ביטול הסכם מייסדים

בפני בקשת תובע לפיצול סעדים.
בקשה זו מתייחסת אך ורק להליך כלפי משיבים 1, 2, 3 ו-5 (להלן: "המשיבים"), לאחר שהושגה הסכמה בין המבקש למשיב 4 במהלך הדיון שהתקיים ביום 3.12.12.
תמצית העובדות הרלוונטיות


במסגרת תובענה זו עותר המבקש לפסק דין הצהרתי שלפיו ההסכם שנכרת בין המבקש למשיבים בוטל כדין או פקע ואיננו מחייב עוד.

בתמצית, לטענת המבקש ביום 30.1.11 נכרת בין הצדדים הסכם בעלי מניות (להלן: "ההסכם") לפיו יסדו הצדדים ביחד חברה, היא המשיבה 3 (להלן: "החברה"), והסדירו את שיתוף הפעולה ביניהם בכל הנוגע לפעילותה. תכלית הקמת החברה וכריתת ההסכם הייתה פיתוח ושיווק מערכת להפקת נתונים על עסקאות נדל"ן, מערכת אשר לטענת המבקש פותחה על ידו והזכויות בה הועברו לחברה על פי ההסכם אשר בקש המבקש להתקשר עם המשיבים, כשותפים שיסייעו לו לשווק את אותה מערכת.
טוען המבקש בהמרצת הפתיחה כי המשיבים הפרו את ההסכם, לא עשו דבר לקידום פעילות החברה, כך שהחברה נותרה ככלי ריק ונטול פעילות. עוד טוען המבקש להפרת ההסכם גם נוכח אוזלת ידם של המשיבים שלא פועלים כנגד צד ג', החברה המפעילה את האתר "ynet", שהפר הסכם שכרת עם החברה.
עותר לפיכך התובע לפסק דין הצהרתי לביטול ההסכם עקב הפרתו וטוען כי ההפרה הסבה לו נזקים אותם בדעתו לתבוע בשלב מאוחר יותר.


בכתב ההגנה כופרים המשיבים בטענות המבקש.

בתמצית, לפי הנטען בתשובת המשיבים, ההסכם מחייב, החברה פעילה ולכל היותר יש למבקש טענות לטעות בכדאיות העסקה. ביחס להתקשרות הנטענת מול צד ג', טוענים המשיבים שבאפשרות המבקש להגיש תביעה נגזרת ועל כל פנים דווקא המבקש מסכל את האפשרות לקדם את פעילות החברה.
הבקשה ותמצית טענות הצדדים


המבקש עותר להיתר לפיצול הסעדים הנתבעים, כך שבשלב זה תתברר המרצת הפתיחה לסעדים ההצהרתיים, ולאחר מכן, אם תתקבל המרצת הפתיחה, תוגש על ידו תביעה לפיצויים.

לטענת המבקש, הבקשה מוגשת לשם הזהירות בלבד ועל כל פנים הוגשה במועד, המשיבים לא התנגדו לה בתגובתם וממילא שיש לבקשה הצדקה משיקולי יעילות שכן לא ניתן לאמוד את הנזקים בשלב זה.


בתגובתם, מתנגדים המשיבים לבקשה וטוענים שהטענה לפיה לא יכול המבקש לתבוע את נזקיו כבר כעת לא מפורטת ולא מצדיקה את מתן ההיתר.

דיון


ככלל, חייב תובע לכלול בתביעה המוגשת על ידו את כל הסעדים להם הוא זכאי בשל עילת התביעה. כך נקבע בתקנה 44 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"). כחריג לכלל, מוסמך בית המשפט, בהתאם לתקנה 45 לתקנות, להתיר לתובע לפצל את הסעדים הנתבעים על ידו מאותה עילת תביעה. תובע אשר לא תבע את מלוא הסעדים המגיעים לו בשל אותה עילה בגינה תבע, ולא קבל את רשות בית המשפט לפצל סעדיו, לא יוכל לתבוע לאחר מכן סעד בשל אותה העילה.
הוראות אלו מבטאות שאיפה ברורה למנוע ריבוי התדיינויות, למנוע בזבוז זמן שיפוטי, לייעל את בירור המחלוקות ולמנוע סיכון של הכרעות סותרות. בית המשפט משווה לנגד עיניו את השאיפה המתמדת להכרעה כוללת במחלוקות שבין הצדדים כמקשה אחת, בהליך אחד ובלא לפצל את ההתדיינות לכמה משפטים נפרדים. בכדי לקבל היתר לפיצול סעדים שומה איפה על התובע להצביע על אינטרס מיוחד לכך בנסיבות העניין.
במסגרת תיק זה מתבררת תביעה פשוטה להצהרה על ביטול הסכם מייסדים, כאשר כבר בהמרצת הפתיחה מבהיר המבקש שלשיטתו ההסכם מבוטל עקב הפרתו, כי נגרמו לו נזקים ובדעתו לתבוע את נזקיו. על פניו איפוא, דבר לא מנע ולא מונע מהמבקש לפרט ולתבוע כבר כעת גם את נזקיו.
לטענת המבקש, בעת הגשת המרצת הפתיחה לא היה באפשרותו לאמוד את נזקיו וגם כיום לא נתן לעשות כן. טענה זו לא ניתן לקבל שכן היא מובאת בצורה כוללנית, בלא הסבר או פירוט.

המבקש עצמו טוען בהמרצת הפתיחה שבבסיסי ההסכם עמד אותו פיתוח שעשה ואשר באפשרותו ניתן "להרוויח כסף ממסחר במסד הנתונים" (סעיף 14 בהמרצת הפתיחה). המבקש אף יודע לטעון כי סכומים שסוכמו בהסדר פשרה עם צד ג' מבטאים תמורה "מגוחכת" (סעיף 131 בהמרצת הפתיחה). קשה לפיכך להבין מה מונע מהמבקש לשום, לכמת ולפרט את נזקיו כבר כעת ולתבוע אותם בד בבד עם טענתו לביטול והפרת ההסכם. למעשה, כלל לא מפורט ולא ברור מדוע תהיה שומה זו "קלה יותר" לאחר שתוכרע המרצת הפתיחה.


למעשה, נראה שיש למבקש אפשרות לתבוע כבר כעת את מלוא הסעד המגיע לו, לשיטתו, עקב הפרת ההסכם ואותו פיצול לו עותר המבקש לא נועד אלא לנוחותו, כדי לחסוך ממנו את השקעת המשאבים הדרושים לכימות נזקיו ושאפשר שיתבררו כמיותרים אם תידחה טענתו לפרת ההסכם. טעם זה איננו מצדיק פיצול סעדים.
בכל יתר טענות הצדדים לא מצאתי ממש.
אשר על כן הנני דוחה את הבקשה לפיצול הסעדים. המבקש יישא בהוצאות המשיבים בגין בקשה זו בסך 3,500 ₪. מוצע לבקש לשקול אם במצב זה הוא עומד על בירור המרצת הפתיחה כמות שהיא אך בהיעדר החלטה אחרת ימשך הבירור כאמור בהחלטה מיום 9.12.12.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסכם הפצה

 2. ביטול הסכם השקעה

 3. ביטול הסכם רוטציה

 4. ביטול הסכם קיבוצי

 5. ביטול הסכם זיכיון

 6. ביטול הסכם תחת לחץ

 7. ביטול הסכם עקרונות

 8. ביטול הסכם מייסדים

 9. ביטול הסכם בית אבות

 10. ביטול הסכם קו חלוקה

 11. ביטול הסכם הזמנת רכב

 12. ביטול הסכם ללא נימוק

 13. ביטול הסכם מחמת עושק

 14. ביטול הסכם לרכישת דירה

 15. ביטול הסכם למכירת דירה

 16. ביטול הסכם למכירת מגרש

 17. ביטול הסכם החלפת חלקות

 18. ביטול הסכם ניצול מצוקה

 19. ביטול הסכם הסדר תשלומים

 20. ביטול הסכם שיתוף במקרקעין

 21. ביטול הסכם העברה ללא תמורה

 22. ביטול הסכם מייסדים בהתנהגות

 23. ביטול הסכם לתקופה בלתי קצובה

 24. ביטול הסכם עקב אי הוצאת היתר בניה

 25. ביטול הסכם לביצוע עבודות עפר ובניה

 26. ביטול הסכם העברת זכויות דייר מוגן

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון