אי הגשת דוחות ניכויים


הנאשמים שבפני הורשעו, על פי הודייתם, בעובדות כתב אישום שתוקן ולפי הפירוט הבא:

הנאשמת מס' 1 הורשעה בגין:

א. אי הגשת דו"חות ניכויים לתקופת דיווח 4/96 ועד 3/97 – סה"כ 12 חודשי דיווח.

ב. אי העברה במועד של מס שנוכה ממשכורות עובדים בחודשים 4/96 ועד 3/97 – סה"כ 12 עבירות – סכום הניכויים אינו ידוע למאשימה.

ג. אי הגשת דו"חות על הכנסת הנאשמת מס' 1 בגין שנת המס 1996, 1997.

הנאשם מס' 2 הורשע בגין:

א. אי הגשת דו"חות ניכויים לתקופת דיווח 4/96 ועד 3/97 – סה"כ 12 חודשי דיווח.

ב. אי העברה במועד של מס שנוכה ממשכורות עובדים בחודשים 4/96 ועד 3/97 – סה"כ 12 עבירות – סכום הניכויים אינו ידוע למאשימה.

ג. אי הגשת דו"חות על הכנסות הנאשמת מס' 1 בגין שנות המס 1996, 1997.

ד. אי הגשת דו"חות הכנסה (של נאשם מס' 2) לשנות המס 1996, 1997, 1998, 1999.

הנאשם מס' 3 הורשע בגין:


א. אי הגשת דו"חות על הכנסותיו לשנות המס 1996, 1997, 1998, 1999.

ב. אי הגשת דו"חות על הונו ונכסיו נכון ליום 31.12.1996.

המחדלים המתייחסים לאי הגשת דו"חות הכנסה של הנאשמת מס' 1 לשנות המס 96' – 97' – הוסרו.

כן הוסרו המחדלים המתייחסים לאי הגשת דו"חות הכנסה של הנאשם מס' 2 לשנות המס 96' – 99'.

כן הוסרו המחדלים המתייחסים לאי הגשת דו"חות הכנסה של הנאשם מס' 3 לשנות המס 1996 – 1999.

בנוסף, הוסר המחדל המתייחס לאי הגשת הצהרת הון ונכסים של הנאשם מס' 3 ליום 31.12.96.

יתרתם של המחדלים נשוא אישומים 1 ו-2 לכתב האישום המתוקן טרם הוסרו, למרות חלוף הזמן שהיה על הנאשמים להסירם.

בשים לב לחומרת העבירות ולהסרה החלקית של המחדלים המיוחסים לנאשמים 1 ו-2, בקשה ב"כ המאשימה כי
אחמיר בדין עם הנאשם מס' 2 ואגזור דינו, בין היתר, לריצוי מאסר בעבודות שירות וכי אטיל עליו קנס כספי ומאסר על תנאי.

אשר לנאשם מס' 3 ולנאשמת מס' 1, בקשה התובעת כי אגזור קנס כספי ואטיל, בנוסף, על הנאשם מס' 3 – מאסר על תנאי.

הסנגור בקשני להתחשב לקולא בתיקון כתב האישום, בהודיה אשר חסכה מזמנו של ביהמ"ש, בהסרתו החלקית של המחדל ובשיתוף הפעולה של הנאשמים עם הרשות החוקרת.


עוד הוסיף, כי עברם של הנאשמים נקי ונסיבותיהם כאלו שאין כל מקום להחמרה בדינם.

עוד טען הסנגור המלומד, כי הנאשמת מס' 1, אשר קרסה עוד בשנת 96' מייד לאחר היווסדה, לא שילמה בפועל המשכורות לעובדים ולפיכך לא היה עליה להעביר כספי ניכויים לשלטונות המס.

ביקש הסנגור לתמוך טענותיו אלו בתיעוד וביהמ"ש איפשר לו זאת אך בסופו של דבר הודיע כי לא יוכל להמציא תיעוד תומך מהטעם שתיקה של הנאשמת מס' 1 אינו פעיל ונוכח העובדה שהנאשמת מס' 1 קרסה.

התובעת חולקת על טיעוני הסנגור בדבר אי תשלום המשכורות לעובדים ומציינת כי הנאשמים פתחו תיק במס הכנסה והודיעו כי הם מעסיקים עובדים ולא הודיעו על הפסקת העסקת העובדים כפי שהיה עליהם לעשות.

אציין, כי משהודו הנאשמים בפני במלוא העובדות נשוא כתב האישום המתוקן, לא יוכלו הם לטעון בניגוד להודייתם זו ואין בדעתי לקבל טענת הסנגור בעניין אי תשלום המשכורת בפועל כהצדקה לאי העברת כספי הניכויים שכן, הטענה עומדת בניגוד להודייה ולא נתמכת בכל ראיה אובייקטיבית מטעם ההגנה.

אשר לעונשם הראוי של הנאשמים:

שקלתי בכל מובן העונש שעלי ליתן לנאשמים שבפני.

הנאשמים 1 ו–2 עברו עבירות חמורות של אי הגשת דוחות ניכויים ואי העברה במועד של מס שנוכה, כמו גם אי הגשת דו"חות על הכנסת הנאשמת מס' 1, כשהנאשם מס' 2 אף ביצע עבירה של אי הגשת דו"חות על הכנסתו.

כבר נאמר לא אחת כי עבירות אלו – דבק בהן יסוד של מרמה ומעילה באימון ומשלא מוגשים אף דו"חות הכנסה מקשה הדבר, אם לא מונע, משלטונות המס להתחקות אחר ההכנסה האמיתית וכפועל יוצא לגבות ביחס אליה מס אמת.

מחדליהם של הנאשמים 1 ו– 2 הוסרו באופן חלקי.

דו"חות הניכויים טרם הוגשו ולא הועבר לתעודתו המס שנוכה - עובדה זו מוסיפה נופך של חומרה.

כפי שלמדתי לדעת, הנאשמת מס' 1 אינה פעילה עוד והנאשם מס' 2, אשר עברו נקי, לומד היום כסטודנט ומסתייע בבני משפחתו מהבחינה הפיננסית.

הנאשם מס' 3, אשר לו מיוחסות העבירות של אי הגשה במועד של דו"חות על הכנסותיו ואי הגשת הצהרות על הונו ונכסיו בלבד, פעל להסרת המחדלים שיוחסו לו והסירם במלואם, עברו נקי והוא עובד כיום כשכיר.

כל אלו נוטעים בי האמונה והתקווה כי כשלונו נשוא כתב האישום היה וישאר היחיד.

סופו של דבר, לאחר איזון שערכתי בין מכלול השיקולים כולם ובהתייחס גם למהות העבירות, להסרת המחדל המלאה של הנאשם מס' 3 והחלקית של הנאשמים 1 ו-2, הנני סבורה כי אוכל להמנע מהשתת מאסר בפועל על הנאשם מס' 2 שאינו עוסק עוד במגזר הפרטי ואתן ביטוי לחומרת המעשים על דרך של הכבדה אחרת.

לפיכך, הנני גוזרת הדין כדלקמן:

על הנאשמת מס' 1:

קנס בסך 15,000 ₪.

הקנס ישולם ב-15 תשלומים חודשיים שווים ורצופים כשהראשון שבהם ישולם עד יום 15.5.02.

על הנאשם מס' 2:


קנס בסך 20,000 ₪ או 7 חודשי מאסר תמורתו.

הקנס ישולם ב-20 תשלומים חודשיים שווים ורצופים כשהראשון שבהם ישולם עד יום 28.5.02.

חתימה על התחייבות על סך 20,000 ₪ בערבות עצמית להמנע מלעבור עבירה מן העבירות בהן הורשע הנאשם וזאת, תוך 2 שנים מהיום.

היה ולא יחתום הנאשם על ההתחייבות אשר פורטה לעיל יאסר ל-90 ימים.

מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים ואולם הנאשם לא ישא בעונש זה אלא אם כן יעבור תוך תקופה של 3 שנים עבירה מן העבירות בהן הורשע ויורשע בגינה.

על הנאשם מס' 3:

קנס בסך 8,000 ₪ או 5 חודשי מאסר תמורתו.

הקנס ישולם ב-12 תשלומים חודשיים שווים ורצופים כשהראשון שבהם ישולם עד יום 28.5.02.

מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים ואולם הנאשם לא ישא בעונש זה אלא אם כן יעבור תוך תקופה של 2 שנים עבירה מן העבירות בהן הורשע ויורשע בגינה.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפקעה מס הכנסה

 2. חובת דיווח כללי

 3. ביטול צו מס הכנסה

 4. אישור לגבות מיסים

 5. ביטול קנס מס הכנסה

 6. התיישנות מס הכנסה

 7. ביטול הסכם מס הכנסה

 8. אי הגשת דוח סעיף 188

 9. בדיקת סבירות ההכנסה

 10. אי הגשת דוחות ניכויים

 11. חובת דיווח מס הכנסה

 12. איחור בהגשת דוח שנתי

 13. הסכם קיבוצי מס הכנסה

 14. ועדת חריגים מס הכנסה

 15. זכות העיון במס הכנסה

 16. ביקורת ספרים מס הכנסה

 17. אי הגשת דוחות תקופתיים

 18. סעיף 2 לפקודת מס הכנסה

 19. התיישנות חוב מס הכנסה

 20. הארכת מועד הגשת דוחות

 21. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 22. השגה על שומת מס הכנסה

 23. אחוזי ריווח בלתי סבירים

 24. אופציות לעובדים מס הכנסה

 25. התיישנות שומה מס הכנסה

 26. ביטול כתב אישום מס הכנסה

 27. סעיף 2 1 לפקודת מס הכנסה

 28. ועדה רפואית של מס הכנסה

 29. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד

 30. איחור בהגשת דוח למס הכנסה

 31. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 32. התיישנות מס הכנסה ניכויים

 33. בקשה לתיקון שומה מס הכנסה

 34. ביקורת ניהול ספרים מס הכנסה

 35. אם חד הורית עצמאית מס הכנסה

 36. ועדה רפואית פקודת מס הכנסה

 37. אי הגשת דוחות למס הכנסה במועד

 38. התיישנות הגשת דוחות למס הכנסה

 39. התיישנות תיקון שומות מס הכנסה

 40. סעיף 119א(א)(3) לפקודת מס הכנסה

 41. בקשה לקביעת נכות לצרכי מס הכנסה

 42. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד כתב אישום

 43. השגה על שומת מס הכנסה ושומת ניכויים

 44. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור מס הכנסה

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון