ביטול מעצר מנהלי

זוהי בקשה לעיין מחדש בהחלטתי מיום 27.10.02, במסגרתה החלטתי לבטל את צו המעצר המנהלי אשר הוצא למשיב.


באותה החלטה, ציינתי כי הונח בפני מידע חסוי אשר "הינו עדכני ומלמד על סכנה ממשית הצפויה מן המערער – אם יותר לו לשוב ולהתהלך חופשי". יחד עם זאת, עמדה על הפרק שאלת מהימנותו של המידע. במהלך הדיון החסוי התעוררו מספר שאלות הנוגעות למהימנות המידע, זאת בצירוף טענת המערער כי הופלל על ידי מבקשי רעתו, ועל כן ביקשתי את התביעה לערוך אי-אלו בירורים ולהביא בפני ממצאיה. משחלף זמן רב, ותשובות לשאלותיי – אין, ומשהתברר לי כי קלושים הסיכויים לבירור אותן שאלות, סברתי כי עלי ליתן החלטתי בתיק לגופו – על יסוד החומר אשר הונח בפני.
ואכן, ביום 27.10.02, היינו: 17 ימים לאחר הדיון הראשון בתיק, נתתי החלטתי, בה ציינתי לאמור:

"משאין בידי לקבוע כי מקורות המידע, במקרה זה, אמינים ומהימנים הם, ובהתחשב בעובדה כי המערער סיים ריצוי תקופת מאסר לא קצרה, לא מצאתי לאשר את המשך שלילת חירותו על יסוד מידע אשר מהימנותו לא הובררה כנדרש."


בו ביום, ביקשה התביעה לעכב שחרורו של המערער למשך 72 שעות, זאת על-מנת לאפשר לה לשקול המשך צעדיה בתיק זה.
לבקשה זו נעניתי באופן חלקי, ועיכבתי שחרורו של המערער למשך 48 שעות. ביום 29.10.02, פנתה התביעה בבקשה לעיין מחדש בהחלטתי הראשונה. לדבריה, במהלך 48 השעות בהן עוכב שחרורו של המערער, הגיע מידע מודיעיני חסוי אשר מאשש את מהימנות המידע אשר נמסר לי. עוד ביקשה התביעה כי אורה על עיכוב שחרורו של המערער ב-24 שעות נוספות, עד למתן החלטה בבקשתה זו.
הואיל ובקשתי את התייחסות ב"כ המערער לבקשתה זו של התביעה, ועל מנת לאפשר לו לעשות כן, עשיתי שימוש בסמכותי לפי ס' 5ב(ג) לצו בדבר מעצרים מנהליים (הוראות שעה)(יהודה והשומרון)(מס' 1226), התשמ"ח – 1988, ועיכבתי שחרורו של המערער ב-24 שעות נוספות.
היום, בשעות הבוקר המוקדמות הונחה בפני תגובתו של ב"כ המערער, הסבור כי חל כאן הכלל בדבר סופיות הדיון, וכי לאחר שהוריתי על ביטול צו המעצר שוב אין סמכות עמי לעיין מחדש בהחלטה זו.
אכן, טענה זו איננה קלוטה מן האוויר, ואף טעם והיגיון יש בה. ככלל, משהחליט ביהמ"ש הצבאי לערעורים בערעור על החלטה בעניין מעצר מנהלי, אין הוא מוסמך לשוב ולעיין מחדש בהחלטתו. אין פירוש הדבר כי לעולם החלטותיו של בימ"ש זה נכונות הן, אך אף אם יתברר כי שגה ביהמ"ש בהחלטתו – בין אם נבעה הטעות מהבנתו השגויה של ביהמ"ש, ובין אם נבעה זו מטעות של הצדדים אשר לא העלו טענותיהם כראוי – חל הכלל בדבר סופיות הדיון.

יחד עם זאת, במה דברים אמורים? מקום בו דן ביהמ"ש לגופם של דברים, שעה שכל החומר, הגלוי והחסוי, מונח בפניו. אם במצב דברים זה יורה ביהמ"ש על ביטול צו המעצר, ולאחר החלטה זו התקבל מידע חדש, דומה כי הדרך הראויה תהיה לשקול הוצאת צו מעצר מנהלי חדש. צעד שכזה אין בו פסול, משאין הוא חוטא לעקרונות אשר נקבעו בבג"ץ "אל-עמלה" (בג"ץ 2320/98 אל-עמלה נ' מפקד כוחות צה"ל באזור, פסקי דין נב(3) 346).
בענייננו, לא כך היו הדברים. לאחר העיון בחומר החסוי ביקשתי לערוך בירור מסוים ולהביא בפני מידע נוסף על זה שהוצג לי. קיומו של מידע זה (להבדיל מתוכנו) לא היה שנוי במחלוקת, אלא שהתברר כי ישנו קושי בהשגתו ובהצגתו בפני. עתה מתברר כי לאחר מתן החלטתי עלה בידי הגורמים השונים להשיג חומר זה, אשר יש בו כדי ללמד על מידת מהימנותו של המידע שהוצג לי.
ככל שמדובר במעצר הבא במסגרת הליכים פליליים רגילים, אין, ככלל, סופיות בהחלטות מעצר, והדבר אף מעוגן בסדרי הדין הקיימים. מטבע הדברים עשויים הצדדים לגלות מידע אשר לא היה בידיהם קודם לכן, או שעם שינוי הנסיבות יבקש צד זה או אחר להביא אף לשינוי החלטת המעצר. הרשאי לנהוג כך ביהמ"ש אף בהליכי מעצר מנהלי?
התשובה לשאלה זו איננה ברורה וחד-משמעית. בבג"ץ 5102/02 מפקד כוחות צה"ל באזור נ' נשיא ביהמ"ש הצבאי לערעורים (לא פורסם), קבע ביהמ"ש העליון כי רשאי היה בימ"ש זה לשוב ולעיין בהחלטת שחרור שיצאה תחת ידו, אף אם סמכות זו לא נקבעה במפורש בהוראת דין. אמנם, נסיבות אותה החלטה ונסיבות ענייננו אינן זהות, אך יש בה באותה החלטה ללמד כי במקרים מתאימים, מקום בו אין ההחלטה מבוססת על ניתוח מלוא החומר הקיים בעניינו של העצור, רשאי ביהמ"ש לעיין מחדש בהחלטתו.

הואיל וכך, ומאחר והחלטתי הראשונה ניתנה על יסוד הנחה כי לא ניתן יהיה להציג בפני את מלוא החומר, הנחה אשר התברר בדיעבד כי אינה נכונה, החלטתי להיעתר לבקשת התביעה ולעיין בחומר החסוי הנוסף שהובא בפני.
חומר זה, כך יובהר, אינו מוסיף מידע חדש ביחס למערער, אך יש, גם יש בו, כדי ללמד על מהימנותו של אותו מידע אשר הוצג בפני בתחילה. במהלך הדיון הגלוי טען בפני עו"ד קורנויץ כי מקורות המידע מוכרים למערער וכי בשל סכסוך אשר נפל בינם בחרו אלה להשחיר את פניו. מן החומר הנוסף אשר קיבלתי לידי, עולה, באופן ברור, כי לא כך הם הדברים. שמות האסירים אשר עמם הסתכסך המערער, אשר פורטו על-ידו במהלך הדיון, אינם בהכרח אלה העומדים מאחורי המידע העומד בבסיס הצו. לאור השוואת תוכן המידע אשר התקבל מן המקורות השונים, ומנימוקים נוספים אשר לא אוכל לפרטם כאן, נחה דעתי כי אין לחשוש במקרה זה למהימנותו של המידע או להפללת שווא.
אשר על כן, משקבעתי עוד בהחלטתי הראשונה כי אם יוברר שהמידע אשר הצטבר בעניינו של המערער מהימן הוא - יש מקום למעצרו על פי כל קנה-מידה, הנני מאשר את צו המעצר המנהלי אשר הוצא למערער, לעיצומו ולתקופה הנקובה בו.
לבסוף, ולא בשולי הדברים, לא אוכל להסתיר את ביקורתי על האופן בו טופל תיק זה. אין להשלים עם מצב בו רק בעקבות החלטת שחרור יחליטו הרשויות לפעול בנחישות, מקום בו ישבו באפס-מעשה רק ימים ספורים קודם לכן. זכותו, ואף חובתו, של ביהמ"ש לברר את כל הדרוש בירור טרם ייתן החלטתו, כך ברגיל, ובמקום בו מדובר במי ששחרורו מן המאסר נדחה בשל צו מעצר מנהלי שהוצא לו – על אחת כמה וכמה. הכוח אשר ניתן לרשות לשלול חירות, מחייב הוא אף להביא בפני ביהמ"ש את כל המידע והסיוע הדרושים לצורך קיום הביקורת על החלטה זו. אין אלא להצטער על כי במקרה זה לא כך היו הדברים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אזיקים על עצורים

 2. ביטול פקודת מעצר

 3. ביטול מעצר מנהלי

 4. ביטול שחרור ממעצר

 5. אחידות בשחרור ממעצר

 6. תנאים להארכת מעצר

 7. אישור צו מעצר מנהלי

 8. ביטול צו מעצר אוניה

 9. בקשה לעיון חוזר מעצר

 10. התנגשות ברכב שעצר בצד

 11. בקשה לשינוי תנאי מעצר

 12. חילוט ערבות שחרור ממעצר

 13. ביקורת שיפוטית מעצר מנהלי

 14. חילוט ערבות הפרת תנאי מעצר

 15. בקשה לעיון חוזר תסקיר מעצר

 16. בקשה נוספת לעיון חוזר מעצר

 17. בקשה לעיון חוזר בתנאי מעצר

 18. התנאים למעצר עד תום ההליכים

 19. בית דין צבאי מעצר עד תום ההליכים

 20. אי הגשת כתב אישום במשך שנה הארכת מעצר

 21. בקשה לעיון חוזר מעצר עד תום ההליכים

 22. פגיעה מאחור ברכב שעצר לפני מעבר חציה

 23. בקשה לביטול החלטת מעצר עד תום ההליכים

 24. תביעה על סך 70,000 ₪ בטענת מעצר שווא רשלני

 25. פגיעה מאחור ברכב שעצר במטרה לבצע פניית פרסה

 26. תא המטען נטרק על הנהג לאחר שעצר בצד הכביש לצורך החלפת פנצ'ר

 27. תביעה בגין מעצר שווא פעמיים לאחר שהודיע שהרכב באובדן מוחלט ואף חתם על מסמכים בהם ויתר על הרכב

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון