ביטול הסכם לרכישת דירה


1. החלטה זו, מתייחסת לשאלת הסמכות העניינית של בית משפט זה, לדון בתובענה, שהסעד המבוקש בה, הוא הצהרה על ביטול הסכם לרכישת דירה.

התובעים חתמו על הסכם עם הנתבעת, שהיא חברה קבלנית לבנין, על פיו, התחייבה הנתבעת למכור לתובעים דירה בבנין שהנתבעת מקימה בבאר-שבע.

התמורה לדירה נקבעה בהסכם, והיא -.512,000 ₪.

לטענת התובעים, על פי ההסכם, התחייבה הנתבעת למכור להם "דירת גן", היינו דירה עם גינה והדירה שבפועל, הנתבעת הקצתה לתובעים היתה דירה בקומה ראשונה, מעל למחסנים וחנויות.

על כן, ראו התובעים בהתנהגות הנתבעת, משום הפרת ההסכם, והודיעו לנתבעת על ביטול ההסכם, והגישו תובענה זו, בה הם עותרים, להצהרה על בטלות ההסכם, השבת הסכומים ששילמו על פי ההסכם, ופיצויים בסך -.54,789 ₪.

2. הנתבעת טענה, כי הסמכות העניינית לדון בתובענה זו, מסורה לבית משפט השלום. אין מחלוקת, שכל הסכומים הנתבעים בתובענה זו בהצטרפם יחד, אינם מגיעים לסך שנים וחצי מיליון ₪.


אולם התובעים טוענים, כי היות וההסכם המקורי היה למכירת דירה, הרי, מדובר בנושא של בעלות במקרקעין והסמכות העניינית, היא לבית המשפט המחוזי.

3. מסקנתי היא, שאין סמכות עניינית לבית משפט זה, לדון בתובענה זו.

סעיף 51 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984 (להלן:"החוק"), הדן בסמכות בית משפט השלום, קובע, כי בית משפט שלום ידון ב "(3) תביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין, או בדבר חלוקתם או חלוקת השימוש בהם, לרבות תביעות הכרוכות בהן, שעניינן חזקה או שימוש במטלטלין, יהיה שוויו של נושא התביעה אשר יהיה; אך בית משפט שלום לא ידון בתביעות בדבר חכירה לדורות ובתביעות אחרות הנוגעות למקרקעין".

המסקנה העולה מלשון החוק היא, שתביעות שנושאן חכירה לדורות, או בעלות במקרקעין, תדונה בבית המשפט המחוזי.

במקרה שבפני, התובענה איננה נוגעת לשאלת הבעלות במקרקעין.

התובענה נובעת, מהסכם מכר, שנעשה לגבי דירה, אולם כיום, המחלוקת,איננה נוגעת לדירה, אלא לשאלה, אם הפרה הנתבעת, התחייבות חוזית .


בע.א. 510/82 (חסאן נגד פלדמן) פד"י כרך לז', חלק שלישי, עמוד 1, אמר בית המשפט העליון, כי הסמכות הענינית, נקבעת, על פי הסעד שאותו מבקש התובע.

כאשר תובע מבקש סעד של סילוק יד או פינוי, על סמך העילה שהוא הבעלים של המקרקעין, הסמכות העניינית היא לבית משפט השלום, כיון שהבעלות איננה נושא הסיכסוך, אלא הזכות להחזיק היא השאלה שבמחלוקת.

הלכה זו, יפה גם לענייננו: המחלוקת במשפט זה, איננה בשאלת הבעלות על הדירה.

אין מחלוקת, שהנתבעת היתה והינה הבעלים של הדירה נשוא ההסכם בין הצדדים.


המחלוקת העיקרית היא אם הנתבעת הפרה התחייבויות חוזיות, שבהן התחייבה כלפי התובעים.

כאמור לעיל, לטענת התובעים, התחייבה הנתבעת למכור להם דירת גן ובפועל הקצתה להם דירה שלטענת התובעים, איננה דירת גן.

זו איננה מחלוקת בשאלת הבעלות במקרקעין, אלא מחלוקת בשאלת פירושו של החוזה.

היות והשווי הכלכלי של החוזה כולו, היה פחות מהסמכות המירבית של בית משפט השלום, כי אז המסקנה היא, שהמחלוקת היא בסיכסוך, שאיננו עובר את גבול הסמכות העניינית של בית משפט השלום.

שאלה דומה, התעוררה בת.א. (ב"ש) 586/90 (סרוסי נגד איילון), פסקים מחוזיים נא', כרך שני, עמוד 177, שם החליט כב' השופט י.טירקל, כי תובענה לאכיפת הסכם מכר מקרקעין, היא בסמכות עניינית של בית המשפט המחוזי, אולם תובענה לביטול הסכם מכר כזה, היא בסמכותו העניינית של בית משפט השלום, אם שווי העיסקה, איננו עולה על הסמכות העניינית הכספית של בית משפט השלום.

פסק הדין ברע.א. 236/84, (אשתר נגד נפתלי), פד"י כרך לח' חלק שני, עמוד 665, שעליו הסתמך בא כח התובעים, איננו עוזר לתובעים במקרה זה.

באותו מקרה, תבעו קונים של דירה, את מסירת החזקה בדירה, מאת המוכרים של אותה דירה.

המוכרים התגוננו בתובענה זו, בטענה, שהקונים הם שהפרו את חוזה המכר.

התובענה הוגשה לבית משפט השלום וברשות ערעור לבית משפט העליון, קבעה כב' המשנה לנשיא, השופטת בן פורת, כי היות והתביעה היא למסירת חזקה, מוסמך בית משפט השלום לדון בה וכשאלה שבגררא מוסמך בית המשפט השלום לדון גם בשאלה מי הבעלים של הדירה.

סיכומו של דבר, התובענה בתיק זה איננה נוגעת לענין הבעלות בדירה, אלא היא מתבססת על הטענה שהסכם המכר הופר על ידי הנתבעת.

הסעד הנתבע הוא הצהרה על בטלות ההסכם, וכן השבת כספים ששולמו על פי ההסכם כפיצויים.

שווי הדירה לרבות הפיצויים הנתבעים, הוא בגבולות הסך 600,000 ₪ ועל כן הסמכות העניינית היא לבית משפט השלום.

לפיכך אני מורה להעביר תיק זה לדיון בבית משפט השלום בבאר-שבע.

התובעים ישלמו לנתבעת, הוצאות הליך זה וסך 3,000 ₪ שכ"ט עו"ד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסכם הפצה

 2. ביטול הסכם השקעה

 3. ביטול הסכם רוטציה

 4. ביטול הסכם קיבוצי

 5. ביטול הסכם זיכיון

 6. ביטול הסכם תחת לחץ

 7. ביטול הסכם עקרונות

 8. ביטול הסכם מייסדים

 9. ביטול הסכם בית אבות

 10. ביטול הסכם קו חלוקה

 11. ביטול הסכם הזמנת רכב

 12. ביטול הסכם ללא נימוק

 13. ביטול הסכם מחמת עושק

 14. ביטול הסכם לרכישת דירה

 15. ביטול הסכם למכירת דירה

 16. ביטול הסכם למכירת מגרש

 17. ביטול הסכם החלפת חלקות

 18. ביטול הסכם ניצול מצוקה

 19. ביטול הסכם הסדר תשלומים

 20. ביטול הסכם שיתוף במקרקעין

 21. ביטול הסכם העברה ללא תמורה

 22. ביטול הסכם מייסדים בהתנהגות

 23. ביטול הסכם לתקופה בלתי קצובה

 24. ביטול הסכם עקב אי הוצאת היתר בניה

 25. ביטול הסכם לביצוע עבודות עפר ובניה

 26. ביטול הסכם העברת זכויות דייר מוגן

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון