ביטול הסכם החלפת חלקות

המשנה לנשיא ש' לוין:

1. ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (השופט ע' ר' זועבי), אשר קיבל את תביעת המשיב 1 להצהיר כי הוא הבעלים של חלקות 59 ו-64 בגוש 18451 (אדמות הכפר ג'וליס), הרשומות כיום על שם המערערים, וכן הבעלים של 900/7693 חלקים מחלקה 34 באותו גוש. זאת, בכפוף לתשלום המיסים הנדרשים על פי חוק ובכפוף לביצוע יתר הוראות הסכם החליפין שנכרת עם המינהל בשנת 1982.

בשנת 1982 כרתו המשיב 1 ואביו הסכם החלפת קרקעות עם מינהל מקרקעי ישראל (להלן - הסכם החליפין), במסגרתו התחייב המינהל להעביר לבעלותם את חלקות 59 ו- 64 הנ"ל (שאז טרם הוכרו כחלקות נפרדות, אלא היוו חלק מחלקות גדולות יותר) וכן 900/7693 חלקים מחלקה 34 הנ"ל. בסעיף 20(א) להסכם הותנה תוקפו "מכוח החוק" באישור של הפקיד המסדר. בסמוך לאחר כריתת ההסכם העביר אביו של המשיב 1 במתנה את כל זכויותיו מכוח ההסכם למשיב 1. המשיב 1 ואביו קיימו את חלקם, בהפקידם בידי המינהל יפוי כוח בלתי חוזר להעברת הקרקע שהתחייבו להעבירה למינהל. למרות זאת, המינהל לא קיים את חלקו ולא רשם את הבעלות בחלקות האמורות על שם המשיב 1.

2. ביום 13.8.90 כרת המינהל עם שני המערערים (שהם בני דודו של המשיב 1) הסכמים, הנוגדים את הסכם החליפין, ובהם התחייב למכור למערער 1 את חלקה 59 ולמערער 2 את חלקה 64 (להלן - הסכמי המכר). ביום 20.1.93 נרשמו המערערים כבעלים של חלקות אלה בלשכת רישום המקרקעין. למשיב 1 נודע דבר העסקאות הנוגדות רק בפברואר 1995. בא כוחו פנה מיד במכתב למינהל, ודרש לבטל את רישומם של המערערים. הוא טען כי המערערים ידעו היטב שהמשיב 1 ואביו הם הבעלים והמחזיקים של החלקות, ואף ידעו על הסכם החליפין. בתגובה לפנייה זו הציע המינהל למשיב 1 להגיע להסדר בדבר קרקע חלופית, אולם משזה סירב, הודיע המינהל למערערים, ביום 11.5.95, על ביטול הסכמי המכר עימם. במכתבי הביטול ציין המינהל כי התחייבויותיו הנוגדות נבעו מטעות, וכי ברור לו כעת שהמערערים ידעו על הסכם החליפין בעת שחתמו על הסכמי המכר, ולא טרחו ליידעו על כך. על אף מכתבי הביטול נותר המצב בעינו, ועל כן עתר המשיב 1 לבית המשפט המחוזי להצהיר על זכויותיו.


3. בבית המשפט הכחישו המערערים כי ידעו על הסכם החליפין או על זכויות המשיב 1 בחלקות וטענו כי חתמו על הסכמי המכר בתום לב; אולם את עיקר טענותיהם הם מיקדו כנגד תוקפו של הסכם החליפין. הם הצביעו על פגמים שונים בכריתתו, כגון היעדר חתימה מצד המינהל והיעדר אישור פקיד ההסדר, כנדרש בהסכם ובחוק; כן טענו כי ההסכם הופר על ידי המשיב 1 ואביו, אשר העבירו למינהל שטח קטן מזה שהתחייבו לו. עוד טענו, כי המינהל "פיברק" מסמכים ו"שתל" אותם בתיקיו, על מנת לתמוך בדיעבד בתוקפו של הסכם החליפין ולהוכיח כי המערערים ידעו אודותיו.
לחלופין, הם טענו כי המינהל ראה בהסכם החליפין הסכם חסר תוקף, ועל כן התקשר עימם, במודע, בעסקאות נשוא הערעור. נוסף לכך טענו המערערים כלפי המשיב 1 כי השתהה וזנח את זכויותיו, בכך שלאורך כל השנים לא עשה דבר כדי להצהיר עליהן (כגון רישום הערת אזהרה או סימון ברור בשטח עצמו).

המינהל הכחיש, את הטענות כלפיו. הוא טען כי ההתחייבויות הנוגדות בוצעו על ידו בשל טעות וחוסר תשומת לב גרידא. הוא הבהיר כי לדידו ההסכם תקף ומחייב, וכי איננו רואה בפגמים, עליהם הצביעו המערערים, כאלה היורדים לשורש ההסכם.
מכל מקום, טען, הזכות לדרוש את ביטול ההסכם - במידה שהיא קיימת - מוקנית לו בלבד, ואין בדעתו לעשות בה שימוש. באשר לשאלת תום ליבם של המערערים בחר המינהל שלא לנקוט עמדה.

4. בית המשפט המחוזי קיבל, כאמור, את התביעה. הוא קבע כי ככל שהמערערים אינם טוענים לאי חוקיות הסכם החליפין, אין הם - כמי שאינם צד להסכם - יכולים לטעון לבטלותו, בעוד הצדדים לו עצמם מסכימים ביניהם כי הוא תקף. בית המשפט לא מצא בסיס לטענות המערערים הנזכרות לעיל כנגד המינהל, וקבע כי אכן מדובר בטעות בלבד. כן קבע כי הנטל היה על המערערים להוכיח את תום ליבם בעת ביצוע ורישום העיסקאות הנוגדות, ונטל זה לא הורם על ידם. אדרבא, הוכח היפוכו של דבר:
המערערים ידעו ידוע היטב על קיומו של הסכם החליפין. כמו כן דחה בית המשפט את הטענות בדבר שיהוי וזניחת זכויות, הן משום שלא השתכנע בנכונותן והן משום שאף אילו היו נכונות לא היה בהן לרפא את פגם העדר תום ליבם של המערערים.

5. לפנינו חזרו המערערים על הטענות שהעלו לפני בית המשפט המחוזי, אולם לא ראינו מקום להתערב במסקנותיו. כמו בית המשפט המחוזי, אף אנו סבורים כי אין המערערים יכולים להישמע בטיעוניהם כנגד תוקפו של הסכם החליפין באשר אינם צד להסכם זה, והמינהל לא בטלו ואינו מבקש לבטלו. אין ממש בטענה שהסכם החליפין בטל מעיקרו לפי סעיף 20 מאחר שפקיד ההסדר לא אישר אותו, כבר מן הטעם שמשמעותה היא שאם הנכס לא היה ניתן לרישום ההסכם היה בטל וזאת לא הוכח.

כמו כן, אף אני לא מצאתי יסוד לטענה בדבר קנוניה שרקם כביכול המינהל כנגד המערערים. השאלה המכרעת היא רק שאלת תום ליבם של המערערים, שהרי אם היו תמי לב בעת הרישום זכויותיהם גוברות - מכוח סעיף 9 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 - על זכות המשיב 1, אשר לא נרשמה. אכן, על מנת להנות מהגנת סעיף 9 לחוק המקרקעין, נדרש הקונה השני להוכיח כי "פעל בתום לב ובתמורה והעסקה לטובתו נרשמה בעודו בתום לב" (ראה, למשל: ע"א 92/89, פ"ד מה(5) 113, בעמ'
199); בענייננו קיימות אינדיקציות שונות לכך שהמערערים ידעו על זכותו של המשיב 1. בית המשפט האמין בענין זה לעדויות המשיב 1 ועדיו ודחה את עדויות המערערים. מכל מקום ודאי שלא עלה בידם להוכיח את ההיפך. מבין כל הראיות, שהן בעיקרן נסיבתיות, די אם נציין את המזכר הפנימי ע/02, מיום 13.9.89, בו מבקש פקיד מינהל אחד ממשנהו חוות דעת בעניין הסכם החליפין, ומציין כי "השותפים (קרי - המערערים) מתנגדים שממ"י יחליף החלקה עם ד"ר מופיד (המשיב 1)".
משקבענו, כאמור, כי אין יסוד לטענה שמסמך זה "פוברק" ו"הושתל" בתיק, הרי יש להסיק ממנו (ומשאר הראיות) כי אין יסוד להתערב בממצא שהמערערים ידעו על הסכם החליפין עוד לפני שחתמו על הסכמי המכר, לא כל שכן לפני שנרשמו כבעלים, ועל כל פנים לא הוכח ההיפך. לפיכך יש לדחות את הערעור. על המערערים למצוא את תקנתם בהליכים כנגד המינהל, אם יש להם עילה חוקית לנקוט בהליכים כאלה, עניין שלגביו אין אנו מחווים כל דעה.

המערערים משיגים לפנינו גם על שיעור ההוצאות שנפסקו נגדם, אך לא ראינו מקום להתערב אף בענין זה.

אנו דוחים את הערעור, ומחייבים את המערערים בשכר טרחת עורך דין המשיב 1 בסך של 10,000 ש"ח. אין צו להוצאות בין המערערים לבין המינהל.

המשנה לנשיא

השופטת ט' שטרסברג-כהן:

אני מסכימה.

השופט א' ריבלין:

אני מסכים.

הוחלט כאמור בפסק דינו של המשנה לנשיא השופט ש' לוין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסכם הפצה

 2. ביטול הסכם השקעה

 3. ביטול הסכם רוטציה

 4. ביטול הסכם קיבוצי

 5. ביטול הסכם זיכיון

 6. ביטול הסכם תחת לחץ

 7. ביטול הסכם עקרונות

 8. ביטול הסכם מייסדים

 9. ביטול הסכם בית אבות

 10. ביטול הסכם קו חלוקה

 11. ביטול הסכם הזמנת רכב

 12. ביטול הסכם ללא נימוק

 13. ביטול הסכם מחמת עושק

 14. ביטול הסכם לרכישת דירה

 15. ביטול הסכם למכירת דירה

 16. ביטול הסכם למכירת מגרש

 17. ביטול הסכם החלפת חלקות

 18. ביטול הסכם ניצול מצוקה

 19. ביטול הסכם הסדר תשלומים

 20. ביטול הסכם שיתוף במקרקעין

 21. ביטול הסכם העברה ללא תמורה

 22. ביטול הסכם מייסדים בהתנהגות

 23. ביטול הסכם לתקופה בלתי קצובה

 24. ביטול הסכם עקב אי הוצאת היתר בניה

 25. ביטול הסכם לביצוע עבודות עפר ובניה

 26. ביטול הסכם העברת זכויות דייר מוגן

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון