ביטול עיקול פיצויים

1. בפני בקשת רשות ערעור על פסק דין של בימ"ש השלום בחיפה מיום 24.3.11 ב-עש"א 6602-09-10.

2. בתיק הוצל"פ 02-15678-98-2 הוטל בתאריך 3.8.09 ,לבקשת המבקש, עיקול על נכסי החייב דנינו שגיא משה (להלן: "החייב") אצל צד ג', היא המשיבה. בצו העיקול נרשם כי סכום החוב הינו 55,007.40 ₪ וכי הנכס המעוקל הינו "משכורת עד לכיסוי החוב". ביום 23.8.09 הודיעה המשיבה כי "עיקלנו את הנכסים לפי משכרות (כך במקור – הערה שלי –ב.ב.) פ"י החוק".

3. בתאריך 19.10.09 הגישה המשיבה ללשכת ההוצל"פ בקשת הבהרה כדלקמן:

"בקשה אחרת
בקשת הבהרה לתשלום יתרות המגיעות לחייב גמר חשבון ע"ס 19,833 ₪ ברוטו על פי הפירוט: פיצויים – 8,307 ₪, פדיון חופשה – 4,101 ₪, הבראה – 425 ₪ , ה. מוקדמת – 7,000 ₪.
פרט הסיבות לבקשתך:
העובד סיים את עבודתו בחברתנו בתאריך 13.9.09.
נבקשכם להורות לנו מה ניתן לשלם לחייב ומה יש להעביר לזוכה.
מצ"ב – צו עיקול + החלטת הרשם לעיקול נוסף מס' 02-00244-04-2".


4. בתאריך 17.11.09 הגישה המשיבה בקשה נוספת ובה ביקשה התייחסות לבקשתה הקודמת.

5. ב"כ המבקש הגיש תגובה לבקשה וטען כי ניתן לעקל את כל הרכיבים המנויים בבקשה, למעט חלק מסך פיצויי הפיטורין, שאינו ניתן לעיקול.

6. החייב טען כי יש לשחרר לזכותו את כל הכספים המוחזקים בידי המשיבה.

7. ביום 13.12.09 ניתנה החלטת כבוד רשם ההוצל"פ לפיה על המשיבה להעביר לתיק ההוצל"פ סך של 15,719 ₪, אשר יחולקו לזוכים בתיק לפי הדין ולהעביר לחייב סך של 4,114 ₪.
8. על גבי ההחלטה נרשם כי היא נשלחה לצדדים ביום 15.12.09.

9. ביום 15.12.09 הגיש החייב בקשה לביטול עיקול המשכורת אצל המשיבה.


10. ביום 15.12.09 ניתנה החלטת כבוד רשם ההוצל"פ כדלקמן:

"כמו כן אני מורה על ביטול העיקול על משכורתו של החייב בחברת "השמירה".
למען הסר ספק , ביטול העיקול חל רק על משכורתו השוטפת של החייב. העיקול על שאר כספי החייב, לרבות פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת, פדיון חופשה והבראה, לא יוסר והמחזיקה , חברת "השמירה" תפעל לגבי הסכומים הללו בהתאם להחלטה המפורטת שניתנה ביום 13.12.09".

11. לטענת המשיבה התקבל אצלה ביום 15.12.09 חלק מההחלטה הנ"ל, שעניינו ביטול העיקול על המשכורת בלבד וללא המשך ההחלטה, המתחיל במילים "למען הספר ספק". כן טענה כי ביום 20.12.09 התקבלה אצלה הודעה על ביטול העיקול ולפיכך היא שיחררה לחייב את כל הכספים שהוחזקו אצלה.עוד טענה המשיבה כי לא התקבלה אצלה ההחלטה מיום 13.12.09.

12. המבקש הגיש ללשכת ההוצל"פ בקשה לחייב את המשיבה בחוב הפסוק. בהחלטה מיום 15.8.10 קבע כבוד הרשם כי המחלוקת בין הצדדים הינה בשאלת סבירות החלטותיה של המשיבה, שכן על פי סעיף 48(א) לחוק ההוצל"פ הוא רשאי לחייב צד ג' בתשלום החוב הפסוק רק במידה וצד ג' פעל ללא הצדק סביר. לאחר סקירת השתלשלות העניינים הגיע כבוד הרשם למסקנה כי לפעולותיה של החברה לא עומד "הצדק סביר" מאחר והיא בחרה להסתפק בהחלטה מקוטעת, שהומצאה לידיה על ידי החייב , שהינו בעל ענין מובהק, כאשר מעיון בהחלטה עולה בבירור כי היא אינה שלמה ואינה חתומה. עוד הוא הוסיף וקבע כי המשיבה היא שפנתה לקבל הבהרה באשר למהות הכספים וכיצד עליה לפעול והיה עליה לעמוד על קבלת החלטה בבקשתה ולא לסמוך על החלטה מקוטעת שהמציא לה החייב. בסופה של החלטה חייב רשם ההוצל"פ את המשיבה להעביר למבקש סך של 15,719 ₪.

13. המשיבה ערערה על ההחלטה ובפסק דין מיום 24.3.11 קיבל בימ"ש השלום (כבוד השופטת ש. ברסלב) בעש"א 6602-09-10 את הערעור וקבע כי לא ניתן לומר כי סברתה של המשיבה כי משהוצגו בפניה מסמכים בדבר ביטול העיקול היא סברה שבקשתה להבהרה אינה דרושה עוד – אינה סבירה, ובכל מקרה – הכספים שוחררו רק לאחר שהומצא למשיבה טופס בדבר ביטול העיקול. עוד קבע כי הפרשנות שנתנה המשיבה, לפיה המונח "משכורת" כולל בחובו את כל הרכיבים – סבירה.

14. פסק דין זה הינו נשוא הבקשה שבפני. בבקשה נטען כי על מנת שיהיה הצדק סביר להתנהגות המשיבה, היה עליה לערוך בירור משהוצגה לה החלטה מקוטעת. כן נטען כי המונח "משכורת" אינו כולל את כל כספי החייב שהוחזקו אצל המשיבה והמשיבה לא היתה רשאית לעשות דין לעצמה בפרוש המונח "משכורת" (מה עוד שהמשיבה עצמה הגישה בקשת הבהרה).

15. המשיבה טענה בתגובתה כי יש לדחות את הבקשה הן בשים לב לעובדה שהבקשה אינה עולה בקנה אחד עם ההלכה בדבר מתן רשות ערעור שהינה "גלגול שלישי" והן לגופו של ענין, לאחר שפעלה באופן סביר לאחר שנמסרה לה הודעה על ביטול העיקול ולאחר שרק בדיעבד, לאחר שחרור הכספים לידי החייב, נודע לה על ההחלטה מיום 13.12.09.

16. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים והמסמכים החלטתי ליתן למבקש רשות ערעור ולדון בערעור על פי הרשות שניתנה.

17. אכן, עסקינן בגלגול שלישי של הליך וההלכה היא כי לא בנקל תנתן רשות ערעור במקרה שכזה אלא במקרים חריגים. מהשתלשלות הדברים והמסמכים שצרפו הצדדים לטיעוניהם – אני סבורה כי אכן המדובר במקרה חריג בו העובדות לאשורן לא התבררו עד תום, הסתום רב על הנגלה וראוי כי הכרעה תתקבל רק לאחר בירור שכזה.

איני סבורה כי יש להטיל על מי מהצדדים אשם באי המצאת מסמכים שהיו דרושים לשם הכרעה בעובדות. עסקינן בתיק משפטי שהתנהל בלשכת ההוצל"פ ובו אמורים להיות כל המסמכים וצריכות להיות כל העובדות , על פיהן היה מקום להכריע – וזאת לא נעשה.

18. ואבהיר דברי –
המשיבה טענה כי הוטל עיקול על "משכורת" החייב בלבד, ומשקיבלה הודעה על ביטול עיקול המשכורת – ממילא פקע צו העיקול.

ואולם – כל שהומצא הוא צו עיקול מיום 3.8.09 בעוד שבבקשת ההבהרה שהגישה המשיבה
ביום 19.10.09 נאמר כי היא מתייחסת ל"צו העיקול + החלטת הרשם לעיקול נוסף מס' 02-0024400402".

ההחלטה בדבר העיקול הנוסף לא צורפה ואולם אין חולק כי ההחלטה בדבר ביטול העיקול לא התייחסה לעיקול נוסף זה.

בהחלטת כבוד הרשם מיום 13.12.09 נקבע כי יש להמציא עותק מההחלטה "לחייב, לב"כ הזוכה ולצד ג'".

על גבי עותק ההחלטה מלשכת ההוצל"פ מופיעה חותמת שלשונה "נשלח לצדדים 15.12.09", אך לא נערכה בדיקה כיצד בוצע המשלוח והאם בתיק אישורי מסירה לנמענים.

המשיבה מסתמכת על הודעה שקיבלה בדבר ביטול העיקול בה נאמר "הדפסה חוזרת של הליך מבוטל עיקול צד שלישי" מתאריך 20.12.09 ואולם במסמך זה נאמר כי ביטול עיקול המשכורת הינו מתאריך 20.12.09 בעוד שההחלטה שהמציא החייב למשיבה (גם אם מקוטעת") שעניינה ביטול העיקול הינה מתאריך 15.12.09.

יש לבדוק כיצד יתכן כי הומצאה למשיבה "הדפסה חוזרת" שאינה עולה בקנה אחד עם הביטול "המקורי" ועניינה החלטה ממועד אחר.

לכל אלה יש להוסיף את העובדה כי המשיבה עשתה הכל על מנת להימנע מלגלות באיזה תאריך שילמה לחייב את הכספים שהוחזקו על ידה.

19. תמיהות אלה – מן הדין שיתבררו על ידי ראש ההוצל"פ קודם למתן החלטה "משפטית" על בסיס עובדות שבתיק.

20. בהתנגשות בין האמת והיציב – אני מעדיפה את האמת ולאור האמור לעיל ברור כי במקרה זה לא נעשה די לגילויה.

21. אשר על כן - אני מקבלת את הערעור ומבטלת את פסק דינו של בימ"ש קמא. יחד עם זאת, אין פרושו של דבר כי תעמוד החלטת רשם ההוצל"פ נשוא פסק הדין, אלא שראש ההוצל"פ יחזור ויבדוק העובדות ועל פיהן ישוב ויקבע דינה של בקשת המבקש לחייב את המשיבה בחוב הפסוק.

22. בשים לב לנסיבות – אין צו להוצאות.

23. פקדון – ככל שהופקד – יוחזר למפקיד באמצעות בא כוחו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אישור עיקולים

 2. הפרת צו עיקול

 3. ביטול עיקול רכב

 4. התיישנות עיקול

 5. אישור עיקול זמני

 6. ביטול עיקול צד ג

 7. ביטול עיקול זמני

 8. אישור הסרת עיקול

 9. ביטול עיקול חברה

 10. ביטול עיקול חלקי

 11. ביטול עיקול ידני

 12. ביטול עיקול מנהלי

 13. הערת אזהרה עיקול

 14. ביטול עיקול מע''מ

 15. ביטול עיקול במדיה

 16. חוב ארנונה עיקול

 17. התיישנות עיקולים

 18. אישור ביטול עיקול

 19. בקשה למחיקת עיקול

 20. ביטול עיקול פיקדון

 21. ביטול עיקול ארנונה

 22. בקשה למתן צו עיקול

 23. ביטול צו עיקול זמני

 24. הפרת צו עיקול זמני

 25. ביטול עיקול מקרקעין

 26. ביטול עיקול רכב נכה

 27. ביטול עיקול על מגרש

 28. ביטול עיקול פיצויים

 29. ביטול עיקולים זמניים

 30. ביטול עיקול בית משפט

 31. איחור במסירת צו עיקול

 32. ביטול צו עיקול על רכב

 33. ביטול עיקול פקיד שומה

 34. אישור עיקול אצל מחזיק

 35. ביטול צו עיקול מקרקעין

 36. ביטול עיקול לפני אזהרה

 37. ביטול עיקולים חברה זרה

 38. ביטול עיקול כספי ביטוח

 39. אי מתן תשובה לצו עיקול

 40. ביטול עיקול רכב של נכה

 41. ביטול עיקול הערת אזהרה

 42. ביטול עיקול רטרואקטיבי

 43. בקשה לשחרור רכב מעוקל

 44. ביטול עיקול חוסן כלכלי

 45. הערת אזהרה עיקול מאוחר

 46. ביטול עיקול חשבון עו''ש

 47. התנאים למתן עיקול זמני

 48. ביטול עיקול ביטוח לאומי

 49. תנאים להטלת עיקול זמני

 50. הערת אזהרה קודמת לעיקול

 51. ביטול עיקול במעמד צד אחד

 52. דחיית בקשה לביטול עיקול

 53. בקשה למתן צו עיקול זמני

 54. בקשה דחופה לביטול עיקול

 55. תנאים למתן צו עיקול זמני

 56. אישור זכויות נקי מעיקולים

 57. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 58. התנאים למתן צו עיקול זמני

 59. הערת אזהרה גוברת על עיקול

 60. ביטול עיקול לאחר תשלום חוב

 61. ביטול עיקול רכב בהוצאה לפועל

 62. ביטול צו עיקול זמני על נכסים

 63. ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 64. ביטול עיקול המרכז לגביית קנסות

 65. ביטול עיקול שניתן במעמד צד אחד

 66. ביטול צו עיקול זמני על מכוניות

 67. ביטול צו עיקול שניתן במעמד הצדדים

 68. איסור שימוש במידע בדבר הטלת עיקול

 69. ביטול צו עיקול שניתן במעמד צד אחד

 70. חיוב בתשלום סכום מעבר לסכום העיקול

 71. עיקול על רכב בגלל קנס מלפני 9 שנים

 72. בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד

 73. חיוב המבקש בהוצאות אגרת עיקולי בנק מחמת אי-תשלום חשבון המים

 74. בקשה לאישור עיקול זמני על פי תקנה 378(א) לתקנות סדר הדין האזרחי

 75. בקשה לאפשר להשלים רישום זכויות במקרקעין ולהורות על ביטול עיקולים

 76. האם זכות כמוטב גוברת על זכות מכוח עיקולים מאוחרים לאחר מות המנוח ?

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון