ביטול עיקולים זמניים


1. לפנינו ערעור על החלטת כב' הרשם אורי פוני מיום 23.4.13, בתיק 12299-03-13, במסגרתה נעתר כב' הרשם לבקשת המשיבה/הנתבעת (להלן – טירה פארם) והורה על ביטול עיקולים זמניים שהוטלו לבקשת המערערת/התובעת (להלן – חברת אחים אלעז או החברה ), וכן הורה על מתן רשות להתגונן (להלן – ההחלטה).

הרקע והשתלשלות ההליכים המשפטיים

2. חברת אחים אלעז, שמנהלת עסק של חלפנות כספים במזרח ירושלים, הגישה בקשה לביצוע שטר בסכום של 1,632,000 ₪, שנמשך על ידי טירה פארם, המנהלת בית מרקחת, לפקודת אדיב פדילה (להלן – הנפרע).
השטר הוסב לחברת אחים אלעז והופקד בחשבונה.

3. עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל, עתרה חברת אחים אלעז בבקשה להטלת עיקולים זמניים על זכויות ונכסים של טירה פארם, וניתנו צווי עיקול זמניים כמבוקש (להלן – צווי העיקול).

4. טירה פארם הגישה התנגדות לביצוע השטר, וכן בקשה לביטול צווי העיקול.

5. בהתנגדות לביצוע שטר טענה טירה פארם כי מדובר בשיק גנוב, אשר מעולם לא נערך על ידה ולא נמסר לידי חברת אחים אלעז, ולכן החברה לא יכולה להיות אוחזת כשורה בשטר.

מנהלת טירה פארם, הגב' איריס סמארה (להלן – איריס), טענה כי הנפרע הוא אחיה, אשר שימש כרוקח אחראי וניהל את בית המרקחת.
לטענתה, הנפרע לא רק ביצע גניבות ומעילות בבית המרקחת, ללא ידיעתה, אלא גנב את כל השיקים ממשרדי טירה פארם ופיזר אותם למטרות שונות, וביניהן בשוק האפור.


6. כב' הרשם פוני קיבל את ההתנגדות לביצוע השטר וקבע, בעקבות חקירתו של פחמי שקיראת מטעם חברת אחים אלעז, כי הועבר לנפרע סכום של 650,000 ₪ במזומן, ולמרות זאת הוגשה הבקשה לביצוע השטר על מלוא סכום השטר הנקוב בו, מבלי לציין את סכום החוב האמתי, ובנסיבות אלה - יש לקבל את ההתנגדות לביצוע השטר.

7. יצוין, כי בעקבות קבלת ההתנגדות לביצוע השטר – נקבעה התביעה של חברת אחים אלעז (תיק 12299-03-13) לקדם משפט בפני מותב זה ליום 5.12.13.

8. לעניין ביטול צווי העיקול טענה טירה פארם כי יש בהם כדי לגרום לנזקים קשים הואיל וצווי העיקול עלולים למוטט את בית המרקחת ולהביא לפיטורי העובדים.

9. כב' הרשם פוני, בקבלו את בקשת טירה פארם לביטול צווי העיקול קבע כי לא שוכנע שחברת האחים אלעז השתיתה את הבקשה למתן צווי עיקול זמני על ראיות מהימנות לכאורה לעניין נטל ההכבדה, שכן היא התבססה לעניין הברחת נכסים על ידי טירה פארם על שמועות בלתי מבוססות, ולא עשתה כל מאמץ לאיסוף מידע בעניין זה.

10. בהודעת הערעור שלפנינו, המתייחסת להחלטה בדבר ביטול צווי העיקול בלבד, טוענת חברת אחים אלעז כי טירה פארם והנפרע עשו "תרגיל עוקץ" כנגדה וכנגד מנהליה, וההחלטה פותחת פתח לטירה פארם להתחמק מתשלום החוב.

לטענת החברה, שגה כב' הרשם כאשר התעלם מכך שגרסת טירה פארם כאילו מדובר בשיק מזויף התבררה כשקרית, עת הודתה איריס כי היא חתומה על השטר, בתוספת חותמת של טירה פארם.
כמו כן נטען, כי שגה כב' הרשם כאשר החליט לבטל את צווי העיקול למרות שהוכח בפניו כי חשבונה של טירה פארם הוגבל, ובכך הוכח למעשה יסוד ההכבדה.

בסעיף 23 להודעת הערעור טוענת חברת אחים אלעז, כי יתכן והיה מקום להפחית את גובה צווי העיקול ולהעמידם על סך של 650,000 ₪, אך לא היה מקום לביטול כלל העיקולים הזמניים , ועל ידי כך להשאירה בפני שוקת שבורה.

11. לבקשת חברת אחים אלעז, עוכבה החלטתו של כב' הרשם פוני וצווי העיקול נותרו על כנם עד להחלטה בערעור.
טירה פארם הגישה בקשת רשות ערעור (61654-05-13), ובפסק דינו של בית המשפט המחוזי (כב' השופט ברעם) מיום 26.6.13 נקבע, בהסכמת הצדדים, כי החלטת העיכוב תבוטל, אולם הביטול ייכנס לתוקפו רק ביום 26.6.13, וזאת על מנת לאפשר לחברת אחים אלעז להגיש בקשה למתן סעד זמני בערעור, בהתאם לתקנה 467 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ולא עתירה לעיכוב ביצוע.

12. חברת אחים אלעז אכן הגישה ביום 26.6.13 בקשה למתן סעד זמני בתקופת הערעור, מן הנימוקים שנטענו על ידה במסגרת הודעת הערעור.

לטענת החברה , היא אוחזת בשטר המשוך על חשבון טירה פארם, אשר אין לה כל נכסים וחשבונה מוגבל, ולכן אי מתן הסעד הזמני יביא לסיכול התביעה בכללותה, וכן לסיכול הערעור מבלי שתהיה כל אפשרות להשיב את המצב לקדמותו.

13. ביום 1.7.13 הגישה טירה פארם את תשובתה לערעור, ובה נטען כי יש להותיר את החלטת כב' הרשם על כנה, מן הנימוקים שפורטו בהחלטה, אשר הושתתו על ממצאים עובדתיים שעלו מהחקירות של העדים מטעם הצדדים.
טירה פארם מסתמכת על ההלכה הנוהגת לפיה ערכאת הערעור לא תבטל בנקל קביעות עובדתיות של הערכאה הראשונה, והתערבות בממצאי עובדה תיעשה רק במקרים חריגים וקיצוניים.
לטענתה, אין בהודעת הערעור שמץ של נימוקים לנסיבות החריגות המובילות להתערבות ערכאת הערעור.

14. עוד נטען, כי חברת האחים אלעז התעלמה בהודעת הערעור מכך שהיא לא עמדה בתנאים הקבועים בחוק למתן סעד זמני שכיום היא מערערת עליו, ולכן סיכויי הערעור קלושים.

15. טירה פארם טוענת, בסעיף 39 לכתב התשובה, כי אין כל חשש שהיא תבריח את נכסיה.

לטענתה, לבקשה למתן צווי העיקול ולערעור אין אלא מטרה אחת – פגיעה בתדמיתה ובשמה הטוב של טירה פארם, מבלי שתצמח כל תועלת ממשית לחברת אחים אלעז.
עיקול חשבונותיה של טירה פארם ועיקול הכנסותיה הינו בעל משמעות מרחיקת לכת מבחינתה , ותוצאות קשות ובלתי הפיכות לגבי מערכת יחסיה התקינים עם כלל המערכת הבנקאית והרפואית , והגופים אליהם היא קשורה בעסקיה, לרבות חברות אשראי.

16. בדיון שהתקיים ביום 14.7.13 הוצע לצדדים לנסות לסיים את המחלוקת לעניין צווי העיקול מחוץ לכותלי בית המשפט, וזאת בעקבות הודעתו של ב"כ חברת אחים אלעז כי אם תוצע ערובה הולמת - ניתן יהיה לשקול אותה.

הצדדים התבקשו למסור הודעה לבית המשפט עד ליום 15.7.13, ולאחר שניתנה לצדדים ארכה, לבקשתם, הודיעה חברת אחים אלעז כי למרבה הצער לא הצליחו הצדדים להגיע לידי הבנה מחוץ לכותלי בית המשפט, ולכן התבקשה החלטה בערעור.

17. לאחר עיון בכל טענות הצדדים, כפי שפורטו לעיל , ולאחר שקילת כל השיקולים הרלבנטיים – הגעתי למסקנה כי יהא זה ראוי וצודק, בנסיבות העניין ובשלב מוקדם זה של ההליך העיקרי, לא לבטל כליל את צווי העיקול , אלא להפחית את סכום העיקול ולהעמידו על סך של 650,000 ₪ בלבד.

18. התוצאה היא אם כן כדלקמן:

(א) החלטת כב' הרשם פוני בדבר ביטול גורף של צווי העיקול – מבוטלת.

(ב) צווי העיקול שהוטלו אמנם מבוטלים, אך במקומם ניתן בזאת צו עיקול ברישום על זכויות ו/או כספים מכל סוג שהוא של טירה פארם אצל המחזיקים (אשר צוינו בבקשה המקורית של חברת אחים אלעז להטלת העיקולים הזמניים ), עד לסכום של 650,000 ₪.

אין צו להוצאות, וכל צד יישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אישור עיקולים

 2. הפרת צו עיקול

 3. ביטול עיקול רכב

 4. התיישנות עיקול

 5. אישור עיקול זמני

 6. ביטול עיקול צד ג

 7. ביטול עיקול זמני

 8. אישור הסרת עיקול

 9. ביטול עיקול חברה

 10. ביטול עיקול חלקי

 11. ביטול עיקול ידני

 12. ביטול עיקול מנהלי

 13. הערת אזהרה עיקול

 14. ביטול עיקול מע''מ

 15. ביטול עיקול במדיה

 16. חוב ארנונה עיקול

 17. התיישנות עיקולים

 18. אישור ביטול עיקול

 19. בקשה למחיקת עיקול

 20. ביטול עיקול פיקדון

 21. ביטול עיקול ארנונה

 22. בקשה למתן צו עיקול

 23. ביטול צו עיקול זמני

 24. הפרת צו עיקול זמני

 25. ביטול עיקול מקרקעין

 26. ביטול עיקול רכב נכה

 27. ביטול עיקול על מגרש

 28. ביטול עיקול פיצויים

 29. ביטול עיקולים זמניים

 30. ביטול עיקול בית משפט

 31. איחור במסירת צו עיקול

 32. ביטול צו עיקול על רכב

 33. ביטול עיקול פקיד שומה

 34. אישור עיקול אצל מחזיק

 35. ביטול צו עיקול מקרקעין

 36. ביטול עיקול לפני אזהרה

 37. ביטול עיקולים חברה זרה

 38. ביטול עיקול כספי ביטוח

 39. אי מתן תשובה לצו עיקול

 40. ביטול עיקול רכב של נכה

 41. ביטול עיקול הערת אזהרה

 42. ביטול עיקול רטרואקטיבי

 43. בקשה לשחרור רכב מעוקל

 44. ביטול עיקול חוסן כלכלי

 45. הערת אזהרה עיקול מאוחר

 46. ביטול עיקול חשבון עו''ש

 47. התנאים למתן עיקול זמני

 48. ביטול עיקול ביטוח לאומי

 49. תנאים להטלת עיקול זמני

 50. הערת אזהרה קודמת לעיקול

 51. ביטול עיקול במעמד צד אחד

 52. דחיית בקשה לביטול עיקול

 53. בקשה למתן צו עיקול זמני

 54. בקשה דחופה לביטול עיקול

 55. תנאים למתן צו עיקול זמני

 56. אישור זכויות נקי מעיקולים

 57. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 58. התנאים למתן צו עיקול זמני

 59. הערת אזהרה גוברת על עיקול

 60. ביטול עיקול לאחר תשלום חוב

 61. ביטול עיקול רכב בהוצאה לפועל

 62. ביטול צו עיקול זמני על נכסים

 63. ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 64. ביטול עיקול המרכז לגביית קנסות

 65. ביטול עיקול שניתן במעמד צד אחד

 66. ביטול צו עיקול זמני על מכוניות

 67. ביטול צו עיקול שניתן במעמד הצדדים

 68. איסור שימוש במידע בדבר הטלת עיקול

 69. ביטול צו עיקול שניתן במעמד צד אחד

 70. חיוב בתשלום סכום מעבר לסכום העיקול

 71. עיקול על רכב בגלל קנס מלפני 9 שנים

 72. בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד

 73. חיוב המבקש בהוצאות אגרת עיקולי בנק מחמת אי-תשלום חשבון המים

 74. בקשה לאישור עיקול זמני על פי תקנה 378(א) לתקנות סדר הדין האזרחי

 75. בקשה לאפשר להשלים רישום זכויות במקרקעין ולהורות על ביטול עיקולים

 76. האם זכות כמוטב גוברת על זכות מכוח עיקולים מאוחרים לאחר מות המנוח ?

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון