אי הגשת דוחות מע''מ


1. גזר דין זה ניתן בגין שני תיקים התלויים ועומדים שבשניהם הודה הנאשם והורשע ע"פ הודאתו:


א. ת.פ. 4130/98 –בו הורשע הנאשם באי הגשת 14 דוחות תקופתיים במועד למע"מ, עבירות לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מע"מ, תשל"ו-1975 ביחד עם סעיף 67 לחוק וע"פ תקנה 20 לתקנות מע"מ, תשל"ו-1976 וכן באי רישום עסקו אצל שלטונות מע"מ, עבירה ע"פ סע' 17(א)(4) ביחד עם סעיף 52 לחוק הנ"ל.

ב. ת.פ. 4533/98 –בו הורשע הנאשם במרמה בכוונה להתחמק מתשלום מס (7 עבירות)- עבירות לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) תשכ"א-1961 (להלן- הפקודה), אי הודעה על תחילת התעסקות (2 עבירות), עבירות ע"פ סעיף 215א' לפקודה, אי הגשת דוחות במועד (7 עבירות), עבירות לפי סעיף 216 (4) לפקודה הנ"ל,אי ניהול פנקסי חשבונות (7 עבירות), עבירות לפי סעיף 216 (6) לפקודה הנ"ל,אי רישום בכוונה להתחמק מתשלום מס (2 עבירות), עבירות ע"פ סעיף 117 (א)(4) יחד עם סעיף 117(ב) לחוק מע"מ, תשל"ו-,1975, אי הגשת דוחות מע"מ במועד (42 עבירות), עבירות לפי סע' 117(א)(6) יחד עם סעיף 117(ב) לחוק הנ"ל,אי ניהול פנקסי חשבונות בכוונה להתחמק מתשלום מס (7 עבירות), עבירות לפי סעיף 117(א)(7) יחד עם סעיף 117(ב) לחוק הנ"ל, ואי הוצאת חשבונית מס בכוונה להתחמק מתשלום מס (7 עבירות), עבירות לפי סעיף 117(א)(13) יחד עם סעיף 117(ב) לחוק הנ"ל.

2. הנאשם בשנת 1989 ולאחר מכן בין השנים 1992 ועד 1997 ניהל עסק של הפצת מוצרי מאפה לבתי עסק שונים (בין 10 ל-15) במזרח העיר ירושלים. הוא רכש מוצרי מאפה ממאפיית אנג'ל בע"מ במחירי הנחה מיוחדים והפיצם ללקוחותיו במתח רווחים של כ-10% בממוצע מעל מחיר הרכישה.ערך המכירות של הנאשם בשנים הנ"ל הגיע ל-4,038,630 ₪.כשפתח עיסקו הוא לא דיווח על כך לרשויות מס הכנסה,לא הגיש דו"ח שנתי ולא ניהל פנקסי חשבונות. הוא גם לא נרשם כעוסק ע"פ חוק מע"מ, לא הוציא ללקוחותיו חשבוניות עיסקה או מס ולא ניהל פנקסים ורשומות כדין ולא הגיש דוחות תקופתיים כנדרש ע"פ דין. בין השנים 1990-1991 היה הנאשם בחו"ל אך מששב ארצה הוא לא דיווח לרשויות מס הכנסה על פתיחת העסק מחדש, על ניהולו ועל הכנסותיו, ואף לא הגיש דו"ח שנתי, ולא ניהל פנקסי חשבונות כדין. בה במידה לא נרשם הנאשם כעוסק ע"פ חוק מע"מ, הוא לא הוציא ללקוחותיו חשבוניות, לא ניהל פנקסים ורשומות כדין, ולא הגיש דוחות תקופתיים כנדרש ע"פ דין.במהלך השנים 1993 ועד 1997 השתמש הנאשם בכל מרמה או תחבולה בכוונה להתחמק ממס, לא הגיש למס הכנסה דו"ח שנתי על הכנסותיו, ולא ניהל פנקסי חשבונות כדין. בה במידה הוא לא הוציא ללקוחותיו חשבוניות עסקה או מס, לא ניהל פנקסים ורשומות שהיה עליו לנהל, ולא הגיש למע"מ דוחות תקופתיים כנדרש ע"פ דין, והכל מתוך כוונה להתחמק גם מתשלום מע"מ.

3. התובעים הגישו לי את מוצגים ת/1 ו-ת/2. ת/1 הוא תצהיר של מר משה אלקלעי,רכז חוליה בפקיד השומה בירושלים, בו הוא מציין שנחתם עם הנאשם הסכם ב-21.6.98 לשנות המס 1992-1997 והיה עליו לשלם תשלומים למיניהם אלא שעד דצמבר 2001 הוא לא שילם חובותיו לרשויות המס. הוגש לי גם מוצג ת/2 ובו התפלגות חובותיו המשוערכים של הנאשם. הסניגור הגיש לי את מוצגים נ/1 עד נ/6. נ/1 איננו קבלה רשמית של רשויות המס. העובדה שמנהלת החשבונות של הנאשם קיבלה ממנו סכומים למיניהם, לא אומרת שהסכומים שולמו לרשויות המס, שכן לא הוצגו קבלות רשמיות על כך. נ/2 עד נ/7 כולל תשלומי מס אלא שכל הקבלות הן מתאריכים שלפני ההסכם מ-21.6.98. במילים אחרות , האמור בתצהיר ת/1 ובהתפלגות החובות ת/2 לגבי חובות לא מכוסים מצד הנאשם לא נסתר.

4. באשר לטענת הסניגור שהנאשם בהיותו תושב שטחים לא חשב שהוא חייב לדווח על עסקים בשטחים, זו אינה טענה בעלת משקל רב שהרי הנאשם פעל בירושלים (בחלקה המזרחי).יחד עם זאת אתן לה משקל ,אם כי קטן, לקולא.


5. הנאשם הוא כבן 43, נשוי ואב ל-5 ילדים. הוא קיבל את מלוא האחריות לביצוע העבירות בשני התיקים.שירות המבחן המליץ להטיל על הנאשם של"צ בהיקף של 250 שעות. ברור הוא שמרכיב עונש זה לא תואם את ההנחיות שניתנו בפסיקה לגבי עבירות על חוקי המיסים. במקרה שלפנינו מדובר בעבירות שנמשכו שנים, והן מתייחסות הן למס הכנסה והן למע"מ.

6. בכל הנוגע לרמת הענישה בתחום זה נפסק לא אחת שאי אפשר להתוות תחימה מדוייקת ונוקשה לגבי עבירות בתחום הזה.
בתיקים מעין אלה עברייני מס מעלים את בעיותיהם הכלכליות, והמשפחתיות הקשות, אך כבר נקבע שמצב כלכלי איננו יכול לשמש סיבה למניעת קנסות כספיים ניכרים והטלת עונשי מאסר בפועל בעבירות מעין אלה. אין הצדקה לכך שעברייני מס יזכו לאהדה לעומת גנבים וגזלנים אחרים.כפי שנפסק בע"פ 522/82 פ"ד לו(4) 411, אין בין גוזל כספי הפרט לבין גוזל כספי הציבור ולא כלום.גזר הדין שהציג לי הסניגור המלומד שנתתי בת.פ. 3125/98 בו הוטלו על הנאשם בין היתר מאסר בעבודות שירות, אינו רלוונטי למקרה שלפנינו אשר נסיבותיו שונות בהיקף העבירות, התמשכותן, התייחסותן למע"מ ומס הכנסה, ובשל כך שהנאשם היה במעצר ארוך.לכן, אין ללמוד ממנו גזירה שווה לענייננו.

7. לפיכך, הנני מחליט שמרכיבי העונש שיוטלו על הנאשם בגין העבירות שמוזכרות בסעיף 1 דלעיל, ב-2 התיקים התלויים ועומדים יהיו מאסר בפועל, מאסר ע"ת קנס והתחייבות. אם אני מקל על הנאשם במשך המאסר בפועל ובקנס הרי זה בשל כך שמדובר בעבירות שבוצעו בשנים 92-97 ובשל האמור בסעיף 4 לגזה"ד.

8. לאור האמור לעיל, הנני מטיל על הנאשם עונשים כדלהלן:

א. 12 חודשי מאסר שמתוכם 6 חודשים יהיו לריצוי בפועל ו-6 חודשים יהיו על תנאי ל-3 שנים משחרורו של הנאשם ממאסר והתנאי הוא שלא יעבור עבירה על סעיפי החוק שפורטו בסעיף 1 לגזה"ד.

הנאשם יחל לרצות את עונשו ביום24.2.02. בתאריך זה בשעה 08.00 עליו להתייצב

בתחנת המשטרה במגרש הרוסים לתחילת ריצוי עונשו.

ב. הנני מחייב את הנאשם בקנס ע"ס 50,000 ₪ שישולם ב-25 תשלומים חודשיים שווים שהראשון שבהם עד17.9.02 וכל תשלום ותשלום עד ה-17 לחודש שלאחריו עד לסיום התשלומים. אם לא ישולם אחד התשלומים, יישא הנאשם במאסר של 20 יום.

ג. הנני מחייב את הנאשם לחתום על התחייבות ע"ס 50,000 ₪ לבל יעבור עבירות על סעיפי החוקים שבהם הורשע בתוך 3 שנים מיום שחרורו ממאסרו.אם לא יחתום ייאסר ל-60 יום.

הנני מודיע על זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום מהיום.

ככל שהפקיד הנאשם הפקדות כספיות בגין צווי הבאה, יש לקזזן מהקנס.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון