ביטול עיקול פיקדון

ההליכים:

 1. לפני בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים להחזיק במסמכים וחומרים אחרים הקשורים בייצוג המשפטי שניתן למבקשות.
 2. המשיבים ייצגו את המבקשות בהליכים משפטיים ובין הצדדים נתגלעה מחלוקות אודות שכר הטרחה. המשיבים מעכבים בידם מסמכים הקשורים לייצוג המשפטי מכוח סעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.
 3. המשיבים הגישו בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצל"פ בגין היקף חוב עדכני של 268,927 ₪ והטילו עיקולים על נכסי מקרקעין ונכסים אחרים.
 4. המבקשות טענו כי די בעיקולים שהוטלו על מנת להוות בטוחה מספקת לחוב הנתבע והשנוי במחלוקת.
 5. בדיון שהתנהל בפני ביום 24.12.13 גיבשו הצדדים הסדר דיוני ולפיו הכרעה בבקשה תיעשה ללא צורך בחקירה ולאחר שהמבקשות ימציאו מסמכים כמפורט בהסדר ותינתן זכות תגובה למשיבים.
 6. המבקשות המציאו המסמכים ואף תצהיר (מבלי שהדבר הוסכם מראש) והמשיבים הגישו הסתייגויותיהם.

להלן מצבת הנכסים והחובות המשתקפת מהמסמכים שהוגשו:
7. המשיבים הטילו עיקול על דירת המגורים של המבקשת 2 (להלן: "המבקשת") ברח' יוספטל 3 בבת ים הידועה כגוש 7142 חלקה 203 תת חלקה 154. על פי שמאות שנערכה לנכס ביום 4.8.11, ערך הנכס לאחר מימוש מהיר והוצאות עומד על 3.3 מיליון ₪.
למבקשת זכויות במחצית הנכס והנכס משועבד להבטחת הלוואה לבנק ירושלים עד לסך של 1.5 מיליון ₪. היתרה העדכנית של המשכנתא עומדת על 1.3 מיליון ₪.
8. הוטל עיקול על דירה שאינה משמשת למגורי המבקשת בשד' העצמאות 49 בבת ים, הידועה כגוש 7148 חלקה 39 תת חלקה 8. המבקשת רשומה כבעלים יחיד בנכס והוא משועבד לבנק מזרחי-טפחות במשכנתא רשומה על סך 430,000 ₪. יתרת המשכנתא העדכנית עומדת על כ- 380,000 ₪.
הנכס הוערך בשמאות מיום 1.12.10 בערך של 635,000 ₪.
9. הוטל עיקול על פיקדון בבנק הפועלים. על פי המסמכים שהוצגו עתה מדובר בפיקדון בסך כספי של 509,750 ₪.
10. הוטל עיקול על כספי ביטוח מנהלים בחברת הראל כשערך הפדיון הוא 36,017 ₪.
11. הופקד סך של 10,000 ₪ בתיק ההוצל"פ.
12. באשר להיקף החובות, מתדפיס היקף התיקים המתנהלים כנגד המבקשת בהוצל"פ עולה כי מתנהלים נגדה 13 תיקי הוצל"פ פעילים בגין יתרת חוב כוללת של 2,046,862 ₪.
דיון והכרעה:
13. יוער כבר עתה כי מהמסמכים שהוגשו נחזה שקיים פער בין המוצהר בפרוטוקול הדיון לבין המצב בפועל.
כאמור, המבקשת כללה בתצהירה התייחסות לתיקי הוצל"פ על מנת להראות שתיקים בהיקף של כמיליון ₪ מתבררים במסגרת בוררות ועל כן יש להפחיתם מהחוב הכולל. הגשת התצהיר חורגת מההסדר הדיוני וממילא אין בידי בשלב מקדמי זה של הבירור המשפטי לבחון את סיכויי המבקשת בהגנתה בכל אחד מהתיקים הללו.
מנגד ומאותם שיקולים, לא אקח בחשבון תביעות אחרות המתנהלות כנגד המבקשת מבלי שנפתח תיק הוצל"פ, כשבגינן לא הוטל עיקול.
לפיכך, לצורכי החלטה זו היקף החובות המתנהל כנגד המבקשת יהיה 2,046,862 ₪.
14. עוד אעיר בעניין זה כי חרף העובדה שלא כל הנושים הטילו עיקולים על נכסי המקרקעין הרי שנוכח הוראת סעיף 76 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967, הרי שתילקח בחשבון יתרת החוב הכוללת, שכן במקרה של מימוש הנכס תמורתו תפרע את כלל החובות המתנהלים בהוצל"פ ולא רק בחובות שבהן הוטלו עיקולים.
15. באשר לדירת המגורים, ערכה בניכוי המשכנתא עומד על 2 מיליון ₪ וחלקה של המבקשת ביתרת השווי מסתכם ב- 1 מיליון ש"ח.
מאחר ומדובר בדירת מגורים יכול שמימוש הנכס יחייב פיצוי בגין דיור חלופי בהתאם לסעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל הנ"ל (יוער כי ככל שהדבר יבוצע במסגרת מימוש משכנתא, חזקה על המבקשת שוויתרה על פיצוי זה. ככל שהמימוש יעשה שלא באמצעות המשכנתא, הרי שנוכח העובדה שלמבקשת אין זכויות בעלות בנכס אלא הערת אזהרה בלבד, הרי שהנכס יימכר כפנוי ולא יחול סעיף 33 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972
(ראה: ע"א 3295/94 פרמינגר נ' מור, פ"ד נ(5) 111)).
לפיכך, לצורכי החלטה זו וברוח סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל הנ"ל, אני מעריך את עלות הדיור החלוף עבור 18 חודשים כמקובל ב- 100,000 ש"ח. דיור זה אמור לשמש את המבקשת ובעלה, שלו מחצית זכויות בנכס ועל כן מתוך חלקה של המבקשת, ינוכה סך של 50,000 ₪.
לפיכך הערך השיורי של דירת המגורים של המבקשת לצורכי מימוש עיקולים מסתכם ב- 950,000 ₪.
16. באשר לדירה הנוספת שאינה משמשת למגורים ורשומה כולה בבעלות המבקשת, הרי שערכה השיורי לאחר מימוש המשכנתא עומד על כ- 255,000 ₪.
17. בהתחשב בפיקדון בבנק הפועלים שיתרתו 509,000 ₪ ובכספים המוחזקים בחברת הראל ובכספים המופקדים בתיק ההוצל"פ, הערך הכולל של נכסי המבקשות שניתן לממש מסתכם ב- 1,760,000 ₪.
כאמור, היקף החובות עולה על סכום זה ועל כן על פי מצבת הנכסים והזכויות כפי שהוצגה עתה, אין בידי העיקולים שהוטלו כדי להוות בטוחה מוחלטת לחוב הנתבע. אולם, אם יתקבלו כל התביעות המתנהלות בהוצל"פ כנגד המבקשת וימומשו כל נכסיה, הרי שיפרעו כ- 85% מחובותיה, לרבות החוב בתיק דנן המסתכם ב- 268,927 ₪.
סיכום:
18. לאחר ששקלתי את סיכויי התובענה לשכ"ט ואף את הפירעון האמור הצפוי ממימוש כל נכסי המבקשת ואף את הפיקדון הכספי שהופקד בתיק ההוצל"פ נשוא החוב (שנועד להבטיח חוב שכה"ט בלבד), אני קובע כי בכפוף להפקדת סך של 5,000 ₪ נוספים ובכפוף לרישום העיקול על הפיקדון הכספי בבנק, ישיבו המשיבים את כל המסמכים והחומרים למבקשות.
19. מאחר והופקד סך של 10,000 ש"ח בתיק ההוצל"פ לצורך ביטול עיקול בבנק הפועלים ולא ברור לי האם בוטל, ובהתחשב בהסדר הדיוני שבו הוסמכתי להטיל העיקול מחדש ומאחר ולקחתי בחשבון את היקף העיקול לצורך החלטתי זו, אני מורה על עיקול הפיקדון האמור בבנק הפועלים להבטחת סך של 268,927 ₪.
20. הסכום האמור בסעיף 18 יופקד בתיק ההוצל"פ והמבקשות יציגו בפני המשיבים אסמכתא לכך ואף אסמכתא לרישום העיקול על הפקדון בבנק, ובכפוף לכך יוחזרו המסמכים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אישור עיקולים

 2. הפרת צו עיקול

 3. ביטול עיקול רכב

 4. התיישנות עיקול

 5. אישור עיקול זמני

 6. ביטול עיקול צד ג

 7. ביטול עיקול זמני

 8. אישור הסרת עיקול

 9. ביטול עיקול חברה

 10. ביטול עיקול חלקי

 11. ביטול עיקול ידני

 12. ביטול עיקול מנהלי

 13. הערת אזהרה עיקול

 14. ביטול עיקול מע''מ

 15. ביטול עיקול במדיה

 16. חוב ארנונה עיקול

 17. התיישנות עיקולים

 18. אישור ביטול עיקול

 19. בקשה למחיקת עיקול

 20. ביטול עיקול פיקדון

 21. ביטול עיקול ארנונה

 22. בקשה למתן צו עיקול

 23. ביטול צו עיקול זמני

 24. הפרת צו עיקול זמני

 25. ביטול עיקול מקרקעין

 26. ביטול עיקול רכב נכה

 27. ביטול עיקול על מגרש

 28. ביטול עיקול פיצויים

 29. ביטול עיקולים זמניים

 30. ביטול עיקול בית משפט

 31. איחור במסירת צו עיקול

 32. ביטול צו עיקול על רכב

 33. ביטול עיקול פקיד שומה

 34. אישור עיקול אצל מחזיק

 35. ביטול צו עיקול מקרקעין

 36. ביטול עיקול לפני אזהרה

 37. ביטול עיקולים חברה זרה

 38. ביטול עיקול כספי ביטוח

 39. אי מתן תשובה לצו עיקול

 40. ביטול עיקול רכב של נכה

 41. ביטול עיקול הערת אזהרה

 42. ביטול עיקול רטרואקטיבי

 43. בקשה לשחרור רכב מעוקל

 44. ביטול עיקול חוסן כלכלי

 45. הערת אזהרה עיקול מאוחר

 46. ביטול עיקול חשבון עו''ש

 47. התנאים למתן עיקול זמני

 48. ביטול עיקול ביטוח לאומי

 49. תנאים להטלת עיקול זמני

 50. הערת אזהרה קודמת לעיקול

 51. ביטול עיקול במעמד צד אחד

 52. דחיית בקשה לביטול עיקול

 53. בקשה למתן צו עיקול זמני

 54. בקשה דחופה לביטול עיקול

 55. תנאים למתן צו עיקול זמני

 56. אישור זכויות נקי מעיקולים

 57. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 58. התנאים למתן צו עיקול זמני

 59. הערת אזהרה גוברת על עיקול

 60. ביטול עיקול לאחר תשלום חוב

 61. ביטול עיקול רכב בהוצאה לפועל

 62. ביטול צו עיקול זמני על נכסים

 63. ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 64. ביטול עיקול המרכז לגביית קנסות

 65. ביטול עיקול שניתן במעמד צד אחד

 66. ביטול צו עיקול זמני על מכוניות

 67. ביטול צו עיקול שניתן במעמד הצדדים

 68. איסור שימוש במידע בדבר הטלת עיקול

 69. ביטול צו עיקול שניתן במעמד צד אחד

 70. חיוב בתשלום סכום מעבר לסכום העיקול

 71. עיקול על רכב בגלל קנס מלפני 9 שנים

 72. בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד

 73. חיוב המבקש בהוצאות אגרת עיקולי בנק מחמת אי-תשלום חשבון המים

 74. בקשה לאישור עיקול זמני על פי תקנה 378(א) לתקנות סדר הדין האזרחי

 75. בקשה לאפשר להשלים רישום זכויות במקרקעין ולהורות על ביטול עיקולים

 76. האם זכות כמוטב גוברת על זכות מכוח עיקולים מאוחרים לאחר מות המנוח ?

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון