

"אני לא זוכר אף שנה ששלמנו מיד והבטוח נכנס לתוקף בלי להתאים את הפוליסה" (עמ' 8 לפרוטוקול שורות 21-22).
לאור התיאור לעיל, אני דוחה, איפוא, את הטענה כי היה מדובר בחידוש אוטומטי של חוזה ביטוח קיים והתשלום היה עניין טכני בלבד.

ה.בכל ההצעות כאחת כתוב מפורשות:
"הביטוח יכנס לתוקף לאחר תשלום מלא של דמי הביטוח ובתנאי שהתשלום יתבצע לא יאוחר מהמועד האחרון הנקוב ע"ג דף חישוב זה ולא יאוחר מ- 3 ימים לפני קרות מקרה הביטוח. במידה ולא ישולמו דמי הביטוח עד לתאריך... הודעה זו והצעתך לביטוח מבוטלות ולא תהיה מבוטח בעונה זו".

ו.תנאי זה מופיע על כל שובר לתשלום שצורף לכל הצעה מההצעות שהועברו בין הצדדים: "הביטוח יכנס לתוקף 3 ימים לאחר תשלום מלא של דמי הביטוח ובתנאי שהתשלום יתבצע לא יאוחר מיום..." בכל שובר תשלום יש מועד אחרון לתשלום "שובר תשלום מונפק ל- 14 יום מיום הנפקתו. כשאני אומרת שההצעה צריכה להגיע לקנט עד 30.9 ז"א אם אתה רוצה להצטרף לבטוח זה התאריך האחרון שאתה יכול לפנות אלי.
אם פנית אפיק לך שוב תשלום ל- 14, לתשלום בטוח 14 יום כדי לא ליצור מצב של שובר תשלום פתוח שהמגדל ישלם מתי שהוא רוצה" (עמ' 23 לפרוטוקול שורות 13-17).

4.התשלום
א.גזבר הקיבוץ הודה מפורשות, כי לא שולמה הפרמיה לשנת 5 – 2004 (עמ' 8 לפרוטוקול שורה 14).

ב.הגזבר הודה כאמור לעיל באי תשלום הפרמיה ואף פנה לאנשי הנתבעת בסמוך לאחר הנזק להתחשב בקיבוץ למרות שלא היה מבוטח אותה עת וללכת לקראתו (נספח יב' ו- יג' לנ/1).
יש, איפוא, טעם לפגם בהמשך הטענות על תשלום בפועל.

ג.הקיבוץ, שנשמט ממנו שכתובע עול ההוכחה חל עליו כמוציא מחברו, לא המציא כל ראיה מהנהלת החשבונות על תשלום לנתבעת בכלל ועל בטוח הפרחים בפרט. מאידך המציא ריכוז בטוחי נזקי טבע (נספח ו' לת/1) לפיו הבטוח
היחידי שלא שולם היה עבור הפרוטאות (הפרחים) בשנת 2004. מסמך זה שהוגש ע"י הקיבוץ עצמו כמוהו כהודאת בעל דין.


ד.לטענת הקיבוץ, שלם לנתבעת דמי בטוח והיא "צבעה" אותם כרצונה לזכות בטוח אחר.
כזכור, הקיבוץ היה מבוטח ישירות אצל הנתבעת בבטוח פירות וצמחי נוי בלבד. כל יתר הבטוחים נעשו באמצעות ארגוני הקניות, מועצת הלול ויקבי רמת הגולן (עמ' 15 לפרוטוקול שורות 1-5 ונספח ו' לת/1). משמע, הטענה היחידה שיכולה להיות הינה שהקיבוץ שלם עבור צמחי הנוי אלא שהנתבעת "צבעה" התשלום עבור ביטוח הפירות.

ה.פירכותה של הטענה עולה מעדותו של הגזבר עצמו, לפיה הוא מסכים כי התשלום נעשה תמיד לפני כניסת הביטוח לתוקף ומועדי שני הבטוחים שונים בתכלית.

אפשרויות התשלום היו העברות בנקאיות, שקים או אשראי (עמ' 8 לפרוטוקול שורה 15).
"את אישור התשלום/קבלה היינו מקבלים סמוך לתשלום – בד"כ.
ב- 04, 05 העונה הנדונה בתחום הפרחים לא קבלנו קבלה, אישור תשלום. לשאלתך, אם נכון שלא שלמנו את הפרמיה לשנת 04, 05 – בדיעבד זה נכון" (עמ' 8 לפרוטוקול שורות 12-14).

"לשאלתך, באיזה חודש בשנה נכנס קיבוץ אורטל לביטוח הפירות לאו דווקא בעונה הרלבנטית – בין ינואר למרץ.
אנו נכנסים לביטוח הפרחים בין אוגוסט לספטמבר.
אתה אומר שכל אחד מהביטוחים שאנו עושים בקנט, אנו נכנסים במועד שונה – נכון...
אם התשלום נעשה בסמוך לפני הכניסה לביטוח, לשאלתך, אם אנו משלמים בשני מועדים שונים עבור שני הביטוחים האלה – נכון" (עמ' 8 לפרוטוקול שורות 23-29).
ואכן, עדת ההגנה מס' 1 צרפה קבלה עבור ביטוח הפירות לשנת 2004 מיום 9.3.04 המפרטת מספרי 10 שיקים שניתנו לפרעון מיום 3.3.04 עד 30.11.04 לפי סכומיהם כשרשום מפורשות "עבור ד.ב. (דמי ביטוח – מ.ש.) פירות 04".
(נספח ט' לנ/1).

הקיבוץ נכנס, איפוא, לביטוח הפירות במרץ ועל כן לא יכולים היו התשלומים שבצע במועד זה ל"היצבע" לזכות ביטוח הפירות שצריך היה להתחיל לנהל עליו מו"מ רק בין אוגוסט לספטמבר, כפי שנעשה בפועל.

ו.ב"כ התובע מנסה להאחז בעדותה הפתלתלה של הגב' הלמן שהעידה, כי "אתה אומר שבמצב כזה שהוא יכול לעדכן במהלך שנת הביטוח כי אז יש שינויים בגובה הפרמיות – נכון. כך שהמבוטח יהיה ביתרת חובה או זכות בספרים שלנו".
טענה זו לא נטענה בכתב התביעה או בתצהיר הגזבר ועל כן בדין טוענת הנתבעת כי מדובר בהרחבת חזית אסורה.

ז.מבלי לפגוע באמור לעיל, גם לגופה, דין הטענה להידחות. הקיבוץ לא הוכיח כי היה ביתרת זכות בשנת 2004, נהפוך הוא הוכח רק תשלום מלוא דמי הביטוח עבור הפירות (נספח ט' לנ/1) ולא הוכחו כלל שינויים.
הגזבר העיד כי: "בנשירים יש תמיד תיקוני פרמיה בין לטובה ובין לרעה וזאת כי יש כמה מועדים שאפשר להקטין את ההיבט המבוטח ולהגדיל את היבול המבוטח. או שאנו צריכים להוציא כסף או זכאים לכסף ולכן לפי הכרטיס איני יכול לדעת אלא בבדיקה מדוקדקת" (עמ' 6 לפרוטוקול שורות 17-19). בדיקה מדוקדקת כזו לא נעשתה ואם נעשתה – לא הומצאו תוצאותיה.

ח.לא זו אף זו, אלא שיתרת הזכות נוצרת רק: "בענפי רשות המגדל רוכש פוליסה לפני כניסתו לתקופת סיכון והוא יכול במהלך העונה, לדוגמא, בענף הפירות לעדכן יבולים, יכול להגדיל או להקטין את כמות היבול המבוטח. וזה אחרי שרכש הפוליסה. כנ"ל גם בפרחים" (עמ' 15 לפרוטוקול שורות 7-9).
כלומר, תנאי ליתרת זכות היא תשלום הביטוח לאותה שנה ושינוי ביבול במהלך התקופה. כל עוד לא נרכש ביטוח בכלל ולא הוכח שנוי בפרט לא יכולה היתה להיווצר יתרת זכות כלל ועיקר.

ט.לאור כל האמור לעיל, אין מנוס מהמסקנה כי הקיבוץ לא שלם עבור דמי ביטוח לצמחי הנוי בשנת 5 – 2004, שנת אירוע הנזק.

5.סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981
א.כאמור בסעיף 15 (א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 שכותרתו פיגור בתשלום:
"לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן".

פרופ' ידין בספרו חוק חוזה ביטוח (פירוש לחוקי החוזים בעריכת טדסקי) קובע כי "הכוונה המצטברת של הסעיפים 15 ו- 38 היא שאין לבטל חוזה ביטוח בשל פיגור בתשלום דמי ביטוח, אלא תוך קיום הדרישות המפורטות בסעיף 15 ולא לפי ההוראות המקבילות של חוק התרופות" (עמ' 8-67).

לפיכך, טוען הקיבוץ כי בהעדר דרישה בכתב לתשלום והודעת ביטול לא היתה הנתבעת רשאית לבטל הפוליסה, בודאי לא לאחר אירוע הנזק.

ב.לטענת הנתבעת, אין בענייננו תחולה לסעיף 15 (א') הנ"ל כיוון שהוא חל רק לאחר שכבר נכרת חוזה ביטוח ובענייננו משלא בוצע קיבול ע"י תשלום, לא השתכלל חוזה הביטוח וממילא לא חל עליו סעיף 15 (א').

ג.הקיבוץ כופר בטענות הנתבעת כשהוא חוזר על הטענה שכבר הופרכה לעיל, כי מדובר בחידוש פוליסה קיימת לביטוח צמחי נוי ועל כן אין התשלום מעלה או מוריד להבדיל מפוליסה חדשה ליבול שונה בתנאים חדשים (עמ' 7 לפרוטוקול שורות 7-12 ועמ' 8 לפרוטוקול שורות 1-2).

ד.גם הנתבעת מסכימה כי ברגיל, נכרת חוזה הביטוח עם ההסכמה בין המבטח למבוטח ותשלום דמי הביטוח הוא חוב שקם לאחר כריתתו של החוזה (ראה הרמן, דיני ביטוח, (1995) עמ' 30), אלא לשטענתה סעיף 14 (א) הקובע המועד לתשלום ניתן להתניה כפי שנעשה במפורש בענייננו כמפורט בסעיפים לעיל.
"כאשר חברת ביטוח מתנה בחוזה הביטוח כי התשלומים של דמי הביטוח הוא תנאי לכריתת החוזה, ניתן להבין כי התשלום הוא מעשה לביצוע החוזה, כלומר, דרך לקיבולו של החוזה... וכי הוא (סעיף 15 – מ.ש.) חל כאשר חוזה הביטוח נכרת כבר. אין להסיק ממנו על שלילת זכותה של חב' הביטוח לקבוע קיבול ע"י תשלום. כך למשל, תהיה חברת הביטוח רשאית לקבוע כי תוציא ביטוח (דהיינו תכרות חוזה ביטוח) רק למי שיצרף להצעת הביטוח המחאה על סכום הפרמיה" (פרידמן וכהן חוזים (1991), כרך א' עמ' 218).
"לעיתים קרובות מתנה המבטחת את כניסת החוזה לתוקף בתשלום דמי הביטוח. ניתן לטעון שהתניה זו אסורה, שכן סעיף 15 לחוק – שעליו מותר להתנות לטובת המבוטח בלבד (סעיף 39 (ב) לחוק) – קובע מנגנון לביטול החוזה במקרה של אי תשלום דמי הביטוח. אולם סעיף זה עוסק בביטול חוזה בטוח - להבדיל מקביעת תנאים לכריתתו – ואין הצדקה עניינית למנוע ממבטחת להתנות את כריתת החוזה בתשלום דמי ביטוח. לכן, כאשר מבטחת מתנה את כריתת החוזה בתשלום דמי הביטוח ייחשב התשלום לקיבול החוזה, להבדיל מחוב שיש לפרעו מכוח חוזה שנכרת קודם לכן" (ידין, שם בעמ' 5 – 204).

ה.בענייננו, הוכיחה הנתבעת במפורש כי התנתה כניסת הביטוח לתוקף בתשלום הפרמיה ומשלא שלם הקיבוץ את הפרמיה לא השתכלל חוזה הביטוח ועל כן לא חל עליו סעיף 15 (א).
בענייננו אין מדובר בביטול חוזה אלא בחוזה ביטוח שטרם נכרת בין הצדדים.

6.התראה
א.למרות שכאמור אין זו מחובתה של הנתבעת להתריע על אי תשלום דמי הביטוח בטרם נכנס החוזה לתקפו, הצהיר מר עמוס צור:

"3. בחודש אוגוסט 2004 פניתי למרכז ענף צמחי הנוי אצל התובע, מר דרור יפרח, כדי לברר את סטטוס התשלום בגין צמחי הנוי. מצוי בידי נייר שבו כתבתי, ייתכן ב- 10.8.04 'יישלח עד סוף השבוע'. כמו כן קבלתי מדרור את מס' הטלפון הנייד של הגזבר של התובע, מר דידיה אבקסיס וכתבתי אותו על גבי אותו נייר.

העתק דף אוכלוסיה לשווק פרחים וב"צ 04-05 ועליו רישומים בכתב ידי מצ"ב ומסומן כנספח ב'.

4. חלף עוד זמן מה. לאחר שהובהר לי מקנט כי טרם שולמו דמי הביטוח לצמחי נוי לעונת 2004/5 פניתי למרכז ענף הפרחים אצל התובע במהלך חודש ספטמבר כדי לברר מדוע טרם שולמו דמי הביטוח. זכור לי כי מרכז הענף אמר לי שהעביר את הטיפול בתשלום דמי הביטוח לגזבר של התובע. כן זכור לי כי במהלך חודש ספטמבר 2004 ניסיתי ליצור קשר, לפחות פעם אחת עם אותו דידיה, אך ללא הצלחה.

5. עדות לקיומן של שיחות התזכורת הללו ניתן למצוא בתרשומת שערכתי ביום 27.9.04 ובה מצויין כך...
העתק התרשומת שערך עמוס ביום 27.9.04 מצ"ב ומסומן כנספח ג'.

6. ביום 19.10.04 הודפס במרכז קנט טופס מעקב תשלומי פרמיות ביטוח לפרחים לעונת 2004/2005 ונשלח אלי. על פי הכתוב בטופס, טרם שולמו דמי הביטוח ע"י התובע, נכון למועד הפקת הטופס, על גבי טופס זה ציינתי בכתב ידי '24/10 יברר עם מ. המשק' וזאת משום שבאותו היום שוחחתי שוב עם מר דרור יפרח בנוגע לאי תשלום פרמית הביטוח וזה אמר לי כי יברר מה קרה עם מרכז המשק של התובע" (נ/2).


ב.מר דרור יפרח, מרכז ענף צמחי הנוי בקיבוץ לא הובא לעדות להזמת עדותו הנ"ל של מר עמוס צור וכידוע: "... הימנעות מלהביא ראיה מצויה ורלוונטית תוביל את ביהמ"ש למסקנה, שאילו הובאה היא היתה פועלת לרעת אותו צד שנמנע מהגשתה" (ע"א 27/91 קבלו נ' בן שמעון, עבודות מתכת בע"מ ואח' פ"ד מ"ט (1) 450, 457).
ראה גם ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מ"ד(4) 595 וע"א 641/87 קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ ואח', פ"ד מ"ד(1) 239, 245).

הדברים מקבלים משנה תוקף כשעדותו של מר צור נתמכת בעדותו של מר דידיה אבקסיס שהודה: "אני גם אחראי על ביטוח... והייתי אמור לחדש את פוליסת הפרחים" (עמ' 5 לפרוטוקול שורות 12 ו- 14).

ג.משתוזכר הקיבוץ מספר פעמים ובכל זאת לא טרח לשלם דמי הביטוח, מה לו כי ילין נגד הנתבעת.

ד.עמוס צור, איש השווק בשטח, אינו האדם שמעדותו ניתן ללמוד את שמבקש הקיבוץ ללמד כי הופנה לגביית הכסף מכיוון שאצל הנתבעת לא חשדו לרגע שאין פוליסה (עמ' 28 לפרוטוקול שורות 15-16) ובוודאי שאין כל משמעות לעדותו כי: "אתה אומר שאמרתי קודם שמה שאני צריך לעשות זה רק לגבות את הכסף, עניין טכני וחשבתי לעצמי להתקשר שוב לאחר כמה ימים להזכיר לו לשלוח את הכסף – יכול להיות" (עמ' 28 לפרוטוקול שורות 20-21).
מר עמוס צור אינו יכול ליצור פוליסה יש מאין ולקיבוץ לא יכולה להיות נגדו כל טענה על שלא שב וחזר ותזכר לאחר כל אותן תזכורות.

7.לאור כל האמור לעיל, אני קובעת, כי הקיבוץ לא היה מבוטח אצל הנתבעת לשנת 2004/5 בבטוח צמחי נוי ועל כן אינה חייבת בפיצויו על הנזקים שנגרמו לו באותה שנה לפרחים ודין התביעה להידחות.
התובע ישא בהוצאות הנתבעת ושכ"ט עו"ד בסך -.10,000 ₪ בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

8.לא נותר לי אלא להתנצל בפני הצדדים על שנשמט ממני הצורך ליתן פסק דין זה.

9.מזכירות ביהמ"ש תשלח עותק מהחלטתי ישירות לב"כ הצדדים עם אישור מסירה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח חסר

 2. ביטוח יתר

 3. ביטוח צאן

 4. ביטוח מעילה

 5. ביטוח מכולה

 6. ביטוח רבדים

 7. ביטוח שיטפון

 8. ביטוח מבנה עסק

 9. ביטוח טוטל לוס

 10. ביטוח צמחי נוי

 11. ביטוח נזק בזדון

 12. ביטוח תאונת מטוס

 13. ביטוח מוות ממחלה

 14. ביטוח נזקי ריסוס

 15. חוזה ביטוח משנה

 16. ביטוח נזק בהובלה

 17. ביטוח אובדן מטען

 18. ביטוח אובדן שעון

 19. ביטוח פיצוץ בצנרת

 20. ביטוח תאונה ביוון

 21. ביטוח אשפוז חו''ל

 22. ביטוח הגנה משפטית

 23. ביטוח חפצי אומנות

 24. ביטוח משלים תביעה

 25. ביטוח תאונה עצמית

 26. ביטוח תאונה בהודו

 27. ביטוח אובדן רווחים

 28. ביטוח אובדן הכנסות

 29. ביטוח ימי התיישנות

 30. ביטוח תאונה בברזיל

 31. התיישנות כפל ביטוח

 32. ביטוח תאונה בתאילנד

 33. ביטוח אובדן תכשיטים

 34. ביטוח פיצוצים בצנרת

 35. ביטוח תאונה במתכוון

 36. ביטוח אובדן יהלומים

 37. התיישנות ביטוח ימי

 38. ביטוח גלישה ממצוקים

 39. ביטוח דירה מפני גשם

 40. ביטוח הסעה בשכר

 41. ביטוח צינתור בחו''ל

 42. התיישנות ביטוח רכוש

 43. התיישנות מקרה ביטוח

 44. ביטוח נזקים סופת ברד

 45. ביטוח גילוי מחלה קשה

 46. אי עמידה בחובת ביטוח

 47. ביטוח ימי חסר במטענים

 48. ביטוח עסק מספר עובדים

 49. ביטוח נזק תיבת הילוכים

 50. התיישנות ביטוח 3 שנים

 51. התיישנות תגמולי ביטוח

 52. ביטוח תאונה בניו זילנד

 53. אי תשלום ביטוח פנסיוני

 54. התיישנות ביטוח אחריות

 55. ביטוח אירוע רפואי חמור

 56. התיישנות חבות מעבידים

 57. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 58. ביטוח אובדן רכוש בהעברה

 59. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 60. ביטוח פציעה במהלך אימון

 61. התיישנות בתביעות ביטוח

 62. אחריות להעדר כיסוי ביטוחי

 63. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 64. ביטוח תאונה בדרום אמריקה

 65. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 66. ביטול ביטוח עקב אי תשלום

 67. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 68. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 69. העברת תיק ביטוח ללא תמורה

 70. אי העברת פרמיית ביטוח במועד

 71. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 72. ביטוח עבודות קבלניות חריגים

 73. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 74. התיישנות תביעת חבות מעבידים

 75. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 76. ביטוח ברשות לעת זקנה ושאירים

 77. הודעה על מקרה ביטוח בזמן אמת

 78. התיישנות מקוצרת תביעות ביטוח

 79. אזעקה לא תקינה בעסק האם יש ביטוח

 80. אי ידיעת המבוטח על ביטולו של הביטוח

 81. ביטוח הרחבת כיסוי תכשיטים מחוץ לדירה

 82. חיוב בתשלום על גרירה למרות קיומו של ביטוח

 83. סעיף 61 לחוק חוזה הביטוח כותרתו "הקטנת הנזק"

 84. ביטוח המזכה בהחזר הוצאות רפואיות שנגרמו בשל ארוע לב

 85. תחולת סעיף 18(ג) לחוק חוזה ביטוח, העוסק בפטור מוחלט של המבטחת

 86. סעיף 7 לחוק חוזה הביטוח - זכות לפטור מתשלום חלקי של תגמולי הביטוח

 87. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון