ביטול עיקול במדיה


זהו ערעור על החלטת כב' ראש ההוצל"פ בתל אביב יפו, הרשמת כוכבה לוי מיום 28.8.01 (תיק 01-14371-68-7) לפיה נדחתה בקשה לחיובו של הצד השלישי בחוב הפסוק על פי סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל.

העובדות

בתאריך 23.12.98 פתחה הזוכה - המערערת תיק בלשכת ההוצל"פ לביצוע פסק דין, שניתן לטובתה כנגד החייב דסקלו בניקטו (להלן: החייב) ביחד עם אחרים. בתאריך 24.4.99 הוצא צו עיקול אצל צד שלישי על כספי החייב שהוחזקו, בסניף המלך ג'ורג' של בנק איגוד (להלן: המשיב) ב-29.4.99 שלח המשיב את תשובתו ללשכת ההוצל"פ ובה אישר כי הוא מחזיק בכספים עבור החייב בסך 169,827 ש"ח. בתאריך 12.5.99 התקבל אצל המשיב צו המורה על עיכוב העיקול. כ-11 יום מאוחר יותר ב-26.5.99 התקבל צו נוסף שהורה על עיכוב העיקול.

ב-31.5.99 נתנה ראש ההוצל"פ הרשמת כ. לוי החלטה על פי סעיף 47 לחוק ההוצל"פ והורתה על העברה מיידית של הכספים המעוקלים ללשכת ההוצל"פ - הוראת מימוש זו הועברה לבנק על פי מחשב ההוצאה לפועל במדיה מגנטית ב-7.6.99 ונרשם בה צו עיקול על נכס מסוים אצל צד ג' והוראה המורה להעביר הכספים השייכים לחייב.(מס' נומרטור 996462247 ע).

בתאריך 7.6.99 בבית המשפט המחוזי בירושלים בפני כב' השופט משה גל בתיק בש"א 2333/99 הגיעו הזוכה והחייב להסכמה לפיה לא יינתן צו לעיכוב הליכים או להשהייתם והזוכה יוכל להמשיך ולנקוט הליכי הוצאה לפועל כלפי החייב אולם לא יוכל לממשם. כן נקבע בהחלטה כי עיקולים על נכסים בעין יוטלו ברישום ואילו העיקולים על כספים או חיובים נזילים אחרים אשר יוטלו יישארו בקופת ההוצל"פ, זולת עיקולים במוסדות בנקאיים ופיננסים אחרים, שאז הכספים יישארו בידי אותו מוסד. לא הוכח כי החלטה זו הומצאה למשיב.


בעקבות ההחלטה דלעיל החליטה ראש ההוצל"פ ביום ה-13.6.99 על ביטול החלטת המימוש ושבירת הפיקדונות מ-31.5.99 כמו כן הורתה כי העיקול ברישום על כספי החייב אצל צד ג' יוותר על כנו. גם ביחס להחלטה זו לא הוכח כי הומצאה למשיב.

על פי רישומי מחשב ההוצאה לפועל עולה כי בתאריך 10.6.99 נתקבלה אצל המשיב הודעה הנושאת כותרת "הודעה על ביטול הליך עיקול צד ג" ובה מס' ההליך

996462247 ע פקידת המשיב הבינה כי מדובר בהודעת ביטול המתייחסת להחלטת ה"מימוש" וציינה זאת על גבי טופס המימוש.

ב-15.6.99 נתקבלה אצל המשיב הודעה נוספת שהומצאה על ידי ב"כ החייב הנושאת תאריך 13.6.99 וכותרתה "הודעה על ביטול הליך עיקול צד ג" מס' ההליך שנרשם בהודעה זו הוא 996462247 ע, פרטי הנכסים המעוקלים - כספים השייכים לחייב.
מסמך זה נחתם ע"י ההוצאה לפועל ובתחתית המסמך נרשם "הדפסה חוזרת" (בדיעבד מסתבר כי המסמך היה מכוון לביטולו של הליך המימוש ולא הליך העיקול).

בהסתמך על ההודעות מה-10.6.99 ומה-15.6.99 ביטל המשיב את העיקול שהוטל על כספיו של החייב. ובתאריך ה-18.6.99 שלח הודעה ללשכת ההוצל"פ על ביטול העיקול, בעקבות ההודעה הגישה המערערת בקשה לחייב את המשיב בסכום ששיחרר בהסתמך על סעיף 48 לחוק ההוצל"פ.


הבקשה נדחתה ע"י ראש ההוצל"פ ומכאן הערעור שבפניי. המערער טוען כי ראש ההוצל"פ טעתה בקביעתה לפיה המשיב פעל באופן שאין לראות בו "פגם ממשי" וכי היה "הצדק סביר" לשחרור הכספים. את טענתו זו סומך המערער על העובדה כי המספר המזהה את ההליך שבוטל ואשר צוין על הודעת ביטול הליך העיקול מ-13.6.99 הוא מספרו של הליך המימוש ולאור זאת המשיב לא פעל כשורה כשלא טרח לבדוק מה מבטא מספר ההליך ובכך נהג באי אכפתיות ורשלנות בדרגה גבוהה. בנוסף טוען ב"כ המערער כי נטל השכנוע להוכחת "הצדק סביר" לשיחרור כספים מוטל על שכם המשיב והמשיב לא הרים נטל זה.

חיובו של צד ג' על פי סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

עיקול נכס של החייב המוחזק בידי צד שלישי, מטיל על הצד השלישי חובות שונות, כמפורט בסעיפים 44 עד 47 לחוק ההוצאה לפועל. סעיף 48 נותן בידי ראש ההוצאה לפועל סנקציה, המאפשרת לו לחייב את הצד השלישי בתשלום החוב הפסוק או יתרתו. אלא אם כן יעלה בידי המחזיק להראות קיומו של "הצדק סביר" סעיף 48 (א) לחוק ההוצאה לפועל קובע:

"צד שלישי אשר ללא הצדק סביר לא עשה כאמור בס' 47, או הוציא מידו נכס או שילם חוב שלא כדין ביודעו שיש עליו צו עיקול בידי צד שלישי, רשאי ראש ההוצאה לפועל לחייבו בתשלום החוב הפסוק במידה שלא שילמו החייב, ובלבד שחיוב זה לא יעלה על שווי הנכס הנדון או על סכום החוב הנדון"

לפני שאדון בסוגייה של מהו הצדק סביר ברצוני להקדים ולהתייחס לשיקול נוסף שקיבל משנה תוקף עם העלאתה של זכות הקניין לזכות יסוד בעקבות כניסתו לתוקף של חוק היסוד כבוד האדם וחירתו אשר מחייב מתן הגנה ראויה לקנינו של הצד השלישי. בספרו של השופט ד. בר אופיר הוצאה לפועל הליכים והלכות (מהדורה חמישית 2001) אומר המחבר:

"עם חקיקתו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו עלה משקלה הנורמטיבי של זכות הקניין לדרגה של זכות יסוד. הקביעה בסעיף 3 לחוק היסוד ש 'אין פוגעים בקנינו של אדם' הינה בעלת משקל, גם כאשר אנו באים לפרש הוראות חוק קיימות . ולפיכך: גם אם יש פנים לכאן ולכאן בפתרון שאלה, מן הדין הוא לפרש את הוראת חוק ההוצאה לפועל הרלבנטית, בסעיף 48 (א) באופן שזכות הקניין של הצד השלישי לא תיפגע" (עמ' 454)

ברוח דברים אלה יש לבחון את השאלה מהו "הצדק סביר" על פי סעיף 48 לחוק ההוצל"פ - המחוקק לא מצא לנכון להגדיר מהו הצדק סביר השופט ד. בר אופיר בספרו הנ"ל (עמ' 458) מוצא כי:

"הכוונה היא לכל נימוק מתקבל על הדעת שיהווה בסיס להתנהגות הצד השלישי, מעשיו ומחדליו. החוק איננו מסתפק בקיומו של הצדק בלבד, אלא

מוסיף לכך גם את הדרישה שהצדק יהיה סביר, ודרישה זו מעמידה מבחן אובייקטיבי לקיומו של הצדק לאי העברת המעוקלים אל המוציא לפועל כלומר:
מבחן ההתנהגות התקינה והמקובלת של אדם מן הישוב, כפי שהיה פועל באותן נסיבות שבהן פעל צד שלישי."

כפי שנקבע גם בע"א 1796/90 יהושע פירר נ' מדינת ישראל (משרד הביטחון), פד"י מו (3) 866.

על פי חומר הראיות שהוגש לראש ההוצל"פ נראה כי לא הומצאה למשיב ההחלטה שניתנה ע"י בית המשפט המחוזי ב-7.6.99 וכמו כן לא הומצאה לו ההחלטה שניתנה בעקבותיה ע"י ראש ההוצל"פ. אילו הועברו לו ההחלטות הנ"ל היתה נמנעת אי הבנה זו. מאידך הומצאו למשיב שני צווים שכותרתם "הודעה על ביטול עיקול", האחד ב-13.6.99 והשני ב-15.6.99 ורק אחרי הודעת הביטול השנייה שיחרר המשיב את הכספים שעוקלו.

אומנם בהודעות המוגדרות כהודעות על ביטול עיקול נכתב מספר ההליך המבוטל שהוא הליך המימוש, אך כאמור כותרת המסמך היתה שונה ולכן נשאלת השאלה האם הסתמכותו של המשיב על הכותרת "הודעה על ביטול הליך עיקול צד ג" מהווה "הצדק סביר". השופט בר אופיר בספרו הנ"ל עמ' 465 דן בסוגייה ואומר:

"אם פעל הבנק על פי פירוש סביר העולה בקנה אחד עם לשון הצו, גם אם ייתכנו פירושים אחרים אך אלה אינם חד משמעיים, אין לבוא עימו בטרוניה.
על הזוכה, המסתמך על סעיף 48 לחוק, להוכיח שהבנק פעל שלא על פי צו העיקול שקבל, ובמסגרת זו עליו להוכיח מה עוקל לפי הצו. ואם הצו סובל פירוש כפי שניתן לו על ידי הבנק (ולו מחמת האי בהירות או ספק סביר באשר לתוכנו) - זכאי הבנק להנות מאי הבהירות ומהספק העולים מהוראות הצו."

נראה כי יש לראות בהתנהגותו של המשיב כהתנהגות החוסה תחת כנפי ההגדרה "הצדק סביר" וצדקה ראש ההוצל"פ באמצה את גישתו של כב' השופט ג'ובראן בע"א 4445/99 בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ נגד בנק ערבי ישראלי בע"מ תק-מח 2000 (1) 9304 שם נקבע:

"המערער שהינו צד שלישי בתיק ההוצל"פ, החזיק את כספי החייב ותו לא, הוא מרוחק מהסכסוך הקיים בין המשיב לבין החייב. הטלת חובה על הצד השלישי לבדוק את פשר הטעות/הסתירה, ברישומי המחשב של לשכת ההוצאה לפועל - תטיל עליו מעמסה בלתי מוצדקת. שאינו יכול לעמוד בה. הדבר מתבטא ביתר שאת, לאור חובותיו של הבנק - הצד השלישי, כלפי לקוחו המחייבות שחרור כספים משאין צו עיקול בר תוקף"

לאור כל האמור להעיל דין הערעור להידחות.

המערערת תשלם הוצאות הערעור בסך 7,000 ש"ח בתוספת מ.ע.מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אישור עיקולים

 2. הפרת צו עיקול

 3. ביטול עיקול רכב

 4. התיישנות עיקול

 5. אישור עיקול זמני

 6. ביטול עיקול צד ג

 7. ביטול עיקול זמני

 8. אישור הסרת עיקול

 9. ביטול עיקול חברה

 10. ביטול עיקול חלקי

 11. ביטול עיקול ידני

 12. ביטול עיקול מנהלי

 13. הערת אזהרה עיקול

 14. ביטול עיקול מע''מ

 15. ביטול עיקול במדיה

 16. חוב ארנונה עיקול

 17. התיישנות עיקולים

 18. אישור ביטול עיקול

 19. בקשה למחיקת עיקול

 20. ביטול עיקול פיקדון

 21. ביטול עיקול ארנונה

 22. בקשה למתן צו עיקול

 23. ביטול צו עיקול זמני

 24. הפרת צו עיקול זמני

 25. ביטול עיקול מקרקעין

 26. ביטול עיקול רכב נכה

 27. ביטול עיקול על מגרש

 28. ביטול עיקול פיצויים

 29. ביטול עיקולים זמניים

 30. ביטול עיקול בית משפט

 31. איחור במסירת צו עיקול

 32. ביטול צו עיקול על רכב

 33. ביטול עיקול פקיד שומה

 34. אישור עיקול אצל מחזיק

 35. ביטול צו עיקול מקרקעין

 36. ביטול עיקול לפני אזהרה

 37. ביטול עיקולים חברה זרה

 38. ביטול עיקול כספי ביטוח

 39. אי מתן תשובה לצו עיקול

 40. ביטול עיקול רכב של נכה

 41. ביטול עיקול הערת אזהרה

 42. ביטול עיקול רטרואקטיבי

 43. בקשה לשחרור רכב מעוקל

 44. ביטול עיקול חוסן כלכלי

 45. הערת אזהרה עיקול מאוחר

 46. ביטול עיקול חשבון עו''ש

 47. התנאים למתן עיקול זמני

 48. ביטול עיקול ביטוח לאומי

 49. תנאים להטלת עיקול זמני

 50. הערת אזהרה קודמת לעיקול

 51. ביטול עיקול במעמד צד אחד

 52. דחיית בקשה לביטול עיקול

 53. בקשה למתן צו עיקול זמני

 54. בקשה דחופה לביטול עיקול

 55. תנאים למתן צו עיקול זמני

 56. אישור זכויות נקי מעיקולים

 57. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 58. התנאים למתן צו עיקול זמני

 59. הערת אזהרה גוברת על עיקול

 60. ביטול עיקול לאחר תשלום חוב

 61. ביטול עיקול רכב בהוצאה לפועל

 62. ביטול צו עיקול זמני על נכסים

 63. ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 64. ביטול עיקול המרכז לגביית קנסות

 65. ביטול עיקול שניתן במעמד צד אחד

 66. ביטול צו עיקול זמני על מכוניות

 67. ביטול צו עיקול שניתן במעמד הצדדים

 68. איסור שימוש במידע בדבר הטלת עיקול

 69. ביטול צו עיקול שניתן במעמד צד אחד

 70. חיוב בתשלום סכום מעבר לסכום העיקול

 71. עיקול על רכב בגלל קנס מלפני 9 שנים

 72. בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד

 73. חיוב המבקש בהוצאות אגרת עיקולי בנק מחמת אי-תשלום חשבון המים

 74. בקשה לאישור עיקול זמני על פי תקנה 378(א) לתקנות סדר הדין האזרחי

 75. בקשה לאפשר להשלים רישום זכויות במקרקעין ולהורות על ביטול עיקולים

 76. האם זכות כמוטב גוברת על זכות מכוח עיקולים מאוחרים לאחר מות המנוח ?

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון