ביטול עיכוב הליכי הוצאה לפועל

לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, למתן רשות להתגונן ולעיכוב הליכי הוצאה לפועל (להלן: "הבקשה").

רקע עובדתי וטענות הצדדים

1. המבקש מחזיק בנכס הידוע כגוש 30782 חלקה 65 בשכונת אבו-טור הנמצאת בתחום השיפוט המוניציפאלי של עיריית ירושלים (להלן: "הנכס" ו"עירייה" בהתאמה).

2. על פי רישומי העירייה הנכס משמש למגורים ומספרו בעירייה 0122-000-065-30782.

3. לפי רישומי העירייה המבקש לא הסדיר את תשלום הארנונה עבור הנכס מיום 01/03/02 והוא חייב 2,343.21 ש"ח ("להלן: החיוב").

4. משלא שילם המבקש את החיוב הגישה העירייה ביום 13/01/04 תביעה ממוכנת בסדר דין מקוצר לתשלומו (להלן: "התביעה"). משלא הוגשה בקשת רשות להתגונן ניתן ביום 28/03/04 פסק דין בהעדר הגנה (להלן: "פסק הדין").


5. ביום 24/06/07 מעל לשלוש שנים לאחר מתן פסק הדין, הגיש המבקש בקשה לביטול פסק הדין ולעיכוב הליכי הוצאה לפועל שנפתחו נגדו בשל אי קיום פסק הדין (בש"א 4948/07 ובש"א 4947/07) הוריתי על עיכוב הליכי הוצאה לפועל עד למתן החלטה בבקשה זו (החלטה מיום 28/06/07 בבש"א 4948/07).

6. נימוקי המבקש לבטל את פסק הדין הם:

א. "מדובר בחוב ארנונה כללית בגין שנים קודמות שאין הוא חב בהם למשיבה" (ס' 3 לבקשה).

ב. לא ניתנה לו הזמנות הוגנת להתגונן מפני שהתביעה לא הומצאה לו כדין.

ג. סיכוי ההגנה שלו גבוהים שכן אינו חייב את החוב במלואו או בחלקו.

ד. הוא הגיש השגה לעירייה על החיוב וממתין לתשובה.

7. טענות העירייה הן:


א. שליח מטעם העירייה איתר את כתובת הנתבע על פי הרשום במרשם האוכלוסין, ומסר את כתב התביעה לאימו של המבקש אשר חתמה על אישור המסירה ביום 8/9/04.

ב. למרות שכתב התביעה נמסר למבקש כדין הוא לא הגיש כתב הגנה, ומשניתן פסק הדין נגדו לא ביקש לבטלו תוך 30 יום על פי הוראות סעיף 214 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 (להלן: "התקנות").

ג. המבקש חויב בארנונה כחוק, והשגות על החיוב יש להגישן תוך 90 יום ומשלא עשה כן, אין מקום לשנות מפסק הדין.

ד. ללא קשר להשגה היה על המבקש לשלם את החיוב.ו


דיון

8. ביטול פסק הדין מבלי שבית המשפט יצטרך לדון בשאלת סיכויי ההגנה ייעשה במקרים בהם מתן פסק דין במעמד צד אחד היה פגום (למשל בשל אי-המצאה לנתבע כדין). לעומת זאת במקרים בהם אין פגם בהליך ההמצאה, ביטול פסק הדין כפוף לשיקול דעת בית המשפט, במסגרתו יבחן בית המשפט את סיבת אי התייצבות או העדר התגוננות, ובעיקר את סיכוי ההצלחה בטענות הנתבע. כשדי שהמבקש יראה קיומה של הגנה אפשרית (ראה ע"א 5000/92 בן ציון נ' גורני פ"ד מח(1) 835, וכן א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית ע' 283).

ביטול מחמת הצדק או לפי שיקול דעת בית המשפט

9. בענייננו לא קמה עילה לביטול פסק הדין מחמת הצדק.

10. בקשתו של המבקש נוסחה באורח כללי וללא פירוט. לא ברור מכוח מה סבור המבקש שאינו חייב בחיוב. המבקש אינו מציין בבקשתו אם גר בנכס במועדים הרלוונטיים, אם קיבל דרישות תשלום, אם שילם או כל פרט מהותי אחר. למעשה המבקש מעלה טענות סתמיות שהנסתר בהן רב על הגלוי. המבקש לא מציין אם קיבל את פסק הדין למענו ומתי, אינו מגלה היכן התגורר במועדים הרלוונטיים, או כל פרט מהותי אחר.

11. שוכנעתי שמסירת כתבי בי-דין הייתה כדין, המשיבה צרפה אישור המסירה של כתב התביעה החתום בידי אחיו של המבקש, המבקש לא סתר את טענת המשיבה כי כתב התביעה נמסר לאחיו.

12. משלא מסר המבקש כתובת חלופית יש להניח כי מסירת כתבי בי-דין לרבות כתב התביעה נעשתה כדין וזאת בהתאם לתקנה 481 לתקנות הקובעת:

"באין אפשרות למצוא את הנמען, די בהמצאת הכתב לאחד מבני משפחתו הגרים עמו ושלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנים..."

13. זאת ועוד; המבקש לא פירט מתי ואיך נודע לו על פסק הדין וההליכים נגדו. שתיקתו בנושא פועלת לרעתו, לכן נכון לקבוע, שהמבקש קיבל את פסק הדין כדין. משלא הגיש בקשה לביטול פסק הדין תוך 30 יום, אין מקום לבטל את פסק הדין. ראה הוראת תקנה 214(א) לתקנות הקובעת:

"ניתן פסק דין לפי פרק זה באין בקשת רשות להתגונן... והגיש בעל הדין שנגדו ניתן פסק הדין בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצא לו פסק הדין, רשאי בית המשפט או הרשם לבטל את פסק הדין לפי הוראות תקנה 201."

ביטול לפי שיקול דעת בית המשפט

14. כאמור לא הובא נימוק לאי הגשת בקשת רשות להתגונן. כתב התביעה הומצא כדין למבקש ומטעמיו לא הגיש בקשת רשות להתגונן.

15. אם לא די בכך, המבקש לא הרים את הנטל לשכנע כי יש לו טענת הגנה ראויה לבירור שזה כמובן השיקול העיקרי להיענות לבקשה.

16. חובו של המבקש לעירייה מקורו בחיוב ארנונה עבור בית מגורים. המבקש לא השיג על הארנונה לאחר 90 ימים בניגוד לאמור בס' 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו 1976.

17. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה, ומותיר את פסק הדין על כנו.

18. המבקש ישלם למשיבה הוצאות משפט בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל, החלטת עיכוב הליכי הוצאה לפועל מיום 28/06/07 בבש"א 4948/07 מבוטלת.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה דחויה הוצאה לפועל

 2. אי פתיחת תיק הוצל''פ

 3. הפרת חוזה הוצאה לפועל

 4. אי עמידה בצו התשלומים

 5. התיישנות הוצאה לפועל

 6. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 7. העברת תיק הוצאה לפועל

 8. אי התייצבות לחקירת יכולת

 9. חובת הנמקה הוצאה לפועל

 10. אימות חתימה הוצאה לפועל

 11. ביטול החלטה הוצאה לפועל

 12. התנאים למתן צו תשלומים

 13. הגדרת זוכה בהוצאה לפועל

 14. ביטול ערבות הוצאה לפועל

 15. אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 16. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 17. התיישנות תיק הוצאה לפועל

 18. חוסר תום לב בהוצאה לפועל

 19. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 20. אחריות שילוחית הוצאה לפועל

 21. הפרת צו רשם ההוצאה לפועל

 22. אי חידוש דרכון הוצאה לפועל

 23. התיישנות תיקי הוצאה לפועל

 24. ביטול סגירת תיק הוצאה לפועל

 25. העברת תיק לשכת הוצאה לפועל

 26. אגרת הוצאה לפועל הפרשי הצמדה

 27. ביטול מכירת נכס הוצאה לפועל

 28. התיישנות תיקים בהוצאה לפועל

 29. אישור מכירת דירה הוצאה לפועל

 30. ביטול פקודת מאסר הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת רשם ההוצאה לפועל

 32. ביצוע פקודת מאסר הוצאה לפועל

 33. בקשה לעיון בתיק הוצאה לפועל

 34. בקשה להארכת מועד הוצאה לפועל

 35. ביטול עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 36. בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 37. חוסר תום לב בהליכי הוצאה לפועל

 38. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 39. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 40. ביצוע פסק דין לפינוי בהוצאה לפועל

 41. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 42. חוסר תום לב פתיחת תיק הוצאה לפועל

 43. התיישנות ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 44. בקשה דחופה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 45. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 46. התנגדות לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 47. אי סגירת תיק הוצל''פ למרות הפקדת ערבות

 48. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 49. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 50. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 51. ביטול מכר מקרקעין אישור של ראש ההוצאה לפועל

 52. משלא בוצע פסק הדין ננקטו הליכי הוצאה לפועל

 53. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות להוצאה לפועל

 54. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 55. התובע טוען כי הנתבע הטעה את רשם ההוצאה לפועל

 56. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 57. נטען כי רשמת ההוצאה לפועל טעתה בעת שקבעה כי החוב נבלע

 58. פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע בשל הליכי הוצאה לפועל

 59. בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

 60. תביעה כספית שהתבררה לאחר שתחילה נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל

 61. סעיף 6 לחוק ההוצל"פ מקנה רשות לזוכה להגיש בקשה לביצוע פסק הדין

 62. תביעה בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל לביצועו של פסק דין למרות ששולם

 63. מסמכויות רחבות לבית המשפט ביושבו כערכאת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 64. אין בהגשת בקשה חוזרת כדי להאריך את המועדים בסעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 65. נטען כי נוכח מחדל באי קיום צווי המימוש והעברת הכספים, זומן לדין על ידי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון