אי הגשת דוחות תקופתיים

הנאשמים, ארבע חברות בע"מ ומנהלם הפעיל, הורשעו עפ"י הודאתם במסגרת הסדר טיעון בתיקי מע"מ ובתיק מס הכנסה, בביצוען של 86 עבירות של אי הגשת דוחות מע"מ תקופתיים במועד, 21 עבירות של אי תשלום מס שנוכה, 2 עבירות של אי הגשת דוח מס הכנסה של חברה במועד, 5 עבירות של אי הגשת דוחות מס הכנסה אישי במועד ובנוסף הורשע הנאשם ב- 23 עבירות של אחריות מנהל, בכך שידע ולא נקט בכל האמצעים הסבירים למניעת העבירות.


בנוסף, הורשעו הנאשמים 4 ו-5 ב"עבירות אחרות" שאינן כלולות בכתבי האישומים, וזאת במסגרת ההסדר ומיצוי זכותם לפי סעיף 39 לחוק העונשין. המדובר בהרשעה בביצוע 29 עבירות של אי הגשת דוחות תקופתיים, לתקופות שבין 9/2007 ל- 12/2010, וכן בעבירה של אי הגשת דוח מס הכנסה שנתי במועד לשנת המס 2010 ועבירה של אחריות מנהל.

העבירות בוצעו כאמור במסגרת 4 חברות בע"מ לתקופות שבין 1998 עד לשנת 2010.

תיקי החברות סגורים למעט הנאשמת 4 שהינה פעילה.

יתרת קרן המס בתיקי המע"מ הינה חלקית, שכן לא הוגשו כלל 13 דוחות, ומסתכמת בסך של 371,400 ₪.

אי תשלום המס שנוכה מסתכם בסך של כ- 143,00 ₪, סכום שנוכה מעובדים ולא הועבר לרשויות מס הכנסה, בין השנים 1998-2002.

המחדלים בתיקי מע"מ לא הוסרו, למעט הגשת 73 דוחות תקופתיים באיחור, ונותרה יתרת קרן מס חלקית לתשלום ע"ס 371,400 ₪, שלא שולמה.

המחדלים בתיק מס הכנסה לא הוסרו, למעט הגשת 2 דוחות אישיים לשנות המס 2001 ו- 2002, כך שנותרה יתרת מס לתשלום ע"ס 143,000 ₪ שלא שולמה.

הסדר הטיעון כלל הסכמה לעונש ולפיו יוטל על הנאשם: 10 חודשי מאסר בפועל , קנס כספי לשיקול דעת בית המשפט ומאסר על תנאי שלא יעבור עבירות מהסוג בהן הורשע.

במסגרת הטיעונים לעונש עתרו ב"כ הצדדים לאמץ את ההסדר וזאת בשים לב לחומרת העבירות מחד ולנסיבותיו האישיות הייחודיות של הנאשם מאידך ובייחוד לנוכח מצבה הרפואי של בתו בת 14 שנים, נכה מולדת בשיעור 100% וזקוקה להשגחה מתמדת ועזרה בפעילות היומיומית.

דיון:
בתי המשפט הדגישו לא פעם את החומרה הגלומה בביצוען של עבירות מס וההלכה היא כי בעבירות אלו יש להעדיף את ההיבט הציבורי על פני ההיבט האישי, תוך הטלת עונשי מאסר ממשוכים, אף כנגד מי שנעדר עבר פלילי. יחד עם זאת, אין המדובר בכלל קטגורי, עסקינן במדיניות ענישה אינדיווידואלית בהן ניתן המשקל לכלל שיקולי הענישה תוך איזון שיקוליו האישיים של הנאשם אל מול חומרת מעשיו ובהתחשב בנתוניו הספציפיים של כל תיק.

במסגרת שיקולי הענישה ולחומרא, יש ליתן המשקל להיקף כתבי האישומים , נסיבות ביצוע העבירות, כמות העבירות,סיווגן, סכום המס הגבוה שנגזל, העדר הסרת המחדלים וביצוען במסגרת פעילות 4 חברות בע"מ, על פני תקופה ממושכת שבין השנים 1998 עד לשנת 2010.


המדובר בסדרת עבירות מס חמורות שבוצעו בשיטתיות, בעקביות ובמקביל, במסגרת פעילותן של 4 חברות בע"מ, על פני תקופה ממושכת של למעלה ל- 10 שנים, בטרם הגשת כתבי האישומים, לאחר הגשת כתבי האישומים ואף לאחר הרשעתם במסגרת הנאשמת 4 שהינה פעילה.

המדובר באי הגשת 86 דוחות מע"מ תקופתיים במועד, 21 עבירות של אי תשלום מס שנוכה מעובדים, 2 עבירות של אי הגשת דוח מס הכנסה של חברה במועד, 5 עבירות של אי הגשת דוחות מס הכנסה אישי במועד ו- 23 עבירות של אחריות מנהל.

הנאשמים לא הגישו דוחות תקופתיים ושנתיים במועד, ובכך מנעו מרשויות המס לאמת את הנתונים המופיעים בדוחות, לבצע הליכי ביקורת תקינים וגביית מס אמת במועדו, ואף הגדילו ולא הגישו כלל דוחות תקופתיים, כך שיתרת קרן המס הידועה למאשימה הינה חלקית בלבד.

ביצוע העבירות בניגוד לפקודת מס הכנסה מעצימות במידה רבה את חומרת מעשיו של הנאשם ומחזקות את הצורך שבהרתעתו. הנאשמים 2, 3 ו-5 ניכו מס מעובדים, בסכום כולל של כ- 143,000 ₪.

יש לראות הנאשמים כמי מעלו בתפקידם כנאמנים בכספי הציבור וכמי שגנבו מקופת הציבור כספים אלו. הימנעותם מתשלום המס שנוכה והתשלום המתחייב מהדוחות היו משיקולים כלכליים וסדרי עדיפויות הנוגדים את ערך השוויון בנשיאה בנטל המס ואינטרס הציבורי. מעשים אלו בוצעו בידיעה והינם בגדר מעשי מרמה כלפי קופת המדינה.

סכום המס שנגזל וטרם שולם מסתכם בסך של כ- 514,000 ₪.

שיקולים אלו לחומרא מצדיקים ומחייבים נקיטת מדיניות ענישה ממשית ומרתיעה, בדמות מאסר בפועל ממושך, לצד מאסר על תנאי וקנס משמעותי ומרתיע, שיהיה בהם בכדי להבטיח את אינטרס הציבור ולהגשים את תכליות הגמול וההרתעה הנדרשים בתיק זה.

יחד עם זאת, כפי האמור לעיל, המדובר במדיניות ענישה אינדיווידואלית כך שיש ליתן המשקל הראוי לנסיבותיו האישיות הייחודיות של הנאשם וכן לעובדה כי הצדדים הגיעו להסדר טיעון כולל לרבות לעניין רכיבי הענישה.

המדובר בנאשם יליד 1968, נשוי ואב ל- 4 ילדים קטינים, כשבתו בת 14 נכה מולדת בשיעור של 100%, זקוקה להשגחה מתמדת ולעזרה בניידות ובביצוע פעולות יומיומיות, ולכך צורפו והוצגו בפני המאשימה מסמכים רפואיים וקביעותיו של המוסד לביטוח לאומי. כן יד ליתן המשקל לחלוף הזמן, להודאת הנאשם ולצירוף התיקים הנרחב שעניינו בצירוף של כלל התיקים התלויים ופתוחים כנגדו ואף צירוף עבירות אחרות שלא נכללו בכתבי האישומים המצורפים.

הלכה היא כי כלל יראה בית המשפט לקיים את הסדרי הטיעון וזאת בשל הטעמים הקשורים בחשיבותם ובמעמדם של הסדרי הטיעון, שכן נקודת המוצא הינה כי התביעה עומדת בחזקת התקינות והכשרות ועל בית המשפט להניח כי התביעה כמופקדת אף היא על אינטרס הציבור פועלת בתום לב , משיקולים ענייניים תוך מתן המשקל הראוי לכל תיק ולנסיבותיו, וכך אף בענייננו שכן לא מצאתי פגם בשיקולי התביעה והעונש המוסכם, הגם שהינו מקל, מידתי ומאוזן.

לעניין הקנס אציין, כי ככלל, בעבירות בעלות היבט כלכלי מן הראוי שיוטל על הנאשם רכיב של קנס וזאת על מנת להשיב את הנגזל ולהפוך את העבירה לבלתי כדאית, ובכך לגרום להרתעת הפרט והכלל. המדובר באיזון פנימי בין רכיבי הענישה השונים. בענייננו ביחס לשיעור הקנס מצאתי לנכון מחד להביא בחשבון את חומרת העבירות, מספרן, משך תקופת ביצוען, סכום המס שנגזל, העדר הסרת המחדלים והעובדה שהמדובר בתיקים של חברות. מאידך, מצאתי לנכון להביא בחשבון את מצבו הכלכלי הקשה, ומשך ואופן ריצוי המאסר.

אשר על כן, ובהתחשב במכלול שיקולי הענישה, לקולא ולחומרה, טיעוני הצדדים וההסדר, דן הנאשמים כדלקמן:

הנאשמת 1:
קנס כספי ע"ס 300 ₪ שישולם עד ליום 1/06/2012.

הנאשמת 2:
קנס כספי ע"ס 300 ₪ שישולם עד ליום 1/06/2012.

הנאשמת 3:
קנס כספי ע"ס 300 ₪ שישולם עד ליום 1/06/2012.

הנאשמת 4 פילקוטק בע"מ:
קנס כספי ע"ס 300 ₪ שישולם עד ליום 1/09/2012.

הנאשם 5:

א. 10 חודשי מאסר בפועל מיום 5/6/12 שעה 08:00.

ב. 12 חודשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו, שהנאשם לא יעבור על אחת מהעבירות בהן הורשע.

ג. קנס כספי בסך 120,000 ₪ או 12 חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 48 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 1/05/2013 ובכל אחד (ראשון) לחודש שלאחריו. במקרה של אי תשלום אחד מהשיעורים במועד שנקבע, תעמוד כל יתרת הקנס לפירעון מיידי.

מורה על צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד הנאשם עד לסיום ריצוי העונש.

הנאשם יפקיד את דרכונו במשרדי מע"מ עד לתאריך 22/4/12 שעה 12:00.

זכות ערעור כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפקעה מס הכנסה

 2. חובת דיווח כללי

 3. ביטול צו מס הכנסה

 4. אישור לגבות מיסים

 5. ביטול קנס מס הכנסה

 6. התיישנות מס הכנסה

 7. ביטול הסכם מס הכנסה

 8. אי הגשת דוח סעיף 188

 9. בדיקת סבירות ההכנסה

 10. אי הגשת דוחות ניכויים

 11. חובת דיווח מס הכנסה

 12. איחור בהגשת דוח שנתי

 13. הסכם קיבוצי מס הכנסה

 14. ועדת חריגים מס הכנסה

 15. זכות העיון במס הכנסה

 16. ביקורת ספרים מס הכנסה

 17. אי הגשת דוחות תקופתיים

 18. סעיף 2 לפקודת מס הכנסה

 19. התיישנות חוב מס הכנסה

 20. הארכת מועד הגשת דוחות

 21. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 22. השגה על שומת מס הכנסה

 23. אחוזי ריווח בלתי סבירים

 24. אופציות לעובדים מס הכנסה

 25. התיישנות שומה מס הכנסה

 26. ביטול כתב אישום מס הכנסה

 27. סעיף 2 1 לפקודת מס הכנסה

 28. ועדה רפואית של מס הכנסה

 29. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד

 30. איחור בהגשת דוח למס הכנסה

 31. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 32. התיישנות מס הכנסה ניכויים

 33. בקשה לתיקון שומה מס הכנסה

 34. ביקורת ניהול ספרים מס הכנסה

 35. אם חד הורית עצמאית מס הכנסה

 36. ועדה רפואית פקודת מס הכנסה

 37. אי הגשת דוחות למס הכנסה במועד

 38. התיישנות הגשת דוחות למס הכנסה

 39. התיישנות תיקון שומות מס הכנסה

 40. סעיף 119א(א)(3) לפקודת מס הכנסה

 41. בקשה לקביעת נכות לצרכי מס הכנסה

 42. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד כתב אישום

 43. השגה על שומת מס הכנסה ושומת ניכויים

 44. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור מס הכנסה

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון