ביטול מכתב פיטורים למורים

1. בצהרי יום ה- 31 במאי 2007 הגישו המבקשות אורט ישראל ומרכז השלטון המקומי לבית דין זה "בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי; בקשה לסעד זמני וקבוע, וכן בקשה לסעד ארעי במעמד צד אחד" בה עתרו לצו זמני וקבוע בו יורה בית דין זה "כי בנסיבות המיוחדות ויוצאות הדופן דנא, רשאיות המבקשות באופן חריג ויוצא דופן לפטר ו/או לצמצם את משרות המורים עד ליום 30/6/07 וזאת למרות הנוהג הקיים במערכת החינוך לפיטורי עובדי הוראה עד 31 במאי, ובלבד שהפיטורים ו/או הצמצומים נובעים מהודעת משרד החינוך במכתבו מיום 29.05.2007" (הדגשה במקור - נ.א.).

בכפוף להוצאת הצו המבוקש, הודיעו המבקשות כי הן מסכימות לכך שיינתן צו לפיו "המבקשות תוצאנה הודעות למורים המפוטרים/ מצומצמי המשרה כתוצאה מהודעת משרד החינוך, על כי עד 30.06.07 עשויה להינתן להם הודעת פיטורים/ צמצום משרה למי מהמורים אשר טרם נמסרה להם הודעה כאמור, אלא אם כן תתבטל הודעת משרד החינוך או תשתנה עד למועד זה. במסגרת הודעות אלה יובא לידיעת המורה היקף המשרה שעשויה להצטמצם לו או פיטוריו המתוכננים, על מנת שייערך בהתאם".

בנוסף עתרו המבקשות לסעדים המכוונים כנגד המשיבה 3 - מדינת ישראל - משרד החינוך לרבות פיצוי כספי על נזקים שנגרמו להם. זאת, למקרה שיידחו עתירות שהוגשו לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק (להלן: הבקשה).

2. בהחלטתנו מיום 31.5.07 הורינו כך: "הרינו נותנים בזה צו זמני לפיו המועד לשליחת הודעות למורים על פיטורים או צמצום היקפי משרות הנובעים מהודעת משרד החינוך במכתב הגב' רוזנברג מיום 29.05.2007, ידחה בשלב זה עד להחלטה שתינתן על ידינו בדיון שיתקיים ביום 06.06.2007, או עד להחלטה אחרת שתינתן על ידנו. ככל שנשלחו מכתבי פיטורים או מכתבים שעניינם צמצום היקף משרות, לא יהא כל תוקף למכתבים אלה, עד להחלטה אחרת [ההדגשה במקור - נ.א.]".

במהלך הדיון בבקשה לסעדים העיקריים הובררו ההיבטים העובדתיים והמשפטיים הצריכים לעניין, ועליהם נעמוד להלן בקצירת האומר.

הרקע

3. לפי הנטען בבקשה, הסעדים המבוקשים בה נובעים ממצב דברים זה: משך שנים נוהגים משרדי הממשלה להעניק הטבות ליישובים באזורי עדיפות לאומית, כפי שנקבעו בהחלטות ממשלה. עיקר ההטבות בתחום החינוך "הינן תקצוב שעות אל מעבר לתקנים הרגילים של משרד החינוך, על מנת לחזק את האוכלוסיות החלשות בשעות הוראה נוספות" (להלן - תקצוב המוחזקות). הבעלויות, עליהן נמנות גם המבקשות, נהנו מהטבות אלה ובמיוחד "בתקצוב
המוחזקות".

ביום 29.05.2007 נחת על המבקשות "כרעם ביום בהיר" מכתבה של גב' לאה רוזנברג, סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך, בו הוּדע להן כי החל משנת הלמודים הבא יבוטל תקציב המוחזקות. זאת, נוכח "[ב]פסק הדין שניתן בבג"ץ 11163/03 ביום 27.02.2006 ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל - ראש הממשלה ואח', נפסלה מפת העדיפות הלאומית בחינוך ונקבע כי סיווג אזורי עדיפות לאומית בכל הנוגע לנושא החינוך מפלה ופוגע בשוויון, וכי על משרד החינוך להפסיק להשתמש בפרמטר של עדיפות לאומית להקצאת משאבים שונים. כידוע, תשלומי המוחזקות לחטיבות העליונות נקבעו על סמך מפת העדיפות הלאומית. לכן בהתאם לפסק הדין לא ימשיך המשרד בתקצוב במתכונת הקודמת ועל בתי הספר להיערך לביטול התוספת התקציבית עבור המוחזקות בשנת הלימודים תשס"ח...".

כעולה מהמשך הדברים באותו מכתב, בכוונת משרד החינוך לפנות לבית המשפט העליון ולבקש אישורו לתכנית בדבר היערכות המדינה לפתרון הבעיה. "עם זאת, אם לא תיענה בקשת המשרד מבית המשפט העליון להפחתה מדורגת, תבוטל במלואה התוספת התקציבית שניתנה בעבר עבור המוחזקות ועל בתי הספר להיערך לכך" (להלן: הודעת משרד החינוך).

לטענת המבקשות תוצאתה של הוראה זו, קיצוץ כולל של כ - 150 מליון ש"ח מהתקציבים המועברים לבעלויות אשר להן בתי ספר באזורי עדיפות לאומית. קיצוץ זה, תוצאתו צמצום משרות ופיטורי מורים בהיקף של כ - 1,500 משרות ובכללן צמצום משרות של כ- 350 עובדי הוראה באורט ישראל.

המבקשות הודיעו על כוונתן "להלחם בהודעה בלתי חוקית בעליל זו" ובתוך כך אף להגיש עתירה לבג"צ, בנוסף לבקשה שהגישה המדינה לבג"צ לדחיית יישום פסק הדין, שהדיון בה נועד ליום 17.06.2007.
אולם "חרב הנוהג של פיטורים עד 31 במאי מונף על צוואריהן של המבקשות..." אינו מותיר להן את השהות המספקת לנהל את מאבקן בהודעתו של משרד החינוך ועל כן התבקשו סעדים המתירים דחיית המועד למשלוח מכתבי פיטורים, או צמצום משרות למורים עד ליום 30.6.07.

4. לפי שהוברר מטיעוני המדינה ומדברי מנכ"ל משרד החינוך לפנינו, קיבל משרד החינוך רק אמש את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה למתווה שהוכן לפתרון הבעיות רחבות ההיקף שהונחו לפתחן של הרשויות כתוצאה מפסיקת בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק (להלן: בג"צ). במסגרת המתווה, קיימת הצעה לפתרון תקצוב המוחזקות, באופן שייתר את פיטורי המורים בבעלויות. מהלך זה מתיישב עם הצהרתה של שרת החינוך במכתבה למנהלי בתי ספר, אודות מדיניותה ומחויבותה למנוע פיטורים המוניים של מורים. עם זאת, הודיע ב"כ המדינה בטיעונו לפנינו, שכל עוד לא תשונה פסיקתו המחייבת של בג"צ, אין בידי המדינה אפשרות לשנות מההחלטה בדבר ביטול התוספת התקציבית עבור המוחזקות בשנת הלימודים תשס"ח.


5. ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים בסמינרים ובמכללות והסתדרות המורים בישראל (המשיבות 1 ו- 2 - להלן: ארגוני המורים) טענו לפנינו, כי הודעות הפיטורים למורים באו להן בהפתעה גמורה; כי משרד החינוך לא הודיע להם כלל על הדיונים ועל פסיקת בג"צ, אף לא על מהלכי טיפולו בבעיה שנוצרה כתוצאה מכך. עוד טענו, כי הודעות הפיטורים שנשלחו למורים הן בלתי חוקיות בעליל, וביקשו לדחות מכל וכל את בקשתן של אורט ישראל ומרכז השלטון המקומי לדחיית המועד למשלוח מכתבי פיטורים למורים עד ליום 30.6.07, או עד למועד בו יכריע בג"צ בעתירות ובבקשות שהוגשו בעניין הנדון.

יוטעם, כי ארגוני המורים עמדו על התנגדותם הנחרצת לבקשה, גם לאחר שהוברר להם שקבלת עמדתם משמעותה קיום ההודעות שנשלחו למורים בדבר סיום עבודתם או צמצומה, בתום שנת הלמודים בתאריך 31.8.07.

הוסיפו ארגוני המורים וטענו, כנגד סמכותו העניינית של בית דין זה לדון בבקשה, בהעדר סכסוך קיבוצי בין ארגוני המורים לבין המבקשות, ומן הטעם שהבקשות כרוכות בהתדיינות בפני בג"צ. עם זאת, ביקשו מאתנו להצהיר כי מכתבי הפיטורים אינם בתוקף וכי הם בטלים ומבוטלים.

דיון והכרעה

6. אקדים אחרית לראשית ואומר, כי לדעתי אין מתקיים טעם משפטי המצדיק היענות למבוקשן של אורט ישראל ומרכז השלטון המקומי, וכי על כן דין הבקשה להדחות. טעמי לכך אבאר להלן.

פיטורי עובדי הוראה יבוצעו עד 31 במאי

7. המבקשות - אורט ישראל ומרכז השלטון המקומי מקבלות עליהן את הכלל לפיו יש לבצע פיטורי צמצום עד ליום 31 במאי של שנת הלימודים. דבר העולה, בין היתר, מן ההסכם הקיבוצי הכללי בענף החינוך, עליו חתומים מרכז השלטון המקומי וארגוני המורים, ומפסיקתו בית דין זה, אשר החיל "את ההוראה של פיטורי עובדי הוראה עד 31 במאי על כלל מערכת החינוך וזאת מכוח מנהג". כעולה מן הבקשה, טענה אורט ישראל "אינה צד להסכם קיבוצי, והנורמה המחייבת אותה בעניין זה הינה פסיקת בית הדין הארצי לעבודה והעובדה כי אימצו הוראה זו בנוהג".


ארגון המורים בטיעונו לפנינו, חזר והטעים כי דחיית יום ה-31 במאי פוגעת פגיעה קשה וקבועה בזכותו הקניינית של ציבור המורים, ולפגיעה קשה במערכת יחסי העבודה המאורגנים בין הצדדים. שכן, ה-31 במאי הוא "המועד האחרון למתן הודעה על סיום עבודתו של עובד הוראה שנקבע בהסכמי עבודה הקיבוציים, בתקנון שירות עובדי הוראה (הוראה 1.28.2) - המהווה הסדר קיבוצי שריר וקיים וכן בפסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה ובתי הדין האזוריים לעבודה". לטענות אלה הצטרפה אף הסתדרות המורים.

המדינה מצידה, הסכימה אף היא לכך שפיטורי מורים נעשים בהתבסס על תקנון שירות עובדי הוראה והנוהג הקיים.

טיעוני הצדדים מתכנסים בהלכה הפסוקה מיני כבר, לפיה ההליכים שיש לנקוט בהם לפיטורי צמצום של עובדי הוראה, יבוצעו עד ליום 31 במאי של שנת הלימודים. בכך מוגשמת המטרה של מתן אפשרות לעובד הוראה שפוטר למצוא משרה אחרת בתחומו ולהשתלב במקום עבודה חדש לפני פתיחת שנת הלימודים הבאה. זאת, במסגרת ההיערכות הכוללת של מוסדות החינוך בקביעת תוכנית לימודים, שיבוץ עובדי הוראה והיערכותם של עובדי הוראה. ביטוי מובהק לדברים אלה, נמצא בדבריה של סגנית הנשיא אלישבע ברק-אוסוסקין בפסק הדין בעניין מייזליק:

"בית הדין הארצי לעבודה מתחילת דרכו עמד על כך שכשמדובר בסיום עבודתו של מורה יש להודיע לו על כך לפני יום 31 למאי, של שנת הלימודים האחרונה שלו. הרציונל הוא שעל מורה מפוטר למצוא לו עבודת הוראה אחרת. בתי הספר מכינים את מערכת השעות ומערך המורים בדרך כלל במחצית שנת הלימודים שקודמת לשנה בגינה נערכת מערכת השעות. על מנת לאפשר למורה מפוטר לחפש עבודה אחרת יש להודיע לו על סיום העסקתו עד סוף חודש מאי.

לא נעשה הדבר, מחוייב המוסד המפטר לשלם למורה שכר עבודה לשנה נוספת. הכלל שנקבע בפסיקה (דב"ע לא/23-3, חנה מנצ'ק - המרכז לחינוך עצמאי, פד"ע ג' 337, 341 ובדב"ע לה/5-3, נורית פריד - מכון בית יעקב למורות, פד"ע ו' 113, 123) הוא כי הודעה על הפסקת העסקתו של מורה במשרת הוראה, תוגש לו עד לסוף חודש מאי של שנת העסקתו האחרונה, ואם לא ניתנה הודעה כזו במועד האמור - יש לשלם לעובד את שכרו עבור שנת לימודים נוספת. נקבע, כי משלא ניתנה הודעה במועד המחייב - "כאילו נערך חוזה לשנת לימודים נוספת, ופיטורים לפני תום אותה שנה, יש בהם הפרת החוזה וזיכוי בפיצויים" (דב"ע לה/5-3 פריד - מכון בית יעקב למורות, פד"ע ו' 113).... " [עע 1475/02 אריאל מייזליק - מדינת ישראל משרד החינוך והתרבות, ניתן ביום 6.8.03].

9. כאמור, המשיבות אינן כופרות בחובת ההודעה על פיטורי צמצום עד ליום 31 במאי אלא שלטענתן, בנסיבות המיוחדות ויוצאות הדופן שנכפו עליהן, שלא בטובתן, אין מנוס מלחרוג מן המועד האמור ולהאריכו בחודש ימים נוסף. אין בידינו להיעתר למבוקשן זה. ונבאר.


חובת מתן ההודעה עד ליום 31 במאי של שנת העבודה מעוגנת בהסכם הקיבוצי לעובדי הוראה וחינוך - נוסח משולב 77/9 (סעיף 102 להסכם), ובתקנון שירות עובדי הוראה שהוא הסדר קיבוצי. ככזו, נקלטה חובת מתן ההודעה עד ליום 31 במאי בחוזה האישי של עובד ההוראה. משחובת ההודעה מעוגנת בחוזה העבודה האישי, בהסכם ובהסדר קיבוציים ובנוהג, מסתמכים עובדי ההוראה על חובה זו כחלק מתנאי העבודה שלהם. דחיית המועד להודעת הפיטורים או לצמצום היקף המשרות יש בה פגיעה מהותית באינטרס הסתמכות עובדי ההוראה שלא יפגעו תנאי עבודתם אלא לפי הכלל של חובת הודעה עד ליום 31 במאי המעוגנת בחוזה העבודה האישי, בהסכם והסדר קיבוציים ובנוהג [ראו והשוו על אינטרס ההסתמכות ביחסי עבודה – עסק 52/05 הסתדרות המעו"ף – עיריית קריית גת, הנשיא אדלר, ברק, רבינוביץ, ניתן 10.11.2005].

הגם שמוּדעים אנו למצוקה אליה נקלעו המשיבות שלא בטובתן, משהונחתו עליהן במפתיע גזירות תקציביות המונעות הפעלת "המוחזקות", אין בכך די כדי להצדיק חריגה מקו פרשת המים של ה-31 במאי. באיזון האינטרסים לקחנו בחשבון את מצוקתן התקציבית של המבקשות -המעסיקות. אולם כנגד שיקול זה עומד האינטרס של המורים המפוטרים, העלולים למצוא עצמם עומדים מול שוקת שבורה, בסופו של יום, אם לא תאושר כדין התוספת התקציבית למוחזקות.

ועוד נאמר. שלילת תקציב הפעלה או הפחתתו, עשויים לפול על ראשם של מעסיקים ואף נופלים חדשות לבקרים. בכך בלבד, אין די כדי להצדיק פגיעה מהותית באינטרס ההסתמכות של עובדי ההוראה ובזכויותיהם.

בהקשר זה פסקנו, כי מצוקה תקציבית, בין שהיא נובעת מהתנהלותו של המעסיק, ובין שמקורה בהיעדר מימון מגורם חיצוני, אינה מצדיקה פגיעה בזכויות העובדים, כגון מתן פטור לרשויות המקומיות מתשלום פיצויי הלנת שכר לעובדיהן [עע 1242/04 עירית לוד - אבלין דהן והסתדרות המעו"ף ניתן 9.9.04]. בה במידה אין להתיר פגיעה בזכותם של עובדי הוראה לקבל הודעה על פיטוריהם במועד קבוע ויציב, ויש למנוע פגיעה או חשש ממשי לפגיעה בלתי הפיכה במקור פרנסתם, מפאת סכסוך תקציבי - חמור ככל שיהיה - בין מעסיקיהם לבין המדינה.


נדחית הטענה בדבר היעדר סמכות עניינית

10. בהליך זה מתבקש, למעשה, סעד הצהרתי, שעניינו בדחיית המועד למשלוח מכתבי פיטורים למורים. כל כולה של הבקשה וטעמיה, מושתתים על יחסי העבודה שבין המעסיקים – הן המבקשות שלפנינו, לבין המורים עובדיהן, כפי שהם מעוגנים בהסכמים ובהסדרים קיבוציים, בנוהג רב שנים, ובפסיקתו של בית דין זה. ליבת הסכסוך ביחסי עבודה ובהמשך התקיימותם. ברי, איפוא, כי התובענה באה בגדר הוראתו של סעיף 25(1) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט - 1969 לפיה לבית הדין הארצי לעבודה סמכות ייחודית לדון "....[ב]ביצועו או הפרתו של הסכם קיבוצי, או הסדר קיבוצי אחר או בכל עניין הנובע מהם....". במיוחד כן, כאשר מעצם טיבו של הסכסוך, מושא דיוננו, נדרשת בו "הכרעה מהירה של הערכאה העליונה בתחום משפט העבודה והביטחון הסוציאלי" [ס"ק 5/03 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - התאחדות התעשיינים בישראל, ניתן ביום 16.7.03 ואושר בבג"צ 6871/03 מדינת ישראל נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד נח (2) 943 ].

11. ועניין אחרון, אין להיעתר למבוקשם של ארגוני המורים להצהיר על בטלות הפיטורים. שעתה של עתירה זו טרם הגיעה, ולא מן הנמנע כי לא תחזור לפתחנו.

כללם של דברים:

12. לו תשמע דעתי, תדחה בקשתן של אורט ומרכז השלטון המקומי לקבוע כי הן רשאיות לפטר מורים או לצמצמם משרותיהם לאחר יום ה-31 במאי 2007.

השופט שמואל צור

1. חולק אני, בכל הכבוד, על דעת חבריי למותב. לדעתי, יש לקבל – בעיקרה – את הבקשה שבפנינו ולאפשר למבקשים לעכב את משלוח מכתבי הפיטורים למורים או להשעות את תוקפם, עד ליום 24.6.07, היינו – 7 ימים לאחר תום הדיון שיתקיים בבית המשפט הגבוה לצדק ביום 17.6.07.

2. בפתח הדברים יש מקום להתייחס לטענת המשיבים 1 – 2 (הם ארגוני המורים) כי אין בידינו סמכות להאריך את המועד למשלוח מכתבי פיטורים למורים אל מעבר לקבוע בהסדרים הקיבוציים הנוהגים, היינו – מעבר ליום האחרון של חודש מאי (31.5.07). אין בידי לקבל טענה זו. ההליך בפנינו הוא בקשה לדיון בסכסוך קיבוצי שהוגשה לפי סעיף 25(1) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969. לפי סעיף זה מוסמך בית הדין הארצי – כערכאה ראשונה – לדון בעניין "... ביצועו או הפרתו של הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי אחר או בכל עניין אחר הנובע מהם..." מכח הסמכה זו ומכח כלל הסמכויות שבידי בית דין זה, נתונה לנו סמכות טבועה, במקרה המתאים, לשקול שינויו של מועד שנקבע בהסכמים או הסדרים קיבוציים, אם צודק ונכון לעשות כן בנסיבות מיוחדות שבפנינו (השוו דב"ע כג/59-3 ענת מכבסת קיטור בע"מ – רפיק קנדיל ואח'; לא פורסם).

3. המבקשת מס' 1 – אורט ישראל – היא רשת של מוסדות חינוך המעסיק המורים. המבקש מס' 2 – מרכז השלטון המקומי – הוא ארגון המעבידים של הרשויות המקומיות אשר כל אחת מהן הינה "בעלות" של מוסדות חינוך המעסיקה מורים מכח הסדרים קיבוציים. ביחסים שבין ארגוני המורים למעסיקים ומכח נוהג מחייב ביחסים שבין הצדדים, רשאי המעסיק לשלוח מכתבי פיטורים למורים לא יאוחר מן היום האחרון של חודש מאי של כל שנת לימודים.אין חולק כי כלל זה חל ומחייב ביחסים שבין המבקשים שבפנינו לבין ארגוני המורים.

4. המבקשים מפעילים מוסדות חינוך הניזונים בעיקר מתקציב המדינה. ביום 29.5.07 הודיע משרד החינוך לבעלויות על מוסדות חינוך – ובהן למבקשים – כי, לאור פסיקת בית המשפט הגבוה לצדק בבג"צ 11163/03 מיום 27.2.06, "... לא ימשיך משרד החינוך בתקצוב במתכונת הקודמת ועל בתי הספר להיערך לביטול התוספת התקציבית שניתנה עבור המוחזקות בשנת הלימודים תשס"ח", (נספח מב/1 לבקשה). משמעות הודעה זו היא ביטול תקציב של כ-5,500 שעות הוראה מעבר לתקנים הרגילים שנועדו לחיזוק אוכלוסיות חלשות. כתוצאה מכך נאלצו המבקשים להיערך לפיטורים רחבים של מורים, כל אחת בתחומה. מדובר בהיקף פיטורים של כ-1,500 מורים. המבקשים אף פנו בעניין זה למשרד החינוך להסיר את רוע הגזירה (נספח מב/3 – מב/5 לבקשה) אך ללא הועיל.

5. ביום 31.5.07 שלח ארגון אורט מכתבי פיטורים למאות מעובדיו המורים וכמוהו עשו חלק מן הרשויות המקומיות, ככל שהיה סיפק בידן לפעול. אין צורך להרחיב את הדיבור על המשמעות מרחיקת הלכת של פיטורי כ-1,500 מורים במוסדות חינוך ואין ספק שהדבר נכפה על המבקשים שלא מרצונם והם מעוניינים להימנע מכך.

6. מסתבר שהודעת משרד החינוך על קיצוץ בתקציב ה"מוחזקות" בא על רקע פסיקת בית המשפט העליון מחודש פברואר 2006 המורה על ביטול החלטת הממשלה על תקציב ה"מוחזקות" בשל היותה בלתי שיוויונית. עם זאת העניק בית המשפט העליון למשרד חינוך ארכת זמן של 12 חודשים על מנת לגבש הסדר חלופי ושיוויוני להקצאת הכספים. מסתבר שגיבושו של הסדר חלופי שכזה אינו דבר קל לביצוע ורק בימים האחרונים עלה בידי משרד החינוך לגבש הסדר שכזה אשר קיבל את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה. כפי שנמסר לנו, הסדר זה מוגש לבית המשפט העליון בימים אלה, בצירוף בקשה לאשר את ההסדר בדיון שנועד ליום 17.6.07.


7. מן המידע שנמסר לנו, אישורו של ההסדר בבית המשפט העליון יביא אמנם לשינוי מתכונת התקצוב לבעלויות של מוסדות החינוך, אך – עם זאת – יאפשר להן להמשיך להפעיל את מסגרות ה"מוחזקות" ויימנע את הצורך בפיטורי מורים. עוד הבנו שאם לא יאושר ההסדר, וככל שלא יאושר, לא יהיה מנוס ממתן תוקף להחלטת המשרד על קיצוץ מסיבי בתקציב ה"מוחזקות" ומפטורי מורים בהיקף נרחב.

8. לדעתי, נסיבות מיוחדות אלה מצדיקות עיכוב תוקפם של פיטורי מורים עד לאחר הדיון שיתקיים בבית המשפט העליון בעניין ההסדר החילופי. בבואנו לשקול את הבקשה שבפנינו עלינו לתת את הדעת לציבור גדול של מורים אשר קיבל מכתבי פיטורים אשר תוקפם הושעה בהחלטה מיום 31.5.07 דחיית הבקשה שבפנינו – כפי שמציעים חבריי – משמעה מתן תוקף למכתבי הפיטורים לאלתר, לפחות לדידם של המבקשים.

לדעתי, בנסיבות העניין אין הצדקה להגיע לתוצאה מרחיקת לכת שכזו כאשר קיים סיכוי ממשי שההסדר החילופי יאושר בבית המשפט העליון ולא יהיה כלל צורך במעשה הפיטורים. אם לא יאושר ההסדר וככל שלא יאושר – נכון יהיה ליתן בידי המבקשים פרק זמן קצר על מנת להיערך בפני המציאות החדשה שתהיה ורק אז לשקול פיטורי מורים. מדובר בפרק זמן קצר יחסית של פחות מחודש ימים. המתנה לתוצאות הדיון בבית המשפט העליון בפרק הזמן המוצע על ידי, תימנע צעד קיצוני של פיטורי 1,500 מורים על בסיס תשתית עובדתית שאינה מגובשת ואינה סופית. עדיף, בנסיבות העניין, להמתין פרק זמן קצר לצורך בחינה האם אומנם יש צורך בפיטורים ואם כן – באיזה היקף ולקבל החלטה על בסיס זה. על כך ניתן להוסיף כי, בנסיבות העניין, אין בהמתנה קצרה של כ-3 שבועות, כדי לפגוע באופן בלתי מידתי בציבור המורים הצפוי לפיטורים.

9. לכן, לו תישמע דעתי, נקבל את הבקשה במובן זה שמכתבי הפיטורים שנשלחו למורים על ידי המבקשים או בעלויות החברות במבקש מס' 2 – יושעו עד שבעה ימים לאחר המועד בו יתקיים הדיון בבית המשפט העליון ביום 17.6.01. אין בעמדתי זו כדי לגרוע מטענות ארגוני המורים כי מכתבי הפיטורים שהוצאו או שיקבלו תוקף לאחר החלטת בית המשפט העליון הוצאו שלא כדין והם נטולי תוקף. בעניין זה אין בפנינו תשתית עובדתית מסודרת ומספקת המאפשרת לנו לפסוק. לשיטתי, ככל שיהיה צורך במעשה של פיטורים, יוכלו ארגוני המורים להעלות טענתם זו, לאחר מכן, במסגרת דיונית שימצאו לנכון.

הנשיא סטיב אדלר

קראתי את דעותיהם של חבריי, השופטת נילי ארד והשופט שמואל צור, והנני מצטרף לעמדתה של חברתי השופטת ארד, תוך שאעיר מספר הערות להלן.

אכן, יש להצטער על עוגמת הנפש העלולה להיגרם למורים רבים עם ביטול החלטתנו על הקפאת מכתבי הפיטורים אשר נשלחו אליהם. ואולם, ארגוני המורים – הגופים המייצגים את ציבור המורים כולו, ובכללם המורים אשר קיבלו את מכתבי הפיטורים – הם אשר בקשו לבטל את הצו שיצא מלפני בית דין זה ביום 31.5.2007. קרי, הם אשר ביקשו ביטול הצו אשר, לכאורה, מגן על המורים, חברי הארגונים. על פי הודעתם, הם מבקשים להתמודד על פי דרכם, עם מכתבי הפיטורים וצמצום היקפי המשרות שנשלחו.

ועוד, יש להצר על כי הרשויות והבעלויות שהן המעסיקות הישירות של המורים, ייפגעו מהודעת משרד החינוך אשר נשלחה אליהן אך יומיים לפני היום האחרון למשלוח מכתבי פיטורים למורים, כאשר לא היה בידן סיפק להיערך ולפעול בהתאם. אולם, עניין זה הינו בין הרשויות והבעלויות לבין משרד החינוך.

מנכ"ל משרד החינוך מר אבואב הודיע, כי רק ערב הדיון בפנינו, אישר היועץ המשפטי לממשלה את המתווה שהוכן על ידי משרד החינוך. גם בעניין זה, אין אלא להצטער על כי סיום גיבוש המתווה, נעשה ברגע האחרון, ופחות משבועיים לפני התזכורת הקבועה בבקשת המדינה בבג"צ. אולם, לדברי מנכ"ל משרד החינוך גיבוש המתווה היווה משימה סבוכה ומורכבת, שלא ניתן היה להשלימה לפני כן.

יוטעם, כי אין בהכרעתנו בפסק דין זה כדי להביע עמדה בשאלת תוקף מכתבי הפיטורים אשר נשלחו, או אשר יישלחו על ידי המבקשים.

נציג עובדים מר שלום חבשוש

הנני מצטרף לאמור בחוות דעתה של השופטת ארד.

נציג עובדים מר רן חרמש

הנני מצטרף לאמור בחוות דעתה של השופטת ארד.

נציג מעבידים מר איתן רף


הנני מצטרף לחוות דעתה של השופטת ארד ולהערות הנשיא אדלר.

נציג מעבידים מר דורון טמיר

הנני מצטרף לחוות דעתה של השופטת ארד ולהערות הנשיא אדלר.

סוף דבר

לפי האמור בחוות דעתה של השופטת ארד, המוסכמת על דעת רוב חברי ההרכב, וכנגד דעתו החולקת של השופט צור, נדחית בקשתן של אורט ומרכז השלטון המקומי לקבוע כי הן רשאיות לפטר מורים או לצמצמם משרותיהם לאחר תאריך 31 במאי 2007. אי לכך, פג תוקפו של הצו הזמני שניתן על ידנו בסעיף 9 להחלטה מיום 31.05.2007, במתן פסק דין זה.

הואיל ומדובר בסכסוך קיבוצי אין אנו עושים צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות מורה

 2. התפטרות מורים

 3. חוזה אישי מורה

 4. חוזה דירה שכורה

 5. הסכם פרישה מורה

 6. ביטול פיטורי מורה

 7. שעות נוספות מורים

 8. חובת דיווח מורים

 9. הסכם קיבוצי מורים

 10. ועדה רפואית מורים

 11. בוררות ועדה פריטטית

 12. בחירות בארגון המורים

 13. ביטול פיטורים של מורה

 14. הפרת הסכם פנסיה מורה

 15. הסכם קיבוצי מורי דרך

 16. ארגון המורים שיפוט פנימי

 17. התפטרות מורה באמצע השנה

 18. אכיפת החלטה ועדה פריטטית

 19. הסכם קיבוצי מורים פנסיה

 20. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 21. הסכם קיבוצי ארגון המורים

 22. ביטול מכתב פיטורים למורים

 23. ביטול עסקה הסתדרות המורים

 24. התפטרות מורה במשרד החינוך

 25. בית דין חברים ארגון המורים

 26. הסכם קיבוצי הסתדרות המורים

 27. אי שיבוץ מורה לשנת הלימודים

 28. ועדת חריגים הסתדרות המורים

 29. הסכם קיבוצי אגודת מורי הדרך

 30. ביטול העברת מורה לבית ספר אחר

 31. בסיס השכר לתוספת תשלום למורים

 32. חזרה לעבודה פרישה מוקדמת מורה

 33. אחריות המורה על אלימות בבית הספר

 34. הסכם קיבוצי ארגון המורים העל יסודיים

 35. ביטול פיטורים עובד משרד החינוך ועדה פריטטית

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון