ביטול עיקול על מגרש


בפני בקשה לביטול עיקולים שהוטלו על נכסי מקרקעין של המבקש על פי החלטה מיום 31.10.05 במסגרת בש"א 18007/05.

המשיב הגיש תגובתו, המצהירים נחקרו וב"כ הצדדים סיכמו.


התביעה היא להשבת כספי הלוואות שנטל הנתבע מס' 1 מהמשיב לצורך רכישת 2 מגרשים מאת הנתבע מס' 2.

סכום התביעה ליום הגשתה עמד על 1,100,919 ₪ כאשר סכום זה נתבע בצירוף הפרשי ריבית פיגורים כנהוג בתביעות שכאלו.

בתמצית, הנתבע 1 לא עמד בהחזרי ההלוואות שנטל מהמשיב והמגרשים שרכש הועמדו למימוש בהוצל"פ כאשר בסופו של דבר אושרה מכירתם לשני זוכים.

כאשר ביקשו התובעים לבצע רישום זכויות הזוכים התברר כי העסקה שבין נתבעים 1 ו-2 לא דווחה לשלטונות המס מחד ומאידך לא שוחררו המגרשים מהשעבוד שהוטל ע"י נתבע מס' 3.

כנגד המבקש 2 נטען כי היה שותף לקנוניה יחד עם נתבע 1 לפיה הוצגו למשיב הסכמי מכר מקרקעין בסכום העולה כדי 50% מהערך הריאלי של העסקאות.


כמו-כן נטען כי שיתף פעולה בביטול העסקאות ולאחר שכספי ההלוואה הועברו לרשותו או לעו"ד דהוד -ב"כ הנתבע 1 לצורך תשלומי היטלי השבחה.

המבקש חתם על התחייבות לרישום משכנתא כלפי התובע ומשכך כאשר בוטלה עסקת המכר היה על המבקש, בהתאם לסעיף 10 להתחייבות להשיב למשיב את כספי ההלוואות אך הוא לא עשה כן ומכאן קמה עילה נפרדת ונוספת כנגד המבקש.

בשלב זה של הדיון בבקשה לסעד זמני בוחן ביהמ"ש את הראיות לפי משקלן הלכאורי ואין הוא עושה בדיקה יסודית וממצה של יסודות התביעה.

מתן צו עיקול זמני נסמך על שני יסודות, האחד קיומן של ראיות מהימנות לכאורה התומכות בעילת תביעה והשני קיומו של חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין ואשר נתמך גם הוא בראיות מהימנות לכאורה.

אשר ליסוד הראשון, בשלב לכאורי זה עמדו המשיבים בנטל, נסיבות קיומם של 2 חוזים שונים לגבי כל מגרש והנחזים להיות חתומים ע"י המבקש מחד ואי נקיטת פעולה מצידו כנגד נתבע 2 מאידך מעלים תמיהה של ממש, התמיהה רק גוברת כאשר מתברר שלעורך דין דהוד הועבר סכום כמעט כפול לצורך תשלומי היטלי השבחה (הנתבע 1 היה צריך לשאת בתשלום ההיטל עבור מגרש אחד) כאשר גם במקרה זה אין בפי המבקש הסבר הגיוני לא למעשה עצמו ולא מדוע לא הוגשה תלונה גם בעניינו של עו"ד דהוד אשר לטענת המבקש היה "האשם" בביטול ההסכמים.

גם ההצהרה שהושמעה בפני בעל-פה לפיה היום לאחר 3.5 שנים לערך, בוטל הביטול אינה מציגה את המבקש ואת
הנתבע 1 באור חיובי כל כך, גם אין בנמצא הצהרה לפיה יחזיר הנתבע 1 את הכספים שהיו מיועדים לתשלום המיסים.

אך גם אם אקח בחשבון שהנטל להוכיח קנוניה ומרמה אינו קל, אזי כנגד המבקש קיימת עילה נוספת עפ"י ההתחייבויות לתשלום משכנתא וגם כנגדם אין למבקש תשובה ברורה ומפורטת מדוע במשך כל השנים לא פעל עפ"י התחייבותו זו וגם התשובה שנתן ביחס למכתבו של ב"כ דאז, עו"ד שטרן מיום 14.11.04 לפיו המבקש מוכן לכסות את יתרת החוב אצל המשיב, היתה תמוהה למדי ולפיה נודע לו רק כעת לראשונה על מכתב זה.

אשר ליסוד השני-יסוד ההכבדה, הרי שבענין זה המבקש אינו טוען כי אין מקום להטיל עיקולים אלא טוען כי יש לצמצם ולהותיר עיקול על מגרש אחד או שנים לכל היותר.

שני הצדדים הציגו מעין "תחשיב" של היתרות שישארו לאחר מימוש המגרשים המעוקלים, סילוק השעבודים ותשלום המיסים.

התחשיבים שהציגו שני הצדדים, תיאורטיים ואגב שני התחשיבים מותירים יתרה העולה על סכום התביעה אם כי ב"כ המשיב טען שבעוד ערך המגרשים אינו עולה, סכום התביעה הולך ותופח מדי יום.

שקלתי את טענות הצדדים, עיינתי בתחשיבים השונים ובבטוחות האחרות שקיימות בתיק זה ומצאתי כי יש מקום לצמצם את העיקול כך שיחול על 9 מגרשים בלבד.

המבקש רשאי לבחור 9 מגרשים עליהם ישאר העיקול ולשחרר את שאר המגרשים נשוא הבקשה מהעיקולים הרובצים עליהם.

צו ביטול פורמלי המתייחס למספרי המגרשים כולם, אילו שעליהם יוותר העיקול ואלו שלגביהם יבוטל, יועבר ע"י ב"כ המבקש לב"כ המשיב לקבלת אישורו ואח"כ לתיק ביהמ"ש.

לכשיוגש הצו הפורמלי, יוחזר אלי התיק ע"מ שאאשרו וע"מ שיונפקו צווי ביטול.

אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אישור עיקולים

 2. הפרת צו עיקול

 3. ביטול עיקול רכב

 4. התיישנות עיקול

 5. אישור עיקול זמני

 6. ביטול עיקול צד ג

 7. ביטול עיקול זמני

 8. אישור הסרת עיקול

 9. ביטול עיקול חברה

 10. ביטול עיקול חלקי

 11. ביטול עיקול ידני

 12. ביטול עיקול מנהלי

 13. הערת אזהרה עיקול

 14. ביטול עיקול מע''מ

 15. ביטול עיקול במדיה

 16. חוב ארנונה עיקול

 17. התיישנות עיקולים

 18. אישור ביטול עיקול

 19. בקשה למחיקת עיקול

 20. ביטול עיקול פיקדון

 21. ביטול עיקול ארנונה

 22. בקשה למתן צו עיקול

 23. ביטול צו עיקול זמני

 24. הפרת צו עיקול זמני

 25. ביטול עיקול מקרקעין

 26. ביטול עיקול רכב נכה

 27. ביטול עיקול על מגרש

 28. ביטול עיקול פיצויים

 29. ביטול עיקולים זמניים

 30. ביטול עיקול בית משפט

 31. איחור במסירת צו עיקול

 32. ביטול צו עיקול על רכב

 33. ביטול עיקול פקיד שומה

 34. אישור עיקול אצל מחזיק

 35. ביטול צו עיקול מקרקעין

 36. ביטול עיקול לפני אזהרה

 37. ביטול עיקולים חברה זרה

 38. ביטול עיקול כספי ביטוח

 39. אי מתן תשובה לצו עיקול

 40. ביטול עיקול רכב של נכה

 41. ביטול עיקול הערת אזהרה

 42. ביטול עיקול רטרואקטיבי

 43. בקשה לשחרור רכב מעוקל

 44. ביטול עיקול חוסן כלכלי

 45. הערת אזהרה עיקול מאוחר

 46. ביטול עיקול חשבון עו''ש

 47. התנאים למתן עיקול זמני

 48. ביטול עיקול ביטוח לאומי

 49. תנאים להטלת עיקול זמני

 50. הערת אזהרה קודמת לעיקול

 51. ביטול עיקול במעמד צד אחד

 52. דחיית בקשה לביטול עיקול

 53. בקשה למתן צו עיקול זמני

 54. בקשה דחופה לביטול עיקול

 55. תנאים למתן צו עיקול זמני

 56. אישור זכויות נקי מעיקולים

 57. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 58. התנאים למתן צו עיקול זמני

 59. הערת אזהרה גוברת על עיקול

 60. ביטול עיקול לאחר תשלום חוב

 61. ביטול עיקול רכב בהוצאה לפועל

 62. ביטול צו עיקול זמני על נכסים

 63. ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 64. ביטול עיקול המרכז לגביית קנסות

 65. ביטול עיקול שניתן במעמד צד אחד

 66. ביטול צו עיקול זמני על מכוניות

 67. ביטול צו עיקול שניתן במעמד הצדדים

 68. איסור שימוש במידע בדבר הטלת עיקול

 69. ביטול צו עיקול שניתן במעמד צד אחד

 70. חיוב בתשלום סכום מעבר לסכום העיקול

 71. עיקול על רכב בגלל קנס מלפני 9 שנים

 72. בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד

 73. חיוב המבקש בהוצאות אגרת עיקולי בנק מחמת אי-תשלום חשבון המים

 74. בקשה לאישור עיקול זמני על פי תקנה 378(א) לתקנות סדר הדין האזרחי

 75. בקשה לאפשר להשלים רישום זכויות במקרקעין ולהורות על ביטול עיקולים

 76. האם זכות כמוטב גוברת על זכות מכוח עיקולים מאוחרים לאחר מות המנוח ?

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון