ביטול הסדר נושים


פתח דבר


בפניי בקשה של משרד האוצר – אגף המכס ומע"מ ( להלן: "המבקש" ) להורות על ביטול הסדר הנושים שאושר ע"י ביהמ"ש ביום 14/11/10, בעניינה של חברת א.ב גלאס וורלד בע"מ ( להלן: "החברה" ).
החברה נקלעה לקשיים כלכליים, בעקבותיהם עתרה לביהמ"ש בבקשה למתן צו הקפאת הליכים נגדה. ביום 9/12/09 נעתר ביהמ"ש ( כבוד השופט עיילבוני ) לבקשה, הוציא צו הקפאת הליכים כנגד החברה, בעליה והערבים לחובותיה בערבות אישית, ומינה את רו"ח יצחק קרמין כנאמן על הקפאת ההליכים [ להלן: "הנאמן"]. תקופת ההקפאה נקבעה ל- 60 יום, והוארכה לאחר מכן מידי פעם, עד שביום 14/11/10 אושר הסדר נושים שהוצע ע"י הנאמן לחברה, הוא ההסדר נשוא הבקשה דנן.
הסדר הנושים התייחס לשלושה סוגי נושים של החברה; נושים בעלי זכות קדימה – רשויות ועובדים, נושים רגילים שמחזיקים בערבויות אישיות, ונושים רגילים שאין בידיהם כל ערבות. חוב החברה לנושים בדין קדימה עמד ע"ס 234,811 ₪, ועפ"י ההסדר ישולם לקבוצה זו מלוא החוב במועדים שנקבעו בו. החוב כלפי הנושים הרגילים שמחזיקים בערבויות אישיות, עמד ע"ס של 1,080,000 ₪ ועפ"י ההסדר, קבוצה זו תקבל דיבידנד בשיעור של 41% במועדים שנקבעו בהסדר. החוב כלפי הנושים הרגילים ללא ערבויות אישיות עמד על סך של 2,861,000 ₪, ועפ"י ההסדר ישולם להם דיבידנד בשיעור של 15% במועדים שנקבעו בו.

מקורות המימון להסדר הם; 400,000 ₪ חובות עבר שנגבו בתקופת ההקפאה, 250,000 ₪ רווח תפעולי בתקופת ההקפאה ו- 500,000 ₪ תרומת הבעלים להסדר.
ההסדר כאמור אושר ע"י ביהמ"ש, אולם בהחלטה נקבע במפורש שהוא מאושר בתנאי שהבעלים יפקידו בקופת ההסדר סך של 100,000 ₪, זאת להשלמת סכום תרומתם להסדר בסך של 500,000 ₪ ( זאת לאחר שהוברר ע"י הנאמן במהלך הדיון בבקשה לאישור ההסדר, כי הבעלים הפקידו עד אז סך של 400,000 ₪ ).
באותה החלטה נקבע כי הסדר הנושים יחול גם על הערבים, בין היתר, לאור התרומה הכספית שהם נתנו להסדר, ונקבע כי בבוא העת ולאחר שההסדר יקוים, יינתן לערבים הפטר מערבויותיהם לחובות החברה.

נימוקי הבקשה


בבקשה נטען, כי החברה אינה עומדת בהסדר הנושים, ולא שילמה למבקש סכומים שהתחייבה לשלם במסגרת הסדר הנושים, שהם סך של 32,703 ₪ בגין חוב בדין קדימה, וסך נוסף של 12,255 ₪ מתוך דיבידנד שמגיע למבקש בגין נשייה רגילה, שהיה על החברה לשלם עד ליום 10/1/11.
עוד נטען בבקשה, כי החברה לא הגישה דו"חות מס ערך מוסף לתקופת 1/10 ו- 2/10, ובכך היא עוברת על חוק מס ערך מוסף תשל"ו – 1975 בתקופת ביצוע הסדר הנושים, ומגדילה את חובה כלפי המבקש.

עמדת הנאמן


בתגובתו לבקשה ( שהומצאה גם לכנ"ר ולחברה אשר בחרו שלא להגיב לה ), לא התנגד הנאמן לבקשה, ובסופה אף ביקש בעצמו להורות על ביטול הסדר הנושים לאלתר, וכניסת החברה להליכי פירוק.
הנאמן טען, בין היתר, כי התנהלות החברה מיום סיום הקפאת ההליכים והזלזול המופגן שמביעים בעליה ומנהליה, כלפי הנאמן וכלפי הסדר הנושים, איינו כל אפשרות ריאלית לקיום הסדר זה.
הנאמן הבהיר, כי מיום סיום הקפאת ההליכים חדלו מנהלי החברה ובעליה לשתף עימו פעולה, ניתקו עימו כל קשר, ולא ביצעו דבר מכל שהוטל עליהם במסגרת הסדר הנושים. הנאמן ציין, כי מנהלי החברה הבטיחו, כי יפעלו להשלמת התחייבויותיהם, אך לא קיימו הבטחה זו. הנאמן קיים ביום 25/2/11 ישיבה דחופה במשרדו, בה הועמד לבעלי ומנהלי החברה אולטימאטום, לפיו הם נדרשו ליתן לנאמן תשובה ברורה תוך שלושה ימים, בנוגע לאופן מילוי התחייבויותיהם. בסופו של יום, לא עלה בידי הנאמן ליצור קשר נוסף עימם. הנאמן ציין, כי למנהלי ובעלי החברה ניתנו די והותר הזדמנויות לתקן דרכיהם, ולמלא התחייבויותיהם, אך לא עשו כן ואין מנוס מביטול ההסדר.
באשר לאי הגשת דו"חות מס לתקופת 1/10 ו- 2/10 טען הנאמן, כי בכל תקופת פעולתו כנאמן בהקפאת הליכים של החברה, הוא הקפיד על הגשת דו"חות של החברה כנדרש, וכי כנראה הכוונה בבקשה לחודשים 1/11 ו-2/11, שלאחר תום תקופת הקפאת ההליכים.

דיון והכרעה


לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת הנאמן, ובהעדר כל תגובה מצד החברה, שוכנעתי כי יש לקבל את הבקשה, ולהורות על ביטול הסדר הנושים.
תקנה 36 לתקנות החברות ( בקשה לפשרה או להסדר ) תשס"ב - 2002 קובעת, כי "פשרה או הסדר שאישר בית המשפט, דינם כדין פסק דין ואולם ניתן לשנותם או לבטלם באישור בית המשפט". פשרה או הסדר ניתנים לביצוע בהוצאה לפועל ( תקנה 37 ). ערעור על החלטת האישור הינו בזכות, כערעור על פסק דין ( ראה למשל ע"א 9279/05 גרנות ארגון שיתופי אזורי אגודה שיתופית נ' קיבוץ החותרים, ).
הסדר נושים הינו סוג מיוחד של חוזה בין החברה ונושיה. ייחודו של חוזה זה בכך שאינו בהכרח פרי הסכמה של כלל הנושים, ודי בכך שיזכה ברוב הדרוש באסיפות הנושים השונים, כדי לאשרו ולכפותו גם על נושים שהתנגדו לו, או שכלל לא הביעו עמדה לגביו. הפרת הסכם זה ואי עמידה בתשלומים עפ"י ההסדר, ללא כל צידוק או הסבר משכנע, בעיקרון מצדיקים ביטול ההסדר.
ביטול הסדר נושים משפיע על זכויותיהם של כלל נושי החברה, ולפעמים גם על צדדים שלישיים שהסתמכו על ההסדר. כל אלה עלולים להיפגע מביטולו של ההסדר, ולפיכך ובטרם ביטולו של הסדר נושים על ביהמ"ש לשקול את השפעת הביטול על כל הצדדים הרלוונטיים.
בענייננו, בקשת הביטול מבוססת בעיקר על טענה בדבר הפרתו של הסדר הנושים, ע"י החברה, בעליה ומנהליה, ואי קיום התחייבויותיהם כלפי המבקש, עפ"י הסדר הנושים.

מהבקשה עולה, כי החברה לא שילמה למבקש וגם לא לנושיה האחרים, את הדיבידנד הראשון שהיה אמור להיות משולם , עפ"י הסדר הנושים, או כל חלק ממנו, אף שעברו מספר חודשים מהמועד לתשלום עפ"י ההסדר. החברה אף לא הגישה כל בקשה לדחיית מועד התשלום. מתשובת הנאמן אף עולה, כי מאז אישור הסדר הנושים לא ביצעו בעלי ומנהלי החברה דבר ממה שהוטל עליהם במסגרת הסדר הנושים. ובמה דברים אמורים? כאמור בהסדר הנושים התחייבות בעלי החברה לתרום סך של 500,000 ₪ לצורך מימון ההסדר. בהחלטה שאישרה את ההסדר נקבע, כי יש לאשר אותו בתנאי, כי הבעלים יפקידו לקופת ההסדר סך של 100,000 ₪ להשלמת תרומתם הנ"ל בסך של 500,000 ₪ ( זאת לאחר שהם הפקידו כסף במזומן, וכן שיקים מעותדים ע"ס 263,000 ₪ ). כפי שעולה מתגובת הנאמן, כל השיקים שנמסרו ע"י הבעלים והמנהלים ( בסך כולל של 263,000 ₪ ) לא כובדו ע"י הבנק. בנוסף, בעלי המניות ומנהלי החברה נמנעו מלהפקיד את יתרת ה- 100,000 ₪ שצוינה בהחלטה שאישרה את ההסדר. מתגובת הנאמן אף עולה, כי בעלי החברה ומנהליה לא העבירו לקופת ההסדר, את הכספים שגבו בגין עבודות שביצעה החברה במהלך תקופת ההקפאה, והנאמן אף אינו יודע אם אלה נגבו בפועל אם לאו. הנאמן אף ציין, כי נתברר לו לאחרונה שהחברה אינה פעילה.
יתרה מכך, החברה לא הגיבה כלל לבקשה, אף שזו הומצאה לה, והדבר מעיד לא רק על הודאה בטענות המבקש, אלא גם על כוונה שלא למלא אחרי הוראות ההסדר.


מתגובת הנאמן עולה בבירור, כי החברה, בעלי מניותיה ומנהליה מפרים ברגל גסה את הסדר הנושים, ואינם מקיימים את התחייבויותיהם שעל פיו, או כל חלק מהתחייבויות אלה. אין המדובר בהפרות של מה בכך, אלא בהפרות יסודיות ובוטות של ההסדר, ובדין מבקש המבקש להורות על ביטולו. יש להוסיף ולהדגיש, כי התמונה העולה מטיעוני הצדדים, ובמיוחד תגובת הנאמן אודות התנהלות החברה בעליה ומנהליה, הינה שגם בעתיד אין בכוונתם לעמוד בהתחייבויותיהם עפ"י ההסדר.
אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, ובמיוחד לאור האמור בתגובת הנאמן ובהעדר תגובה מטעם החברה, אני נעתר לבקשה ומורה על ביטול הסדר הנושים שאושר בהחלטה מיום 14/11/10, ביחס לחברה ולערבים שלה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסדר נושים רמט

 2. צים הסדר נושים

 3. הסדר נושים 19 א

 4. הצעת הסדר נושים

 5. אישור הסדר נושים

 6. הסדר נושים הפטר

 7. ביטול הסדר נושים

 8. הסדר נושים שטאנג

 9. הסדר נושים דוגמא

 10. כפיית הסדר נושים

 11. הסדר נושים אאורה

 12. הסדר נושים התכוף

 13. הסדר נושים פירוק

 14. הסדר נושים פניציה

 15. הסדר נושים בורגראנץ

 16. אי עמידה בהסדר נושים

 17. הסדר נושים קלאבמרקט

 18. הסדר נושים אי די בי

 19. הסדר נושים סעיף 233

 20. אי הצטרפות להסדר נושים

 21. אישור הצעת הסדר נושים

 22. הסדר נושים קלאב הוטל

 23. הסדר נושים איל מקיאג

 24. הסדר נושים פירוק חברה

 25. הסדר נושים אופיס דיפו

 26. הסדר נושים לפני הכרזה

 27. זכות עיכבון הסדר נושים

 28. בקשה לאישור הסדר נושים

 29. הסדר נושים לפי סעיף 350

 30. הסדר נושים הקפאת הליכים

 31. הסדר נושים אחרי צו כינוס

 32. הסדר נושים לאחר צו כינוס

 33. התנגדות לאישור הסדר נושים

 34. הסדר נושים לאחר פשיטת רגל

 35. אי יכולת לעמוד בהסדר נושים

 36. אישור הסדר נושים מנהלי חברה

 37. הסדר נושים בפיקוח בית המשפט

 38. אישור הסדר נושים התנגדות הבנק

 39. ביטול הסדר נושים הליך פשיטת רגל

 40. אישור הסדר נושים חברה בהקפאת הליכים

 41. אי שיתוף פעולה מצד החייב בהסדר נושים

 42. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת רגל

 43. הסדר נושים למען תכנית הבראה (להבדיל מהסדר שנועד לחיסול החברה)

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון