ביטול הרשעה בעבירות מס

הנאשמים 1 ו-4 הורשעו בביצוע שתי עבירות של אי הגשת דו"ח במועד על הכנסותיה של הנאשמת 1, לשנות המס 2005-2006 וכן בביצוע שמונה עבירות של אי תשלום ניכויים בסכום של 40,451 ₪.

הנאשמים 2 ו-4 הורשעו בביצוע שתי עבירות של אי הגשת דוחות במועד על הכנסותיה של הנאשמת 2 לשנות המס 2005-2006 וכן בביצוע 15 עבירות של אי תשלום ניכויים בסכום של 13,948 ₪.
הנאשם 4 הורשע בנוסף בביצוע שתי עבירות של אי הגשת דוחות אישיים לשנות המס 2005-2006.
הנאשמים 3 ו-4 הורשעו באי הגשת דוחות לשנת המס 2006.בעניינו של הנאשם 4 הוגש תסקיר, ממנו עולה כי הוא בן 59, נשוי ואב לארבעה ילדים, אינו עובד מחודש ינואר 2010. הנאשם הודה בפני השירות, בביצוע העבירות וגילה יכולת לראות את קווי אישיותו ודפוסי התנהגותו אשר תרמו לביצוען. בהקשר זה ציין כי ההליך המשפטי והמחירים המתלווים אליו הבהירו לו כי עליו להתמקד בתחום עיסוק אחד ועל כן החליט לסגור את עסקיו ולהשתלב בלימודי משפטים. מדבריו וממסמכים שהציג בפני השירות עולה כי סיים את כל חובותיו במסגרת הלימודים וכן השלים את שנת ההתמחות. הנאשם הדגיש בפני שירות המבחן את חשיבות אי הרשעתו בדין על רקע סגירת עסקיו, לימודי המשפטים וכוונתו לעסוק בתחום זה. כמו כן הציג מסמכים מהם עולה כי שאלת אי ההרשעה אכן רלוונטית ליכולתו לגשת לבחינות לשכת עוה"ד ולעסוק בהמשך בתחום זה.

בנוסף עולה מהתסקיר כי הנאשם הפיק לקחים ונקט בפעולות המעידות על לקיחת אחריות וניסיון לצמצם את הסיכון להישנות מעורבותו בעבירות מס. השירות סבור כי כניסתו של הנאשם לתחום עריכת דין תאפשר לו להתמקד בתחום אחד ותצמצם את הסיכון למעורבותו בעבירות דומות נוספות.
השירות סבור כי יש מקום לבטל את הרשעת הנאשם בכפוף להשתת של"צ וכן התחייבות כספית.
ב"כ המאשימה בטיעוניה לעונש, עתרה להשית על הנאשם 4 חודשיים מאסר לריצוי בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס כספי. כמו כן עתרה להשית על הנאשמות 1-3 קנס .

נטען כי רוב המחדלים הוסרו אולם נותר עדיין חלק יחסי בחוב הניכויים העומד על סכום של כ- 12,000 ₪. בנוסף נטען כי מדובר בעבירות חמורות וכי קיימת נסיבה נוספת לחומרא לאור העובדה שמדובר בסטודנט למשפטים המודע לחשיבות קיומה של מערכת החוק.
אשר לביטול הרשעת הנאשם, נטען כי לא מתקיימים התנאים שנקבעו בפסיקה לעניין אי הרשעה, אף לאור העובדה כי אין המדובר במעידה חד פעמית אלא בעבירות שנפרשו על פני תקופה בת 4 שנים. כמו כן נטען כי לא הוכח שהרשעה עלולה לפגוע בעתידו.ב"כ הנאשם מנגד עתרה לאמץ את המלצת שירות המבחן ולבטל את הרשעת הנאשם. נטען כי הגשת הדוחות התעכבה מאחר ורואה החשבון נפטר וכן על רקע גניבת המחשבים בהם היה שמור החומר הרלוונטי.

בנוסף נטען כי הנאשם פעל רבות להסרת המחדלים וכי נותר סכום קטן יחסית של חוב הניכויים.
אשר להרשעה- נטען כי הנאשם סיים לימודי משפטים ואף שנת התמחות וכי כתב האישום דנן מונע מבעדו לגשת לבחינות הלשכה.
ב"כ הנאשם עתר להתחשב בנוסף במצבו המשפחתי של הנאשם, גילו, הודאתו שחסכה זמן שיפוטי יקר, וכן עברו הפלילי הכולל הרשעה אחת בעבירות מס משנת 1999.הנאשם טען כי אי הגשת הדוחות לא נבעה כתוצאה מהתרשלות שלו וכן טען כי פעל רבות על מנת להסיר את המחדלים ולשלם את חוב הניכויים. עוד לדבריו אין מידתיות בין הרשעתו בדין לבין הנזק שייגרם לו כתוצאה מהרשעה ועל כן עתר לבטל את הרשעתו ולאמץ את המלצת השירות.
הנאשם יליד 1951, לחובתו שתי הרשעות; הראשונה משנת 1990 בגין אי הגשת דו"ח במועד ונידון לקנס בסך 7,000 ₪ וכן ל-7 חודשי מאסר על תנאי. השנייה משנת 1999 בגין אי הגשת דו"ח וכן אי העברת מס שנוכה לפי סעיף 219 לפקודת מס הכנסה, בית משפט השלום תל-אביב ונידון לקנס בסך 2,000 ₪, התחייבות להימנע מעבירה דומה על סך 5,000 ₪ וכן 5 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים.
אשר לשאלת ביטול הרשעה - הלכה פסוקה היא כי משהגיע בית המשפט למסקנה כי העבירה נעברה, עליו להרשיע את הנאשם. עם זאת ייתכנו מקרים שבית המשפט ימנע מהרשעה. לצורך הכרעה בשאלת אי הרשעה, נדרש בית המשפט להעמיד זה מול זה את האינטרס הציבורי הגלום באכיפת החוק מול עניינו של הפרט על נסיבותיו המיוחדות.


בע"פ 2083/96 תמר כתב נ. מדינת ישראל נקבע כי הימנעות מהרשעה אפשרית בהצטבר שני גורמים: ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם ושנית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים המפורטים לעיל.

לאחרונה ניתן פס"ד ע"י ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, אשר קבע כי יש לבטל החלטת מותב זה שלא להרשיע נאשם, עו"ד פעיל במקצועו, שנמצא אשם בביצוע שתי עבירות של אי הגשת דו"ח במועד .
ביהמ"ש המחוזי בעפ"ג 46741-08-10 מדינת ישראל נ' אביטן ואח', קבע בין היתר כי – "דווקא היותו של המשיב עורך דין - האמון על הוראות החוק ועל הבאת דברו בפני הרשויות – היא המובילה להקפדת היתר הנדרשת בקביעת סטנדרט ההתנהגות המצופה מנישום, מאזרח ומנאשם."

וכן נקבע בעניין אי הרשעת נאשמים שביצעו עבירות מס: "ההבחנה שביקש ביהמ"ש קמא להבחין בין עניינו של המשיב לבין עניינם של נאשמים רבים אחרים בעבירות מסוג זה- יש בה כדי לשמוט את הבסיס ממדיניות האכיפה הראוייה הנדרשת והמתבקשת של עברייני מס... הואיל ואותם סימנים... מתקיימים במרבית עוברי העבירות מסוג זה- שגם הם במרבית המקרים "נורמטיביים", מכים בדיעבד על חטא ויראים את עצם קיום ההרשעה."

ובמקרה דנן:
מדובר בעבירות חמורות של אי הגשת דוחות במועד ואי העברת מס שנוכה.
המחדלים טרם הוסרו במלואם ונותר חוב לתיק הניכויים בסך 12,000 ₪.
בנוסף, הנאשם אמנם סיים לימודי משפטים והוא עומד בפני הבחינות ללשכת עורכי הדין, עם זאת לא הוכח כי הרשעה בדין תפגע בעתידו באופן שלא יוכל לעסוק במקצוע המשפטים בעתיד.
יתרה מכך, לחובת הנאשם שתי הרשעות בעבירות דומות כמפורט לעיל.
משכך, אינני נעתר לבקשתו לבטל את ההרשעה והנני מותיר את הרשעתו על כנה.אשר לעונש, בצד השיקולים לחומרא אתחשב לקולא בהודאת הנאשם שחסכה זמן שיפוטי יקר, גילו הלא צעיר, הבעת החרטה ולקיחת האחריות על מעשיו וכן בעברו הלא מכביד. עוד אתחשב בנסיבותיו האישיות והמשפחתיות כמפורט בדברי בא כוחו וכן בתסקיר שירות המבחן, וכן בעובדה כי הנאשם שילם סך של 157,000 ₪.
מכל האמור לעיל ולאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות שבפני, הנני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים:

הנאשמות 1, 2 ו - 3
קנס בסך 100 ₪ - חדלות פירעון.

הנאשם 4
א. 6 חודשי מאסר על תנאי, למשך שנה מהיום, שלא יעבור עבירות בהן הורשע.
ב. חתימת התחייבות כספית על סך 20,000 ₪, שלא יעבור עבירות דומות משך 3 שנים מהיום.
ג. קנס בסך 12,000 ₪ או חודשיים מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-12 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 01.03.2011.

זכות ערעור תוך 45 יום.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון