ביטול הקצאת מניות


1. פני בקשה להורות על סילוקה על הסף של התובענה.


ביסוד הבקשה עומדות העילות הבאות:

עניינה של התביעה "מעשה עשוי" ושיהוי.

טענה לפיה, התביעה למתן סעד הצהרתי הינה "מעטה" לתביעה כספית, אשר לא שולמה בגינה אגרה.

תחילה, לא צורף תצהיר לבקשה, אולם לאחר מכן ובתגובה לתגובת המשיבים, צורף לבקשה תצהירה של הגב' ציפורה אברהם, עובדת אצל המבקשת מס' 1.

2. יסוד הבקשה מונח כתב תביעה, בגדרו עתרו המשיבים להורות על ביטול הקצאת מניות בחברה למשיבים, במסגרת סיבוב השקעה שבוצע, הוא נשוא התביעה (להלן: "סיבוב ההשקעה"). לחילופין, עתרו המשיבים למתן צו המורה על התאמת מחירי מניות החברה למחיריהם הריאליים וכן, עתרו למתן צו שיורה על ביטול הקצאת אופציות לרכישת מניות, אשר הוקצו לנתבע 2 (המבקש 2), במסגרת סיבוב ההשקעה ובנוסף, עתרו למתן צו המצהיר, כי המשיבה 2 מכהנת כחברת דירקטוריון החברה וכן, עתרו למתן סעד נוסף, שעניינו צו המצהיר כי הנתבעים 2 – 5 (המשיבים בהתאמה) נושאים באחריות לנזקים שנגרמו לתובעים כתוצאה מהחלטות דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית מימים 22.5.04 ו – 24.4.04.

3. תובענה נסבה, בקצירת האומר, בזכויותיהם של המשיבים, אשר הפכו לטענתם, לבעלי מניות מיעוט אצל המבקשת מס' 1 (להלן: "החברה"), בשל קיפוחם באורח חמור על ידי בעלי השליטה, חברי הדירקטוריון ובעלי מניותיה האחרים של החברה. המשיבים טוענים, כי הקיפוח נעשה באמצעות הקצאת מניות לפי שווי נמוך מ – 10% מערכה הריאלי של החברה. בנוסף, הוקצו למנכ"ל החברה (המשיב 2) אופציות לרכישת מניות בהיקף עצום, ללא תמורה וללא כל סיבה מוצדקת. פעולות אלו שללו, על פי הנטען, את זכות המשיבים למנות חבר מטעמם לדירקטוריון החברה. המהלכים הללו קיפחו את המשיבים, כך לטענתם, באופן קשה ונעשו תוך שימוש לרעה בכוחות ובסמכויות שניתנו למבקשים, כבעלי שליטה ונושאי משרה בחברה. באמצעות פעולות אלו, דוללו מניות המשיבים בחברה ושיעור
השקעתם צנח מכ – 22% לכ – 5% בלבד.

4. ל יסוד העובדות המתוארות, הגישו המשיבים את תביעתם ובגדרה עתרו למתן הסעדים המפורטים, מכוח סעיף 191(א) לחוק החברות התשנ"ט 1999 (להלן: "חוק החברות"), שעניינו קיפוח בעלי מניות. המשיבים עותרים, כאמור, לביטול הקצאת המניות למבקשים ולחילופין, שתבוצע התאמת המחיר למניה בהקצאה זו, לביטול האופציות שניתנו למבקש 2, ללא הצדקה לגישתם וכן לסעדים נוספים.

5. מבקשים טוענים כי המשיבים השתהו בהגשת התובענה, באופן שהפעולות נשוא התביעה הפכו להיות "מעשה עשוי". לטענתם, החלטת הדירקטוריון לזימון אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה לשם אישור ביצוע סיבוב ההשקעה, נשוא התובענה התקבלה באפריל 2006 וההזמנה לקיום האסיפה הכללית הוצאה כבר ביום 24.4.06.


6. טענת המבקשים, כבר ביום 10.5.06 המציא ב"כ המשיבים והיועץ המשפטי של החברה, עו"ד פרקש, הודעה לחברה, בדבר אי חוקיות המהלך המתוכנן על ידה, קרי, סיבוב ההשקעה (להלן: "מכתב המחאה").

7. מבקשים טוענים, כי למעט מכתב המחאה, המשיבים לא עשו מאומה למניעת מימוש סיבוב ההשקעה. הם לא פעלו למניעת כינוסה של האסיפה הכללית, הם נכחו באסיפה שהתקיימה בתאריך 15.6.06, היו ערים להחלטות שהתקבלו בה ואף לאחריה, לא נקטו צעדים למניעתם.

8. מבקשים טוענים, כי סיבוב ההשקעה הביא לשינוי דרמטי במבנה ההון של החברה וכי כלל הצדדים המעורבים, כמו גם צדדים שלא היו מעורבים בסיבוב ההשקעה שינו את מצבם בעקבותיו. כך, לטענתם, בעלי מניות שהשתתפו בסיבוב ההשקעה והשקיעו כספים בחברה קיבלו תמורתם מניות חדשות מסוג בכורה ג', הוא הדין בנושים של החברה שהמירו את זכויותיהם הכספיות למניות בכורה ב', בעלי מניות שלא השתתפו בסיבוב ההשקעה קיבלו מניות בכורה א', החברה עשתה שימוש בכספי ההשקעה לצורך תשלום משכורות לעובדיה, כיסוי חובות לספקים ונושים וכן לצורך המשך פעילותה השוטפת.

9. זאת ועוד, לטענתם, ביום 6.4.07, קודם להגשת כתב התביעה וכעשרה חודשים לאחר סיבוב ההשקעה, נכרת הסכם הלוואה בין החברה לבין חב' Bridge Capital Fund L.P (להלן: BCF). לפי הסכם הלוואה זה, הלוותה BCF לחברה סכום של 500,000 דולר וקיבלה בין יתר תנאי ההלוואה אופציה לרכישת מניות בחברה.

10. המבקשים טוענים, כי התובענה דנן הוגשה בתאריך 10.4.07 כשנה לאחר מועד כינוס האסיפה הכללית ולאחר שחלו שינויים מפליגים במציאות התנהלותה של החברה. לא רק המבקשים עלולים להיפגע מתוצאות התביעה, אלא אף צדדים שלישיים כדוגמת BCF, אשר הלוו לחברה כספים בתמורה למתן אופציה לרכישת מניותיה, בהסתמך על מבנה ההון של החברה ובמחיר המניות לאחר סיבוב ההשקעה.

11. המבקשים טוענים כי הנסיבות המתוארות מלמדות על קיומו של "מעשה עשוי" המונע את החזרת הגלגל לאחור, אף אם טענות המשיבים צודקות, הגם שהמבקשים טוענים כי אין להן יסוד. יוצא אפוא, כי לנוכח מחדלם של המשיבים, כך לשיטת המבקשים, אשר לא עשו מאומה למניעת סיבוב ההשקעות על השלכותיו, הצדדים עומדים היום בפני מעשה עשוי אשר לא ניתן להשיב את המצב לקדמותו. כך אף בנוגע לסעד ההצהרתי המבוקש, להורות כי המשיבה 2 הינה דירקטורית בחברה. סעד זה מבוסס על הקבוע בסעיף (C)44.1 לתקנון החברה, הקובע כי מקום בו מחזיקים המבקשים ביותר מ – 10% מהון מניות החברה, עומדת להם הזכות למנות דירקטור אחד. לגישת המשיבים, ביטול סיבוב ההשקעה ישיב להם את אחזקותיהם המקוריות בחברה שהיוו יותר מ – 10% מהון מניות החברה ומשכך, תעמוד להן זכותם למנות דירקטור אחד לחברה. דא עקא, ללא ביטול סיבוב ההשקעה, אין המשיבים זכאים למינויו של דירקטור בהתאם לחלקם בהון המניות שבחברה, לאחר סיבוב ההשקעה.

12. המבקשים טוענים כי התביעה למתן סעד הצהרתי הינה "מעטה" לתביעה כספית אשר לא שולמה בגינה אגרה כדין. לטענתם, אין להעניק סעד הצהרתי מקום בו נראה שהצהרה היא תחליף לתביעה כספית. את טענתם סומכים המבקשים, בין היתר, על ע"א 3182/02 אשד (1980) מהנסים ויועצים תעשיה ניהול ומכון בע"מ נ. המגן חברה לביטוח בע"מ וכן על ע"א 4066/00 נצחון צפורה בראשון בע"מ נ. מירם זמברובסקי בע"מ, שם נדחו תביעות למתן סעד הצהרתי בשל כפילות ההתדיינות והחשש להכרעות סותרות וכן, בשל היכולת לעתור לסעד אופרטיבי.

13. המשיבים טוענים כי דין הבקשה להידחות ולו מהטעם, שתחילה יש לברר ולדון בטענות העובדתיות העומדות ביסוד טיעוני המבקשים. כך, לא הוכח כי סיבוב ההשקעה אכן בוצע, כפי שטוענים המבקשים, אף לא הוכח שהיה כרוך בשינוי דרמטי במבנה ההון של החברה, אם בוצע, או שזכויותיהם של צדדים שלישיים אכן עומדות להיפגע כתוצאה מהסעדים המבוקשים בתובענה, אם יתקבלו.

14. המשיבים טוענים, כי לא השתהו ובהחלט לא ישבו בחיבוק ידיים. נהפוך הוא, הם הודיע מפורשות במכתבם מיום 10.5.06 למבקשים, על התנגדותם לביצוע סיבוב ההשקעה ואף התריעו כי המדובר במעשה בלתי חוקי. בנסיבות אלו, משבחרו המבקשים להמשיך במהלכיהם, הם נטלו את הסיכון לנזקים שיהיו כרוכים בכך. זאת ועוד, טענת שיהוי אינה מקימה עילה לסילוק תובענה על הסף.

15. באשר להסכם ההלוואה עם חב' BCF – המבקשים טוענים כי על המשיבים היה להעמיד את אנשי BCF על
הסיכון שהם נוטלים בהענקת ההלוואה, לנוכח התנגדותם של המשיבים לסיבוב ההשקעה. תחת זאת, העיון בהסכם ההלוואה מעלה, כי אין בו מצג מכל סוג שהוא ביחס למבנה ההון של החברה. לפיכך ברי, כי בהענקת ההלוואה לא היתה הסתמכות על מבנה ההון הנטען.

16. המבקשים טוענים כי כלל לא הוכח, אף לא לכאורה, קיומו של "מעשה עשוי" וכי ההלכה החלה על מקרים של "מעשה עשוי" אינה יפה לענייננו, שכן לרוב, המדובר בצווי מניעה אשר הקפאת מצב קיים נדרשת, למניעת מצב בלתי הפיך. לא אלו פני הדברים בענייננו, כאשר מדובר במבנה הון של חברה, להבדיל ממבנה העשוי אבן והקמתו הינה בבחינת "מעשה עשוי".

17. בדיון שהתקיים בבקשה, נחקרה המצהירה, הגב' אברהם. מדבריה עולה, כי אין היא מצויה במבנה ההון של החברה, היא לא היתה מעורבת כלל ועיקר בסיבוב ההון והתצהיר שמסרה מצייר תמונה צרה ושלא משקפת נכונה את מצבה הפיננסי של החברה. הגב' אברהם, בהגינותה, נמנעה מליתן תשובות לשאלות אשר לא נמצאו בתחום עיסוקה, במחלקת החשבונות של החברה. כך, ראה תשובתה הנוגעת להלוואה שהתקבלה מ – BCF:

"הלוואה זו ואני מתכוונת להלוואה מ – BCF של 500,000$, אני אומרת שההלוואה זו הוחזרה במלואה. לעניין האופציה אני לא חושבת שאני מוסמכת להגיד אם אפשר להחזיר את האופציה או לא. " [עמ'7 לפר'].

ובהמשך:

"אני העדתי פה על דברים, אני חתמתי על עובדות שכתובות בתצהיר ולכן לא ידעתי מה כן צריך להיות כתוב ומה לא, התצהיר שלי לא נוקט עמדה. אני חושבת שלהביא את כל העובדות יש עוד הרבה דברים אחרים שאפשר" [עמ' 8 לפ'].

לכאורה, מתוך תשובותיה של העדה עולה תמונה חיובית ומעודדת של מצב החברה וזאת בניגוד לתצהירה, בו הצהירה על קשיים פיננסיים בהם מצויה החברה. העדה ביקשה לתקן את דבריה בסיום עדותה כאשר ציינה, כי לחברה קשיים גדולים בתשלום משכורות.

18. ראוי לציין כבר עתה, כי תצהירה של הגב' אברהם, כמו גם עדותה, לא היה בהם כדי תמיכה בעובדות המצוינות בבקשה. כאמור, העדה אינה מצויה בענייניה הכספיים של החברה, בוודאי שאינה מעורה בסיבוב ההשקעה ועל כן, תצהירה, כמו גם זימונה כעדה היו מיותרים.

19. טענות המבקשים, על פניהן, שובות לב. לכאורה ברי, לנוכח טענת הקיפוח בה מחזיקים המשיבים, כי סיבוב ההשקעה אכן הושלם ותוצאותיו לרבות השלכותיו, מעוגנות בחברה זה מכבר. לפיכך, אין לשלול את טענת המבקשים, בדבר קיומו של "מעשה עשוי". על פני הדברים, עולה גם כי המבקשים אכן השתהו בהגשת התביעה, חרף העובדה שהיו מעורים ומעורבים בכל התהליך ואף התריעו כנגדו.

20. יחד עם זאת, סבורתני כי על המבקשים להוכיח את העובדות העומדות ביסוד טענותיהם, לפיהן אכן מדובר ב"מעשה עשוי" שאין להשיבו, כי חל שיהוי רב בהגשת התביעה והחזרת המעגל לאחור בלתי אפשרית.

בנסיבות אלו, דחייתה של התביעה על הסף, על בסיס הצהרותיהם של המבקשים, מבלי שהוגשו ראיות להוכחתן – תפגע פגיעה של ממש בזכויותיהם של המשיבים.

21. באשר לסעד ההצהרתי כנגד המשיבים 2 – 5 – אף הטענות המופנות על ידי המבקשים כנגד סעד זה אינן משוללות יסוד לחלוטין. יש להניח, כי אם התובענה היתה נסמכת על עילה לפי פק' הנזיקין, כי אז, היה מקום לשקול את מחיקתה על הסף בכובד ראש. אולם, הואיל והעילה העומדת ביסוד התביעה נסמכת על סעיף 191 לחוק החברות, בשאלת קיפוח המיעוט, סבורתני כי אף לעניין זה, יש לשמוע תחילה את הראיות, טרם שיוכרע גורל התביעה.

22. אשר על כן, הבקשה נדחית.

הואיל והטענות העומדות ביסוד הבקשה כבדות משקל הן ואין מדובר בבקשת סרק, איני רואה מקום לפסוק הוצאות.

23. הודע לצדדים תוכן ההחלטה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפקעת מניות

 2. ביטול קניית מניות

 3. ביטול הקצאת מניות

 4. ביטול העברת מניות

 5. בוררות בעלי מניות

 6. חוזה הקצאת מניות

 7. אישור מכירת מניות

 8. זכות קדימה מניות

 9. הקצאת מניות בחברה

 10. בעלות משותפת במניה

 11. ביצוע עסקאות מתואמות

 12. איסור על איסוף מניות

 13. זכות העיון בעל מניות

 14. התיישנות העברת מניות

 15. זכות עיון לבעל מניות

 16. הפרת הסכם רכישת מניות

 17. פרשנות הסכם בעלי מניות

 18. אכיפת הסכם העברת מניות

 19. היטל השבחה העברת מניות

 20. הקצאת מניות ביטול עסקה

 21. אופציות על מניות לעובדים

 22. זכות קדימה מכירת מניות

 23. פרשנות הסכם רכישת מניות

 24. זכות העיון של בעל מניות

 25. התפטרות בעל מניות בחברה

 26. חובת תום הלב בעלי מניות

 27. ביטול הסכם אופציות מניות

 28. אסיפה כללית של בעלי מניות

 29. הסכם אופציה לרכישת מניות

 30. הקצאת מניות בחברה משפחתית

 31. העברת תיק מניות מבנק לבנק

 32. הקצאת מניות חלוקת דיבידנד

 33. חובת הגילוי כלפי בעל מניות

 34. ביטול הסכם העברת שליטה במניות

 35. אי גילוי במשא ומתן לרכישת מניות

 36. זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות

 37. התיישנות תביעה לביטול הקצאת מניות

 38. אחריות בעל מניות בחברה לחובות ארנונה

 39. חייב מוגבל באמצעים בעל מניות בחברה

 40. פרסום פרטים במהלך הנפקה ולאחריה של אגרות חוב

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון