ביטול הסכם תחת לחץ


א. לבית הדין הוגשה בקשה לדחייה/מחיקה על הסף של התביעה, לאור הסכם פשרה שהגיעו אליו הצדדים מחוץ לכתלי בית הדין ב-18/9/06 ואשר צורף כנספח א' לבקשה (להלן: "הסכם הפשרה").

ב. אין חולק כי אכן נחתם ביניהם "הסכם הפשרה", וכי כתוצאה מכך אף קיבל התובע סך של 10,000 ₪.


ג. לטענת ב"כ הנתבע (המבקש בבקשה), התובע קיבל סכום זה מרצונו החופשי, לסילוק מלא ומחלט של כל תביעה ודרישה מצידו, לאחר שחתם על הסכם הפשרה מרצונו החופשי, ואף בכתב ידו (בערבית), ועל כן אין מקום לאפשר לו היום לשוב ולדון בתביעה. לחלופין, הסכים הנתבע כי התובע יחזיר את הסכום שקיבל, וכי התביעה תדון לגופה לאחר מכן (הצעה שהתובע סרב לה).

ד. לטענת ב"כ התובע (המשיב בבקשה), התובע אמנם מסכים שקיבל את הסכום, אולם "הסכם הפשרה", שמקפח אותו בזכויותיו, נחתם תחת לחץ ואיומים והבטחה כי לאחר שיחתום, יחזור לעבודה (לאחר שיוסדר אישור השהיה שלו בישראל), וכי יש לבטל את "הסכם הפשרה", על מנת שיוכל לעמוד על מלוא זכיויותיו. יצויין, כאמור, כי התובע סירב להצעת ב"כ הנתבע להשיב את הסכום שקיבל ב"הסכם הפשרה", כשלטענתו, סכום זה בכל מקרה מגיע לו, וכי זכאי להמשיך ולהתדיין בבית הדין על ייתרת זכויותיו.

ה. לאחר ששמענו את עדויות שני הצדדים בבקשה, וכן את סיכומי שני הצדדים הרינו קובעים כדלקמן:

1. לא שוכנענו כי התובע חתם על הסכם הפשרה מתוך לחץ, ואף לא מתוך הבטחה שאין בחתימתו משום הסכמה להפסקת עבודה, וכי הובטח לו שאם יחתום - יוחזר לעבודה לאחר סידור אישור השהיה שלו בישראל (שאם אמנם כך היה הדבר, מדוע בכלל היה צריך המעביד לשלם לו פיצויי פיטורין על פי טענתו שלו?! ניתן היה להוציאו לחופשה או לחל"ת לתקופה קצרה עד לסידור הרישיון מבלי להפסיק את עבודתו). כמו כן, ספק כיצד ניתן לטעון בו זמנית להחתמתו תחת לחץ וגם להבטחה כי יוחזר לעבודה.

לעניין זה מקובלת עלינו עדותו של עד המבקשת, מר זיאד הינדי כי התובע חתם בנוכחותו, מרצונו החופשי. דבר זה אף מתחזק מעדותו של התובע עצמו אשר העיד שלא נתן את הסכמתו מיד, אלא חשב על כך ונתן הסכמתו ביום שלמחרת. כל זה מעמיד בספק את גרסתו של התובע לעניין לחץ שהופעל עליו בהחתמתו על "הסכם הפשרה".

2. אעפ"כ, ולמען הסר ספק, ומאחר שיש חשש מסויים שהתובע, במסגרת הסכם הפשרה (שחתם עליו ללא בא כוחו, אף שהיה לו עו"ד שייצגו) וויתר גם על זכויות קוגנטיביות, ועל מנת לאפשר לו לממש את מלוא זכויותיו - יקבל בית הדין את עמדת התובע, שפסה"ד יבוטל, והתביעה תישאר בעינה, אולם זאת בתנאי שהמצב כולו יוחזר לקדמותו. דהיינו - שהסכום שקיבל – יוחזר לנתבע, כתנאי להמשך ניהול התיק בבית הדין.

3. לעניין זה יובהר כי לא ברורה עמדת התובע, על פיה מבקש מחד את ביטול הסכם הפשרה, אך מאידך מסרב להחזיר את הסכום שקיבל בגין אותו הסכם פשרה שמבקש לבטל. התובע אינו יכול לאחוז את החבל משני קצותיו. מחד, לטעון כי אין תוקף להסכם הפשרה, ומאידך - להמשיך ולהחזיק בכסף שקיבל מכח אותו הסכם פשרה. אין לקבל את טענתו כי הכסף שקיבל – מגיע לו בכל מקרה, וכי על כן יש לברר את התביעה אך ורק לגבי היתרה. ככל שיוכיח את תביעתו – יקבל את המגיע לו, (ויתכן אף מעבר ל – 10,000 ₪ שקיבל), אולם ככל שתידחה תביעתו – לא יהיה זכאי אף לא לסכום של 10,000 ₪. בשלב זה של הדיון, וכל עוד לא הוכיח את תביעתו – אין מקום לקביעה כי הסכום אכן מגיע לו בדין ועליו להחזירו. כמו כן, אין מקום לקבל את טענתו, כי כבר עשה שימוש בכסף, וכי על כן לא יכול להחזירו. טענה זו, אף אם נכונה – אינה יכולה להתקבל. הנתבע אינו בנק להלוואות, ואם אכן טוען לחוסר תקפותו של הסכם הפשרה – עליו לדאוג להחזרת הכסף ששולם לו ללא הצדקה. ייתרה מכך, היה ולא יחזיר את
הכסף – מי ערב לנתבע כי במידה ותביעתו תידחה בסוף ההליך – יוכל להחזיר בסיום ההליך את הסכום ששולם לו?

4. לאור זאת - ככל שהתובע יודיע לבית הדין תוך 30 יום כי החזיר את הסכום שקיבל – תידחה הבקשה לדחייה/מחיקה על הסף, ויקבע מועד לדיון מוקדם בתיק העיקרי. ככל שלא תתקבל הודעה אחרת – יקבל בית הדין את הבקשה.

התיק יובא לעיוני בעוד 30 יום (במסגרת העיון יתייחס בית הדין גם לשאלת ההוצאות).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסכם הפצה

 2. ביטול הסכם השקעה

 3. ביטול הסכם רוטציה

 4. ביטול הסכם קיבוצי

 5. ביטול הסכם זיכיון

 6. ביטול הסכם תחת לחץ

 7. ביטול הסכם עקרונות

 8. ביטול הסכם מייסדים

 9. ביטול הסכם בית אבות

 10. ביטול הסכם קו חלוקה

 11. ביטול הסכם הזמנת רכב

 12. ביטול הסכם ללא נימוק

 13. ביטול הסכם מחמת עושק

 14. ביטול הסכם לרכישת דירה

 15. ביטול הסכם למכירת דירה

 16. ביטול הסכם למכירת מגרש

 17. ביטול הסכם החלפת חלקות

 18. ביטול הסכם ניצול מצוקה

 19. ביטול הסכם הסדר תשלומים

 20. ביטול הסכם שיתוף במקרקעין

 21. ביטול הסכם העברה ללא תמורה

 22. ביטול הסכם מייסדים בהתנהגות

 23. ביטול הסכם לתקופה בלתי קצובה

 24. ביטול הסכם עקב אי הוצאת היתר בניה

 25. ביטול הסכם לביצוע עבודות עפר ובניה

 26. ביטול הסכם העברת זכויות דייר מוגן

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון